De prijs van Gods genade

Wij zagen in het vorige hoofdstuk dat Gods genade voor ons een geschenk en gratis is. Het is een cadeau van God voor ons. Maar deze genade was niet gratis voor God. Wanneer ik een cadeau koop dan moet ik een prijs betalen. Ik moet geld, tijd en moeite besteden om een cadeau uit te zoeken of te maken. Een cadeau is gratis voor de ontvanger, maar voor de gever kan een cadeau een hoop kosten. In dit hoofdstuk bekijken wij wat de prijs voor God was om ons rechtvaardigheid uit genade te geven.

Gods prijs: Zijn geliefde Zoon

God hield veel van de mens. God wilde de mens niet kwijt en wilde de relatie tussen Hem en de mens herstellen. Toen Adam en Eva zondigden in de hof van Eden had God direct een plan om de relatie te herstellen, alleen was dit plan niet goedkoop voor God[1].

God bestaat uit een Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Dit is een volmaakte en heilige eenheid gebaseerd op liefde. God de Vader heeft Zijn Zoon lief, nog meer dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Elke relatie op aarde valt in het niets bij de relatie tussen God en Zijn Zoon[2]. Toen God besloot om de mens te herstellen, kostte dat Hem alles wat Hij liefhad. God de Vader stuurde Zijn geliefde Zoon naar de aarde en Jezus ging vrijwillig. Jezus verliet Zijn heerlijkheid en kwam op de aarde zoals jij en ik.

Hij (Jezus), die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. (Filippenzen 2:6-8, NBV21)

De prijs voor God om ons als cadeau rechtvaardigheid te geven was niet goedkoop. Het kostte Hem Zijn enige geliefde Zoon. God moest zien hoe Zijn Zoon Zijn heerlijke positie in de hemel verloor, op de aarde kwam en moest leven als een dienaar. Vervolgens moest God zien dat de mensen op aarde Zijn Zoon als een misdadiger behandelden en Hem uiteindelijk kruisigden aan een hout en Hem bespotte. De prijs voor onze rechtvaardigheid heeft God alles gekost. Het was niet iets goedkoops, maar het was het waardevolste wat het gehele universum en Gods hemel bevat: de Zoon van God.

[1] Genesis 3:15

[2] Johannes 3:35, 5:20, 10:17, 15:9 en 17:23.

Het genadeverhaal van Jezus Christus

Waarschijnlijk heb jij het verhaal van Jezus Christus vaak gehoord en kun je het misschien dromen. Toch is het belangrijk om elke keer terug te grijpen naar het verhaal van Jezus, want door Zijn dood zijn wij compleet hersteld. Het bloed van Jezus dat gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha is het krachtigste middel op aarde en iedereen mag van Zijn bloed gebruikmaken. Daarnaast zien wij in het verhaal van Jezus de volmaakte liefde van God voor ons en de volmaakte genade die God aan ons gegeven heeft[1]. Al de genade die God ons kan geven is betaald aan het kruis. Laten wij dus kort induiken in het verhaal van Jezus.

Jezus Christus was gelijk aan God en kwam op de aarde om de mensen te dienen. Hij werd geboren uit de maagd Maria en in Zijn leven op aarde verkondigde Hij het evangelie, genas zieken, dreef demonen uit, wekte doden op en vergaf mensen[2]. Jezus kwam om te dienen. Hij heeft nooit in zijn leven gezondigd[3] en Hij was bewogen over alle mensen die met een nood bij Hem kwamen. Jezus was perfect en zag om naar de mensen. Jezus wist ook hoe het leven van de mens eruit zag. Net als ons werd Jezus geboren en groeide Hij op als baby, kleuter, tiener totdat Hij een volwassene was en een baan had[4]. Om deze reden weet Hij wat de verleidingen op aarde zijn en hoe de mensen verzocht kunnen worden. Jezus is in alles geweest zoals wij en daardoor kan Hij ons met bewogenheid en medelijden helpen.

Want wij hebben geen Hogepriester (Jezus) Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Hebreeën 4:15)

Jezus was perfect, Hij wandelde in volkomen liefde en genade en zag naar ieder mens om. Maar Jezus was niet zomaar een mens, Hij is de Zoon van God en Hij is de enige weg waardoor Gods volmaakte genade kan stromen naar de mensen. Om deze reden verkondigde Jezus het volgende:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Gods volmaakte genade stroomt door Jezus heen naar ons toe. Jezus heeft de genade betaald, zodat wij de genade als geschenk mogen aannemen. Nadat Jezus drie jaar lang predikte en mensen bediende, stonden de leiders van het volk van Israël tegen Hem op. Door valse beschuldigden stelden zij Hem terecht en stuurde Hem door naar de machthebber Pilatus om Hem te laten kruisigen als een misdadiger. Terwijl Jezus zonder zonde was, werd Hij veroordeeld. Eerst werd Hij gegeseld tot bloedens toe. De geseling van de Romeinen was een verschrikkelijk martelwerktuig wat extreme pijn gaf. Vervolgens werd Hij gekruisigd samen met andere misdadigers. De Zoon van God hing aan het kruis, zodat Jezus de prijs voor onze rechtvaardigheid kon betalen. Jezus Christus stierf voor onze zonden, zodat wij vergeven zouden worden. Vlak voordat Jezus Zijn laatste adem uitblies, riep Hij: ‘Het is volbracht[5]. Dit betekent dat het werk van Jezus tot een einde kwam en de prijs betaald werd. De prijs voor onze rechtvaardigheid was betaald door Jezus Christus. Dankzij Zijn leven en sterven kunnen mensen uit genade rechtvaardig worden. Jezus gaf Zijn eigen leven om ons leven te behouden. Jezus gaf Zijn vrijspraak op en liet zich veroordelen, zodat wij vrij van schuld zijn. Alle genade die God ons wil geven was betaald aan het kruis van Golgotha.

Het verhaal van Jezus Christus eindigt niet bij Zijn dood. Nadat Jezus stierf aan het kruis werd Hij in een graftombe gelegd en werd er een grote steen voor de ingang gerold. Bewakers hielden de wacht zodat niemand het lichaam kon stelen[6]. Jezus had Zijn leven op aarde meegemaakt van de kribbe tot het graf en had daardoor alles meegemaakt wat een mens kon meemaken, alleen zonder te zondigen. Doordat Hij nooit had gezondigd, had de dood geen grip op Hem. De dood is het loon van de zonde[7], en aangezien Jezus nooit had gezondigd, had de dood geen recht om Hem vast te houden. Hierdoor kon de Here Jezus, dankzij de kracht van Gods Geest, opstaan uit de dood! Vervolgens liet Jezus zich aan Zijn discipelen zien en nam Hij Zijn plaats in aan de rechterhand van God[8]. In het verhaal van Jezus zien wij de grote genade van God. Wij zien wat het God kostte om ons rechtvaardig te maken en te herstellen. God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon aan ons gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft voor eeuwig met Hem mag leven[9].

[1] Hebreeën 2:9

[2] Zie de boeken Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes

[3] 1 Petrus 2:22

[4] Markus 6:3

[5] Johannes 19:30

[6] Mattheüs 27:57-66

[7] Romeinen 6:23

[8] Handelingen 1:9

[9] Johannes 3:16

Jouw probleem is betaald

Nu mogen wij weten dat Jezus aan het kruis onze pijn, moeite, ellende en oordeel heeft gedragen. Jezus is in onze plaats veroordeeld en heeft ons oordeel gedragen aan het kruis. Door Jezus zijn wij rechtvaardig gemaakt. Maar daar houdt het niet bij op. Jezus heeft een heleboel problemen waar wij tegen aan lopen opgelost en volbracht aan het kruis. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

1. Jezus droeg onze straf en schuld, zodat wij vergeving en vrede van God krijgen.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (…) (Jesaja 53:5)

2. Jezus werd tot zonde gemaakt, zodat wij de rechtvaardigheid van God ontvangen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)[1]

3. Jezus stierf onze dood, zodat wij een geheiligd leven ontvangen.

Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:10-11)

4. Jezus droeg de vloek van de wet van Mozes, zodat wij in de zegen wandelen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

5. Jezus droeg onze ziekten en zwakheden, zodat wij gezond leven.

(…) Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:16-17)

6. Jezus werd arm gemaakt, zodat wij overvloed hebben.

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthe 8:9)

7. Jezus onderging de verlatenheid van God, zodat wij voor eeuwig in Gods aangezicht verblijven. Toen Jezus stierf werd namelijk de scheiding tussen God en het volk, het voorhangsel, doormidden gescheurd. Dit is een teken dat God vrij te midden van Zijn volk kan wonen.

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: (…) Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (…) En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; (Mattheüs 27:46-51)

Dit overzicht is niet compleet, maar laat ons wel zien dat Gods genade tot stand werd gebracht toen Jezus Zijn leven gaf aan het kruis. God heeft ons genade gegeven zodat veel problemen in ons leven worden opgelost. Sommigen worden helaas pas in de toekomst opgelost, zoals de natuurlijke dood, het moeten missen van dierbaren die zijn overleden of de vervolgingen die wij kunnen meemaken omdat wij bij Jezus horen[2]. Maar veel problemen wil God vandaag in ons leven uit genade oplossen. Naast bovenstaande lijst kunnen wij bijvoorbeeld ook denken aan het leven zonder angst of zorgen, gebedsverhoring, het ontvangen van wijsheid, vrijheid, het ontvangen van kracht, etc.[3]

De genade van God is verschenen aan alle mensen en iedereen mag gebruikmaken van Gods genade.

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, (Titus 2:11)

Toch lopen velen Gods genade mis. Velen kennen God niet als hun Vader, maar er zijn ook christenen die tot geloof zijn gekomen, maar een probleem hebben in hun leven die is opgelost door Jezus aan het kruis. Denk aan mensen die gebukt gaan onder ziekte, demonie, armoede of een verslaving. Hoe kan het dat Jezus ons uit genade gezondheid, vrijheid, overvloed en het loskomen van zonde heeft gegeven, maar dat velen dit niet ervaren in hun leven? Dit behandelen wij in de volgende hoofdstukken met verschillende sleutels waarin wij ons verdiepen in de genade van Gods rechtvaardigheid, maar het principe werkt hetzelfde met de andere zegeningen van God.

[1] Zie ook Romeinen 4:25

[2] 1 Korinthe 15:26, 15:23 en 2 Timotheüs 3:12.

[3] 1 Johannes 4:18, 1 Petrus 5:7, Mattheüs 7:11, Jakobus 1:5, Johannes 8:32, Handelingen 1:8 en Jesaja 40:31.

Samenvatting

Gods genade is voor ons gratis en een geschenk, maar voor God kostte dit alles wat Hij had, namelijk Zijn eniggeboren geliefde Zoon. Onze rechtvaardigheid heeft een hoge prijs en hier gaat Jezus’ verhaal in de evangeliën over. Jezus verliet Zijn positie bij God de Vader en kwam als een mens op aarde. Hij werd geboren, groeide op en uiteindelijk begon Hij te prediken over het evangelie, genas Hij zieken en liet Hij het koninkrijk van God zien door Zijn werken. Jezus was in alles perfect en had nooit gezondigd. Gods volkomen genade stroomde door Jezus heen naar ons toe. Toch werd Hij door de mensen gekruisigd en gaf Hij de geest. Toen Hij Zijn laatste adem uitblies, riep Hij: ‘Het is volbracht’. De genade van God voor de mens werd aan het kruis betaald. Aangezien Jezus nooit had gezondigd kon het graf Hem niet houden en stond Hij op uit de dood.

Aan het kruis heeft Jezus de genade van God betaald. Hierbij kun je onder andere denken aan: vergeving, vrede, rechtvaardigheid, geheiligd leven, zegen, gezondheid, overvloed en het verblijven in Gods aanwezigheid. Deze genadegaven zijn aan iedereen gegeven, maar niet iedereen maakt hier gebruik van. Hoe dit precies zit behandelen wij in de volgende hoofdstukken.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: