Ontvangst van de Heilige Geest

De volgende zegen die wij behandelen is de ontvangst van de Heilige Geest. Over de Heilige Geest kunnen wij honderden boeken schrijven, maar toch behandelen wij dit onderwerp kort en krachtig. De Heilige Geest is de Geest van God en onderzoekt de dieptes van God (1 Korinthe 2:10). Dit betekent dat de Heilige Geest alles van God weet en tegelijkertijd een onderdeel vormt van de Drie-eenheid van God. De Heilige Geest vormt niet alleen een kracht (Handelingen 1:8), maar is ook een persoonlijkheid met gevoelens (Efeze 4:30), heeft een verstand (Johannes 16:7-13), de mogelijkheid tot spreken (Handelingen 13:2) en een wil (1 Korinthe 12:11). De Heilige Geest kent geen begin of eind en leeft eeuwig. Tijdens de Pinksterdag is Hij op de aarde gekomen om iedere wedergeboren gelovige te vullen. Voor de Pinksterdag was Hij aanwezig op een aantal belangrijke mensen, zoals profeten en koningen. Na de Pinksterdag is Hij gekomen voor iedereen die gelooft. De Heilige Geest is een belofte van Jezus en de Vader en werd geprofeteerd in het Oude Testament en tijdens het leven van Jezus op aarde.

En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (Handelingen 1:4-5)

De Heilige Geest is een belofte van een grote zegening van het koninkrijk van God. Het is een van de grootste wonderen die hebben plaatsgevonden: de Heilige Geest, God zelf, woont in de gelovigen. Hoewel de Heilige Geest het onderpand is voor iedere gelovige, is het mogelijk dat de één de Heilige Geest meer toelaat in zijn leven en intensiever ervaart dan een ander. Naast de onderwerpen die wij hier behandelen, is de Heilige Geest ook actief bezig met de zegeningen van de vorige hoofdstukken. Wij kunnen de zegeningen van God en het werk van de Heilige Geest niet uit elkaar halen. Laten wij kijken naar een aantal belangrijke momenten van de Heilige Geest in ons leven.

De bekering

Het leven van een christen begint bij de bekering. Dit is het moment dat iemand zijn leven aan Jezus geeft en besluit om zijn gedachten te veranderen en Jezus te volgen. De Heilige Geest maakt een belangrijk onderdeel uit van deze bekering. Het is zelfs onmogelijk dat iemand tot geloof komt zonder de Heilige Geest. Het is namelijk de Heilige Geest die ons overtuigt van de zonde, de gerechtigdheid en het oordeel.

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster (de Heilige Geest) niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (…). (Johannes 16:7-8)

Het is ook een genade van God als iemand zich bekeert van deze slechte wereld en Jezus gaat volgen.

En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. (Handelingen 16:14)

Als wij de Bijbel lezen, dan zien wij dat God wil dat iedereen tot geloof komt en dat niemand verloren gaat (Ezechiël 33:11). Ik geloof dat God er alles aan doet om mensen te bereiken met Zijn evangelie. Het ligt niet aan God dat mensen Hem niet erkennen als hun Vader. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de mens en niemand kan zich verontschuldigen omdat hij het niet wist (Romeinen 1:18-23).

Tijdens de bekering ontvangt iedereen de Heilige Geest. Vanaf de bekering helpt de Heilige Geest ons via verschillende manieren. In deze paragraaf wil ik vijf manieren kort behandelen die, naar wat ik geloof, plaatsvinden vanaf de bekering van een gelovige.

1 De Heilige Geest is ‘het bewijs’ dat wij bij God horen en dat God ons in de toekomst verlost van deze slechte wereld en opneemt in de hemel. De Bijbel spreekt over verzegeld zijn met de Heilige Geest en het onderpand van de Heilige Geest.

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeze 1:13-14)

Het verzegeld zijn met de Heilige Geest betekent dat de gelovigen het herkenbare eigendom zijn van God. Daarnaast houdt een zegel autoriteit in en betekent dit dat wij zijn toegerust om Gods opdracht te doen, welke wij in deel 3 behandelen. Het onderpand houdt in dat wij de Heilige Geest als een soort aanbetaling hebben ontvangen. Wij hebben van God de Vader Zijn Geest gekregen, waardoor wij weten dat God ons ook helemaal zal betalen en wij de eeuwigheid met Hem mogen doorbrengen. Met deze ‘aanbetaling’ van de Geest mogen wij nu al in Gods bediening staan, Zijn opdracht vervullen en heilig leven.

2 De Heilige Geest woont in ons. Dit houdt in dat wij niet meer leven naar ons vlees, de zondige begeertes van vroeger, maar wandelen in de Geest. De Heilige Geest helpt ons op onze wegen en geeft ons inzicht in wat wij wel en niet moeten doen. Dit is een groot wonder van God: door het offer van Jezus kan God in ons wonen en hoeven wij geen dag alleen door te brengen.

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:9)

Door de inwoning van de Heilige Geest hebben wij een constante verbinding met God de Vader in de hemel. Wij hebben geen menselijke tussenverbindingen nodig om in contact te komen met God, wij hebben de Heilige Geest nodig. Door deze inwoning is God altijd dicht bij de gelovige.

3 De Heilige Geest getuigt dat wij een zoon of dochter van God de Vader zijn.

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Romeinen 8:14-16)

Dit houdt een grote liefdesrelatie in tussen God en ons. God ziet ons als Zijn kinderen en de Heilige Geest getuigt dit aan onze geest. Wij zijn opgenomen in de familie van God en mogen God behandelen als onze hemelse Vader.

4 De Heilige Geest leidt ons op onze wegen. Dit komt doordat de Heilige Geest in ons woont en ons leiding wil geven in onze beslissingen. Hierbij kunnen wij denken aan grote beslissingen, zoals studiekeuze, veranderen van baan of het aangaan van belangrijke relaties. Wij kunnen ook denken aan de ‘kleinere’ beslissingen, waarbij de Heilige Geest ons kenbaar maakt wat goed is om te doen en wat verkeerd is om te doen.

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1)

5 Dit brengt ons automatisch naar punt 5. De Heilige Geest wil ons heiligen op aarde en deze heiliging begint vanaf de bekering. Dit is een voortdurend proces en dit proces leidt naar ons einddoel: lijken op Jezus.

Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. (2 Thessalonicenzen 2:13)

Voor al deze punten is het aan ons om te bepalen hoeveel invloed de Heilige Geest op ons leven krijgt. Als wij de Heilige Geest geen of nauwelijks ruimte geven, kan Hij niets doen. Als de Heilige Geest veel ruimte krijgt, kan Hij veel doen en lijken wij steeds meer op de Here Jezus.

De doop

Nadat de Heilige Geest tijdens de bekering invloed uitoefent op de gelovige en de gelovige leidt in zijn wegen, wil de Heilige Geest nog veel meer doen. Dit wordt de doop in de Heilige Geest genoemd en dit houdt in dat iemand doordrenkt wordt door de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest. Dit kan plaatsvinden tijdens, vlak na of heel lang na de bekering. God wil iedereen de doop in de Heilige Geest geven en eigenlijk hangt het dus van ons af wanneer wij dit ontvangen. Voor God maakt het niet uit of je één minuut of tachtig jaar na de bekering om de doop in de Heilige Geest vraagt: Hij wil het graag aan ons geven. De belofte van deze doop is niet voor bijzondere mensen, maar voor iedereen. Toch is het belangrijk om bewust te zijn van een doop in de Heilige Geest en hierom te vragen bij God. Laten wij eerst kijken wat de doop in de Heilige Geest doet en daarna kijken wij hoe wij gedoopt kunnen worden in de Geest. Wij bestuderen een aantal punten die beschikbaar zijn gesteld door God. Het is mogelijk dat iemand gedoopt is met de Heilige Geest, maar nog niet alles kan doen. Als dit het geval is mag je God hiervoor vragen en Hij zal het geven.

De doop in de Heilige Geest is het moment dat iemand ondergedompeld wordt in de Heilige Geest. Het is een belangrijke ervaring van de Geest en ik geloof niet dat dit ongemerkt kan gebeuren. Na de hemelvaart van Jezus moesten de discipelen wachten op de doop in de Heilige Geest. Nadat deze doop in het boek Handelingen had plaatsgevonden, liepen de discipelen in Jeruzalem en nam Petrus het woord. Hij zei wat de doop in de Heilige Geest doet.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. (Handelingen 2:17-18)

1 Door de doop in de Heilige Geest kunnen alle zonen en dochters van God dromen dromen en visioenen zien. God wil Zijn plannen openbaren aan Zijn kinderen en dit gebeurt door dromen en visioenen. Daarnaast zullen zij profeteren. Dit is vandaag beschikbaar en geldt voor alle gelovigen. Iedereen kan profeteren en Gods woorden overbrengen aan anderen. Natuurlijk is er een onderscheid tussen de bediening profeet en de gave profetie. De profeet heeft een grote gave en openbaring van God gekregen, waardoor de profeet meer bevoegdheden heeft. De gelovigen met de gave profetie mogen profeteren, maar moeten altijd erop letten dat het tot opbouw, troost of bemoediging is. In 1 Korinthe 14 legt Paulus uit hoe profetie werkt en daaruit blijkt dat het voor iedereen beschikbaar is. Profeteren kunnen wij leren en daar mogen wij naar streven.

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. (…) Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. (1 Korinthe 14:1-3)    

Profeteren, dromen dromen en visioenen zien zijn eigenschappen die wij kunnen leren. Eerst is het belangrijk om Gods stem te verstaan, wat ook een oefening kan zijn. Ik raad aan om iemand te zoeken die de gave van profetie al heeft ontdekt en te vragen om samen te oefenen met deze gave.

2 Door de doop in de Heilige Geest kunnen wij in tongentaal bidden. Tongentaal is de taal van de Heilige Geest en kan niemand verstaan (tenzij de Heilige Geest aan iemand een uitleg geeft). Het is een rechtstreekse verbinding tussen de geest van de mens met God de Vader met de hulp van de Heilige Geest. Tongentaal is tot opbouw van jezelf en is altijd het perfecte gebed tot God, omdat de Heilige Geest voor ons bidt.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (…) in vreemde talen zullen zij spreken (…). (Markus 16:17)

Tongentaal is iets wat wij kunnen vragen aan God. Als wij het vragen aan God, mogen wij God vertrouwen dat Hij het geeft. Wij mogen zelf in tongentaal spreken en de Heilige Geest werkt hier doorheen. Het kan ongemakkelijk of moeilijk zijn om te beginnen met tongentaal spreken. Zoek mensen op die al in tongentaal kunnen spreken en vraag aan hen om samen te oefenen. Het kan ook helpen om God te aanbidden met muziek en vervolgens over te gaan in tongentaal. Laat de Heilige Geest jou leiden en stap uit!

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat er verschillende vormen van tongentaal zijn. Eén vorm is de persoonlijke tongentaal die hierboven is uitgelegd. Een andere vorm is de gemeentelijke tongentaal, welke plaatsvindt in de gemeente. De gemeentelijke tongentaal moet vertaald worden en dient tot opbouw van de gemeente. De persoonlijke tongentaal hoeft niet vertaald te worden en vindt plaats in het persoonlijke gebed.

3 Door de doop in de Heilige Geest ontvangen wij kracht van God. De Here Jezus zei tegen de discipelen dat zij moesten wachten op de Heilige Geest en dat de Geest met kracht over hen zou komen.

(…) want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (…) u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:5-8)      

Toen ik vroeger deze tekst las dacht ik alleen aan de kracht om volhardend te zijn in het geloof. Maar als wij dit woord bestuderen, is het niet alleen een kracht om te volharden, het is ook een bovennatuurlijke kracht die wij van God ontvangen. Het woord ‘kracht’ komt van het Griekse woord ‘dunamis’ en betekent ‘macht’, ‘vermogen’ of ‘kracht’. Als wij Bijbelteksten zoeken die hetzelfde woord gebruiken, komen wij erachter dat Jezus ook over ‘dunamis’ beschikte en vol was met de kracht van de Heilige Geest. Jezus beschikte niet altijd over deze kracht, deze kracht kwam pas na de doop door Johannes de Doper en nadat Hij veertig dagen en nachten in de woestijn verbleef. Toen Jezus uit de woestijn kwam, staat er:

En Jezus keerde door de kracht (dunamis) van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. (Lukas 4:14)

Jezus kon wonderen doen omdat Hij de kracht van de Heilige Geest ontving. Wij kunnen ook wonderen doen. Niet vanuit onze eigen kracht, maar doordat wij de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen. Dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, is in ons aanwezig en voor ons beschikbaar.

(…) en hoe overweldigend groot de krachtige (dunamis) werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand (…). (Efeze 1:19-20)

Wat kon Jezus doen met deze kracht? Dit is een belangrijke vraag, want alles wat Jezus kon doen met de kracht van de Heilige Geest kunnen wij ook doen door dezelfde kracht.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. (Johannes 14:12)

Laten wij kijken naar een aantal zaken die Jezus op aarde deed. Wij hebben de zegen van God gekregen om hetzelfde te doen.

  1. Zieken genezen. (Lukas 5:17 & 6:19)
  2. Demonen uitdrijven. (Lukas 4:36)
  3. Doden opwekken. (Johannes 11)
  4. Bovennatuurlijke wonderen doen, zoals voedselvermenigvuldigingen en het spreken tegen de storm. (Handelingen 2:22)
  5. Het Woord van God onderwijzen en prediken.

De Here Jezus deed dit allemaal door de kracht van de Heilige Geest. In deel 3 gaan wij hier dieper op in. De kracht van de Heilige Geest maakt een groot en belangrijk onderdeel uit van het koninkrijk van God, want vanuit deze kracht hebben wij autoriteit en macht gekregen om bovenstaande zaken te doen.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht (dunamis). (1 Korinthe 4:20)

Het koninkrijk van God bestaat uit de kracht van de Heilige Geest vol met tekenen, wonderen en het veranderd worden van mensenlevens. Het koninkrijk bestaat niet uit vrome woorden en een krachteloze preek, het koninkrijk bestaat uit kracht en laat duidelijk aan de mensen zien dat God werkzaam is. De kracht van de Heilige Geest bestaat ook uit de gaven van de Geest, welke wij in deel 3 van dit boek gaan behandelen. Deze gaven zijn namelijk bedoeld om elkaar te dienen en is een opdracht van God.

Om de kracht van de Geest te ervaren in ons leven is het belangrijk om de Heilige Geest uit te nodigen in ons leven en te vragen voor de kracht van de Heilige Geest. De Here Jezus zegt dat wij de Heilige Geest ontvangen als wij om Hem vragen.

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:13)

Daarnaast is het belangrijk om de Heilige Geest gehoorzaam te zijn en te doen wat Hij vraagt. Dit zorgt ervoor dat de Heilige Geest meer door ons heen kan werken (Handelingen 5:32). Tot slot is er veel kracht in gebed, aanbidding en vasten. Het is goed om God te aanbidden en Zijn Naam te verhogen. Als wij dat doen geven wij de Heilige Geest meer ruimte om ons te vervullen met Zijn kracht.

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. (Efeze 5:18-20)

4 De Heilige Geest zorgt voor vrijmoedigheid. De Heilige Geest geeft ons moed om alles te verkondigen over het evangelie aan de mensen om ons heen. God wil ons moedig en sterk maken, waardoor wij anderen kunnen bereiken met het evangelie van het koninkrijk, zodat zij ook gezegend worden met het goede nieuws.

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:31)

Deze tekst laat gelijk zien hoe wij kunnen leven in vrijmoedigheid van God. Dit is namelijk bidden tot God voor vrijmoedigheid en in Handelingen 4 lazen wij dat de Heilige Geest direct gehoor gaf aan het gebed en de mensen vulde met vrijmoedigheid. Dit is een zegen voor onszelf, aangezien wij niet angstig zijn om ons grootste hartsverlangen te delen met anderen. Tegelijkertijd is het ook een zegen voor anderen, omdat zij de weg naar de zaligheid horen en beseffen dat wij een goede God hebben die hun Vader wil zijn.

De vruchten

Tot slot behandelen wij de vruchten van de Heilige Geest. Deze uitdrukking staat vermeld in het boek Galaten.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

In hoofdstuk 6 lazen wij over de zegening van verlossing. Wij hoeven niet meer onze eigen natuur te volgen met alle zondige begeertes, maar wij zijn verlost van de zonden, waardoor wij een heilig leven mogen leiden. In hoofdstuk 7 lazen wij over de nieuwe schepping in Christus. Deze schepping komt tot stand doordat de Heilige Geest in ons woont en wij daardoor niet meer de zonden van vroeger doen, maar de goede eigenschappen van God doen. De vruchten van de Geest laten de goede eigenschappen van God zien die wij mogen toepassen in ons leven. De Heilige Geest wil ons niet laten ontwikkelingen in één vrucht of een paar vruchten. De Geest wil ons laten ontwikkelen in alle vruchten en het is belangrijk dat wij in alle vruchten groeien naarmate wij verder op weg zijn met de Heilige Geest. In de eerste plaats zijn het de vruchten van de Geest. De Geest wil ons deze goede vruchten geven, ons leiden in onze wegen en ons tuchtigen als wij de verkeerde kant op gaan. In de tweede plaats moeten wij niet passief wachten totdat de vruchten opeens gaan groeien. Door ons te laten leiden door de Geest en het Woord van God, laten wij de vruchten groeien. Deze eigenschappen zijn dus niet automatische processen die ons overvallen, wij moeten ons actief laten leiden door de Geest en ‘nee’ zeggen tegen onze eigen zonden en begeertes. Vanuit onze eigen natuur jagen wij de volgende eigenschappen na:

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. (Galaten 5:19-21)

Deze eigenschappen zijn precies tegenovergesteld aan de vruchten van de Geest (Galaten 5:17). Aan de ene kant moeten wij dus beseffen dat een heilige levenswandel een zegening van God en de Heilige Geest is. Aan de andere kant is het onze verantwoordelijkheid dat de vruchten groeien. Wij kunnen het de Heilige Geest niet verwijten als wij bijvoorbeeld te ongeduldig zijn of te weinig zelfbeheersing hebben. Wij kunnen het vergelijken met de vruchten in de tuinbouw. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om een zaad te zaaien, dit water te geven en goed te verzorgen. Als de mens goed met het zaad en de vrucht omgaat, zal de vrucht groeien. Als de mens geen water geeft en niet omkijkt naar de vrucht, zal de vrucht sterven of niet optimaal groeien. Zo is het ook met de vruchten van de Heilige Geest. Als wij niet goed omgaan met de vruchten, zullen deze niet optimaal groeien en blijven wij vastzitten aan slechte eigenschappen. Als wij goed omgaan met de vruchten, wij laten ons dus leiden door de Heilige Geest, dan zullen de vruchten goed groeien en groot worden.

Hoe leven wij in de vruchten van de Geest? Naast de aansporingen van hoofdstuk 6 en 7, gaan wij hier één principe noemen en dat is ons laten leiden door de Heilige Geest. In het hoofdstuk over de vruchten van de Geest schrijft Paulus:

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (Galaten 5:16)

Paulus spoort ons aan om te wandelen door de Heilige Geest. Met ‘wandelen’ bedoelt Paulus onze hele levenswandel, dus niet alleen onze godsdienstige onderdelen van het leven maar ons complete leven. Ook het leven na de zondagmorgen, ook het leven na de wekker van de maandagochtend. In alles mogen wij ons laten leiden door de Heilige Geest en daardoor het vlees doden en de vruchten laten groeien. Als iemand zich door de Geest laat leiden, zullen de begeertes van het vlees niet worden gedaan, maar leeft hij een heilig leven met de Heilige Geest.

Dit hoofdstuk is niet een uitgebreide opsomming met alles wat de Heilige Geest in het leven van een gelovige doet of kan doen. Wij hebben een aantal belangrijke punten bekeken over de zegeningen van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil dus veel meer doen dan in dit hoofdstuk is behandeld.

Samenvatting

De Heilige Geest is een belofte van een grote zegening van het koninkrijk van God. Het is een van de grootste wonderen die hebben plaatsgevonden: de Heilige Geest, God zelf, woont in de gelovigen. De Heilige Geest komt in het leven van een gelovige op het moment dat hij zich bekeert en Jezus gaat volgen. Op dat moment is de Heilige Geest het onderpand en de zegel van de gelovige, woont Hij in de gelovige, getuigt Hij met onze geest dat wij kinderen van God zijn, ontvangen wij Zijn leiding en worden wij door Hem geheiligd. Daarnaast willen Jezus en de Heilige Geest ons zegenen met de doop in de Heilige Geest, waardoor wij dromen dromen, visoenen zien, profeteren, in tongentaal bidden, kracht ontvangen en vrijmoedig worden. Tot slot hebben wij de vruchten van de Geest behandeld en gezien dat de Heilige Geest ons leiding geeft om grote vruchten te ontwikkelen met de goede eigenschappen van God. Door ons te laten leiden door de Heilige Geest, zullen wij in al deze zegeningen opereren.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: