8 verschillen tussen opname en wederkomst

Dit boek verkondigt dat de opname van de gemeente voor de wederkomst van Christus plaatsvindt. De tijd tussen deze twee gebeurtenissen noemen wij de grote verdrukking. Als de opname en de wederkomst twee gebeurtenissen zijn, dan moeten wij verschillen tussen deze gebeurtenissen zien in de Bijbel. Dit hoofdstuk behandelt de verschillen. Naast verschillen zijn er overeenkomsten tussen de gebeurtenissen. Zo speelt de Here Jezus in beide gebeurtenissen een hoofdrol en worden de wolken in de teksten over de opname en de wederkomst benoemd.

Verschil 1: (on)verwacht

Wij lazen dat de opname van de gemeente elk moment kan plaatsvinden. De Here Jezus zegt dat Hij spoedig komt en dat niemand de dag en het uur weet. De opname kan vandaag plaatsvinden.

Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.’ (Markus 13:32-33)

Zelfs Paulus geloofde dat hij tot de generatie zou behoren die de opname meemaakt (1 Thessalonicenzen 1:10 en 4:17). Dit betekent dat de opname ieder moment kan plaatsvinden en dat geen profetie vervuld hoeft te worden voordat de opname komt.

Niemand weet wanneer Jezus ons komt halen. De mensen weten het niet, Jezus weet het niet en de engelen weten het niet. Markus 13 spreekt over de opname. De wederkomst is geen onverwacht moment. Iedereen met Bijbelkennis kan op de dag nauwkeurig berekenen wanneer Jezus komt, waar wij het hier over hebben gehad. Vandaag kan dit niet, omdat eerst de opname en de openbaarwording van de antichrist moeten plaatsvinden. Op het moment dat de antichrist het verbond versterkt, zal het zeven jaar duren voordat Jezus wederkomt.

Aan de hand van de tekenen in Openbaring weet iedereen dat Jezus binnenkort terugkomt. Dit spreekt zelfs over de ongelovigen.

En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?’ (Openbaring 6:15-17)

Verschil 2: verborgen en openbaar

De opname van de gemeente is een geheimenis. Het is een geheime komst van de Here Jezus en alleen Zijn volgelingen zullen Hem zien. De Here Jezus komt voor Zijn volgelingen om hen te beschermen voor de grote verdrukking en haalt Zijn bruid op.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’ (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

De opname vindt binnen één seconde plaats. Niemand op aarde kan de Here Jezus zien en niemand weet dat de Here Jezus in de lucht is. Niemand ziet dat de gelovigen worden opgenomen naar het Vaderhuis van God.

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’ (1 Korinthe 15:52)

De nadruk van de opname van de gemeente is de ontmoeting van de Here Jezus met Zijn volgelingen. Het is een feestelijke gebeurtenis, waar nog geen sprake is van toorn of woede. In deze Bijbeltekst wordt niet gesproken over de ongelovigen. Zij blijven achter en merken niet dat de Here Jezus is teruggekomen om de volgelingen op te halen.

Tijdens de wederkomst komt de Here Jezus terug op aarde en zullen alle mensen de Here Jezus zien verschijnen. De Here Jezus komt niet voor de gelovigen, maar komt om een eind te maken aan de heerschappij van de goddelozen op de aarde. In plaats van de Bruidegom die komt voor de bruid, komt de Koning en Strijder die Zijn koninkrijk definitief vestigt op aarde. Iedereen ziet Hem verschijnen, het is geen gebeurtenis die korter dan één seconde duurt.

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.’ (Openbaring 1:7)

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem (Jezus) Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.’ (Openbaring 19:19)

Verschil 3: bestemming

Tijdens de opname van de gemeente haalt Jezus ons op en neemt Hij ons mee naar het Vaderhuis van God. Onze bestemming is in de hemel.

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ (Johannes 14:1-3)

De Here Jezus sprak heel duidelijk over de opname van de gemeente. De Here Jezus zegt dat Hij in de hemel een plaats maakt voor de gelovigen in het vaderhuis van God. Als Hij klaar is, komt Hij terug om de gelovigen mee te nemen, zodat de gelovigen zullen zijn waar Jezus is. De Here Jezus komt niet terug op aarde, maar Hij komt ons tegemoet in de lucht (1 Thessalonicenzen 1:10). Tijdens de opname gaan de gelovigen omhoog naar de lucht en vanuit daar gaan de gelovigen naar de hemel.

Tijdens de wederkomst neemt de Here Jezus geen mensen mee naar de hemel en gaat de Here Jezus niet terug naar het vaderhuis van God. De Here Jezus zet Zijn voeten op de aarde en de gelovigen achtervolgen Hem. Voor zeven jaar zijn de gelovigen in de hemel en daarna keren wij allemaal terug op aarde om samen met de Here Jezus te regeren over de aarde.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.’ (Zacharia 14:4)

Tijdens de wederkomst komt de Here Jezus terug op aarde en zal Hij op de Olijfberg zijn. Vervolgens regeert Hij voor duizend jaar vanuit Jeruzalem.

Verschil 4: meegenomen of achtergelaten

Dit verschil splitsen wij in tweeën. Er is een verschil wie mensen van de aarde wegneemt of verzamelt en er is een verschil wie worden weggenomen en wie achterblijven.

Tijdens de opname van de gemeente geeft de Here Jezus het bevel aan alle volgelingen om naar de lucht te gaan om Hem te ontmoeten. Dit wordt niet gedaan door een engel of een afgezand, maar door de Here Jezus persoonlijk.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’ (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Tijdens de wederkomst beveelt de Here Jezus niet aan Zijn volgelingen om Hem tegemoet te treden in de lucht. De Here Jezus zendt Zijn engelen uit om de uitverkorenen bijeen te brengen. Er staat niet dat deze volgelingen in de lucht worden verzameld. Waarschijnlijk blijven zij op de aarde, want de Here Jezus bevindt zich op de aarde.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.’ (Mattheüs 24:31)

En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.’ (Markus 13:27)

Daarnaast is er een verschil wie de aarde verlaten en wie op de aarde blijven. Tijdens de opname verlaten de volgelingen van Jezus de aarde (Johannes 14:1-3 en 1 Thessalonicenzen 4:16-17) en blijven de goddelozen achter. Tijdens de wederkomst verlaten de goddeloze volken en mensen de aarde en blijven de goede volken en mensen achter. Dit hebben wij hier behandeld. Het Koninkrijk waar de Here Jezus in de volgende Bijbeltekst over spreekt is het duizendjarig vrederijk dat op aarde plaatsvindt.

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. (…) Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.’ (Mattheüs 25:31-41)

Verschil 5: de timing

De opname en de wederkomst bestaan uit verschillende onderdelen die na elkaar gebeuren. Er zijn verschillen tussen de volgorde van de onderdelen die plaatsvinden. Bij de opname van de gemeente ontvangen de volgelingen van de Here Jezus tijdens het geroep van Jezus verheerlijkte lichamen en daarna komt de opname.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’ (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Bij de opname staan eerst de doden die in Christus zijn op. Vervolgens worden wij samen met hen opgenomen in de hemel. Bij de wederkomst is dit precies omgekeerd. Eerst komt de Here Jezus terug op de aarde en daarna leven de doden. Het is mogelijk dat de doden uren of dagen later opstaan. De opstanding gebeurt niet binnen één seconde na de wederkomst.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij (Jezus) Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.’ (Openbaring 19:11)

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’ (Openbaring 20:4)

Openbaring 20:4 kan alleen spreken over de doden in Christus die tijdens de grote verdrukking zijn overleden. Dit komt doordat dit in Openbaring 20:4 staat en omdat de volgorde anders is dan de volgorde bij de opname van de gemeente.

Een ander verschil met betrekking tot de timing is dat de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt en de wederkomst na de grote verdrukking. De volgende twee Bijbelteksten laten zien dat de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt.

en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.’ (1 Thessalonicenzen 1:10)

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.’ (Openbaring 3:10)

Terwijl de opname voor de grote verdrukking, de komende toorn en het uur van de verzoeking gebeurt, vindt de wederkomst na de grote verdrukking plaats.

En meteen na de verdrukking van die dagen (…) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mattheüs 24:29-30)

Overige verschillen

Zegen of oordeel
De opname is een moment van grote blijdschap en zegen. Jezus haalt als Bruidegom Zijn bruid binnen. Logisch dat de teksten over de opname niet spreken over een oordeel. Sommige teksten over de opname spreken juist over het ontlopen van het oordeel en de toorn van God. De teksten over de wederkomst spreekt wel over verschillende oordelen. Zo vindt het volkerenoordeel plaats (Mattheüs 25) en velt de Here Jezus een oordeel over de antichrist en zijn volgelingen (Openbaring 19).

Veranderingen op aarde
Tijdens de opname van de gemeente verandert de aarde niet. Er wordt niet gesproken over aardbevingen, het vallen van de sterren of andere topografische veranderingen. Bij de wederkomst gebeuren er wel bijzondere dingen op aarde, waar de volgende Bijbeltekst over spreekt.

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.’ (Mattheüs 24:29)

Naast de tekenen in de hemel, gebeuren er ook bijzondere gebeurtenissen op de aarde. De Olijfberg splitst in tweeën waardoor een groot dal ontstaat.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.’ (Zacharia 14:4)

De wederkomst heeft gevolgen voor de natuur en topografie en de opname heeft dit niet.

Overige argumenten

De opname en de wederkomst kennen veel verschillen. Als de opname en de wederkomst dezelfde gebeurtenis is, dan worden een aantal belangrijke details niet bij de wederkomst vermeldt, terwijl deze in het Woord van God staan. Dit betekent dat de opname en wederkomst op verschillende momenten moeten plaatsvinden.

De opname in de lucht
De opname in de lucht staat niet vermeld in de belangrijkste verzen over de wederkomst. Als wij hoofdstuk 19 uit Openbaring lezen, waar staat dat de Here Jezus terugkomt op aarde, staat nergens dat de opname plaatsvindt. Dat is opmerkelijk, aangezien dit één van de belangrijkste profetieën is die nog vervuld moet worden.

Geen opstanding
De teksten die spreken over de wederkomst, spreken niet over een opstanding van de doden die in Christus zijn, terwijl dit een grote gebeurtenis is en dit plaatsvindt tijdens de komst van de Here Jezus (1 Thessalonicenzen 4:16). Dit betekent dat de opstanding van de doden in Christus op een ander moment moet plaatsvinden. Dit punt hebben wij besproken bij verschil 5.

De opname staat vermeld in Openbaring
In eerste instantie spreekt het boek Openbaring over de grote verdrukking en de wederkomst van Christus. Toch staan in dit boek één Bijbeltekst en één beeld die kunnen spreken over de opname. Johannes schreef in Openbaring 2 en 3 brieven aan de zeven gemeentes op aarde. Direct hierna gebeurt iets dat na de kerktijd en voor de grote verdrukking met alle oordelen en toorn plaatsvindt.

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.’ (Openbaring 4:1)

Ik vind dat deze tekst geen bewijs is van de opname voor de verdrukking. Toch kunnen wij de opname in deze tekst herkennen en is het mogelijk dat dit een (verborgen) beeld is van de opname.

Het beeld over de opname van de gemeente vinden wij terug in Openbaring 12, dat spreekt over de barende vrouw, het mannelijk kind en de draak. Ik zie in dit beeld de opname van de gemeente. Dit hebben wij in hoofdstuk 3 behandeld. Er zijn twee voorbeelden in Openbaring die kunnen spreken over de opname, terwijl dit niet wordt genoemd in het hoofdstuk dat spreekt over de wederkomst van Christus. Het is logisch dat de opname op een ander moment plaatsvindt.

De gemeente wordt na Openbaring 3 niet meer genoemd
In het boek Openbaring schreef Johannes eerst aan de gemeentes op aarde. Na Openbaring 3 wordt de gemeente niet meer genoemd en spreekt Johannes over ‘hen die op de aarde wonen’. Dit is na het moment dat Johannes een open deur in de hemel zag en in geestvervoering raakte. Het is opmerkelijk dat in de verschrikkelijkste periode op aarde de Here Jezus geen bemoediging of aanwijzing geeft aan de gemeente. Dit kan alleen als de opname van de gemeente voor de verdrukking plaatsvindt en niet gelijk is aan de wederkomst na de verdrukking.

Daarnaast komt Jezus in Openbaring 19 terug op aarde en staat nergens dat gelovigen Hem op aarde opwachten en Hem als Bruidegom verwachten. De toon in Openbaring 19 is oorlogstaal, En Jezus komt als Koning en Strijder, terwijl wij Hem moeten verwachten als onze Redder.

in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.’ (Titus 2:13, NBV)

Als de opname en de wederkomst gelijk zouden plaatsvinden, dan zou Johannes in het boek Openbaring toch meer gericht zijn op de gemeente? Dan zou Johannes zeggen hoe de gemeente deze moeilijke tijd doorkomt en dat de wederkomst het moment is dat de gemeente wordt gered van de goddelozen. Johannes spreekt na hoofdstuk 3 niet meer over de gemeente op aarde. Dit komt omdat de opname al voor de grote verdrukking heeft plaatsgevonden.

Samenvatting 8 verschillen tussen opname en wederkomst

De opname van de gemeente en de wederkomst van Jezus verschillen van elkaar. In dit hoofdstuk zagen wij de verschillen en dit houdt in dat de opname en de wederkomst niet dezelfde gebeurtenis is. Wij spreken over twee verschillende gebeurtenissen die niet met elkaar in overeenstemming kunnen komen. In dit hoofdstuk hebben wij de volgende verschillen behandeld:

  1. De opname komt onverwachts en de wederkomst valt te berekenen.
  2. De opname is een verborgen ontmoeting en bij de wederkomst kan iedereen de Here Jezus zien.
  3. De opname vindt plaats in de lucht en vanuit de lucht gaan de gelovigen naar het vaderhuis van God. De wederkomst vindt op aarde plaats en de Here Jezus zet Zijn voeten op de Olijfberg.
  4. Bij de opname neemt de Here Jezus de gelovigen mee naar de hemel. Bij de wederkomst verzamelen de engelen de uitverkorenen en de uitverkorenen blijven achter op aarde. De goddelozen worden van de aarde weggenomen.
  5. De opname vindt voor de grote verdrukking plaats en de wederkomst na de grote verdrukking.
  6. Bij de opname staan eerst de doden in Christus op en daarna vindt de opname plaats. Bij de wederkomst komt eerst de Here Jezus terug en daarna vindt de opstanding van de doden in Christus plaats.
  7. De opname is een tijd van zegen en het ontlopen van het oordeel, de wederkomst is een tijd van oordeel.
  8. Bij de opname zijn geen tekenen in de lucht of op de aarde, terwijl bij de wederkomst grote tekenen in de hemel zijn en de Olijfberg in tweeën wordt gespleten.

Tot slot hebben wij naar een aantal argumenten gekeken waarom de opname en de wederkomst niet op hetzelfde moment kunnen plaatsvinden. Hierbij keken wij naar het boek Openbaring en zagen wij dat de opname niet staat vermeld bij de Bijbelteksten over de wederkomst.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: