Genezingsbegrippen en -namen

In de vorige hoofdstukken zagen wij wat het Oude en het Nieuwe Testament over genezing zeiden. In dit hoofdstuk gaan wij kijken naar specifieke begrippen en namen die te maken hebben met genezing. Wij zullen zien dat belangrijke Christelijke begrippen te maken hebben met genezing, en een belangrijk deel uitmaken van Gods evangelie. Gods evangelie houdt namelijk in dat de mens hersteld wordt, zowel zijn geest, ziel als lichaam.

Reden 92: De HEERE uw Heelmeester

In hoofdstuk 3 van dit boek keken wij naar wat de wet van Mozes over genezing sprak. In dit hoofdstuk hadden wij de volgende tekst behandeld:

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

Is het niet bijzonder dat God zich aan de Israëlieten openbaarde als de Heelmeester, of als de Dokter? En wat is de taak van een dokter? De taak van de dokter is het bevorderen, verbeteren en herstellen van de menselijke gezondheid. Zo wil God onze Dokter zijn, en wil Hij onze gezondheid bevorderen, verbeteren en herstellen. Waar natuurlijke dokters niet altijd alle antwoorden hebben en niet altijd genezing kunnen brengen, kan onze hemelse Dokter wel altijd genezing brengen en onze gezondheid herstellen.

Wanneer je naar de dokter gaat, en hij stelt zich voor als: ‘Ik ben Robin, en ik ben jouw dokter’, dan weet je dat het zijn beroep is om jouw gezondheid te bevorderen, verbeteren en herstellen. Je weet dat hij er alles aan doet om jou te helpen om gezond te worden, of de kwalen te verminderen of onderdrukken met medicijnen.

God wil zich ook aan jou voorstellen. In Zijn Woord zegt Hij: ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’. Oftewel: ‘Ik ben de HEERE, jouw Dokter.’ God is jouw Dokter. Hij wil jou genezen, en Hij heeft zelf besloten om de rol van Dokter op zich te nemen. Met alle liefde en ontferming wil Hij jouw gezondheid bevorderen, verbeteren en herstellen. En God kan meer herstellen en genezen dan aardse dokters kunnen.

Laten wij deze tekst ook in de NBV21 lezen:

Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal Ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee Ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ (Exodus 15:26 NBV21)

God heeft niet alleen de titel Dokter, Hij wil ook handelen als een dokter. God is niet met pensioen gegaan, Hij was duizenden jaren geleden de Dokter voor de generatie van Mozes, en vandaag is Hij de Dokter voor jou en jouw generatie. God is niet de Ik was, of de Ik word, God is de eeuwige Ik ben. God is er nu voor jou, en is nu jouw Dokter. Hij was niet jouw Dokter in het verleden, en is er vandaag mee gestopt. Hij zal ook niet pas in de toekomst jouw Dokter worden. God is jouw Dokter, op dit moment en voor eeuwig. Vandaag mag jij leven in de wetenschap dat God vandaag, en tot in alle eeuwigheid, jouw Dokter is, en Hij vandaag jouw gezondheid wil bevorderen, verbeteren en herstellen.

Laten wij deze titel van God in het Hebreeuws bekijken. Heelmeester is in het Hebreeuws: ‘rāp̄ā'’, en betekent ‘genezen’, ‘dokter’ en ‘heelmeester’.

Dit woord wordt dus gebruikt om aan te geven dat iemand geneest of dat iemand de dokter heeft bezocht. God wil jouw lichaam compleet herstellen.

Reden 93: Jezus heeft ons gered: sōzō

‘Sōzō’ is een erg belangrijk begrip in de Bijbel. Het is een Grieks woord dat vaak voorkomt, en betekent ‘redden’, ‘behouden’ of ‘verlossen’. Laten wij een aantal teksten bestuderen, waarin dit woord voorkomt.

En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig (sōzō) maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig (sōzō) worden. (Mattheüs 10:22)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden (sōzō) zou worden. (Johannes 3:16-17)

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (sōzō) worden. (Romeinen 10:9)

Zoals je ziet, wordt dit woord op belangrijke momenten gebruikt. Dit woord betekent dat God ons redt en zalig maakt. Wanneer iemand tot geloof is gekomen, zeggen wij vaak: ‘Deze persoon is gered.’ In het Grieks zouden wij in plaats van gered ‘sōzō’ zeggen. Maar wat is de precieze betekenis van dit woord? Ik wil graag een deel van de uitleg delen vanuit de Studiebijbel, waarbij ik zelf een aantal zinnen dikgedrukt heb:

Het werkwoord sōizō betekent ‘redden, behouden, verlossen’. Het woord houdt in de eerste plaats in ‘in leven behouden’ (zie bv. Mar.5:23), dat wil zeggen redden van de dood of verlossen uit (doods)gevaar. Het staat dan ook tegenover apo-kteinō ‘doden’ (Mar.3:4) en ap-ollumi ‘verloren doen gaan, ombrengen; verliezen’ (Luc.6:9). (…) Soms wordt uitdrukkelijk genoemd waarvan of waaruit men verlost wordt, bijvoorbeeld ‘uit Egypte’ (Jud.1:5), ‘uit dit uur’, dat wil zeggen uit de doodsdreiging van dit moment (Joh.12:27) en - meer in het algemeen - ‘van de dood’ (Heb.5:7; vgl. Jak.5:20).

Vervolgens treffen we het aan in de zin van ‘verlossen van (al dan niet levensbedreigende) ziekte’, dat wil zeggen ‘gezond maken, genezen’ (bv. Jak.5:15), of in de lijdende vorm ‘gezond worden, genezen, herstellen’ (bv. Mar.6:56; Luc.8:36; Joh.11:12). Op verschillende plaatsen lijkt het erop dat met het gebruik van dit woord aan meer is gedacht dan alleen lichamelijk herstel, met andere woorden dat het lichamelijk herstel een teken is van geestelijk behoud. Dit is met name het geval in de verschillende malen voorkomende zinsnede ‘uw geloof heeft u behouden’ (bv. Mar.5:34 par.; Mar.10:52; Luc.17:19; 18:42). (…)

Op verreweg de meeste plaatsen waar het woord in het NT voorkomt, gaat het om ‘behouden’ in geestelijke zin, dat wil zeggen ‘redden’ van geestelijke ondergang. In dat verband lezen we over redden ‘van zonden’ (Mat.1:21), ‘van de toorn (van God)’ (Rom.5:9), ‘van dit verdraaide geslacht’ (Hand.2:40) en ‘van de dood’, dat wil zeggen de geestelijke dood (Jak.5:20; vgl. Jud.1:23). Anderzijds is sprake van behouden ‘(tot) in Zijn koninkrijk’ (2Tim.4:18), en staat ‘behouden’ op één lijn met ‘ingaan in het Koninkrijk van God’ (Mar.10:25-26 parr.) en ‘eeuwig leven hebben’ (Joh.3:16-17). (…)

De Studiebijbel geeft prachtig aan wat het Griekse woord betekent. Het woord betekent dat we zijn gered van een bepaalde situatie. De context van de tekst geeft aan waar wij precies van gered zijn, zoals gered van de eeuwige dood, gered van de zonde, gered van ziekte of gered van een specifieke situatie.

Toen Jezus aan het kruis stierf, stierf Hij om ons compleet te redden. In de eerste plaats stierf Jezus om ons te redden van de zonde en van de eeuwige dood. Maar Jezus stierf ook om ons te redden van ziekte. Wanneer wij spreken over: ‘Jezus wil dat iedereen zalig wordt’, dan hoort bij het woordje ‘zalig’ niet alleen de redding van de eeuwige dood, maar ook de redding van ziekte. Nogmaals, de context waarin dit woord in de Bijbel staat, bepaalt hoe wij dit woord moeten lezen. Vaak wordt in de Bijbel gesproken over de redding van de eeuwige dood. Tegelijkertijd wordt ook heel vaak gesproken van redding van ziekte. Ik wil een aantal teksten aanhalen, waarin het woord sōzō betekent dat iemand is gered van ziekte.

En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond (sōzō) worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden (sōzō). En de vrouw was vanaf dat moment gezond (sōzō). (Mattheüs 9:20-22)

En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden (sōzō) of te doden? En zij zwegen. (Markus 3:3-4)

En smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden (sōzō) wordt en zal leven. (Markus 5:23)

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond (sōzō). (Markus 6:56)

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden (sōzō). En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. (Markus 10:52)

Nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen (sōzō). (Handelingen 4:9, NBV21)

Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond (sōzō) te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. (Handelingen 14:9-10)

En het gelovige gebed zal de zieke behouden (sōzō) en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. (Jakobus 5:15)

Waar redt Jezus ons van? Jezus redt ons van het eeuwige oordeel en de zonde, maar Jezus redt ons ook van de ziekte. De redding van Jezus heeft niet alleen betrekking op geestelijke zaken, maar ook van lichamelijke zaken. Wij zijn door Jezus gered van de ziekte. Jezus heeft ons compleet verlost.

Reden 94: Jezus geeft ons shalom

Een ander Belangrijk Bijbels begrip is ‘shalom’. Dit is een Hebreeuws woord wat ‘vrede’, ‘harmonie’, ‘heelheid’, ‘welvaart’, ‘volledigheid’, ‘welzijn’ en ‘rust’ betekent. Dit is een belangrijke zegenwens, dat vaak als begroeting wordt gebruikt.

Jezus wenst ons Zijn shalom toe. En ook God wenst dat wij vrede hebben. Gods vrede gaat alle verstand te boven. Maar hoe kan je bovennatuurlijke vrede ervaren wanneer jouw lichaam continu in een strijd is?

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. (Johannes 14:27)

Jezus wil dat wij een vredig leven hebben, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken. Aan de ene kant is dit een opdracht voor ons, om ons geen zorgen te maken. Aan de andere kant is dit een voorziening en zegen van God, want wij hoeven ons geen zorgen te maken.

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? (Mattheüs 6:25-27, NBV21)

Jezus wil dus dat wij ons geen zorgen maken over de dingen van het leven. Jezus wil niet dat wij ons zorgen maken over het eten en de kleding, maar Jezus wil ook niet dat wij ons zorgen maken over kwalen die wij in ons lichaam kunnen ervaren. God wil namelijk voor ons zorgen en in onze noden voorzien, zodat wij geen zorgen hoeven te maken in ons hoofd.

Wanneer iemand ziek is, is het moeilijker om de vrede in het hoofd te bewaren. In Nederland hebben wij gelukkig veel vangnetten. Wanneer iemand ziek is en daardoor niet kan werken, zal de overheid aan de zieke een uitkering geven, zodat hij niet op straat hoeft te leven zonder eten. Maar in veel landen bestaan er geen vangnetten. En wanneer je ook geen familie hebt, sta je er helemaal alleen voor. Het is erg moeilijk om vrede in je hoofd te hebben wanneer je ziek bent, door die ziekte niet kan werken, en daardoor noodgedwongen op straat leeft zonder kleding en voedsel. Nee, God is een God die ons vrede wil geven. Dit is niet alleen een geestelijk begrip, maar vrede is ook iets wat wij mogen ervaren in onze gedachten en in ons lichaam. God wil voor ons zorgen, zoals een vader voor zijn kinderen wil zorgen. God wil ons echte shalom geven.

Daarnaast wordt het woord ‘shalom’ door de Israëlieten vaak gebruikt om iemand ‘gezondheid’ of ‘voorspoed’ toe te wensen. Wanneer je iemand shalom toewenst, dan wens je hem toe dat hij leeft in volledige harmonie. Ten eerste gaat dit over harmonie in jezelf. Je ervaart gezondheid in jouw lichaam, je maakt je geen zorgen in je hoofd, en je voelt je vredig en veilig in jouw huis. Daarnaast wens je hem ook toe dat hij geen rampen of andere vervelende gebeurtenissen meemaakt die zijn innerlijke vrede kan verstoren.

Reden 95: Refaël en Refaja

Wanneer je een naam geeft aan jouw kind, dan kies je een mooie naam met een mooie betekenis. Iedereen denkt na over hoe hij zijn kind zal noemen. Ook in de Bijbel lezen wij over veel mensen met allemaal verschillende namen, die iets van God openbaren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Daniël: God is mijn Rechter.
  • Jozua: God redt.
  • Lazarus: God is mijn Redder.
  • Elia: Mijn God is de Heere.
  • Elisa: God is redding.

Door verschillende namen kunnen wij ook een eigenschap van God ontdekken. Zo wordt er in het Oude Testament ook iemand ‘Refaël’ genoemd.

De zonen van Semaja waren Othni, Refaël, Obed en Elzabad; met zijn broers, dappere mannen: Elihu en Semachja. (1 Kronieken 26:7)

Refaël betekent: ‘God heeft genezen’. Blijkbaar vonden de ouders van Refaël het belangrijk om hun kind de naam: ‘God heeft genezen’ te geven. Oftewel, zij rekende genezing toe aan God.

Ook de naam Refaja komt in de Bijbel voor.

De zonen van Hananja waren Pelatja en Jesaja. De zonen van Refaja, de zonen van Arnan, de zonen van Obadja, de zonen van Sechanja. (1 Kronieken 3:21)[1]

Refaja betekent: ‘Jahweh geneest’. Ook deze naam schrijft genezing toe aan God. De ouders van Refaël en Refaja in het Oude Testament wisten dus dat een eigenschap van God was dat Hij genas.

[1] Zie ook 1 Kronieken 4:42, 7:2 en Nehemia 3:9

Reden 96: God staat borg

Ik wil nog iets moois met jou delen. God staat namelijk borg voor jouw genezing. Toen Job in ellende verkeerde en ziek was, zei hij het volgende:

Mijn geest is vernietigd, mijn levensdag gedoofd, mij wacht het graf. Ja, ik word bespot van alle kanten, ik moet toezien hoe ze mij beledigen. God, stel u zelf borg voor mij, wie staat er anders voor mij in? (Job 17:1-3, NBV21)

Job gaf aan dat hij geen uitkomst meer zag in alle ellende die hij meemaakte. Zijn hoop was weg, en hij zag in dat zijn dagen elk moment konden stoppen, en zijn enige uitkomst nog het graf was. In al die ellende zei hij: ‘God, stel u zelf borg voor mij’. Job dacht dat er geen mens meer was die dacht dat hij onschuldig was. Ze dachten namelijk dat Job door zonde ziek werd gemaakt. Job kon nog maar één Iemand opnoemen die misschien borg voor hem wilde staan. Als God toch Borg voor hem wilde staan, dan kon hij zijn onschuld bewijzen en kon Hij complete genezing ervaren.

Job was niet de enige persoon die in zijn ziekte en ellende aan God vroeg om borg te staan. Ook koning Hizkia was ziek, en lag op zijn sterfbed. Nadat hij bovennatuurlijk door God genezen werd, schreef hij het volgende op:

Zelf zei ik: Op de helft van mijn dagen moet ik heengaan; in de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren. (…) Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog: Heere, ik word neergedrukt; wees U mijn Borg! (Jesaja 38:10-14)

Ook koning Hizkia vroeg aan God om Borg te staan voor zijn genezing. En God luisterde naar Hizkia en genas hem. En ook luisterde God naar Job, en genas hem. God wilde inderdaad borg staan voor Job en voor Hizkia en hun gezondheid geven. God wil Borg staan voor ons welzijn, waaronder genezing.

Wees borg voor het welzijn van Uw dienaar; laat de hoogmoedigen mij niet onderdrukken. (Psalm 119:122)

Ook in het Nieuwe Testament lezen wij dat Jezus Borg voor ons staat. Wij zagen al dat genezing een onderdeel is van het oude verbond in het Oude Testament en het nieuwe verbond in het Nieuwe Testament. Jezus staat Borg voor ons en Hij staat Borg voor het nieuwe verbond.

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. (Hebreeën 7:22)

Het Griekse woord voor ‘borg’ is ‘egguos’. Dit woord werd gebruikt voor de rechtspraak, waarbij iemand ‘borg’ of ‘garant’ staat dat een overeenkomst wordt uitgevoerd. Jezus zorgt er dus voor dat wij toegang krijgen tot het betere verbond, en Hij staat Borg dat alles wat in dit verbond staat wordt uitgevoerd in ons leven. Jezus staat dus borg voor onze genezing, en voor elk ander onderdeel van het verbond.

Reden 97: Genezing in het avondmaal

Het avondmaal is een bijzondere maaltijd, waarbij wij denken aan Jezus Christus. Het avondmaal is niet zomaar een ritueel, het is een verbondsmaaltijd. Wij eten van het avondmaal, omdat wij een verbond hebben met God. Er zijn veel mooie dingen over het avondmaal te zeggen, maar ik wil alleen het stukje ‘genezing’ uit het avondmaal pakken. Het is mogelijk om een heel boek te schrijven over de genezingskracht van het avondmaal, maar wij beperken ons tot de hoofdlijnen. Laten wij een aantal punten kort bestuderen:

1. Tijdens het avondmaal eten wij het lichaam van Jezus Christus. Het lichaam van Jezus werd voor ons gebroken, zodat wij heel en gezond zullen zijn.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

Wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, en eten van het lichaam van Jezus, mogen wij gedenken dat Jezus’ Lichaam voor ons kapot was gemaakt. Doordat Jezus’ lichaam kapot werd gemaakt, is de prijs voor onze genezing betaald.

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. (1 Korinthe 11:23-24)

Waarom werd het lichaam van Jezus gebroken? Jezus Zijn lichaam werd gebroken en ontving striemen voor onze genezing. Wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, mogen wij beseffen dat het brood van het avondmaal het lichaam van Jezus representeert. Dit brood spreekt over het lichaam van Jezus, dat onze ziekten heeft gedragen. Door het brood te eten, zal de genezingskracht van Jezus door ons lichaam heen stromen.

Het is belangrijk dat wanneer wij het brood van het avondmaal nemen, wij dit doen tot Jezus Zijn gedachtenis. Wij moeten denken aan hoe Jezus was op aarde. Dit houdt niet alleen in dat wij denken aan Jezus als Redder en Zaligmaker, maar ook als onze Geneesheer en onze Bevrijder. Wanneer wij het brood nemen, mogen wij gedenken dat Jezus de vloek heeft gedragen, zodat wij los zijn gebroken van elke ziektemacht.

2. Dan kijken wij nu naar het bloed van Jezus. Wanneer wij het brood eten, eten wij het lichaam van Jezus. Wanneer wij de wijn, of de vrucht van de wijnstok, drinken, dan nemen wij het bloed van Jezus. Wat zegt de Bijbel over het bloed van Jezus?

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. (1 Korinthe 11:25)

Het bloed van Jezus representeert het nieuwe testament, of het nieuwe verbond. Wanneer wij eten van het avondmaal, mogen wij dit zien als het sluiten van een verbondsmaaltijd met Jezus. De drinkbeker is het nieuwe verbond, dat is betaald met het bloed van Jezus Christus. Telkens wanneer wij de wijn drinken, mogen wij denken aan het nieuwe verbond die Jezus met ons gesloten heeft. Wat is dan onderdeel van dit nieuwe verbond?

Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Mattheüs 26:27-28)

Ten eerste spreekt dit over de vergeving van onze zonden.

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Korinthe 3:6)

Ten tweede houdt dit de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige in. Het is de Heilige Geest die ons levend maakt.

Ten derde houdt het verbond vrijheid in, wat wij in het verhaal van Paulus in Galaten 4:21-31 kunnen lezen.

Ten vierde is Jezus de Middelaar van een beter verbond, dat laat zien dat wij een beter verbond hebben dan het verbond dat gesloten werd met Mozes.

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. (Hebreeën 7:22)

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. (Hebreeën 8:6)

In de wet lazen wij alle zegeningen die God wilde geven, zoals genezing. Het nieuwe verbond is volgens de schrijver van de Hebreeënbrief nog beter dan het oude verbond.

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)

Ten vijfde heeft God ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Let er ook op dat Petrus sprak over de grootste en kostbare beloften. Petrus zei niet: ‘Aan de Joden zijn kostbare beloften geschonken, maar onder het nieuwe verbond moeten wij het met minder kostbare beloften doen.’ Petrus zei dat God aan ons de grootste en kostbare beloften heeft geschonken. God geeft ons niet minder kostbare beloften dan de beloften aan het volk van Israël. God heeft ons zelfs betere beloften gegeven.

Wanneer genezing al onderdeel was van het oude verbond, dan is dit zeker onderdeel van het nieuwe verbond. En tijdens het avondmaal, bij het drinken van de wijn, mogen wij gedenken dat Jezus door Zijn bloed het nieuwe verbond heeft ingevoerd. Door Zijn bloed hebben wij toegang gekregen tot deze grootste en kostbare beloften.

3. Het lichaam van Jezus en Zijn bloed brengen ons leven. Laten wij het onderwijs van Jezus lezen in het evangelie van Johannes.

Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. (Johannes 6:50-58)

Zie je hoe belangrijk het is om het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus tot ons te nemen? Het is erg belangrijk, want wanneer wij het lichaam en bloed van Jezus nemen, nemen wij deel aan het eeuwige leven en de kracht die in Jezus Christus is. Dit spreekt over het eeuwig leven, en het feit dat wij de eeuwigheid bij God doorbrengen. Maar tegelijkertijd spreekt dit ook over het leven hier op aarde. Het eeuwig leven vindt niet alleen in de toekomst plaats, het eeuwige leven vindt plaats op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt. Laten wij deelnemen aan het lichaam van Jezus, waardoor wij de kracht van het eeuwige leven van Jezus ervaren.

Daarnaast is het belangrijk om in Jezus te blijven, en continu verbonden te blijven met Jezus. Als wij niet in Jezus zijn, hebben wij ook geen toegang tot het eeuwige leven van Jezus. Daarom is het belangrijk om altijd Jezus te zoeken, en in Hem te leven.

4. Het avondmaal werd ingesteld in plaats van het Pascha. Ook in het Pascha was de genezende kracht van God zichtbaar. Dit hebben wij al behandeld in reden 11.

Wanneer wij het avondmaal nemen, is het dus belangrijk om het werk van Jezus te gedenken, waaronder het werk van genezing. Wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, hebben wij gemeenschap met het verbond van Jezus Christus, en zal Zijn genezingskracht door ons heen stromen.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hadden wij belangrijke begrippen en namen besproken die te maken hebben met genezing in de Bijbel. Wij hadden de volgende begrippen en namen behandeld:

De Heere, uw Heelmeester: God openbaarde zich aan de Israëlieten als hun Heelmeester, God is dus een Goddelijke dokter die onze gezondheid bevordert, verbetert en herstelt.

Jezus heeft ons gered: ‘sōzō’. Het Griekse woord ‘sōzō’ betekent redden, behouden of verlossen, en verwijst zowel naar geestelijke als lichamelijke redding. Jezus stierf om ons compleet te redden, inclusief redding van ziekte.

Jezus geeft ons shalom. Shalom betekent vrede, harmonie, heelheid, welzijn en voorspoed. Jezus wenst ons deze allesomvattende vrede toe, die zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid inhoudt.

Refaël en Refaja. De namen Refaël (God heeft genezen) en Refaja (Jahweh geneest) uit het Oude Testament benadrukken dat genezing een Goddelijke eigenschap is.

God staat borg. God staat borg voor onze genezing, zoals bij Job en koning Hizkia, die in hun ellende God vroegen om borg te staan voor hun herstel. Jezus staat in het Nieuwe Testament Borg voor ons in een beter verbond.

Genezing in het avondmaal. Het avondmaal gedenkt het lichaam en bloed van Jezus, gebroken en vergoten voor onze genezing en vergeving. Het vertegenwoordigt het nieuwe verbond met God, inclusief geestelijke en lichamelijke gezondheid. Door het avondmaal zijn wij verbonden met het eeuwige leven van Jezus Christus.


Lees ook: