Vergeving en verlossing

De bekendste zegening van God de Vader is dat Hij ons heeft vergeven van onze schulden. Maar wist jij dat God ons niet alleen heeft vergeven, maar ook verlost van de macht van de zonde? In hoofdstuk 4 lazen wij dat wij zijn overgezet van het koninkrijk van de duivel naar het koninkrijk van God. Wij zijn hemelburgers en burgers van het koninkrijk geworden. De algemene wil van God is dat iedereen lijkt op de Here Jezus en daarom heeft God ons, door de kracht van de Heilige Geest, verlost van de zonde en heilig gemaakt. Wij mogen voorbeeldige burgers in Gods koninkrijk zijn. Niet uit onze eigen kracht, maar uit de kracht van de Heilige Geest.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Vergeving van zonden

God wil ons vergeven van onze zonden. Vaak worden zonden niet als heel erg voorgesteld. Het wordt gezien als iets spannends, iets ondeugends of iets stiekems doen wat niet mag. Als de Bijbel over zonden spreekt, wordt zonde niet gezien als kattenkwaad of iets ondeugends doen. Zonde is verschrikkelijk en is in opstand komen tegen God. Door de zonde mist de mens zijn doel en bestemming. God had Adam en Eva in de hof geplaatst om te regeren over de hof, de hof te onderhouden en te wandelen met God. Door de zondeval misten Adam en Eva dit doel en deze roeping en zij misten de zegen en nabijheid van God. Daarnaast maakt zonde jezelf, de medemens en de wereld kapot. Het is Gods bedoeling dat wij in vrede leven met elkaar. Zonde zorgt ervoor dat de vrede verdwijnt. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat wij stelen, bedriegen, vermoorden, ontrouw zijn of onaardig doen. God stelt een zonde tegen een ander mens gelijk aan een zonde tegen Hem. Wij kunnen ook rechtstreeks tegen God zondigen door Hem te vervangen door afgodsbeeldjes of Hem niet te erkennen als God. De zonde maakt ons kapot. God vindt de zonde zo erg, dat Hij de zonde wil en moet straffen. De straf op de zonde is erg hoog en God kan dit niet zomaar door de vingers zien. Het is een eeuwigdurende straf.

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. (Openbaring 21:8)

Daarnaast is de zonde gevaarlijk. Het is een geestelijke macht die jouw leven wil overnemen en ervoor wil zorgen dat je steeds vaker zondigt. Dit zien wij terug bij verslavingen. Het begint vaak heel ‘onschuldig’ bij één keer iets doen. Eén keer iemand pesten, één keer drugs gebruiken, één keer naar porno kijken of één keer liegen. Alleen als de zonde jou in de greep heeft, wil het niet snel loslaten. Ermee beginnen is makkelijk, ermee stoppen is, uit eigen kracht, moeilijk. Dit komt doordat de zonde jouw leven wil overnemen en de heerschappij over jouw leven wil krijgen. De zonde wil de heer van jouw leven zijn, zodat jij een slaaf van de zonde bent.

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. (Johannes 8:34)

Want toen u slaaf van de zonde was (…). (Romeinen 6:20)

Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. (2 Petrus 2:19)

De zonde is een slaafmeester, een heel nare en vervelende slaafmeester. Levens worden verwoest door de macht van de zonde. Denk bijvoorbeeld aan de oorlogen, de verslavingen, de kapotte gezinnen, de schulden door gokken of de aftakeling van het lichaam door drugs en alcohol. Uiteindelijk wordt elke zonde door God gestraft.

De eerste zegen die wij behandelen is de vergeving van zonden. God moet de zonde straffen, maar Hij besluit om iedereen te vergeven die op de Here Jezus vertrouwt. De Here Jezus heeft de prijs betaald, waardoor onze schulden en zonden vrijgekocht konden worden. Wij verdienen straf, maar God geeft ons de zegen.

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem (Jezus) aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt (…). (Handelingen 13:38)

Als wij zeggen dat God onze zonden vergeeft, dan betekent dit dat God niet meer nadenkt over de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Onze fouten en tekortkomingen van vroeger gaan aan God voorbij. Het is vergeven en vergeten en de aanklacht en straf die wij verdienen, heeft God weggehaald.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. (Kolossenzen 2:13-14)

Als wij tot geloof komen, dan worden al onze overtredingen vergeven. Zonder enige verdienste of enige prestatie aan onze kant, besluit God om ons te vergeven en het handschrift tegen ons uit te wissen. In de tijd van Paulus was een handschrift een document waarin een schuldenaar zijn schulden opschreef. Al de zonden en ongehoorzaamheden die wij hebben gedaan staan in dit handschrift. God heeft dit handschrift uitgewist. Het is een leeg blaadje geworden en wij staan niet meer in de schuld bij God. Dit doet God omdat Hij van ons houdt.

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. (Psalm 86:5)

Laten wij nog een aantal verzen lezen, waardoor wij weten dat God ons wil vergeven door het werk van de Here Jezus.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade (…). (Efeze 1:7)

Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. (Handelingen 10:43)

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. (Lukas 24:47)

Wandelen in vergeving
God wil ons graag vergeven van onze zonden. Dit is gratis, maar tegelijkertijd roept God ons op om bepaalde zaken te doen om goed in deze zegen te leven.

1 God heeft gezegd dat Hij al onze zonden vergeeft. Toch hoort berouw over zonden een gezonde houding van een christen te zijn. Berouw betekent dat wij spijt hebben over iets wat wij verkeerd gedaan hebben. Een gezonde houding van een christen is dat hij, door de kracht van de Heilige Geest, wil lijken op de Here Jezus. Toch kan het gebeuren dat wij verkeerde dingen doen. Op zulke momenten hebben wij spijt van onze keuzes en beseffen wij dat wij verkeerd hebben gehandeld. Soms kan dit gevoel zo heftig zijn, dat wij denken dat wij niet meer met God kunnen praten of wandelen. Dit is een leugen. God wil ons altijd vergeven als wij met berouw naar Hem komen, wat wij ook verkeerd hebben gedaan.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Johannes 1:9-10)

Als wij berouw hebben, mogen wij erop vertrouwen dat Jezus getrouw en rechtvaardig is en ons wil vergeven. Johannes zegt dat Jezus dit doet als wij onze zonden belijden. Zonden belijden betekent dat wij in berouw zeggen wat wij verkeerd hebben gedaan en de zonde hierdoor bij God neerleggen. Als reactie hierop vergeeft God ons voor de zonde.

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. (2 Korinthe 7:10)

Berouw tonen wij aan het begin van onze wandel met God. Wij leefden in de wereld en deden de verkeerde dingen van de wereld. Vervolgens kwamen wij tot berouw en bekeerden wij ons van onze slechte wandel. Die droefheid is overeenkomstig de wil van God. Die droefheid zorgt voor bekering, en wij krijgen geen spijt van deze bekering. Een gezonde houding van vergeven worden, is dat wij een verlangen hebben om de zonde die wij hebben gedaan, niet meer te willen doen. Wij veranderen onze gedachten en wandel. Dit geldt niet alleen voor het begin, toen wij net tot geloof kwamen, dit geldt voor elke dag van ons leven. God wil degenen vergeven die Hem berouwvol vragen om vergeving.

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere (…). (Handelingen 3:19)

Heb berouw over je zonden en verander je wandel met God. Als wij dat doen, dan zullen onze zonden uitgewist worden.

2 De Bijbel roept op verschillende plekken op om anderen te vergeven. Dit is niet een optie, dit is een voorwaarde van God om vergeven te worden. Als je anderen niet vergeeft, vergeeft God jou niet en worden je schulden niet kwijtgescholden. Anderen vergeven kan soms moeilijk zijn. Weet dat je dit niet alleen hoeft te doen. God wil jou kracht en genade geven om anderen te kunnen vergeven.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Mattheüs 6:14-15)

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. (Markus 11:25-26)

Dit principe zien wij terug in het antwoord dat Jezus gaf aan Petrus, die vroeg hoe vaak hij iemand moet vergeven.

Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. (Lukas 17:3-4)

Vergeven betekent niet dat je kwetsende of gevoelige onderwerpen vermijdt. Stel, iemand steelt vijftig euro van mij en ik weet dat. Dan mag ik diegene daarop aanspreken. Ik mag hem in liefde corrigeren en hem leren dat dit niet juist is. Als deze persoon tot inkeer komt en berouw toont, is het mijn taak om deze persoon te vergeven. Zoals God ons vergeeft, mogen wij anderen om ons heen vergeven.

Verlossing van zonden

God wil ons vergeven van de zonden die wij doen. Dat is een groot wonder. Maar God wil nog meer doen voor ons. God wil ons niet alleen vergeven van de zonden die wij doen, God wil ons ook verlossen van de macht van de zonde. Verlossen betekent dat iemand uit een vervelende en bedreigende positie wordt bevrijd of wordt gered uit gevaar. Zo worden wij verlost van de duivel, de zonde en de geestelijke dood. Op het moment dat wij zijn wedergeboren, worden wij gered van de zonde. Dit betekent dat God ons de kracht en autoriteit geeft om niet langer de zonde te dienen, maar te leven in de vrijheid van de Heilige Geest. De zonde, onze vroege slaafmeester, heeft geen grip op ons leven. Toen de engel Jozef bezocht om Jozef te vertellen dat Maria de Messias zou baren, zei de engel:

(…) en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

De Here Jezus heeft het volk zalig gemaakt van haar zonden. De macht en gevolgen van de zonde hebben geen invloed meer op de gelovigen. Jezus heeft ons gered van deze macht. De zonde hoeft geen invloed op ons leven te hebben. Wij hoeven niet de zonde als een slaaf te dienen.

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. (Romeinen 6:6-7)

Onze oude mens, dat is het leven dat wij voor onze wedergeboorte leefden, is samen met Jezus gekruisigd. Ons oude leven is vol met zonde en ongehoorzaamheid. Doordat dit leven samen met Jezus is gekruisigd, is dit leven tenietgedaan. Dit leven heeft zijn macht over ons verloren. Hierdoor hoeven wij niet meer als een slaaf de zonde te dienen. Dit betekent dat de zonde geen grip meer mag hebben over ons leven en geen macht meer hoort te hebben over ons leven. Ons oude leven is namelijk gestorven aan het kruis. In Israël was er een Joodse wet die inhield dat een gestorvene niet meer aansprakelijk was voor de zonden die hij had gedaan. Zo zorgt de dood van ons oude leven ervoor dat wij niet meer gestraft kunnen worden voor de dingen die wij vroeger deden en dat wij niet meer onder de heerschappij leven van de zonde. Stel, je hebt een werkgever en een werknemer. Als de werknemer leeft, moet hij werken voor de werkgever. Als de werknemer opeens overlijdt, kan de werkgever niet meer van hem eisen om te werken. Dat is onmogelijk. Eerst was de zonde onze slaafmeester. Nu is ons oude leven gestorven en de zonde kan dus niet meer van ons eisen om te zondigen. Dit zien wij terug in de eerste brief van Johannes.

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. (1 Johannes 3:6)

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. (1 Johannes 3:9)

Vaak worden deze teksten gezien als verwijt of worden zij gelezen in angst. Ik geloof dat dat niet de bedoeling was van Johannes. Johannes zegt dat gelovigen niet meer kunnen zondigen. Dit betekent niet dat wij dit kunnen bereiken door onze eigen werken, het is een werk dat God in de gelovige doet. Als wij uit God geboren worden (de wedergeboorte), kunnen wij niet meer zondigen. Wij ontvangen namelijk de Heilige Geest die ons kracht geeft om los te breken van de ketenen van de zonde. Het is mogelijk dat wij in zonde vallen en verkeerde dingen doen, maar dan mogen wij, volgens Johannes, onze zonde belijden en vergeeft God ons. Jezus is aan het kruis gegaan om ons te vergeven en te verlossen van de zonde.

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:2-4)

Dit is een best moeilijke tekst. Laten wij de Bijbel in Gewone taal hiernaast leggen, die goed uitlegt wat er staat. Het is belangrijk om deze tekst een paar keer te lezen, want het is een krachtige uitleg.

Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven. Wij waren in de macht van de zonde, en de wet kon ons niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon kwam als mens op aarde, waar de zonde heerste. Want alleen zo kon hij de zonde verslaan. Op die manier heeft God een eind gemaakt aan de macht van de zonde. En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de heilige Geest, en niet meer door onze verkeerde verlangens. (Romeinen 8:2-4, BGT)

Tijdens de wedergeboorte ontvangen wij de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons leven leiden en daardoor leven wij zoals God het wil. Ook in deze Bijbeltekst staat dat wij eerst onder de macht van de zonde leefden en daardoor een slaaf van de zonde waren. Dat zijn wij na de wedergeboorte niet meer. Wij zijn gered van de zonde. Jezus heeft ons vrijgemaakt van de zonde.

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:36)

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt (…). (Romeinen 6:22)

Let erop dat in de Romeinenbrief staat dat God ons al heeft vrijgemaakt van de zonde. Dit gebeurt niet op het moment dat wij komen te overlijden, God heeft het al gedaan. God maakt ons vrij van de zonde en dit is niet de taak van de dood.

Wandelen in verlossing van zonden
Om in deze zegen te wandelen zijn twee zaken cruciaal. Het eerste is dat Jezus in ons woont en wij in Jezus zijn. Wij kunnen niet stoppen met zondigen zonder de Here Jezus. Verlossing van zonde is een zegening van God en wij moeten God vertrouwen dat Hij ons heeft verlost van de macht van de zonde, zoals Johannes 8:36 zegt Jezus heeft ons vrijgemaakt en daardoor zijn wij werkelijk vrij. Doordat wij in Christus zijn, kunnen wij de zonde overwinnen. Ons oude lichaam is namelijk in Christus gestorven aan het kruis van Golgotha en wij leven een nieuw leven met en in Christus. In een later hoofdstuk komen wij terug op het begrip ‘in Christus’.

De Here Jezus heeft de prijs betaald waardoor wij in verlossing van zonden kunnen leven. Het is de Heilige Geest die dit uitvoert in de gelovigen. De Heilige Geest overwint de zonde in ons leven. Dit lazen wij in Romeinen 8.

Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd (…). (Romeinen 8:2, BGT)

De Heilige Geest heeft dit al gedaan. Dit is geen toekomstmuziek, dit is de actualiteit. Tegelijkertijd wil de Heilige Geest niet ons leven overnemen als een dictator. De Heilige Geest wil een relatie met ons aangaan. Dit betekent dat wij naar de Heilige Geest mogen luisteren en Hem mogen gehoorzamen in ons leven.

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (Galaten 5:16)

Tot slot nog een paar praktische tips. Ten eerste moet dit principe voor jou vaststaan, ook al is dit nog niet de realiteit. Bouw je geloof op en weet dat je dood bent voor de zonde.

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:11)

Ten tweede is het belangrijk om nee te zeggen tegen de zonde. Nu wij weten dat de zonde niet meer de slaafmeester is van ons leven, mogen wij dit tegen de verleidingen zeggen.

Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. (Romeinen 6:12)

Jezus heeft ons vrijgemaakt van de zonde. Het is al gebeurd en daardoor laten wij de zonde niet meer toe in ons leven. Wij zeggen nee tegen de zonde en zeggen ja tegen de dingen van God. Wij stellen onze lichaamsdelen en alles wat wij kunnen gebruiken niet in dienst van de zonde, maar in dienst van God.

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:13)

Ten derde is het belangrijk om onze fouten aan God te belijden en nadat wij gezondigd hebben, het besluit te nemen om God weer gehoorzaam te zijn en weer te wandelen door de Heilige Geest.

Gerechtvaardigd en geheiligd

God heeft ons vergeven en verlost van de zonde. En Gods genade houdt nog steeds niet op. God heeft besloten dat iedereen die wedergeboren is, gerechtvaardigd is. Als God naar jou kijkt, dan ziet Hij niet de zonde maar ziet Hij de rechtvaardigheid van Christus in jou. Jezus heeft jou rechtvaardig gemaakt en rechtvaardig verklaard. Rechtvaardig betekent dat alles eerlijk verloopt en wij doen wat Jezus heeft gedaan. Vaak wordt gezegd: ‘Maar wij blijven toch allemaal zondaars.’ Dit is niet Bijbels. Nergens in de Bijbel wordt een brief begonnen met als begingroet ‘Beste zondaars te …’ In ons oude leven waren wij zondaars en in ons nieuwe leven na de wedergeboorte zijn wij rechtvaardigen en heiligen. In veel brieven richt Paulus de begingroet aan ‘de heiligen te …’

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen (…). (Romeinen 1:7)

(…) aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen (…). (1 Korinthe 1:2)

(…) aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaje zijn (…). (2 Korinthe 1:1)

(…) aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn (…). (Efeze 1:1)

(…) aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn (…). (Filippenzen 1:1)

(…) aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn (…). (Kolossenzen 1:2)

Onze identiteit is niet meer een zondaar, maar een rechtvaardige en een heilige. Laten wij eerst naar het begrip gerechtvaardigd kijken.

(…) en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. (Handelingen 13:39)

Gerechtvaardigd zijn is de identiteit van de gelovige. Gerechtvaardigd zijn heeft niets te maken met het houden van de juiste wetten, het is de positie waar God ons in heeft gezet. Wij kunnen niet door onze werken rechtvaardig worden, wij kunnen alleen door het geloof in Jezus rechtvaardig zijn. Dit is iets wat zowel in de toekomst gebeurt als wij Jezus van aangezicht tot aangezicht zien, als iets waar wij vandaag in mogen wandelen en leven. Als je Jezus hebt aangenomen, ben jij geen zondaar, maar een rechtvaardige. Als God naar jou kijkt, ziet Hij de rechtvaardigheid van Jezus in jouw leven. Het is een genadegave van God.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. (Romeinen 3:21-24)

In deze tekst staat nogmaals dat Gods rechtvaardigheid geldt voor iedereen die gelooft. Niet voor een select groepje, maar voor iedereen. Paulus zegt hetzelfde in Galaten 2:16. Deze gerechtigdheid ontvangen wij doordat wij één zijn geworden met de Here Jezus. Hierdoor hebben wij de gerechtigheid van God ontvangen. Gods gerechtigheid zit in jou, door de kracht van de Heilige Geest en het werk van Jezus op aarde.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)

Wij zijn ook heiligen van God. Wij lazen dat Paulus veel gemeenteleden aansprak met ‘heiligen’. Heiligen zijn niet alleen bijzondere katholieken die wonderen zouden hebben gedaan en die aanbeden moeten worden om een wonder te ontvangen. Iedere gelovige is een heilige van God.

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen (…). (Kolossenzen 1:21-22)

In Gods ogen zijn wij heilig, smetteloos en onberispelijk. Dit komt niet door onze goede werken, maar door de verzoening die Jezus heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. Als wij in de toekomst voor Gods troon staan, dan zal God ons zien als zonder zonde. Al onze zonden zijn vergeven en wij zijn verlost van de macht van de zonde. Hierdoor kan God ons aanvaarden. Dit geldt niet alleen voor individuele gelovigen, maar ook voor de wereldwijde gemeente van Jezus.

(…) opdat Hij haar (de gemeente) zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Efeze 5:26-27)

Door de waterdoop wordt de gemeente gereinigd. Hierdoor is de gemeente zonder smet of rimpel, waardoor zij heilig en smetteloos is. Smetteloos laat zien dat de gemeente geen enkel gebrek heeft en heilig laat zien dat de gemeente is afgezonderd door God en het eigendom is geworden van Jezus.

Het is Gods plan om de gelovigen smetteloos en heilig voor Hem te plaatsen. Voordat de aarde werd gemaakt, was dit al Gods plan.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (Efeze 1:3-4)

Wij zijn uitgekozen om heilig en smetteloos te zijn. Bij ‘uitverkoren’ moeten wij niet denken dat God de één heeft uitverkoren om gered te worden en de ander niet. God wil namelijk dat iedereen gered wordt en niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9). Bij ‘uitverkoren’ gaat het niet om wie wel is uitgekozen en wie niet. Het gaat om Diegene die God heeft gekozen om redding tot stand te brengen voor de gelovigen en het middel waarmee Hij dat moet doen. Het gaat om Jezus Christus die door Zijn dood aan het kruis mensen kan verzoenen met God.

Laten wij terugkeren naar het beginvers van dit hoofdstuk.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid. Het maakt een ontzettend belangrijk onderdeel uit van het koninkrijk en gerechtigheid kunnen wij alleen door de Heilige Geest ontvangen en toepassen in ons leven.

Wandelen in rechtvaardigheid
Gods rechtvaardigheid ontvangen wij tijdens onze wedergeboorte en is een werk van de Heilige Geest in de gelovige. Als wij rechtvaardigheid willen toepassen in ons leven en in onze wandel met andere mensen, is het erg belangrijk om ons te laten leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest doorzoekt de dieptes van God en weet precies wat wel en wat niet rechtvaardig is.

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. (1 Korinthe 2:10)

Ikzelf en mensen om ons heen denken soms te weten wat het juiste is, maar wij blijven beperkt. De Heilige Geest weet in elke situatie wat rechtvaardig is en hoe wij moeten omgaan met andere mensen. De eerste stap is luisteren naar de Heilige Geest en datgeen doen wat de Geest tegen ons zegt.

De tweede stap is beseffen dat je een heilige van God bent. Ook al zeggen de omstandigheden andere dingen en zondig je elke dag, door God ben je geheiligd en gerechtvaardigd. Je hoeft niet naar jezelf te kijken en te zeggen: ‘Ik ben een zondaar, ik blijf een zondaar en het zal altijd verkeerd gaan.’ Je mag over jezelf zeggen: ‘Ik ben heilig en rechtvaardig.’ Besef wie jij bent en spreek over jezelf uit wat de Bijbel over jou zegt. Wees bewust van de positie en identiteit die God aan jou heeft gegeven. Tegelijkertijd wil God ons verlossen van de zondemacht en vergeven van de zonde, wat wij al in dit hoofdstuk hebben behandeld.

Stap 3 is de uitvoering. Nu God over ons zegt dat wij heilig, smetteloos en gerechtvaardigd zijn, laten wij dat dan in de praktijk brengen. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Wij mogen worden zoals Jezus was op aarde en wandelen zoals Jezus gewandeld heeft.

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:5-6)

Wie zegt in Jezus te zijn, moet wandelen zoals Jezus heeft gewandeld. Aan de ene kant is onze rechtvaardigheid een gave van God en de Heilige Geest. Aan de andere kant vraagt God aan ons om heilig te zijn, zijn geboden in acht te nemen en te wandelen zoals Jezus heeft gewandeld. Wij moeten heilig zijn, omdat God heilig is.

Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:14-16)

In onze wandel met God zijn wij Zijn kinderen. Als kind mogen wij onze hemelse Vader gehoorzamen en Hem nadoen op aarde. God is heilig en wij zijn heilig. Laten wij daarom niet meer de slechte verlangens doen, maar laten wij in heel onze levenswandel heilig leven. Wees heilig, want God is heilig. Ons hele leven mag toegewijd zijn aan God en onder Zijn heerschappij staan. Daarnaast staat er “in heel uw levenswandel”. Dit houdt in dat wij niet alleen op zondagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur heilig moeten zijn, maar de hele week. Ook op de maandagmorgen en ook bij die vervelende collega of student.

Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:1-5)

Heilig leven kan dus door de volgende stappen:
Stap 1: Doe al het slechte weg.
Stap 2: Verlang naar de zaken van Gods koninkrijk en naar Gods Woord.
Stap 3: Richt je op Jezus en proef dat Hij goed en heilig is.
Stap 4: Laat je leiden door de Heilige Geest en wees heilig.

Samenvatting

De eerste drie zegeningen van Gods koninkrijk die wij hebben behandeld zijn vergeving van zonden, verlossing van zonden en gerechtvaardigd door God. De zonde is een verschrikkelijke slaafmeester die ons leven wil overnemen. Het gevolg van de zonde is dat wij voor eeuwig afgescheiden van God leven. Al onze verkeerde daden worden bijgehouden en uiteindelijk worden wij hiervoor gestraft. God heeft besloten om ons te vergeven, wat inhoudt dat Hij al onze verkeerde daden vergeeft, vergeet en voor eeuwig uitwist. Om goed in deze zegen te wandelen moeten wij God berouwvol vragen om ons te vergeven en moeten wij andere mensen vergeven als zij vervelende dingen hebben gedaan. God heeft ons niet alleen vergeven, maar ook verlost van de zonde. Dit houdt in dat de zondemacht is gebroken en wij niet meer hoeven te zondigen. Wij mogen vrij leven van de zonde, doordat wij in Christus zijn geplaatst en de Heilige Geest ons helpt. Tot slot zijn wij gerechtvaardigd door God. Dit houdt in dat God naar ons kijkt en ons als rechtvaardig en heilig ziet. Dit is een positie waar God ons bij de wedergeboorte in heeft gezet. Het is belangrijk om dit te beseffen en te laten zien in onze levenswandel. Aan de ene kant is dit een gave van God en aan de andere kant vraagt God aan ons om heilig te leven, omdat Hij heilig is. Dit doen wij door de Heilige Geest te gehoorzamen, al onze slechtheid weg te doen en ons te richten op de zaken van Gods koninkrijk, Zijn Woord en de Here Jezus.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: