8 verschillende opnames in de Bijbel

De opname van gelovigen komt acht keer voor in de Bijbel. Naast de opname van de gemeente zijn er verschillende Bijbelverhalen waarbij één of twee mensen worden opgenomen. Dit is in het oude en nieuwe testament gebeurd en laat zien dat de opname van een persoon niet onmogelijk is voor God. Daarnaast leren wij veel over de opname van de gemeente als wij de andere opnames in de Bijbel bestuderen. Veel gebeurtenissen van het oude testament zijn voorafschaduwingen van het leven van de Here Jezus en wat in de toekomst gaat gebeuren (Kolossenzen 2:17). In eerste instantie zijn de verhalen van het oude testament letterlijk gebeurt en in tweede instantie laten zij de toekomstige gebeurtenissen zien. Veel van deze toekomstige gebeurtenissen zijn door de Here Jezus vervuld bij Zijn eerste komst op aarde en de overige gebeurtenissen vinden in de toekomst plaats. In de Bijbel worden de volgende personen opgenomen:

 1. Henoch
 2. Elia
 3. Jezus
 4. Filippus
 5. Paulus
 6. De gemeente van Christus
 7. De twee getuigen
 8. Het mannelijk kind (beeldspraak)

Henoch en Elia waren opnames die in het oude testament plaatsvonden en Jezus, Filippus, Paulus, Johannes, de gemeente, de twee getuigen en het mannelijk kind komen in het nieuwe testament voor.

Opname 1 Henoch: wandelen met God

De Bijbel spreekt niet veel over Henoch. Naast de geslachtsregisters spreekt de Bijbel drie keer over zijn leven. Eén keer in het boek Genesis, één keer door Paulus en één keer door Judas. Laten wij de Bijbelteksten lezen:

Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; (…) Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.’ (Genesis 5:18-24)

Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ (Hebreeën 11:5-6)

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.’ (Judas 1:14-15)

Deze Bijbelteksten laten zien dat Henoch een bijzonder persoon was. Over hem werd gezegd dat hij met God wandelde, dat aantoont dat hij een rechtschapen man was en een levende relatie met God had. In Genesis staat dat Henoch er plotseling niet meer was omdat God hem had weggenomen. Dit was niet een verzachtend woord voor de dood, want in Genesis 5 werd over iedereen gesproken dat hij stierf en alleen over Henoch werd dit niet gezegd. Daarnaast zegt Paulus in Hebreeën 11: ‘Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien.’ Henoch was niet gestorven, hij werd levend opgenomen door God en is daardoor een voorafschaduwing van de gelovigen die de opname van de gemeente meemaken, want ook zij zullen de dood niet zien. Doordat Henoch met God wandelde kreeg hij openbaringen over het oordeel van God. Judas schrijft dat Henoch heeft geprofeteerd dat God alle goddelozen terechtwijst en het oordeel over hen komt.

In Genesis en Hebreeën wordt gesproken over weggenomen worden. Genesis is in het Hebreeuws geschreven en het Hebreeuwse woord voor ‘weggenomen’ is ‘kî-lāqaḥ’ en betekent nemen, ontvangen, meenemen, ophalen en krijgen. Hebreeën is in het Grieks geschreven en het woord ‘weggenomen’ is afgeleid van het Griekse woord ‘meta-tithēmi’ en betekent verplaatsen, overbrengen en veranderen. Henoch heeft de dood niet gezien en is verplaats van de aarde naar een andere plek. Waarom werd Henoch weggenomen? Het antwoord staat er: omdat hij God behaagde. Wie worden bij de opname van de gemeente opgenomen? Degenen die God behagen. Dit zijn degenen die in God geloven en geloven dat God beloont wie Hem zoeken (Hebreeën 11:6).

Daarnaast zeggen een aantal Bijbeluitleggers dat Henoch werd opgenomen voor de zondvloed en daardoor voor het oordeel van God werd weggehaald. Maar dit was niet de reden waarom Henoch werd opgenomen. Hij werd opgenomen omdat hij God behaagde en nergens staat dat hij werd weggehaald om het oordeel op aarde te ontlopen. Henoch werd niet vlak voor de zondvloed opgenomen. In Genesis 5 staat dat Henoch op 365-jarige leeftijd werd opgenomen en de zondvloed kwam 669 jaar later. God had Henoch niet opgenomen om aan de zondvloed te ontsnappen, want hij had 1.034 jaar kunnen worden zonder het oordeel mee te maken. Hij had vredig kunnen sterven, aangezien de oudste persoon in de Bijbel ‘maar’ 969 jaar werd.

Samenvattend:

 • Henoch werd opgenomen door God.
 • Henoch behaagde God en wandelde met Hem.
 • Henoch profeteerde over het oordeel van de goddelozen.
 • Henoch is een typebeeld van de opname van de gemeente.

Opname 2 Elia: wervelwind

De volgende opname in de Bijbel is de opname van de profeet Elia. Zijn verhaal lezen wij in 1 Koningen 17 tot 2 Koningen 2. Elia was een profeet van het volk van Israël (het tienstammenrijk) en profeteerde tijdens de regeringen van de koningen Achab en Achazja. Elia bracht het woord van God en zorgde ervoor dat 3,5 jaar geen regen viel in Israël. Daarnaast staat hij bekend om het duel met de Baälpriesters. Elia zei:

Alleen ík ben overgebleven als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed.’ (1 Koningen 18:22-24).

De Baälpriesters konden er niet voor zorgen dat de afgod Baäl met vuur ging antwoorden. De God van Elia antwoordde wel met vuur, waardoor het volk van Israël God eerden. De profeet Elia was een bijzonder persoon die deed wat God van hem vroeg. Toch lezen wij in Jakobus:

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.’ (Jakobus 5:17-18)

Elia was een gewoon mens en God gebruikte hem om grootste dingen te doen. De dingen die Elia deed is voor ons wonderbaarlijk, maar voor God niet. Later kreeg Elia een leerling die hem opvolgt als hij er niet meer zou zijn. Deze leerling is Elisa en heeft lang met Elia opgetrokken. Wij gaan kijken naar de laatste dag van Elia op aarde.

Toen kwamen de leerling-profeten die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik weet het ook, zwijg erover.’ (2 Koningen 2:3)

Toen kwamen de leerling-profeten die in Jericho waren, naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik weet het ook, zwijg erover.’ (2 Koningen 2:5)

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word.’ (2 Koningen 2:9)

De Leerling-profeten, Elia en Elisa wisten dat Elia die dag opgenomen ging worden. Als God iets besluit dan laat Hij dit altijd weten aan Zijn profeten. God openbaart aan hen de geheimenissen.

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.’ (Amos 3:7)

Dit was het geval bij de leerling-profeten maar ook de apostel Paulus kreeg wijsheid over een geheimenis van God. Aan Paulus werd de opname van de gemeente en het veranderd worden van de levenden geopenbaard.

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’ (1 Korinthe 15:51-52)  

Het grote verschil tussen de opname van Elia en de opname van de gemeente is dat de profeten van Elia wisten dat Elia die dag de aarde ging verlaten en niemand weet wanneer de gemeente de aarde gaat verlaten.

De profeten hebben geprofeteerd tegen Elisa en daarna liepen Elia en Elisa verder. Zij waren met elkaar aan het praten en plotseling vond de opname plaats:

Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer.’ (2 Koningen 2:11-12)

Elisa en Elia wisten dat de opname van Elia plaats zou vinden. Toch schrok Elisa ervan, plotseling verscheen de vurige wagen met vurige paarden die hem van Elia scheidden en Elia werd in een storm (of wervelwind) opgenomen in de hemel. Vervolgens liep Elisa terug naar Jericho en leren wij dat Elia werd opgenomen in de hemel en niet werd verplaatst naar een ander gebied op de aarde.

En zij zeiden tegen hem: Zie toch, er zijn bij uw dienaren vijftig dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken, of de Geest van de HEERE hem misschien niet heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei: Stuur hen niet. Zij drongen echter bij hem aan, tot beschamens toe, en hij zei: Stuur hen dan maar. En zij stuurden vijftig mannen, die drie dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen zij bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef, en hij zei tegen hen: Heb ik niet tegen u gezegd: Ga niet?’ (2 Koningen 2:16-18)

Elia werd niet teruggevonden op aarde, totdat de Here Jezus verscheen op de berg van de verheerlijking. Hier zien wij Elia samen met Mozes spreken met de Here Jezus. Elia was voor een korte periode teruggekeerd op aarde.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus.’ (Markus 9:2-4)

Tot slot bekijken wij het woord ‘opnemen’. Dit woord is in het Hebreeuws ‘ʿālâ’ en betekent omhoog gaan, stijgen, klimmen en worden weggenomen. Dit laat zien dat Elia omhoog ging naar de hemel. Daarnaast gebruikten de profeten het woord ‘kî-lāqaḥ’. Dit woord werd ook gebruikt bij de opname van Henoch in het boek Genesis.

Samenvattend:

 • Elia was een mens net als wij.
 • De profeten wisten dat Elia weggenomen zou worden.
 • Elisa zag dat Elia in de hemel werd opgenomen.
 • De mensen konden Elia niet meer terugvinden.
 • Elia kwam voor een korte periode terug op aarde.

Opname 3 de Here Jezus: hemelvaart

Nadat Jezus opstond uit de dood en Hij veertig dagen lang verscheen aan verschillende mensen, was het tijd dat Hij terugging naar God de Vader. De hemelvaart van Jezus is belangrijk voor het onderwerp ‘De wederkomst van Christus’, want over de hemelvaart werd door engelen gezegd: ‘Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Handelingen 1:11). Dit houdt in dat wij veel leren over Jezus Zijn wederkomst als wij Zijn hemelvaart bestuderen. Het grootste verschil is dat Jezus niet van de aarde naar de hemel reist, maar van de hemel naar de aarde. In onze moderne tijd is het niet bijzonder als iemand reist door de lucht, aangezien wij vliegtuigen, spaceshuttles (raketten) en jet packs hebben, maar in de tijd van de discipelen konden alleen vogels door de lucht vliegen. Plotseling zagen zij dat Jezus opsteeg in de lucht en niet meer terugkwam op de aarde. Totaal verbijsterd staarden zij naar de lucht en ze snapten niet hoe dit mogelijk was, totdat twee engelen bij hen gingen staan en aan hen vroegen: ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Kan jij het je voorstellen dat iemand opstijgt in de lucht? Laten wij de teksten die over de hemelvaart spreken bekijken.

De Heere dan is, nadat Hij tot hen (de discipelen) gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.’ (Marcus 16:19-20) 

‘Hij (Jezus) leidde hen (de discipelen) naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.’ (Lucas 24:50-53)

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Handelingen 1:9-11)

In deze teksten lezen wij dat de Here Jezus zonder hulpmiddelen is opgevaren naar de hemel. Dit kon Hij doen omdat hij de Zoon van God is en een verheerlijkt lichaam heeft die zich niet aan de natuurwetten hoeft te houden. Nadat Jezus opstond uit de dood is Hij opgestaan in Zijn verheerlijkt lichaam. Dit lichaam bevat eigenschappen van Zijn lichaam op aarde en van een nieuw hemels lichaam. Iedereen kon de littekens van Jezus Zijn kruisiging zien. Jezus vroeg aan Thomas of Hij zijn handen en zijde wilde aanraken zodat hij kon zien dat Jezus echt was opgestaan (Johannes 20:27). Daarnaast omschrijft Johannes in Openbaring 5:6 de Here Jezus als een lam dat geslacht was, dat ook de gevolgen van het kruisoffer van Jezus laat zien. Tegelijkertijd heeft Jezus een verheerlijkt lichaam, dat wij in de toekomst ook ontvangen.

Die (Jezus) ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.’ (Filippenzen 3:21)

Volgens 1 Korinthe 15:20 is Jezus de eerste persoon die een verheerlijkt lichaam heeft en Hij heeft dit tijdens Zijn opstandig in bezit genomen. De volgelingen van Jezus ontvangen dit lichaam bij de komst van de Here Jezus. Aan de hand van de verschijningen van Jezus op aarde tussen Zijn opstanding en hemelvaart kunnen wij zien wat Hij anders kon doen dan een normaal aards lichaam. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

 • De Here Jezus kon in verschillende gedaantes veranderen (Marcus 16:12).
 • De Here Jezus kon verdwijnen in het niets (Lukas 23:31).
 • De Here Jezus kon uit het niets verschijnen (Lukas 23:36, Johannes 20:19, Johannes 20:26).
 • De Here Jezus kon ‘vliegen in de lucht’ (de hemelvaart).
 • De Here Jezus leeft en zal voor eeuwig leven. (Openbaring 22:13 en Hebreeën 13:8).

Als onze lichamen veranderen en gelijkvormig worden aan het lichaam van Jezus Christus, dan is het voor ons niet moeilijk om opgenomen te worden in de hemel of om te verdwijnen in het niets. Wij zijn in staat om nieuwe dingen te doen, die nu, zonder de hulp van God, onmogelijk zijn. 

Ook de locatie van de hemelvaart is interessant. In het boek Lukas staat dat Zijn hemelvaart bij de afslag naar Bethanië plaatsvond. In het boek Handelingen staat een specifieke plaats, namelijk de Olijfberg (Handelingen 1:12). De Here Jezus werd opgenomen in de hemel op de Olijfberg, die zich bevindt bij de afslag naar Bethanië. Aangezien de engelen zeiden: ‘Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Handelingen 1:11), betekent dit dan dat de Here Jezus op de Olijfberg gaat terugkomen tijdens Zijn wederkomst? Ja! Dit is verkondigd door de profeet Zacharia (Zacharia 14:4). Jezus komt op dezelfde plaats terug, om Zijn ‘werk’ af te maken en het koningschap van de wereld in ontvangst te nemen (Openbaring 20). Hier komen wij in deel 2 op terug.           

Tot slot kijken wij naar de reden van de hemelvaart. Want waarom moest de Here Jezus de aarde verlaten? De eerste reden is dat Jezus verhoogd werd (en nog steeds is) door God de Vader. Jezus mag plaatsnemen aan de rechterhand van God. Iedereen is aan Hem onderworpen, al de engelen, machten en krachten (Filippenzen 2:9, 1 Timotheüs 3:16 en 1 Petrus 3:22). De tweede reden is dat de Heilige Geest alleen op aarde kon komen als de Here Jezus terugging naar God de Vader.

Samenvattend

 • Jezus had en heeft een verheerlijkt lichaam.
 • Wij ontvangen hetzelfde lichaam als de Here Jezus.
 • Jezus werd opgenomen in de Hemel om verheerlijkt te worden.
 • Jezus komt terug op de Olijfberg tijdens de wederkomst.

Opname 4 Filippus: aardse verplaatsing 

Filippus was een evangelist die het Woord van God verkondigde in Samaria en daar gebeurde veel wonderen en tekenen (Handelingen 8). Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten en verlamden genazen. Op een dag zei een engel tegen hem: ‘Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.’ (Handelingen 8:26). Filippus ging naar deze weg en zag een wagen naar hem toe rijden. In deze wagen was een belangrijke kamerheer die in dienst stond van de koningin van Ethiopië. De kamerheer las de boekrol Jesaja en snapte niet wat met de tekst werd bedoeld. De Heilige Geest zei tegen Filippus dat hij naar de kamerheer moest gaan en vervolgens vroeg Filippus of de kamerheer de tekst die hij las begreep. De kamerheer vroeg om uitleg en Filippus vertelde wat de tekst betekende en, aan de hand van de tekst uit Jesaja, verkondigde hij het evangelie van God. De kamerheer kwam tot geloof en vervolgens lezen wij:

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.’ (Handelingen 8:36-40)

Nadat Filippus de kamerheer had gedoopt was hij klaar met zijn taak. De Heilige Geest had hem op een andere plek nodig om het evangelie te verkondigen. De afstand tussen het water en Asdod is ongeveer 32 kilometer. Dit was niet een geestelijke maar een lichamelijke verplaatsing van Filippus, want de kamerheer zag hem niet en de mensen uit Asdod zagen hem wel. Filippus was een man die dicht bij God leefde en luisterde naar de stem van de Heilige Geest. Hij heeft op veel plekken Gods evangelie verkondigd en dit kon hij alleen doen doordat hij was afgestemd op de Heilige Geest. De reden waarom hij werd opgenomen heeft te maken met het verkondigen van het evangelie. Blijkbaar wilde de Heilige Geest vaart maken om Asdod te bereiken, waardoor Hij het te lang vond duren als Filippus zou lopen. Filippus is het bewijs dat een verplaatsing van de mens in ruimte en tijd mogelijk is.

Hoe zou de kamerheer gereageerd hebben nadat Filippus werd opgenomen? Eerst was hij met hem in gesprek en plotseling was hij alleen. Hoe zullen de mensen die tijdens de opname van de gemeente achterblijven reageren als plotseling miljoenen mensen zijn verdwenen? Ik ben bang dat het chaos wordt en iedereen in paniek is. Toch zullen sommige christenen aan de ongelovigen over de opname hebben gesproken en zal het belletje bij sommigen rinkelen. Zij missen de opname, maar kunnen, door Gods genade, nog behouden worden door te geloven in Jezus Christus.

In het boek Handelingen wordt het woord ‘nam … weg’ gebruikt. In het Grieks gebruikte de schrijver Lucas het woord ‘hērpasen’ dat een vervoeging is van het werkwoord ‘harpazō’. Dit woord zijn wij hier tegengekomen en betekent roven, grijpen of snel wegnemen. Zoals Filippus door de Heilige Geest werd weggenomen worden wij weggenomen van de aarde.

Samenvattend:

 • Filippus werd door de Heilige Geest geleid om het evangelie te verkondigen.
 • Filippus werd door de Heilige Geest opgenomen en ongeveer 32 kilometer verder teruggeplaatst.
 • Filippus had op dat moment geen verheerlijkt lichaam. De gemeente heeft dit wel tijdens de opname.
 • De kamerheer bleef alleen achter.

Opname 5 Paulus: naar het paradijs en terug

De volgende persoon die werd opgenomen is de apostel Paulus. Paulus was een grote evangelist voor de landen buiten Israël en heeft veel van de nieuwtestamentische boeken geschreven. Hij weet niet of hij een lichamelijke of geestelijke opname heeft meegemaakt. Zoals Paulus werd opgenomen in de hemel, wordt de gemeente van Christus opgenomen in de hemel. Zijn ervaring heeft hij geschreven aan de gemeente van Korinthe.

Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. (…) En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, (…)’ (2 Korinthe 12:2-7)

In eerste instantie lijkt het dat Paulus over iemand anders schreef. Toch kunnen wij ervan uitgaan dat dit Paulus zelf was overkomen omdat hij in de laatste zin sprak over zijn eigen openbaringen. Paulus wilde voorkomen dat mensen hem gingen roemen om zijn bijzondere openbaringen en ervaringen, zoals anderen in zijn tijd deden. Paulus had veel openbaringen gekregen en de kans is groot dat veel van zijn openbaringen niet in de Bijbel staan opgeschreven.

De openbaring in de Korinthebrief laat zien dat mensen (geestelijk of lichamelijk) in de hemel van God kunnen komen. Paulus werd tot in de derde hemel opgenomen. De eerste hemel is het luchtruim met de vogels, de tweede hemel is het heelal met de sterren en planeten en de derde hemel is de verblijfplaats van God. Henoch, Elia en de Here Jezus werden ook opgenomen in de hemel. In de hemel is een aparte plaats dat het paradijs wordt genoemd. Hier bevinden de overledenen die in Christus zijn. Paulus zegt dat hij in het paradijs was en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Het paradijs is een vredige plek waar de overledenen aan het wachten zijn op de opname van de gemeente. Het is niet een vage droomtoestand, maar een plek waar de dingen bewust worden meegemaakt. Volgens de openbaring van Paulus wordt er gesproken met onuitsprekelijke woorden, zo bijzonder dat het niet valt te vertellen in het Nederlands of Grieks. Hij mag het ‘geluid’ niet kopiëren, omdat het op aarde toch niet wordt gesnapt. In de hemel wordt een bijzondere taal gesproken en wat daar misschien een beetje op lijkt is de tongentaal van de gelovigen op aarde. Toen de Here Jezus aan het kruis hing, hingen er twee misdadigers naast Hem. Eén misdadiger kwam aan het kruis tot bekering en vroeg aan de Here Jezus of Hij aan hem wilde denken als Hij in Zijn koninkrijk is gekomen. De Here Jezus antwoordde het volgende:

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.’ (Lukas 23:43)

Dit houdt in dan de Here Jezus in het paradijs aanwezig is. Hoe het paradijs er precies uitziet en wat daar gedaan wordt weten wij niet. Dat het een mooie en vredige plek is staat vast. Paulus werd tijdelijk naar deze plek opgenomen. Het Griekse woord voor ‘opgenomen’ is ‘harpazō’ en in de openbaring van Paulus wordt dit woord twee keer gebruikt. Paulus werd weggerukt tot in de derde hemel en in het paradijs en de gemeente wordt weggerukt tot in de derde hemel bij het Vaderhuis van God (Johannes 14:1-3). De leer van de opname is niet bedoeld om ons angstig te maken maar om ons te laten weten dat er een dag komt dat wij voor altijd bij de Here Jezus zullen zijn. Het is bedoeld om ons moed in te spreken en om ons te troosten als wij op de aarde pijn en verdriet meemaken. Nadat Paulus deze openbaring had gehad keerde hij terug op de aarde en heeft hij veel mensen met het evangelie van God bereikt.

Samenvattend:

 • Paulus werd opgenomen in de derde hemel (het paradijs).
 • Paulus zag en hoorde onuitsprekelijke zaken.
 • Paulus wist niet of het een lichamelijke of geestelijke opname was.
 • Paulus keerde hierna terug op de aarde.

Opname 6 de twee getuigen: klimmen naar boven

De volgende opname moet nog gebeuren. Nadat de gemeente is opgenomen stuurt God twee getuigen naar de aarde en zij leven tijdens de grote verdrukking.

En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.’ (Openbaring 11:3-6)

De getuigen profeteren 3,5 jaar in Jeruzalem en hebben buitengewone macht en kracht van God gekregen. De vijanden worden verslonden door vuur en de getuigen hebben macht om de aarde te treffen met verschillende plagen. 3,5 jaar worden zij door God beschermd en kan niemand hen overwinnen. Tijdens de grote verdrukking blijft God genadig en roept Hij op tot bekering. De getuigen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars. Uit de olijfboom wordt olie gehaald, dat een symbool is van de Heilige Geest. De twee kandelaars geven licht en dat is een beeld van Jezus die licht in de wereld brengt. De twee getuigen zijn vol van de Heilige Geest en brengen het licht in de wereld. Zij vertellen en profeteren over de Here Jezus (Zacharia 4). Toch zullen velen niet naar hen luisteren en blijven zij in hun zonden en erkennen zij niet de Here Jezus. Ook vandaag mogen de volgelingen van Jezus Zijn licht in de wereld brengen door over Hem te getuigen.

En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.’ (Openbaring 11:7-10)

Nadat hun getuigenis is volbracht bindt de machthebber op aarde de strijd met hen aan en overwint hen. Hun dode lichamen blijven op de straat liggen en de mensen kijken met plezier naar hen. Als trofeeën blijven zij liggen en de mensen besluiten dat de lichamen niet in een graf terecht komen. Er is feest op aarde omdat de getuigen gedood zijn en de mensen sturen elkaar geschenken omdat de twee getuigen hen gekweld hadden. In de eerste plaats is het voor de goddelozen een kwelling om over de Here Jezus te horen. Je mag het over iedereen hebben, maar als de naam Jezus wordt gezegd vinden zij het niet fijn. In de tweede plaats zorgden de getuigen ervoor dat 3,5 jaar lang geen regen op aarde viel en verschillende plagen over de aarde kwamen. Eindelijk, denken zij, zijn deze kwellingen voorbij.

En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.’ (Openbaring 11:11-13)

Drie dagen liggen de twee getuigen dood op de grond en wordt door de mensen feest gevierd. Plotseling komt er leven in hen en gaan zij op hun voeten staan. Als trofeeën worden zij niet begraven, iedereen wil zien dat deze twee mannen geen macht meer hebben en zijn verslagen door de machthebber op aarde. Opeens zien zij dat ze opstaan en ze worden hierdoor erg bang. God wekt de getuigen op uit de dood, zoals Hij ook doet met de ontslapenen tijdens de opname van de gemeente. Daarna horen de mensen een stem uit de hemel die zegt: ‘Kom hier omhoog’. Zoals de gemeente door de Here Jezus wordt geroepen om Hem tegemoet te gaan in de lucht, worden deze twee getuigen door Hem geroepen om naar de hemel te gaan. Zoals de Here Jezus opsteeg in de lucht, stijgen deze twee getuigen op en de mensen zien het gebeuren. Dit is een grote getuigenis voor de mensen die op aarde leven. Nadat de gemeente van Christus is opgenomen weten zij niet waar de gemeente heen is gegaan. Waarschijnlijk verkondigen de media leugens en verzinnen zij een verhaal. Nu ziet iedereen dat God de getuigen roept en dat zij daarna opstijgen in de lucht. Na dit gebeuren komt een oordeel over de stad Jeruzalem en wordt het getroffen door een grote aardbeving.

Samenvattend:

 • De getuigen profeteren 3,5 jaar in Jeruzalem en hebben buitengewone macht van God gekregen.
 • De getuigen worden door de machthebber op aarde gedood.
 • De getuigen staan na drie dagen op uit de dood.
 • De getuigen stijgen op in de lucht.

Opname 7 het mannelijk kind: ontsnapping

De volgende opname in de Bijbel is de opname van het mannelijk kind in het boek Openbaring. Openbaring is een lastig boek om te lezen. Johannes zag dingen gebeuren die hij nog nooit had gezien en voor hem nog ver in de toekomst zijn weggelegd. Hoe moet iemand uit het jaar 50-100 na Christus bijvoorbeeld een helikopter, vliegtuigen of tanks omschrijven? Johannes schreef in hoofdstuk 12 over een teken aan de hemel met drie belangrijke personages: de vrouw, het kind en de draak.

‘1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.’ (Openbaring 12)

Laten wij beginnen met vers 1, dat spreekt over een groot teken in de hemel. Johannes zag een vrouw met kenmerken van het volk van Israël. Jozef, de zoon van Jakob, zag een droom waarbij de zon (Israël), de maan en elf sterren (de stammen van Israël) voor hem neerbogen. Jozef was de twaalfde stam en daardoor de twaalfde ster. De vrouw spreekt over Israël. Vers 2 zegt dat Israël zwanger is en het uitschreeuwt van de pijn. Dit is een omschrijving die vaker over Israël (ook genoemd: dochter van Sion) werd gezegd.

Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen. Daar zult u gered worden, daar zal de HEERE u verlossen uit de hand van uw vijanden.’ (Micha 4:9-10)

Bovenstaande tekst spreekt over de Babylonische ballingschap en ligt in het verleden. God vergeleek Israël als de dochter van Sion die aan het baren is. Dit betekent dat Israël onheil stond te verwachten. Eén hoofdstuk verder spreekt Micha over de verdere toekomst van Israël. Ook hier wordt iemand gebaard.

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.’ (Micha 5:1)

Micha 5:1 spreekt over de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem. Herodes wilde graag weten waar de Messias geboren zou worden, zodat hij Hem kon vermoorden. De Schriftleraars zeiden tegen hem dat de Messias in Bethlehem geboren wordt en zij haalden deze tekst aan (Mattheüs 2:6). Deze profetie heeft plaatsgevonden.

Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft.’ (Micha 5:2a)  

Vervolgens zal de Heerser van oudsher, de Here Jezus, hen overgeven. De Israëlieten geloofden niet dat de Here Jezus hun Messias was en daardoor werden zij uit het land gehaald en werden zij verstrooid onder de volken. Dit gebeurt tot het moment dat degene die baren zal gebaard heeft. Ik geloof dat deze tekst spreekt over de vrouw die baart in Openbaring 12. Totdat zij gebaard heeft zijn de ogen van de meeste Israëlieten gesloten en leven zij onder alle volken van de aarde. Vandaag zien wij dat de Joden langzaam terugkeren naar Israël, ook al zijn veel Joden nog onder de volken en erkennen zij niet Jezus als hun Messias. Op het moment dat de vrouw gebaard heeft, komt daar een ommekeer in, waar Micha over schreef.

Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.’ (Micha 5:2b)

Als de vrouw uit Openbaring heeft gebaard, zal de broeders van de Here Jezus, het volk Israël, zich bekeren en zij zullen terugkeren tot de werkelijke zonen van Israël, de Joden die geloven in de Here Jezus. De Israëlieten komen tot geloof in Hem, waar Paulus over sprak:

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.’ (Romeinen 11:25-26)

Vandaag is er verharding over Israël, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan (opname van de gemeente). Als de heidenen zijn binnengaan, zal heel Israël zalig worden, waar Micha en de Romeinenbrief over spreken. Ik geloof dat het kind dat gebaard wordt de gemeente van Christus is.

In vers 3 komt een nieuw personage tevoorschijn, de draak met de zeven koppen. Volgens vers 9 is deze draak de duivel. Vers 4 en 5 vertelt dat Israël het kind heeft gebaard en dat de duivel probeert dit kind te verslinden. Het kind is de gemeente van Christus. Vlak voordat de duivel wordt losgelaten om de mensen te misleiden en te verslinden, wordt de gemeente van Christus opgenomen in de lucht, naar de troon van God. De gemeente hoeft niet de grote verdrukking mee te maken, maar wordt beschermd door God en de duivel kan niet bij de gemeente komen. Het woord ‘weggerukt’ is in het Grieks ‘harpazō’ en zijn wij tegengekomen bij de studie over de opname van de gemeente. Wij worden niet op aarde verslonden door de duivel, maar worden vlak voor dit moment opgenomen in de hemel. Nu kunnen vers 5 vier vragen oproepen. Laten wij deze vragen bekijken.

Vraag 1: Wordt de gemeente van Christus uit Israël geboren?
Als wij het boek Handelingen lezen zien wij dat de eerste Christenen Joden waren. Uit het Joodse volk is de gemeente ontstaan en door Paulus zijn de heidenvolken bekend geworden met de Christelijke leer. De gemeente is ‘geboren’ uit het volk van Israël. Ten tweede vertelt Paulus dat iedereen die gelooft (de Christenen) geestelijk geboren zijn uit Abraham. Abraham is de stamvader van het volk Israël en uit hem zal veel nageslacht komen.

Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.’ (Galaten 3:6-7)

opdat hij (Abraham) een vader zou zijn van allen die geloven.’ (Romeinen 4:11)

De gelovigen zijn de geestelijke kinderen van Abraham en Abraham is de geestelijke vader van de gelovigen. Ten derde wordt Sara, de vrouw van Abraham, vergeleken met het hemels Jeruzalem. Sara en het hemels Jeruzalem worden vergeleken met de moeder van degenen die geloven. Wij zijn de kinderen van de belofte geworden, zoals Isaak een kind van de belofte (Sara) was. Wij zijn kinderen van de vrije vrouw Sara geworden door ons geloof.

Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. (…) Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; (…) het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. (…) Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak. (…) Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije.’ (Galaten 4:21-31)

Vraag 2: Wie zal de heidenvolken hoeden met een ijzeren staf?
Om het kind aan te duiden wordt in vers 5 gesproken over het hoeden van de heidenvolken met een ijzeren staf. In het boek Openbaring wordt drie keer over deze gebeurtenis gesproken. Laten wij de andere twee teksten uit Openbaring lezen.

En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.’ (Openbaring 19:14-15)

In de eerste plaats is de Here Jezus degene die de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf en de legers in de hemel (de engelen en misschien de gelovigen) zullen Hem volgen. Daarnaast zullen de gelovigen de heiden hoeden met deze staf, dat staat in de volgende tekst in Openbaring:

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.’ (Openbaring 2:26-27)

De overwinnaars zullen met Christus de heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. De overwinnaars zijn alle volgelingen van Jezus die volharden tot het einde en de werken van Christus tot het einde toe in acht nemen.

Vraag 3: Waarom is de vrouw vlak voor de grote verdrukking klaar met baren?
Vraag 1 werd beantwoord met het feit dat de gemeente geestelijk geboren is uit Israël. Waarom wordt gezegd dat de vrouw vlak voor de grote verdrukking haar kind heeft gebaard? Laten wij kijken wat vlak voor de opname gebeurt.

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.’ (1 Korinthe 15:51-52)

Een milliseconde voor de opname van de gemeente worden de doden opgewekt en ontvangen alle volgelingen van Jezus nieuwe lichamen. Wij worden ‘opnieuw geboren in een lichaam’. Tijdens de bekering wordt de geest opnieuw geboren. Tijdens de opname van de gemeente ontvangt deze geest een nieuw lichaam. Daarnaast is het lichaam van Christus pas voltooid als iedereen die ‘moet’ bekeren bekeerd is. Het lichaam van Christus (1 Korinthe 12:12-27) bevat alle gelovigen en is klaar als alle gelovigen zijn toegevoegd in dit lichaam. Daarna wordt dit lichaam ‘geboren’ en wordt het samengevoegd met het hoofd van het lichaam, de Here Jezus. Dit gebeurt tijdens de opname van de gemeente.

Vraag 4: Gaat de gemeente van Christus naar de troon van God?
De gemeente van Christus wordt weggevoerd naar de troon van God. Dat niet alleen, zij zullen met de Here Jezus op de troon zitten.

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’ (Openbaring 3:21)

Tot slot behandelen wij vers 6. Vers 6 spreekt over Israël die voor de duivel wegvlucht naar de woestijn (of een eenzame plek). In de woestijn zal God voor hen zorgen en hen beschermen voor de duivel, twaalfhonderdzestig dagen lang. Twaalfhonderdzestig dagen zijn 3,5 jaar en komen overeen met de moeilijkste tijd van de grote verdrukking. De woestijn is niet een vreemde plek voor het volk Israël, want zij hebben na de exodus 40 jaar in de woestijn doorgebracht en God zorgde bovennatuurlijk voor hen. Er kwam eten uit de hemel en water uit een rots. Tijdens de grote verdrukking zorgt God weer voor hen. God roept de Israëlieten op om te vluchten, zodat Hij hen kan beschermen.

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. (…) Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.’ (Mattheüs 24:15-21)

Wanneer komt deze gruwel van de verwoesting op de heilige plaats? Dat is drie jaar en zeven maanden voor de wederkomst van Christus (Daniël 12:11). Dan worden de Israëlieten opgeroepen om te vluchten naar de bergen, waar God voor hen zal zorgen.

Samenvattend:

 • De vrouw is Israël.
 • Het mannelijk kind is de gemeente van Christus.
 • De draak is de duivel.
 • De gemeente van Christus wordt voor de verdrukking weggerukt naar de troon van God.
 • Israël wordt in de woestijn beschermd en verzorgd door God.

Samenvatting Verschillende opnames in de Bijbel

De bijbel spreekt over de opname van de gelovigen. Henoch, Elia, Jezus, Filippus en Paulus hebben een opname meegemaakt en de twee getuigen en de gemeente worden nog opgenomen. De opname van gelovigen is geen verzinsel van mensen, maar komen wij in het oude en nieuwe testament tegen.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: