Wat gebeurt er als Jezus terugkomt?

De Here Jezus kwam eerst om te dienen op aarde. Hij leefde een menselijk leven waarin Hij werd geboren, opgroeide en uiteindelijk stierf aan het kruis. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood en had Hij een nieuw lichaam ontvangen dat leek op Zijn vorige lichaam. Tussen Zijn eerste en tweede komst kwam de Heilige Geest op aarde om de gelovigen kracht te geven en hen te leiden. Vervolgens haalt de Here Jezus Zijn volgelingen op en breekt de grote verdrukking aan. Aan het eind van de grote verdrukking komt de Here Jezus terug op aarde en raken Zijn voeten de aarde aan. De wederkomst betekent dat iemand terugkomt. De Here Jezus komt terug op aarde en dit zal geen kort bezoekje zijn. Na de wederkomst breekt het mooiste millennium op aarde aan: het duizendjarig vrederijk met Jezus als Koning. In dit hoofdstuk bestuderen wij de dag van de wederkomst. Wat gebeurt er op het moment dat Jezus terugkomt?

Wie komt terug?

Het zal niet verrassen dat de Here Jezus terugkomt op aarde en dat de wederkomst om Zijn aanwezigheid op aarde gaat. Vlak nadat Jezus de aarde verliet en opsteeg naar de hemel, zagen de discipelen twee engelen die zeiden dat Hij terug zal komen.

En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Handelingen 1:10-11)

De Here Jezus komt op dezelfde wijze terug. Zoals Hij tweeduizend jaar geleden opsteeg in de hemel, komt Hij binnenkort terug op de aarde. Jezus stuurt geen boodschapper, ambassadeur of engel maar komt zelf terug. Daarnaast is de Here Jezus voor 100% God en voor 100% mens. Hij is de Zoon van God en de Zoon van David (Romeinen 1:3-4). Een Mens met een verheerlijkt lichaam komt terug. Een mens die de dood en de zonde heeft overwonnen en boven elke kracht, macht en heerschappij staat (Efeze 1:21).

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.’ (Daniël 7:13)

Daniël ontving een visioen en mocht van God een blik in de toekomst werpen. Na alle ellende van de antichrist zag Daniël Iemand verschijnen met de wolken. Dit is de Here Jezus. Daniël probeerde Hem te omschrijven en Daniël zag dat Hij eruitzag als een zoon van een mens. De Here Jezus komt als verheerlijkt mens terug op de aarde. De volgende Bijbeltekst sprak Jezus tegen de hogepriester van Israël.

(…) u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.’ (Markus 14:62)

De Here Jezus omschreef zich als de Zoon des mensen. Dit geldt niet alleen voor Zijn eerste komst, maar ook voor Zijn wederkomst. De Zoon des Mensen zal komen met de wolken van de hemel.

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.’ (Mattheüs 16:27)

In deze Bijbeltekst lezen wij dat de Here Jezus niet alleen komt. Hij komt met Zijn engelen en grijpt in op het wereldgebeuren.

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mattheüs 24:30)

Terwijl de opname van de gemeente verborgen is, zal tijdens de wederkomst alle stammen van de aarde de Here Jezus zien komen. Iedereen ziet Hem op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. De Here Jezus komt niet zoals de eerste keer om te dienen en genade te verkondigen, Hij komt in kracht en zal als Koning verschijnen.

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.’ (Mattheüs 25:31)

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.’ (Lukas 21:27)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.’ (Openbaring 1:7)

De Here Jezus komt terug op aarde samen met Zijn engelen en Zijn bruid. De bruid is de gemeente van de Here Jezus en Israël. Als de Here Jezus aan de wereld wordt geopenbaard, worden wij met Hem geopenbaard.

Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.’ (Kolossenzen 3:4)

Dit gebeurt tijdens de oorlog die de Here Jezus voert met de antichrist en de tien koningen (Openbaring 19).

‘Zij (de koningen) zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.’ (Openbaring 17:14)

In Openbaring worden wij geroepenen, uitverkorenen en gelovigen genoemd. Dit spreekt niet over de engelen, maar over de volgelingen van de Here Jezus.

De Here Jezus komt fysiek terug op de aarde. Wij kunnen deze wederkomst niet vergeestelijken of zeggen dat dit al in het verleden is gebeurd door de uitstorting van de Heilige Geest of tijdens de tempelverwoesting in 70 na Christus. Als Hij komt, zal iedereen het zien en weten.

Waar komt Hij terug?

De Here Jezus komt fysiek terug op aarde in de gedaante van een mens. Dit betekent dat Hij op één plek kan terugkomen en niet in de geest overal op aarde aanwezig is. Over de plaats waar Hij terugkomt is door sommigen gespeculeerd. Een valse profeet had gezegd dat Hij terug zou komen op de Mont Blanc en noemde een datum wanneer dit ging gebeuren. Deze datum is al geweest en de Here Jezus is niet teruggekomen op deze berg, tot groot verdriet van al degenen die de valse profeet geloofden. Zij waren voor niets naar deze berg afgereisd. Waar zal Hij terugkomen? Wie ontvangt de Koning der koningen? Zal het een politieke hoofdstad in de wereld zijn, zoals Washington, Brussel, Peking of Moskou? Of zal het een religieuze locatie zijn zoals Rome, Constantinopel (Istanbul) of Canterbury? Geen van allen! De Here Jezus komt terug in een stad waar grote verdeeldheid over is en waar verschrikkelijke oorlogen hebben plaatsgevonden.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.’ (Zacharia 14:4)

Tweeduizend jaar geleden steeg Jezus op de Olijfberg op naar de hemel en binnenkort komt Hij op deze berg terug. De Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem en heeft een hoogte van 827 meter. Van Jeruzalem is het een kwartier lopen naar deze berg en vanaf de berg ziet men Jeruzalem liggen. De Olijfberg is geen vreemde plaats voor de Here Jezus. Aan de voet van deze berg vinden wij Getsemane, waar Hij gevangen genomen werd. Het is opmerkelijk wat de Here Jezus toen sprak.

Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?’ (Mattheüs 26:53)

Toen besloot de Here Jezus om niet te bidden voor twaalf legioenen (een legioen bestaat uit 5.000 man) engelen omdat Hij wilde dat de schriften in vervulling zouden gaan. Straks komt Hij op deze plek terug omringt met vele engelen en volgelingen en zal Hij de strijd aanbinden met Zijn vijanden. De Olijfberg is ook de plek waar de Here Jezus samen met Zijn discipelen sprak over de toekomstige zaken, zoals de tempelvernietiging, de opname van de gemeente en Zijn wederkomst.

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?’ (Mattheüs 24:3)

Het is een bijzondere plek en als de Here Jezus Zijn voeten op de Olijfberg zet, zal deze in tweeën splitsen. De Koning der koningen, de Mens die alle macht heeft, komt terug op aarde en vanuit Jeruzalem zal Hij Koning zijn over de gehele wereld.

Hoe wordt Hij ontvangen?

Tijdens het hoofdstuk achtergebleven op aarde keken wij naar drie verschillende groepen: de Israëlieten, de volgelingen van Jezus die na de opname tot geloof komen en de goddelozen. Voor de Israëlieten en de in leven gebleven volgelingen van Jezus is Zijn wederkomst de dag van verlossing en een dag om naar uit te kijken. Voor de goddelozen is dit een verschrikkelijke dag en een dag waar velen ten gronde worden gericht. Laten wij per groep kort bestuderen wat zij tijdens de wederkomst van Jezus doen en wat met hen gebeurt.

Groep 1: de Israëlieten
Deze groep kunnen wij in tweeën splitsen. Wij hebben de Israëlieten die in de woestijn zijn gevlucht en de Israëlieten die in de stad Jeruzalem verblijven. Voor degenen die in Jeruzalem zijn gebeurt voor de wederkomst verschrikkelijke dingen.

Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.’ (Zacharia 14:1-2)

De stad Jeruzalem wordt ingenomen door de heidenvolken onder leiding van de antichrist. De huizen in de stad worden geplunderd, de vrouwen worden verkracht en velen gaan in ballingschap en worden vervoerd naar andere landen. Nogmaals maken de Joden verschrikkelijke dingen mee. Toch doet God een belofte. Een deel van het volk dat zich in Jeruzalem bevindt zal niet uitgeroeid worden.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!’ (Zacharia 14:4-5)

Na deze verschrikkelijke tijd grijpt God zelf in en de Here Jezus komt op aarde. De Olijfberg splitst in tweeën en de overgebleven Israëlieten vluchten om bij Hem bescherming te vinden. Jezus is niet alleen, Hij neemt al Zijn heiligen met Hem mee. Dit zijn de engelen en waarschijnlijk de gelovigen die de opname hebben meegemaakt en mee terugkeren. De Israëlieten in Jeruzalem zullen ontdekken dat zij bij de Here Jezus kunnen schuilen en zij onder Zijn vleugels bescherming vinden. Wie weet zullen zij de volgende Psalm in de aanwezigheid van Jezus zingen.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ (Psalm 91:1-4)

Het andere deel van deze groep zijn de Israëlieten die in de woestijn zijn gevlucht. Zoals wij lazen maakt Israël verschrikkelijke oorlogen mee en op het moment dat de antichrist de offerdiensten stopt en een gruwel in de tempel plaatst, moeten zij volgens de Here Jezus vluchten naar de bergen. Dit is drie-en-een-half jaar voordat Jezus wederkomt.

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.’ (Mattheüs 24:15-16)

Dit zijn bergen die in een woestijn liggen. De Joden die zijn gevlucht worden achterna gezeten door de duivel, maar God zal hen beschermen. Dit lezen wij in de gelijkenis van de barende vrouw en het mannelijk kind, waarbij de vrouw het volk Israël vertegenwoordigt.

En de vrouw (Israël) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.’ (Openbaring 12:6)

En zodra de draak (de duivel) zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw (Israël) vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (de duivel). En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.’ (Openbaring 12:13-17)

God beschermt een gedeelte van Israël. De Here Jezus riep hen op om te vluchten naar de woestijn en daar zal een plaats zijn waar God hen beschermt en de duivel niet kan komen. De duivel weet dit en besluit hen met rust te laten en zich te richten op de overigen van Israël. Ik geloof dat dit het volk van Israël is dat is achtergebleven in de wereld (vooral Jeruzalem) en de heidenen die na de opname tot geloof komen. In de woestijn zal God tot Israëls hart spreken en zij komen tot de ontdekking dat Jezus hun Messias en Bruidegom is.

Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, (…) Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.’ (Hosea 2:13-19)

In de woestijn leert het volk van Israël de Here Jezus kennen en vanaf dan spreken de Israëlieten de Here Jezus aan als hun Man. Het volk van Israël heeft een openbaring gekregen en zij zien dat Jezus Christus hun Messias en Bruidegom is en zullen Hem verwachten als bruid.

Groep 2: de levende volgelingen van Jezus
Naast het volk van Israël zijn er volgelingen van Jezus die in leven zijn. De antichrist wil tijdens de grote verdrukking iedereen uitroeien, maar toch blijven een aantal volgelingen over. Zij hebben de moeilijkste periode op aarde overleeft en nu zal de Here Jezus hen verlossen. Wat gebeurt er met hen als Jezus wederkomt?

Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.’ (Markus 13:24-27)

Als de Here Jezus wederkomt, stuurt Hij zijn engelen om alle uitverkorenen bijeen te brengen. Iedereen die de grote verdrukking overleeft, zal geroepen en verzameld worden. Ik geloof dat Jezus spreekt over de Joden en de gelovige heiden. Dit bijeenbrengen lezen wij op meer plekken in de Bijbel terug.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.’ (Mattheüs 24:31)

Verlos ons, HEERE, onze God, breng ons bijeen vanuit de heidenvolken, opdat wij Uw heilige Naam loven en ons beroemen in Uw lof.’ (Psalm 106:47)

De volgende Bijbeltekst sprak de Here Jezus tijdens Zijn eerste komst uit over Jeruzalem. Hij wilde graag alle kinderen van Abraham bijeenbrengen en voor hen zorgen zoals een hen haar kuikens. Hij wilde Israël beschermen onder Zijn vleugels, maar de Joden wilden dit niet. Toch komt de Here Jezus terug en zal Hij alle uitverkorenen bijeenbrengen.

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ (Mattheüs 23:37-39)

Dit is niet een ontmoeting in het Vaderhuis van God, zoals bij de opname van de gemeente gebeurt. Dit is een ontmoeting op de aarde in Jeruzalem. Deze groep kijkt met vol verwachting uit naar de wederkomst van Jezus. Eindelijk hoeven zij niet bang te zijn voor de antichrist en zijn handlangers, want de Here Jezus biedt bescherming.

Groep 3: de goddelozen
Groep 3 kunnen wij in tweeën splitsen. Wij hebben de goddelozen die de strijd voeren met de Here Jezus en de goddelozen die thuis zijn gebleven. In deze paragraaf behandelen wij het deel dat de strijd aanbindt met de Here Jezus en in hoofdstuk 11 bestuderen wij het deel dat thuis is gebleven.

Een grote massa trekt op naar Armageddon om de strijd aan te binden met de Here Jezus. Het is Gods werk en God leidt hen naar Jeruzalem.

Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.’ (Zacharia 14:2-3)

De stad Jeruzalem wordt ingenomen en de Israëlieten worden geplunderd. De heidenvolken denken dat zij de overwinning hebben behaald. Maar dan zal de Here Jezus uittrekken en tegen de heidenvolken strijden.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (…) En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet (…) Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.’ (Openbaring 19:11-21)

De Here Jezus wint en het tijdperk van de goddelozen en de antichrist is voorbij. Jezus overwint! Er staan meer teksten in de Bijbel die spreken over deze oorlog, maar voor deze studie houden wij het hierbij. De geïnteresseerde lezers kunnen Joël 2 en Jesaja 13 lezen.

Het tweede deel van deze groep blijft voorlopig in leven. Zij verschijnen voor de Here Jezus en Jezus beoordeelt hen, wat wij hier behandelen.

Vlak na Zijn wederkomst

Nadat Jezus de goddelozen die meedoen aan de strijd vernietigt, komt een engel uit de hemel en hij werpt de duivel voor duizend jaar in een afgrond. Hier gaan wij dieper op in.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn.’ (Openbaring 20:1-3)

Tijdens de opname van de gemeente ontvangen de gelovigen verheerlijkte lichamen. Degenen die tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen en worden vermoord, komen direct in de hemel. Alleen hebben zij nog geen verheerlijkte lichamen gekregen. Deze ontvangen zij vlak nadat Jezus wederkomt en nadat de duivel wordt geworpen in de afgrond. Na deze gebeurtenis is de eerste opstanding voltooid en zal het duizendjarig vrederijk aanbreken op aarde en zal Jezus koning zijn.

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’ (Openbaring 20:4)

Samenvatting Wat gebeurt er als Jezus terugkomt?

Na de grote verdrukking komt de Here Jezus terug op aarde. Jezus komt niet alleen, want Hij neemt veel engelen en Zijn bruid mee. Jezus komt fysiek terug op de Olijfberg en iedereen zal Hem zien. De Israëlieten erkennen Hem als Messias en Bruidegom en de gelovige heidenen en Joden die in de wereld zijn, worden verzameld door de engelen. Zij zullen door de Here Jezus beschermd worden. De goddelozen voeren de strijd tegen de Here Jezus en Jezus overwint hen. De goddelozen die thuis blijven worden door Hem beoordeeld. De duivel wordt vlak na Jezus wederkomst opgesloten in de afgrond en de gelovigen die tijdens de grote verdrukking overlijden ontvangen nieuwe lichamen en komen tot leven.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: