De wedergeboorte van de geest

Nu wij weten wat de genade is en hoe de genade tot stand is gekomen, is het nu de tijd om te begrijpen hoe wij in de genade kunnen leven. Wij kunnen een prachtig studieboek schrijven over de genade van God en wat God ons allemaal wil geven, maar als wij niet weten hoe wij Gods genade kunnen ontvangen dan hebben wij er vrij weinig aan. God geeft iedereen overvloedige genade, maar niet iedereen leeft volkomen onder de volledige genade van God. Hoe kan dit?

Stel, ik ben enorm rijk en ik heb tientallen miljarden euro’s op mijn rekening staan. Ik ben genadig tegenover mensen die in Nederland wonen, dus op een dag zeg ik: ‘Ik wil iedere Nederlander duizend euro geven. Als iemand mij een mail stuurt met zijn naam en bankrekeningnummer, dan maak ik het geld over.’ Nu gaan er een aantal situaties voordoen.

Situatie 1: Mensen van het buitenland ontvangen geen geld. Deze genade is er alleen voor Nederlanders. Als een Belg of een Duitser een mail stuurt, ontvangt hij niets.

Situatie 2: Mensen hebben mijn boodschap niet gehoord. Zij ontvangen mijn genade niet, want zij weten niet dat ik geld weggeef.

Situatie 3: Mensen willen mijn genade niet. Zij hebben misschien genoeg geld of willen mij niet belasten. Zij ontvangen mijn geld niet.

Situatie 4: Mensen hebben mijn boodschap gehoord, maar zij geloven mij niet. Zij laten door ongeloof mijn genade links liggen, ondernemen geen actie en lopen mijn duizend euro mis.

Situatie 5: Mensen horen mijn boodschap half. Zij horen dat ik duizend euro aan hen wil geven, alleen zijn zij niet op de hoogte van mijn eis dat iemand zijn naam en bankrekeningnummer naar mij moet mailen. Zij leven in verwachting, maar ontvangen mijn duizend euro niet.

Situatie 6: Mensen horen mijn boodschap, sturen mij een mail met hun naam en bankrekeningnummer en ontvangen duizend euro.

Ik wil genadig zijn tegenover alle Nederlanders, maar niet alle Nederlanders ontvangen mijn genade en dit kan door verschillende situaties komen. God wil genadig zijn tegenover alle wereldbewoners, maar niet iedereen leeft in de genade van God. Het is belangrijk om te beseffen dat je alleen (volkomen) leeft in Gods genade als je Zijn kind bent, Zijn genadeboodschap kent, Zijn boodschap wil ontvangen, de boodschap gelooft en de boodschap in de praktijk brengt. Dit werkt voor al Gods genadegaven, zoals genezing, vrij zijn, overvloed, de Heilige Geest en tongentaal, maar in dit boek zoomen wij in op de genadegave van de rechtvaardigheid.

In de komende hoofdstukken behandelen wij verschillende sleutels om volkomen in Gods genade te leven.

De onderdelen van de mens

Voordat wij aan de sleutels beginnen is het eerst belangrijk om een fundament te leggen over de mens. In deze paragraaf behandelen wij de basis en deze basis werken wij verder uit in de komende drie sleutels.

De mens bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals de Drie-eenheid God bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, zo ontdekken wij bij de mens ook een soort drie-eenheid. Dit is de geest, de ziel en het lichaam.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

Het is belangrijk om te beseffen hoe de mens is opgebouwd, want als de Bijbel spreekt over de wedergeboorte dan bedoelt de Bijbel dat de geest van de mens opnieuw geboren wordt. De ziel en het lichaam kunnen op het moment van wedergeboorte onveranderd blijven. Laten wij de onderdelen geest, ziel en lichaam bekijken.

Het lichaam is het makkelijkste om te onderscheiden. Het lichaam is het aardpak waarin wij rondlopen. Het is ons hoofd, buik, benen, armen, organen en alles wat zichtbaar is. Iedereen heeft een lichaam en daardoor kunnen wij elkaar zien en is het mogelijk om te bewegen. Dit lichaam is tijdelijk. Er komt een dag dat het lichaam wordt begraven en uiteindelijk vergaat het tot stof. Het lichaam zonder de geest en de ziel is een levenloos lijk. Toen God Adam schiep, schiep hij eerst zijn lichaam. Als het ware lag er een lijk op aarde. Toen blies God Zijn levensadem in Adam en ontving hij een ziel en een geest, zodat Adam begon te leven.

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Genesis 2:7)

Uiteindelijk vergaat ons tijdelijk lichaam en ontvangen wij van God een eeuwig en volmaakt lichaam[1].

In het lichaam van Adam blies God de geest en de ziel. De geest en ziel bepalen wie wij echt zijn. Het is moeilijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de geest en de ziel, maar toch gaan wij dit in hoofdlijnen doen. Zelfs de Bijbel zegt dat het moeilijk is om deze twee van elkaar te scheiden, maar het is wel mogelijk.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Het woord van God brengt scheiding tussen ziel en geest en van gewricht en merg. Ik ben geen dokter, maar ik heb gehoord dat het behoorlijk lastig is om goed aan te geven waar het bot stopt en het merg begint. Het bot en merg lopen namelijk in elkaar over. Zo is het ook met de geest en ziel. Wij gaan deze twee onderdelen scheiden, maar in de realiteit is het moeilijk aan te geven wanneer het precies geest en wanneer het ziel is.

De ziel is de menselijke of natuurlijke kant van de mens. In de ziel vinden wij bijvoorbeeld de wil, emoties, karakter, persoonlijkheid, gevoelens en gedachten. De ziel kan veranderd worden. Als iemand als kind vaak is gepest of in een onveilige huissituatie bevond, dan kan de ziel te maken hebben met negatieve gevoelens, gedachten of emoties. Maar ook leuke gebeurtenissen kunnen de ziel aanpassen, zoals een goed huwelijk. Het is mogelijk om je ziel te veranderen. Iemand die vandaag in een depressie leeft kan hier weer uitkomen en van het leven genieten. Onze ziel kunnen wij niet binnen een dag veranderen, maar het is een doorlopend proces. Bepaalde gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat de verandering van de ziel in een stroomversnelling raakt, zowel ten negatieve als positieve, maar diegene die wij zijn is niet in één keer ontstaan. Onze ziel is gevormd door de omstandigheden in ons leven.

(…) Ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. (2 Korinthe 4:16, NBV21)

Laten wij dit aan de hand van een voorbeeld bekijken. Stel, je gedachten zijn voortdurend negatief en je kampt met een minderwaardigheidsgevoel. Elke minuut van de dag zeg je tegen jezelf: ‘ik stel niets voor en ik ben een mislukkeling.’ Stel dat je een openbaring in Gods woord ontvangt dat God van jou houdt, je ertoe doet en Hij je ziet als een overwinnaar[2]. Wat gebeurt er als je eenmaal zegt: ‘ik ben geliefd, ik doe ertoe en ik ben een overwinnaar,’ en vervolgens zeg je de rest van je leven weer: ‘ik stel niets voor en ik ben een mislukkeling.’ Is het minderwaardigheidsgevoel verdwenen doordat je eenmaal positief hebt gesproken? Nee, de ziel verandert niet zo snel. Het is een proces. Maar stel je pakt de openbaring van Gods Woord en vervolgens ben je elke dag positief over jezelf. Binnen een aantal weken of maanden is het minderwaardigheidsgevoel verdwenen, omdat jij je innerlijk bestaan, de ziel, van dag tot dag hebt vernieuwd. God wil dat iedereen zich waardig voelt en dat niemand negatieve gedachten heeft. Maar niet iedereen voelt zich waardig en ik denk dat ieder mens wel eens negatieve gedachten heeft gehad. Dit komt niet doordat Gods genade over ons leven tekort schiet of dat wij nog een speciale extra aanraking van God nodig hebben[3], dit komt doordat wij een belangrijke sleutel missen om Gods genade toe te eigenen. Wij moeten onze gedachten veranderen, waar wij in sleutel 5 op terugkomen. Tot slot bestaat de ziel van de mens voor eeuwig, maar deze wordt als wij naar de hemel gaan wel vernieuwd, zodat alle verwondingen en negatieve kanten van de ziel worden uitgewist[4].

Dan is het nu tijd voor de geest van de mens. Dit is onze geestelijke persoonlijkheid. Met onze geest maken wij bijvoorbeeld contact met God, spreken wij mee in tongentaal en maken wij contact met de geestelijke wereld.

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:24)

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. (1 Korinthe 14:2)

Voordat wij zijn wedergeboren, was de geest dood. Dit betekent niet dat iemand geen geest heeft, dit betekent dat iemands geest nog niet is geactiveerd. Zoals de televisie het niet doet zonder dat de stekker in het stopcontact is, zo doet de geest van de mens het niet als hij niet is wedergeboren. De relatie tussen God en de mens blijft dan dood. In de geest vinden wij de geestelijke gaven, talenten en roepingen die God in de mens heeft geplaatst. De geest van de mens leeft eeuwig en dit is wie de mens echt is. Zowel ongelovigen als gelovigen leven voor eeuwig, alleen door de wedergeboorte mag een mens de eeuwigheid bij God doorbrengen omdat de relatie is hersteld. Als iemand niet is wedergeboren, dan kan hij niet de eeuwigheid bij God doorbrengen. De Bijbel noemt dat de geestelijke of tweede dood[5].

De mens is een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. Op het moment van de wedergeboorte komt de geest tot leven en is deze in één keer volmaakt. De geest is in één keer een nieuwe schepping geworden. De ziel en het lichaam zijn niet in één keer volmaakt, dit kan een proces zijn. In het leven van een christen is het de bedoeling dat de ziel verandert, zodat de geestelijke identiteit van de christen en de genade die God in de geest heeft gegeven, doorstroomt naar de ziel en het lichaam.

[1] 1 Korinthe 15:42-45

[2] Romeinen 8:36

[3] Ik geloof in gebed in de gemeente en dat mensen krachtige ontmoetingen met God kunnen hebben, maar ik geloof niet dat je elk jaar een upgrade van God nodig hebt waarbij een probleem zich langzaam oplost.

[4] Filippenzen 1:6

[5] Efeze 2:1 en Openbaring 20:14.

Sleutel 1: De wedergeboorte

De eerste drie sleutels om in genade te leven lopen door elkaar heen. Dit zijn de wedergeboorte, de openbaring en het onderwijs over de geest. Toch is het belangrijk om deze drie onderwerpen als drie aparte sleutels te behandelen.

De wedergeboorte kan als een vaag begrip klinken. Wat is dit nou precies? De wedergeboorte is het moment dat de geest van de mens geboren wordt. Zoals bij een bevalling het lichaam van de mens geboren wordt, komt bij de wedergeboorte de geest van de mens tot geboorte. Daarom spreken wij over de wedergeboorte: iemand wordt opnieuw geboren. De wedergeboorte van de mens is een belangrijke genadegave van God. Zonder de wedergeboorte is het onmogelijk om in Gods koninkrijk te wandelen, te genieten van Gods zegeningen en te leven in rechtvaardigheid.

Jezus antwoordde en zei tegen hem (Nikodemus): Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. (Johannes 3:3)

De wedergeboorte is de belangrijkste sleutel om te leven in rechtvaardigheid. Sterker nog, zonder de wedergeboorte kunnen wij niet rechtvaardig zijn. De wedergeboorte is ook een genadegave van God. Wij hoeven de wedergeboorte niet te verdienen, God wil het aan ons geven.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, (1 Petrus 1:3)

In de volgende sleutels behandelen wij wat er in de geest gebeurt als iemand wedergeboren is. In deze sleutel gaan wij bekijken hoe iemand wedergeboren wordt. Toen de Pinksterdag was aangebroken, verkondigde Petrus het goede nieuws van God in Jeruzalem. In zijn preek legde hij uit wat mensen moesten doen om behouden te worden. Ik zie deze drie stappen ook als belangrijke stappen om ‘volmaakt wedergeboren’ te zijn.

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:38)

De drie stappen die hier vermeld staan zijn:

  1. Bekering
  2. Waterdoop
  3. Ontvangst van de Heilige Geest

De bekering is het moment dat iemand zich omkeert tot God. Eerst stond iemand met zijn neus richting de wereld, de zonde en de losbandigheid. Tijdens de bekering draait iemand zich om en kijkt hij naar Jezus, Zijn goedheid en Zijn heiligheid. Een logisch gevolg van de bekering is dat iemand stopt (of wil stoppen) met zondigen en het verlangen heeft om op Jezus Christus te lijken. Bekering houdt in dat de oude zondige mens van voor de wedergeboorte wordt afgelegd en iemand zijn nieuwe en heilige mens aantrekt die hij van God heeft ontvangen tijdens de wedergeboorte.

Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

Bekering is de eerste stap van de wedergeboorte. Het is de keuze van iemand om voor Jezus te leven en niet meer voor zichzelf te leven in alle zondigheid. De bekering is ook niet een eenmalige gebeurtenis, maar is elke dag nodig. In sleutel 5 zullen wij dieper ingaan op de bekering door de vernieuwing van het denken.

De volgende stap is de waterdoop. De waterdoop is het moment dat de volwassen gelovige het water ingaat, gedoopt wordt door broeders of zusters en vervolgens opstaat uit het water. De gelovige laat zich onderdompelen. De babydoop is niet de doop die in de Bijbel wordt verkondigd. Als de Bijbel spreekt over mensen die zich laten dopen ging het altijd om mensen die een bewuste keuze voor Jezus hadden gemaakt. De waterdoop is een belangrijk onderdeel van de wedergeboorte. Paulus noemt de doop zelfs: ‘het bad van de wedergeboorte’.

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. (Titus 3:4-5)

En een paar verzen later koppelde Petrus het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest met de genadegave van God om mensen te rechtvaardigen.

Opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. (Titus 3:7)

De waterdoop is erg belangrijk om wedergeboren te worden en de rechtvaardigheid van God te ontvangen. De waterdoop is niet een optie of symbolische handeling, het is een krachtig middel van God om mensen wedergeboren te laten worden. Dit komt ook in het gesprek van Jezus met Nikodemus naar voren.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. (Johannes 3:5-6)[1]

Het is dus belangrijk om geboren te worden uit water en Geest, waarbij het water een beeld is van de waterdoop. Een vraag die vaak gesteld wordt is: ‘Gaan mensen die niet gedoopt worden dan verloren?’ Ik geloof zeker dat wij mensen in de hemel tegenkomen die zich niet hebben laten dopen omdat dat bijvoorbeeld niet meer mogelijk was of zij geen openbaring hadden over de waterdoop[2]. Maar dit is geen excuus om je niet te laten dopen terwijl je weet dat Jezus dit van Zijn volgelingen vraagt. Dus in plaats van theologische redeneringen te zoeken waarom iemand alsnog wedergeboren of gered is zonder te dopen, is het veel makkelijk en Bijbelser om de knoop door te hakken en je te laten dopen. Petrus gaf het bevel ‘laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus’. Zijn wij gehoorzaam aan Gods Woord of niet?

De volgende stap van een ‘volmaakte wedergeboorte’ is de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest is aanwezig bij een ongelovige om hem te overtuigen van zonde, gerechtigdheid en oordeel[3]. Bij dit werk heeft de Heilige Geest ons nodig. Hij heeft ons nodig om mensen te bereiken, te getuigen, te genezen en te bevrijden. Ik kan niemand overtuigen om Jezus aan te nemen. Het is de Heilige Geest die het hart van mensen opent. Tegelijkertijd werkt God door mensen heen. Als ik niet predik of niet het evangelie aan iemand verkondig, dan komt diegene ook niet tot geloof. De Heilige Geest en de mens werken samen om mensen te bereiken voor Koning Jezus. Op het moment dat iemand tot geloof komt, ontvangt hij direct de Heilige Geest, of diegene Hem ervaart of niet[4]. Iedereen heeft een deel van de Heilige Geest ontvangen.

Maar, er is nog een bijzondere doop beschikbaar, namelijk de doop in de Heilige Geest. Sommige gelovigen hebben deze bijzondere doop nog niet meegemaakt. Ze zijn tot geloof gekomen en dienen met heel hun hart de Heer, maar tegelijkertijd voelt God zover weg en zo afstandelijk. Er lijkt geen levende relatie te zijn. Ze geloven dat God bestaat en proberen Hem uit eigen werken te dienen, maar er is geen of een erg moeilijke relatie.

Ik had eens voor iemand gebeden. Zijn hele leven ging deze man naar de kerk, zong hij liederen en luisterde hij naar de preek. Maar God was volgens hem Iemand van ver weg, Iemand waar je niet zomaar naartoe kon komen. God was een Rechter die hem zou veroordelen als hij een misstap zou begaan en eigenlijk dacht hij dat God niet van hem hield. Ik mocht voor deze man bidden. Terwijl wij aan het bidden waren, viel de Heilige Geest op hem. Hij begon te huilen en moest een paar weken wennen aan het feit dat God een levende relatie met hem wilde en dat God een God van dichtbij was. Hij moest wennen aan het feit dat God ontzettend veel van hem hield en hij goed genoeg was. Zijn hele leven veranderde, doordat de Heilige Geest in Zijn leven kwam.

Er zijn veel lieve christenen aanwezig die net zo denken als deze man. Dit komt doordat zij nog niet de doop in de Heilige Geest hebben meegemaakt. Ze ervaren God niet, ervaren geen relatie en hebben het idee dat God hun eigenlijk niet moet. Maar dit is een leugen! God wil ons helemaal. God wil niet alleen een ‘beetje Heilige Geest’ in ons plaatsen, God wil ons helemaal onderdompelen met Zijn Geest. God wil dat er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien[5]. God wil ons zo volmaken met Zijn Geest, dat ons hele binnenste overvloeit.

De wedergeboorte lijkt net een drie-eenheid. Wij hebben zowel de bekering, de waterdoop en de ontvangst van de Heilige Geest nodig. Maar tegelijkertijd zijn het drie aparte onderdelen die apart ontvangen worden. God wil deze drie onderdelen direct op dag 1 aan de gelovigen geven, alleen zien wij vaak dat mensen het niet direct ontvangen of uitvoeren. Dit ligt niet aan God, maar komt doordat wij nog niet een volle openbaring van Gods genade hebben ontvangen en dat God Zijn goedheid direct aan ons wil geven.

Zo is de doop in de Heilige Geest een gebeurtenis die God op onze eerste dag van geloof wil schenken. De doop in de Heilige Geest gebeurt niet automatisch en gaat niet ongemerkt voorbij. Als je gedoopt bent in de Heilige Geest, dan weet je dat. Dan komt dat tot uitdrukking. Dit zien wij bijvoorbeeld in Handelingen 10, waar het huis van Cornelius de doop in de Heilige Geest ontving tijdens de preek van Petrus.

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen (…) waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. (Handelingen 10:44-46)

Dat de doop in de Heilige Geest niet automatisch gebeurt tijdens de bekering en waterdoop van mensen, lezen wij in Handelingen 8. De Samaritanen kwamen tot geloof en werden door Filippus gedoopt in water. Maar zij hadden nog niet de doop in de Heilige Geest ontvangen. Zij ontvingen deze doop pas nadat Petrus en Johannes hun de handen had opgelegd.

En toen die (Petrus en Johannes) aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. (Handelingen 8:15-17)

Hoe ontvang je dan de doop in de Heilige Geest? Wij behandelen kort drie stappen om de Heilige Geest te ontvangen.

Stap 1: Vraag God om de Heilige Geest. God wil ons graag de Heilige Geest geven, dus het is belangrijk om God te vragen om het te geven.

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; (…) Want ieder die bidt, die ontvangt; (…) Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:9-13)

Stap 2: Dank en aanbidt God voor de genade die Hij aan ons geeft. Danken is een mooie Bijbelse manier om Gods genade en Gods Heilige Geest te ontvangen.

Word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. (Efeze 5:18-20)

Bid bijvoorbeeld het volgende: ‘Dank U Jezus voor de Heilige Geest. Dank U dat U Uw Geest geeft aan hen die daarvoor bidden en vragen. In geloof vraag ik U om mij te dopen met de Heilige Geest. Dank U dat U altijd Uw Woord nakomt en ik nu de Heilige Geest heb ontvangen.’ Ga vervolgens in jouw eigen woorden verder om God te verhogen en te prijzen. Het kan helpen om Christelijke aanbiddingsmuziek op te zetten en God te blijven prijzen, danken en grootmaken.

Stap 3: Het kan lastig zijn om in jouw eentje God te zoeken en te vragen om de Heilige Geest. Het kan helpen om een goede Geestvervulde gemeente in de buurt op te zoeken en daar te vragen of een broeder of zuster jou wil helpen om de doop in de Heilige Geest te ontvangen.

De wedergeboorte is de eerste en belangrijkste sleutel om Gods genade en rechtvaardigheid te ontvangen. Wij hebben deze sleutel in een paar bladzijden behandeld, maar het is mogelijk om verschillende boeken over dit prachtige onderwerp te schrijven.

[1] Water is een beeld van de doop. Zie ook Johannes 1:26-31

[2] Denk bijvoorbeeld aan de misdadiger aan het kruis: Lukas 23:43.

[3] Johannes 16:7-11

[4] Handelingen 16:14, Romeinen 8:9, 1 Korinthe 12:3, Galaten 3:2 en Efeze 1:13-14.

[5] Johannes 7:37

Sleutel 2: Ontvang Gods openbaring

Dan is het nu tijd voor sleutel 2: Ontvang Gods openbaring. Openbaring komt van het Griekse woord ‘apokalypsis’ en betekent ‘onthulling’ of ‘openbaring’. Een openbaring onthult verborgen kennis of een geheimenis die wij in ons hart ontvangen. Het kan hierbij gaan om een geheimenis of een toekomstige profetie[1].

De tweede sleutel heeft te maken met een openbaring van wat God aan ons gegeven heeft. In de eerste plaats kan iemand kennis hebben over de genadegaven van God. Hij weet bijvoorbeeld dat God rechtvaardigheid geeft en Hij mensen wil genezen. Maar dit is niet hetzelfde als een openbaring en dat iemand in deze waarheden leeft. Wij kunnen het vergelijken met onderwijs over natuurkunde. Ik begreep bijvoorbeeld nooit hoe elektriciteit precies werkt. Ik heb onderwijs ontvangen op school, ik heb een aantal eigenschappen van elektriciteit uit mijn hoofd geleerd en daarmee haalde ik een voldoende voor mijn toetst. Ik had kennis in mijn hoofd, maar het onderwerp elektriciteit leefde niet in mij. Als ik na de toets gevraagd werd om het stopcontact van de school te maken, had ik zeker gefaald en zou ik voor mijn leven hebben gevreesd. Ik had kennis in mijn hoofd, maar had niet de openbaring om deze kennis toe te passen in de werkelijkheid en om erin te kunnen leven.

Zo kan er ook iemand leven die alle theologische kennis van de Bijbel heeft, elk vers uit zijn hoofd kent en op elke discussievraag van de Bijbel antwoord kan geven. Maar als er iemand met een ziekte of andere nood bij hem komt, lukt het hem niet om de zieke te genezen. Sterker nog, er lopen veel theologen met veel Bijbelkennis rond die geeneens in God geloven! Zij zien de Bijbel als een mooi literatuurwerk. Zij hebben alleen kennis en het is niet afgedaald naar het hart. Hun kennis leidde niet tot openbaring. Openbaring is datgene wat iedereen nodig heeft om een levende relatie met God te hebben. Alleen Jezus Christus en de Heilige Geest kunnen ons hart openen zodat wij openbaring ontvangt.

Dit beeld zien wij terug bij de discipelen van Jezus. Ik denk dat iedereen weet dat Jezus de beste Leermeester ooit was. Hij gaf Zijn kennis over aan Zijn discipelen. Over sommige onderwerpen waar Jezus over sprak ontvingen zij openbaring, maar over andere onderwerpen begrepen zij er niets van. Misschien konden zij de woorden van Jezus herhalen om anderen te onderwijzen, maar diep in het hart begrepen zij niet wat Jezus bedoelde. Zij hadden geen openbaring ontvangen.

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. (Johannes 16:12)

Maar zij begrepen dat woord niet en zij waren bevreesd Hem ernaar te vragen. (Markus 9:32)

Maar, er ontstond een moment dat de kennis die zij van Jezus hadden ontvangen werd omgezet naar openbaring en zij precies begrepen wat Jezus bedoelde. De geheimenis van wat ze niet begrepen werd voor hen onthuld.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Johannes 16:13)[2]

Dit is de reden waarom de wedergeboorte zo belangrijk is. Het is de Heilige Geest die ons onderwijs en openbaring geeft over de dingen die Jezus gezegd heeft in Zijn Woord. Wanneer de Heilige Geest in ons woont, zal Hij ons openbaring geven en laten zien wat wij nodig hebben.

Iedereen kent Paulus. Zijn kennis over Gods evangelie heeft ons veel geleerd. Paulus heeft veel brieven geschreven en komt met grote openbaringen. Maar hoe heeft Paulus al die kennis en openbaring ontvangen?

Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. (Galaten 1:11-12)

Jezus en de Heilige Geest willen ons openbaring geven over Zijn Woord, zodat wij in Zijn openbaring kunnen wandelen. Openbaring en kennis zijn dus verschillende begrippen. Sterker nog, kennis kan openbaring in de weg zitten. Jezus zei het volgende:

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. (Lukas 10:21)

Jezus wil ons openbaren dat wij rechtvaardig zijn. Dit kan via drie manieren bij ons binnenkomen:

Manier 1: In ongeloof. ‘Dat staat wel in de Bijbel, maar wij weten allemaal dat wij zondaren blijven. Ik zal nooit rechtvaardig zijn.’

Manier 2: In kennis. ‘Het staat in de Bijbel en het is waar. Toch zie ik zonde in mijn leven. Hoe kan dit precies? Als anderen erom vragen zeg ik dat wij rechtvaardig zijn, maar ik begrijp het eigenlijk niet.’

Manier 3: In openbaring. ‘Ik ben rechtvaardig, ik leef rechtvaardig en ik zal voor eeuwig rechtvaardig zijn. Dit is mijn nieuwe identiteit die ik uit de genade van God ontvangen heb toen ik tot wedergeboorte kwam.’

Begrijp mij goed. Voel je niet veroordeelt als je vandaag via manier 1 of 2 leeft en nog niet in openbaring leeft op het gebied van rechtvaardigheid. Er zijn veel Bijbelse onderwerpen die ook ik begin te ontdekken. Er zijn onderwerpen waar ik momenteel in manier 2 leef. Ik weet dat het in de Bijbel staat, maar ik begrijp het nog niet goed genoeg om er volmaakt in te leven. Er zouden vast ook Bijbelse openbaringen zijn waar ik nog nooit over gehoord heb en ik vandaag nog niet in geloof door onwetendheid. Maar het is belangrijk om te beseffen dat wij alleen volmaakt in rechtvaardigheid leven als wij een openbaring van God ontvangen. God moet dit verborgen begrip voor ons onthullen, zodat wij erin kunnen leven.

Hoe ontvangen wij dan Gods openbaring? In de eerst plaats is openbaring iets wat God aan ons wil geven. Maar dit betekent niet dat wij passief moeten afwachten totdat wij de openbaring van God per toeval ontvangen. Door de volgende sleutels kunnen wij Gods openbaring beter ontvangen:

Sleutel 1: mediteer op Gods Woord. De Bijbel is het belangrijkste boek voor een christen. In de Bijbel ontdekken wij wie wij zijn, wat God voor ons heeft gedaan en wat Gods zegeningen en opdrachten voor ons zijn. Waarom is een christen rechtvaardig? Omdat de Bijbel het zegt en daarom is het de waarheid[3]. Laten wij als voorbeeld één Bijbeltekst lezen over rechtvaardigheid.

Wij (…) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. (Galaten 2:16)

Deze Bijbeltekst laat duidelijk zien dat de mens niet rechtvaardig wordt door de wet na te leven, maar door het geloof van Jezus. Dit is een belangrijke waarheid, maar na één keer lezen is deze Bijbeltekst (waarschijnlijk) nog geen openbaring geworden. Sommige teksten moet ik honderd, tweehonderd of duizend keer lezen voordat het mijn openbaring is geworden. Het duurt tijd voordat ik een absolute zekerheid heb opgebouwd dat mijn rechtvaardigheid niet afhangt van mijn daden, maar van Gods genade en het geloof. Hoe lees je dan een Bijbeltekst? Ik geef jou een paar tips.

Tip 1: Lees de context. Bekijk waar de brief of boek over gaat en wat deze tekst aan de context toevoegt. Teksten horen altijd in een context thuis.

Tip 2: Lees de Bijbeltekst een aantal keren door en leg steeds op een ander woordgroep de nadruk. Dus:

Wij (…) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus.

Wij (…) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus.

Wij (…) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus.

Door steeds op een ander woordgroep de nadruk te leggen, leer je de kracht kennen van elk woord van de tekst. In bovenstaand voorbeeld weten wij nu dat geen mens rechtvaardig wordt uit werken van de wet. Wij hoeven de werken van de wet geeneens te proberen, want het zal toch niet lukken.

Tip 3: Lees samen met de Heilige Geest. Vraag de Heilige Geest om jou te helpen om Zijn Woord te begrijpen en vraag aan Hem om jou openbaring te geven[4].

Tip 4: Lees de Bijbeltekst in andere Bijbelvertalingen. Hierdoor begrijp je meer en kom je vaak nieuwe denkbeelden tegen.

Tip 5: Lees Bijbelverklaringen, zodat je een nog beter beeld ontvangt van de context van de brief en of een Bijbeltekst ook op andere plaatsen in de Bijbel terugkomt.

Sleutel 2: Bid in tongentaal. Door in tongentaal te spreken, ontvangen wij van God dingen die wij nodig hebben. Dit kunnen ook openbaringen zijn. Door in tongentaal te bidden bouwen wij onszelf op[5].

Sleutel 3: Bidden en vasten. Door te bidden en vasten zeg je nee tegen jouw natuurlijke lichaam met al zijn behoeften. Je besluit om een periode niet te luisteren naar jouw lichaam, maar alle aandacht te besteden aan de geestelijke mens en jouw relatie met God. Door bidden en vasten kunnen wij belangrijke openbaringen van God ontvangen, net zoals Daniël belangrijke openbaringen over de toekomst ontving toen hij aan het bidden en vasten was.

In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren. (…) Hij (Een afgezant van God vanuit de hemel) zei tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal (Daniël 10:2-11)

 

Sleutel 4: Luisteren naar getuigenissen en preken. Door naar getuigenissen te luisteren ontvang je openbaringen over hoe God een relatie aangaat met normale mensen. In de Bijbel staan veel getuigenissen van mannen en vrouwen die een levende relatie met God hadden en iets bijzonders hadden meegemaakt. Het verhaal van Abraham, Jozef, Mozes, Gideon en David laten zien hoe trouw God is en dat God hun verloste uit hun moeilijkheden. De Bijbel staat vol met getuigenissen. Maar ook vandaag wil God relaties aangaan met mensen en de problemen waar mensen mee lopen oplossen. Door naar getuigenissen te luisteren, ontdek je hoe God mensen wil helpen. Stel, jij bent ziek. Door naar getuigenissen te luisteren van mensen die door het geloof zijn genezen door God, ontvang je geloof en openbaring in jouw hart om God te geloven voor genezing.

Ook door het luisteren van Bijbelse preken ontvang je geloof en openbaring. Voordat je naar de preek luistert, vraag dan aan God of Hij rechtstreeks tot jou wil spreken door de preker heen. Als je dit doet, dan gebeurt het vaak dat een woord of een gedeelte van de preek anders bij jou binnenkomt. Het woord daalt direct in jouw hart en het begint een openbaring te worden. Zoek ook sprekers uit die geloof prediken en geen ongeloof.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Sleutel 5: Lees Christelijke boeken. God heeft een speciale plaats gegeven aan Bijbelleraars[6]. Door naar hun onderwijs te luisteren of het te lezen, ontvang je Gods openbaring. Meestal is een Bijbelleraar ergens in gespecialiseerd en heeft hij veel openbaring van God ontvangen over een bepaald onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen eindtijd, geloof, genade, genezing, bevrijding of een bepaald Bijbelboek. Door zijn uitleg te horen of te lezen ontvang je de openbaringen die God aan hem heeft gegeven.

Sleutel 6: (Persoonlijke) profetieën. De laatste manier om openbaring te ontvangen die wij behandelen is dat God jou rechtstreeks een openbaring geeft door een droom, visioen of woord. Het is ook mogelijk dat God een woord geeft aan een broeder of zuster in de gemeente en hij of zij dit over jou profeteert. Op deze manier ontvang je Gods openbaring over jouw leven[7].

[1] Romeinen 16:25 en Openbaring 1:1

[2] Zie ook 1 Korinthe 2:10

[3] Psalm 119:160 en Johannes 17:17

[4] Een voorbeeldgebed over openbaring vinden wij in Efeze 1:15-23

[5] Hier komen wij in hoofdstuk 14 op terug.

[6] 1 Korinthe 12:28

[7] 1 Korinthe 14:6

Sleutel 3: Jouw geest is rechtvaardig

Zoals wij al lazen bestaat een mens uit een soort drie-eenheid. Een mens is een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. Als iemand tot wedergeboorte komt, dan komt zijn geest tot leven. God heeft de geest van de mens in één keer volmaakt gemaakt, terwijl de ziel en het lichaam nog verwond kunnen zijn en niet juist wandelen. Het is belangrijk om de openbaring te ontvangen dat onze geest net zo volmaakt is als Jezus Christus. In ons lichaam en ziel kunnen zonde aanwezig zijn, maar in onze geest niet meer.

Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. (Romeinen 8:10)[1]

En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:23-24)

Onze geest is al volmaakt en rechtvaardig en God heeft ons in onze geest al Zijn genadegaven gegeven.

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (1 Korinthe 2:12)

Jouw geest is ‘samengesmolten’ met de Heilige Geest van God, zodat God en jouw geest een eenheid vormen. Net zoals een getrouwd echtpaar een eenheid vormt, zo vorm jij samen met de Heilige Geest een eenheid.

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:17)

Onze geest is dus net zo volmaakt en rechtvaardig als Jezus en de Heilige Geest. Als dit niet het geval was, dan konden wij niet één geest met God zijn. In de Bijbel staat vaak onderwijs die over de Heilige Geest in de mens gaat of over de geest van de mens zelf. Eigenlijk is het moeilijk om een onderscheid tussen de Heilige Geest en de geest te maken die aanwezig zijn in de mens, want zij zijn beiden één geworden.

Tijdens de wedergeboorte is onze geest tot leven gekomen en is onze geest perfect rechtvaardig. Wij zijn in onze geest een nieuwe schepping geworden.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17)

Wij zijn totaal vernieuwd. God heeft ons niet opgelapt, onze stukken aan elkaar gelijmd of ons een nieuw lakje gegeven, wij zijn nieuw geworden. Deze Bijbeltekst kan niet over ons lichaam spreken. Toen wij wedergeboren werden, begonnen niet opeens alle rimpels, bultjes of onvolmaaktheden te verdwijnen. Deze Bijbeltekst spreekt ook niet over de ziel. Ja, het voelt bijzonder om wedergeboren te zijn en waarschijnlijk leef je al een stuk heiliger, maar iedereen heeft wel het moment na de wedergeboorte gehad dat hij een zondige daad heeft gedaan. Onze ziel is nog niet volmaakt. Deze Bijbeltekst spreekt dus over onze geest.

Aangezien wij onze geest niet kunnen zien, voelen of ervaren weten wij niet hoe onze geest eruit ziet. Als jij in de spiegel kijkt, dan zie jij jouw lichaam. Als jij naar een psycholoog gaat, dan kun je een beeld krijgen van jouw ziel en wat jouw positieve en negatieve punten zijn. Maar hoe kunnen wij onze volmaakte geest zien? Dit doen wij door de Bijbel te lezen en te beseffen dat de Bijbel onze nieuwe wedergeboren geest laat zien[2]! Als wij de verhalen van Jezus lezen, dan mogen wij weten dat Jezus nu in ons leeft en dat onze nieuwe geest net zo rechtvaardig, heilig en vol kracht is als Jezus! Misschien denk je: ‘Dit kan niet waar zijn. Dit is Godslastering!’ Gelukkig ben ik het niet die dit zeg, maar is het de apostel Johannes.

Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. (1 Johannes 4:17)[3]

Dit geldt voor onze geest en volgens Johannes zullen onze lichamen en zielen volgen op de dag dat wij Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien.

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (1 Johannes 3:2)

Door de wedergeboorte van de mens is één onderdeel van de mens perfect volmaakt geworden. De ziel en het lichaam zullen nog volmaakt worden, maar zijn het op dit moment nog niet. In de ziel zien wij de menselijke of natuurlijke kant van de mens en de ziel bevat hele mooie en waardevolle eigenschappen, maar kan ook verwond zijn. Velen denken echter dat zij de ziel zijn. Als iemand zich veroordeeld voelt, dan is hij een zondaar. Als iemand zich afgewezen voelt, dan is hij een eenzaam persoon. Als iemand een verschrikkelijke situatie heeft meegemaakt, dan is hij een slachtoffer. Als iemand vaak drinkt, dan is hij een dronkaard. Als iemand vaak woede-uitbarstingen heeft dan is hij een agressief persoon. Dit beeld klopt niet. De mens is namelijk een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. Wij zijn niet onze ziel, Wij zijn een geest. Om deze reden kan een gelovige een heilige zijn, terwijl hij elke dag dronken is. Hij is namelijk in zijn geest een heilige, maar hij heeft nog wel (tijdelijk) een alcoholprobleem. Dit is een belangrijke sleutel om te beseffen.

Het is belangrijk om te beseffen dat onze geest volmaakt rechtvaardig is geworden. Wanneer wij een zonde hebben gedaan, is onze geest niet minder rechtvaardig geworden. Wanneer wij de Bijbel hebben gelezen, tienden hebben gegeven of een goede daad hebben gedaan, dan is onze geest niet rechtvaardiger geworden. Vanaf de wedergeboorte tot in alle eeuwigheid is onze geest stabiel rechtvaardig, net zoals Jezus rechtvaardig is. Het is belangrijk om dit te beseffen en hiervoor heb je Gods openbaring nodig, welke wij kunnen vinden in Zijn Woord.

[1] Zie ook 1 Korinthe 1:30, 6:11, Galaten 5:5

[2] Jakobus 1:23-25

[3] Zie ook Johannes 14:12, 14:20, 17:18-21, Romeinen 6:3-11, 1 Korinthe 1:30, 2 Korinthe 5:21 en 1 Johannes 3:9.

Samenvatting

God wil zijn genade aan iedereen geven, alleen ontvangt niet iedereen Zijn genade. Om goed in Gods genade te leven behandelen wij verschillende sleutels.

De mens is een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. Het lichaam is het aardpak van de mens en hierin bewegen wij. De ziel is de natuurlijke kant van de mens en bevat de wil, emoties, karakter, persoonlijkheid, gevoelens en gedachten. De ziel kan positief of negatief veranderen door de gebeurtenissen die wij meemaken. De geest van de mens is de geestelijke persoonlijkheid en met de geest is het mogelijk om in contact te komen met God, in tongentaal te spreken of contact te maken met de geestelijke wereld. Tijdens de wedergeboorte komt de geest van de mens tot leven en is de geest in één keer volmaakt geworden.

Sleutel 1: de wedergeboorte. Tijdens de wedergeboorte komt onze geest tot leven en ontvangen wij Gods rechtvaardigheid. Om volmaakt wedergeboren te zijn is het nodig dat wij ons bekeren, laten dopen en de Heilige Geest ontvangen. God wil ons helemaal onderdompelen met Zijn Geest. De wedergeboorte lijkt net een drie-eenheid. Wij hebben alle drie nodig, maar het zijn drie verschillende onderdelen.

Sleutel 2: Ontvang Gods openbaring. Een openbaring onthult verborgen kennis die wij in ons hart ontvangen. Kennis zit in ons hoofd, terwijl een openbaring door God gegeven is en in ons hart terechtkomt. Gods openbaring kan bij ons binnenkomen door ongeloof, door kennis of door openbaring. Door de volgende sleutels ontvangen wij Gods openbaring: Mediteer op Gods Woord; Bid in tongentaal; Bidden en vasten; Luister naar getuigenissen en preken; Lees Christelijke boeken; (Persoonlijke) profetieën.

Sleutel 3: Onze geest is rechtvaardig. Het is belangrijk om openbaring te ontvangen dat onze geest net zo volmaakt is als Jezus Christus. Onze geest vormt nu een eenheid met de Heilige Geest. God heeft onze geest totaal vernieuwd en om deze te ontdekken is het nodig om de Bijbel te bestuderen, want hierin staan de eigenschappen van onze wedergeboren geest.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: