Wanneer komt Jezus terug?

Velen hebben geprobeerd om de dag van de opname te berekenen of uit te zoeken op welke dag de aarde vergaat. Wikipedia heeft veertig verkeerde berekeningen van bekende christenen en wetenschappers opgesomd. De data verspreiden zich van 156 na Christus tot 2060 na Christus en waarschijnlijk heb ook jij filmpjes of onderwijs gehoord waarbij een berekening is gemaakt. Sommige YouTubekanalen maken het wel heel bond: iedere maand passen zij hun voorspelling aan en zij gebruiken hiervoor profeten, vage Bijbelse berekeningen en wereldgebeurtenissen om hun argumentatie te onderbouwen. Tot nu toe hebben zij het elke maand fout, maar dat maakt volgens hen niet uit, zij gaan vrolijk verder. Eventjes een aantal data op een rij. Europese christenen dachten dat Jezus op 1 januari 1000 terugkomt, Maarten Luther dacht 1558 of 2040 en Isaac Newton 1715, 1766 of 2060. Ik heb besloten om mij niet bezig te houden met vage rekenmethodes uit de Bijbel om de opname van de gemeente te voorspellen. Ik gebruik ook geen profeten, standen van de sterren en planeten, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, oorlogen of wereldleiders om te vertellen dat de Here Jezus in het jaar …. terugkomt. Twee dingen weet ik: ik kan niet weten wanneer Jezus terugkomt en de Here Jezus vraagt niet aan mij om Zijn komst te voorspellen. In dit hoofdstuk bekijken wij wat de Here Jezus en de Bijbel zeggen over het tijdstip van de opname en of het voor iemand mogelijk is om dit te voorspellen.

Niemand weet de dag of het uur

Wij beginnen deze paragraaf met het bestuderen van de wijste Man die ooit heeft geleefd. Niemand voor Hem was wijzer en niemand na Hem is wijzer. Deze Man heeft antwoord gegeven op de vraag: ‘Wanneer komt de Messias terug?’ Wij bestuderen de woorden van de Here Jezus.

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.’ (Mattheüs 24:36)

De Here Jezus zegt dat Hij het niet weet, de engelen het niet weten en de mensen het niet weten. Niemand weet het, alleen God de Vader. Als de Here Jezus geen antwoord heeft op de vraag wanneer Hij terugkomt, dan weten wij dat ook niet. De opname van de gemeente staat gepland en zal op een dag gebeuren, alleen weet niemand wanneer dat zal zijn. In het boek Marcus lezen wij hetzelfde.

Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.’ (Markus 13:32-33)

Aan de hand van een voorbeeld legt de Here Jezus in Mattheüs uit dat wij niet weten wanneer Hij terugkomt. Jezus roept alleen op om waakzaam te zijn.

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.’ (Mattheüs 24:42-44)

In het boek Lukas zien wij hetzelfde beeld. Wij weten niet op welk uur de Here Jezus terugkomt.

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.’ (Lukas 12:40)

Nadat de Here Jezus was gestorven en opgestaan, verscheen Hij veertig dagen lang aan Zijn discipelen. De discipelen wilden graag antwoord op de vraag ‘wanneer komt u terug om het koninkrijk te vestigen?’ Oftewel, ‘wanneer is de wederkomst en breekt het vrederijk aan?’ De Here Jezus antwoordde dat het niet hun zaak was om dit te weten.

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,’ (Handelingen 1:6-7)

De Vader bepaalt het moment dat de Here Jezus terugkeert naar aarde. Het is niet de zaak en gelegenheid van de mensen om dit moment te weten. Ons wordt opgeroepen om waakzaam te zijn, maar niet om de dag en het uur van de opname te berekenen. Het is dus niet mogelijk dat een mens de datum van de opname kan bereken of een openbaring over de datum krijgt.

Als een dief in de nacht

Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat hij hen niet over het tijdstip van de opname van de gemeente en de dag van de Heere hoeft te schrijven.

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.’ (1 Thessalonicenzen 5:1-2)

Eerst spreekt Paulus over de goddelozen. Zij weten niet wanneer de dag van de Heere aanbreekt en deze dag overvalt hen als een dief in de nacht. De dag van de Heere overvalt niet de gemeente, omdat de gemeente waakzaam en nuchter is. Paulus wist niet wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt. Als hij het had geweten, had hij kunnen zeggen: ‘jullie hoeven niet bang te zijn om de opname te missen. Het duurt toch nog duizenden jaren voordat Hij komt.’ Paulus schreef juist dat deze gemeente moest waken en nuchter moest zijn. Johannes schets hetzelfde beeld als Paulus in zijn Openbaringbrief.

‘Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.’ (Openbaring 3:2-3)

Johannes noemt, net als Paulus, geen datum. Johannes roept alleen op om waakzaam te zijn, maar Johannes zegt niet wanneer deze gemeente waakzaam moet zijn. Als de gemeente niet waakzaam is, zal de Here Jezus komen als een dief. Dit geldt voor de opname van de gemeente en voor de wederkomst van Christus. In Openbaring 3 schreef Johannes over de opname en in Openbaring 16 schreef hij over de wederkomst.

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.’ (Openbaring 16:15)

Ook voor de wederkomst roept God de toekomstige gelovigen op om waakzaam te zijn. Voor velen zal Jezus komen als een dief: zij verwachten Hem niet. Voor degenen die waakzaam zijn en witte kleren dragen (gereinigd zijn), zal de Here Jezus niet als een dief komen. Het grote verschil tussen de opname van de gemeente en de wederkomst is dat de opname niet valt te voorspellen. Niemand weet wanneer dit zal zijn. Voor de wederkomst is het mogelijk om dit te bereken. Vandaag kan dat nog niet, maar de mensen die in de grote verdrukking leven kunnen dit wel. Zij kunnen kijken wanneer de gruwel der verwoesting is opgesteld in de tempel. Hierna zullen ongeveer drie jaar en zes maanden verstrijken tot de wederkomst (Daniël 12:11).

Tijdsindicatoren van Jezus' terugkomst

Het is niet mogelijk om de datum van de opname te voorspellen. Toch spreekt de Bijbel over gebeurtenissen die plaatsvinden voor en ten tijde van de opname van de gemeente. Vooral Mattheüs 24 spreekt hierover.

En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?’ (Mattheüs 24:3)

De discipelen vroegen om drie dingen. Wanneer wordt de tempel verwoest? Wat is het teken van Uw komst? En wanneer is de voleinding van de wereld? De eerste gebeurtenis is in 70 na christus gebeurd waarbij de tempel is verwoest door het Romeinse rijk. De andere twee gebeurtenissen moeten nog gebeuren. Toch lijkt de tijd van de verwoesting van de tempel op de komst van de Here Jezus. Jezus vergelijkt deze gebeurtenissen met de barensweeën van een zwangere vrouw. De weeën nemen in hevigheid toe.

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.’ (Mattheüs 24:4-5)

Het eerste wat de Here Jezus zegt is dat velen hen proberen te misleiden. Velen zullen komen en zeggen ‘ik ben de Christus’. De grootste misleider moet nog komen: de antichrist. Maar voor de antichrist zullen velen als God of Christus aanbeden willen worden. Denk bijvoorbeeld aan de pausen. De paus wordt aanbeden en over hem wordt gezegd dat hij ‘de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde is en de opvolger van de heilige Petrus’. De paus is, volgens de katholieke kerk, bij machte om zonden te vergeven en kan mensen de titel ‘heilig’ geven. Bij de kroning van paus Innocent X werd over hem gezegd: ‘Meest heilige en gezegende Vader, hoofd van de kerk, regeerder van de wereld, aan wie de sleutels van het koninkrijk der hemelen zijn toevertrouwd, wie de engelen in de hemel eerbiedigen en de poorten van de hel vrezen, en heel de wereld aanbidt, bijzonder diep vereren en aanbidden wij u.’. Ook vandaag wordt de paus aangesproken als ‘Heilige Vader’ of ‘Uwe heiligheid’. De paus mag daarnaast de kerkelijke regels aanpassen, terwijl volgens de Bijbel niemand dit mag doen. De Here Jezus zei: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.’ (Lukas 21:33).  Daar denkt de paus anders over en veel misleiding is in de katholieke kerk binnengeslopen. Valse Christussen zullen opstaan en zij zullen velen misleiden.

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.’ (Mattheüs 24:6-8)

Voor de opname ontstaan veel oorlogen en geruchten van oorlogen. De wereld is vol van terreur en oorlogsmisdaden. Het ene volk staat op tegen het andere en continu ontstaan nieuwe problemen. Vanaf de eerste moord, Abel, zijn miljoenen mensen om het leven gekomen in oorlogen, door angst en door moordpogingen. Op de aarde blijven zij met deze zaken doorgaan totdat Jezus komt en het duizendjarig vrederijk sticht. Naast oorlogen noemt Jezus hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Naast de mensen gaat de natuur tekeer en hebben wij grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan de sprinkhanenplagen, de honger in Afrika en de aardbevingen waar soms duizenden mensen hun huis verliezen en velen omkomen. Denk aan de besmettelijke ziektes als de pest, de pokken, ebola of corona. Door de pest zijn in de middeleeuwen vijftig miljoen mensen overleden. Of denk aan het klimaat en de opwarming van de aarde en nog steeds bevinden wij ons in het begin van de weeën.

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.’ (Mattheüs 24:9-10)

Er zal een verschrikkelijke christenhaat zijn. Wij zien dit terug in het leven van de discipelen. Op één na werden zij allemaal vermoord. Deze haat is gebleven en Open Doors brengt ieder jaar een ranglijst uit met christenvervolging. Vooral in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië is vervolging volop actief. In deze gebieden worden christenen verraden door hun eigen familieleden. Maar nog steeds is het einde niet gekomen.

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.’ (Mattheüs 24:11)

Naast de valse Messiassen zullen valse profeten opstaan. Dit zijn mensen die de woorden van de Bijbel verdraaien en de Bijbel laten spreken wat zij willen. In de tijd van de apostelen waren zij al actief.

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.’ (2 Petrus 2:1-3)

Wij leven vandaag in een wereld waar alles wordt goed gepraat. Men roept: ‘God is liefde!’ en zegt dat daardoor alles mag. Men bepaalt zelf wat goed en fout is en de Bijbel moet in het licht van een nieuw tijdperk en cultuur bekeken worden. Dit is een grote misleiding en helaas roepen steeds meer kerken dat wij moeten luisteren naar de roep van de wereld en de kerk ‘woke’ moet worden. Dit zijn valse profeten en velen zullen deze profeten volgen. Wat zij niet weten is dat hun vonnis al is geveld. Deze valse profeten zullen in hevigheid toenemen met als ‘kroon’ de valse profeet en de antichrist in de grote verdrukking.

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.’ (Mattheüs 24:12)

De wetteloosheid neemt toe. Mensen willen niet meer gebonden zijn aan de wetten van de overheid en ook niet aan de wetten van God. Als iemand in alles gehoorzaam is aan God, dan heeft deze persoon de mensen lief. Velen zullen de wetten van God niet serieus nemen en leven in ‘vrijheid’ zonder God. Het gevolg is dat de liefde van velen verkild en dit komen wij vandaag tegen. Denk bijvoorbeeld aan alle negatieve reacties op sociale media. Denk aan de bekende mensen en hoe zij om kleine fouten worden verguisd. Denk aan de moordaanslagen en steekincidenten omdat mensen van mening verschillen. De liefde verkild en de haat neemt toe.

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’ (Mattheüs 24:13-14)

Door al de verschrikkelijke gebeurtenissen die de Here Jezus had opgesomd kunnen wij ons afvragen: ‘Is er nog hoop?’ De Here Jezus zegt dat er hoop is. Wie volhard tot het einde zal zalig worden. Met zalig worden wordt bedoeld dat zij het eeuwige leven ontvangen. Daarnaast wordt het evangelie van het Koninkrijk over de gehele wereld gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. Iedere volk zal horen over het goede nieuws van de Here Jezus. Velen zeggen dat dit nog niet is gebeurd en dat daardoor de opname van de gemeente nog niet kan plaatsvinden. Ik zie dit Bijbelvers niet als een belemmering voor een spoedige komst van de Here Jezus. Paulus geloofde bijvoorbeeld dat hij de opname levend zou meemaken. Hij sprak namelijk over wij, de levenden (1 Thessalonicenzen 4:17). Was Paulus dan niet bekend met deze tekst? Ik geloof van wel. Paulus wist dat Mattheüs 24:14 geen belemmering vormde. Paulus zei zelfs het volgende:

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,’ (Romeinen 16:25-26)   

Volgens Paulus is het evangelie onder alle heidenen bekendgemaakt. Dit neemt niet weg dat het goed is om het evangelie van God aan iedereen te verkondigen.

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.’ (Mattheüs 24:32-34)

Vervolgens spreekt de Here Jezus over een gelijkenis met de vijgenboom. Als wij de dingen in deze paragraaf zien gebeuren, zal het einde dichtbij zijn. Zoals de mensen aan de vijgenboom zien dat de zomer nabij is, zien wij aan deze tekenen dat het einde dichtbij is. Het nageslacht dat het begin van de grote verdrukking meemaakt zal niet voorbij gaan totdat alles is gebeurd.

De dag van de opname

Nu wij weten wat voor de opname gebeurt, gaan wij kijken naar de dag van de opname zelf. Gebeuren er bijzondere dingen voordat de opname plaatsvindt? Hier zagen wij wat er tijdens de opname gebeurt en in deze paragraaf bekijken wij of er tekenen zijn die op de dag zelf plaatsvinden.

En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.’ (Lukas 17:26-27)

Volgens de Here Jezus zullen de dagen van de Zoon des mensen lijken op de dagen van Noach. Voordat de zondvloed kwam, leefden de goddelozen een normaal leven. Zij aten, dronken en trouwden. Niemand van hen vermoedde dat het oordeel zou komen en de watervloed kwam. Zo zal het ook gaan bij de opname van de gemeente. De mensen op aarde leven hun normale leven en het lijkt net een dag als al het andere en plotseling worden de volgelingen van Jezus opgenomen en overkomt de mensen een verschrikkelijk verderf, beginnend met de grote verdrukking.

Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’ (1 Thessalonicenzen 5:3)

In die tijd is er vrede en veiligheid. Iedereen voelt zich veilig en niemand verwacht dat iets verschrikkelijks te wachten staat.

Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.’ (Lukas 17:28-30)

De Here Jezus gebruikte ook het voorbeeld van de dagen van Lot. De goddelozen in die tijd dronken, dreven handel en bouwden. Zij dachten dat er niets te vrezen was en zij dachten dat zij moesten zorgen voor hun toekomst. Plotseling kwam het oordeel en zij kwamen allemaal om. De opname gebeurt op een onverwacht moment en niemand kan dit van tevoren vermoeden.

Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.’ (Lukas 17:34-36)

De mensen zijn gewoon aan het werk, zowel degenen die worden meegenomen (aangenomen) als degenen die op de aarde achterblijven. Zij werken samen en plotseling zullen de volgelingen van Jezus worden opgenomen. Er zijn geen speciale tekens of gebeurtenissen nodig voor de opname. De opname kan vandaag zijn.

Ik kom spoedig terug

De Here Jezus zegt het volgende over Zijn terugkomst: ‘Ik kom spoedig’. De Here Jezus verkondigt dat Hij snel komt en dat zei Hij 2.000 jaar geleden. Vandaag zijn wij dichter bij het moment dan ooit tevoren. Laten wij de Bijbelteksten bestuderen waar de Here Jezus zei dat Hij spoedig terugkomt.

De eerste Bijbeltekst spreekt de Here Jezus tegen de gemeente te Filadelfia. Dit is de gemeente die sinds 1700 op aarde aanwezig is. Tegen hen zegt de Here Jezus:

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.’ (Openbaring 3:10-11)

De Here Jezus zegt tegen ons dat Hij spoedig komt en ons bewaard voor het uur van de verzoeking, de grote verdrukking. Wat betekent precies spoedig? ‘Spoedig’ komt van het Griekse woord ‘tachu’ en betekent snel, spoedig of meteen. De Here Jezus zegt tegen ons dat Hij snel, spoedig en meteen komt.

De volgende keren dat Jezus zegt dat Hij spoedig komt, vinden wij in het laatste hoofdstuk van de Bijbel.

En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.’ (Openbaring 22:7)

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.’ (Openbaring 22:12)

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’ (Openbaring 22:20)

De Here Jezus komt spoedig en dat is een grote bemoediging voor ons. Naast het woord ‘tachu’ kent het Grieks een werkwoord dat aangeeft dat iets met spoed of snelheid gaat gebeuren. Dit is het woord ‘tachos’ en komen wij onder andere tegen in Openbaring 1:1 en 22:6. In deze teksten spreekt de Here Jezus dat de dingen die in de Openbaringbrief staan met spoed zullen beginnen. Het gaat over de grote verdrukking met zijn rampen, de (weder)komst van de Here Jezus, het duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en aarde.

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden,’ (Openbaring 1:1)

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.’ (Openbaring 22:6)

Gods geduld

Wij lazen dat Jezus spoedig komt. Vandaag is het 2.000 jaar geleden dat de Here Jezus dat zei. Hierdoor kunnen wij ons afvragen: ‘waarom is de Here Jezus nog niet teruggekomen?’ Daar is een belangrijke reden voor en dat schreef Petrus in zijn brief.

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. (…) Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.’ (2 Petrus 3:3-10)

In de tijd van Petrus tot onze tijd zijn er spotters. Mensen die spottend zeggen ‘waar blijft die Jezus nou?’ Petrus geeft antwoord waarom de Here Jezus nog wacht met terugkomen. Ten eerste is één dag bij de Heere als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here Jezus staat buiten de tijd en wat voor de mensen lang duurt, is voor de Here Jezus niet lang. De tijd in de hemel bestaat niet of werkt heel anders. Hoe dit precies kan en hoe wij dit voor ons moeten zien weet ik niet, maar is wetenschappelijk gezien mogelijk. Volgens de wetenschap gaat de tijd op aarde sneller dan de tijd van een voorwerp in een zwart gat in de ruimte. Als het mogelijk zou zijn dat ik in een zwart gat terechtkom, gaat voor mij de tijd langzamer voorbij. Terwijl ik één jaar in een zwart gat doorbreng, zijn er op aarde tien jaar verstreken (fictieve getallen). God heeft dit principe ingebouwd in de ruimte en Hij heeft geen last van de beperkingen van de tijd. Ten tweede heeft de Here Jezus geduld met ons. Hij weet hoe verschrikkelijk de grote verdrukking en de hel zijn. Hij wacht met Zijn oordelen omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. De Here Jezus wil zoveel mogelijk mensen redden van de oordelen en de toorn. Dat is de belangrijkste reden waarom de Here Jezus nog niet is teruggekomen. Maar de grote verdrukking komt zeker. In dit Bijbelvers kijkt Petrus ook naar de verre toekomst en zegt hij dat het moment aanbreekt dat de gehele aarde en hemel vernietigd worden. Na dit moment maakt God een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Samenvatting Wanneer komt Jezus terug?

Niemand weet wanneer de Here Jezus terugkomt. Het is niet mogelijk om de datum te weten via een openbaring of via het rekenen met de Bijbel. Wel is het mogelijk om te weten dat de opname binnenkort gebeurt. Dit komt door de tekenen in Mattheüs 24 en doordat de Here Jezus zei dat Hij spoedig komt. De belangrijkste reden waarom Jezus nog niet is teruggekomen, is omdat God geduldig is en niet wil dat enigen verloren gaan.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: