Wat is de genade van God?

Wij zijn alweer aangekomen bij het laatste deel van dit boek. Wij zagen dat de wet van Mozes en het leven in de schijnvrijheid niet tot gerechtigdheid leiden. Daarom besloot God om een andere manier te bewerkstelligen, zodat mensen alsnog gerechtvaardigd kunnen worden en het eeuwige leven ontvangen. En dit is die manier: God werkt vandaag met genade en geloof. Over het begrip genade is al veel onderwijs gegeven en het is mogelijk om tien- tot honderdtallen boeken te schrijven om genade te onderwijzen. In de opzet van dit boek kunnen wij dus ook niet alles behandelen over genade.

In hoofdstuk 10 leren wij het begrip genade kennen en zoomen wij in op de genade van de rechtvaardigheid. Wij behandelen in hoofdstuk 11 hoe deze genade is gekomen, hoofdstuk 12 hoe wij de genade hebben ontvangen en hoofdstuk 13 en 14 geeft ons sleutels om optimaal onder Gods genade te leven door ons nieuwe leven en de leiding van de Heilige Geest. Vervolgens behandelt hoofdstuk 15 de relatie tussen genade en geloof, hoofdstuk 16 gaat over Gods genade doorgeven en hoofdstuk 17 over het zijn van een slaaf van Christus. Wij gaan ontdekken hoe God genade bedoeld heeft en hoe wij onder Zijn genade goede werken mogen doen. Wij behandelen in deze verschillende hoofdstukken 15 sleutels om goed in Gods genade te leven.

De betekenis van de genade

De Van Dale omschrijft genade als ‘de goedheid van God’ en als ‘vergevingsgezindheid van overwinnaars, rechters, enz.’ Dit is niet de genade van God zoals de Bijbel ons verteld. Het bevat mooie onderdelen van Gods genade voor ons, maar het is niet compleet. Ja, genade is de goedheid van God en ja, God is ons vergevingsgezind, maar Gods genade is nog vele malen bijzonder dan deze omschrijving. Als ik geloof dat God mij enkel vergevingsgezind is, dan hoeft dit mijn leven niet te veranderen. Stel, land A valt land B binnen en land B overwint en heeft alle soldaten van land A gevangengenomen. Op het moment dat de president van land B zegt: ‘Land A heeft ons binnengevallen, wij hebben overwonnen, maar wij zijn vergevingsgezind richting de soldaten, wij sturen ze terug naar hun huis.’ dan is dit voor de soldaten geweldig nieuws. Maar zij blijven voor land B de vijand, ongeliefd, verliezers en verschrikkelijke personen.

Sommige gelovigen zien Gods genade als: ‘God is mij vergevingsgezind, maar ik blijf een zondaar, ongeliefd, ik ben niets waard, God moet mij eigenlijk niet, ik ben ongewenst, ik moet nog maar afwachten of ik gered word, ik ben in Gods ogen als een worm en ik ben onheilig.’ Dit komt doordat zij het begrip genade alleen toepassen op Gods vergevingsgezindheid. Zij denken dat God hun vergeeft, maar dat God eigenlijk geen zin in hun leven heeft. Zij denken dat God hun vergeeft en hun nog maar één kansje geeft, en als ze die verpesten is het klaar of is er dagenlang berouw nodig om Gods hart te veroveren om weer Zijn kind te mogen zijn. Dit is niet Gods genade. Gods genade bestaat uit vergevingsgezindheid, maar dit is een klein onderdeel van Gods allesomvattende genade.

Laten wij naar de betekenis van genade kijken. Genade komt van het Hebreeuwse woord ‘ḥēn’ en betekent onder andere ‘gratie’, ‘gunst’, ‘genade’, ‘aangenaam’, ‘kostbaar’ en ‘welwillend’. Wij komen dit woord tegen in het verhaal van de stad Sodom, waarbij Lot genade vond in Gods ogen om gered te worden uit de stad die God zou verwoesten.  Door Gods genade bleef Lot in leven[1]. Of in het verhaal van de Exodus, waarbij de Israëlieten genade vonden onder de Egyptenaren, zodat de Israëlieten veel bezit en cadeaus ontvingen van de Egyptenaren toen zij vertrokken naar het beloofde land[2]. Of Boaz die Ruth genade gaf en ervoor zorgde dat Ruth op zijn akker veel eten kon verzamelen voor haarzelf en haar schoonmoeder[3]. Zie je dat genade niet alleen om vergevingsgezindheid gaat? Maar ook om onder andere leven, bezittingen en voldoende voedsel? Genade is niet alleen een geestelijke zegen of iets voor de toekomst, maar ook een materiële zegen en voor vandaag op aarde. En dit zijn nog verhalen uit het Oude Testament.

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en het woord ‘genade’ komt van het Griekse woord ‘charis’ en betekent ‘genade’, ‘dank’, ‘gunst’, ‘welgevallen’ of ‘liefdebetoon’. Het mooie van Gods genade is dat dit niet verdiend kan worden, maar dat het een gunst of cadeau van God is.

Laten wij een menselijk voorbeeld van genade vanuit de Bijbel bestuderen. In de tijd van Paulus ontstond er een hongersnood in de gemeente in Jeruzalem[4]. Paulus riep verschillende gemeentes op om hun broeders in Jeruzalem te zegenen met een liefdegave. Ook aan de gemeente in Korinthe vroeg hij of zij een liefdegave wilde gereedmaken.

Wanneer ik dan aangekomen ben, zal ik hen, die gij daarvoor geschikt acht, met brieven zenden om uw liefdegave (charis) te Jeruzalem af te dragen. (1 Korinthe 16:3, NBG51)

Waren de gemeenteleden in Korinthe verplicht om een liefdegave te geven? Waren zij verplicht om de gemeente in Jeruzalem genadig te zijn en hun financiële middelen te sturen? Nee. Het was een genadegave, een geschenk en een onverdiend gunstbewijs. De gemeente in Jeruzalem kon deze genadegave niet afdwingen en had hier geen recht op. Maar toch ontvingen zij het, omdat de gemeente in Korinthe hen wilde helpen. Ook vandaag zien wij dit veel gebeuren met goede doelen of het (financieel) meebouwen aan een kerk of bediening. Het is een genadegave. Wij zijn niet verplicht om geld te geven aan een goed doel. Wij kunnen ons hele leven elk goed doel negeren in ons leven. Wij kunnen de deur dichtdoen als iemand aan de deur staat. Wij kunnen onze ogen dichthouden als wij een reclamespotje op de tv zien en wij kunnen bij de kassa weigeren als de winkel ons wisselgeld wil gebruiken om aan een goed doel te geven. Wij zijn niet verplicht om te geven. Toch gaf 83 procent van de Nederlanders in 2022 iets aan het goede doel. Niet omdat het verplicht is, maar omdat zij genade hebben gevonden in een goed doel of in een erge nood. Zij geven het als een onverdiende gunst.

Een andere relatie dat op genade is gebaseerd is de relatie van een ouder en kind, vooral als het kind nog een baby is. De baby komt ter wereld en binnen een dag moet hij melk drinken. Heeft de baby melk verdiend? Heeft hij een huis, bed, eten, kleding en aandacht van de ouders verdiend? Nee! Nog voordat de baby werd geboren, waren papa en mama druk bezig om een kamer, bed en speelgoed te regelen. Waarom doen de ouders dit? De baby heeft nog geen dag gewerkt. Hij heeft nog geen goede daad gedaan en heeft dit allemaal niet verdiend. Sterker nog, de baby huilt en ‘eist’ liefde van zijn ouders, zonder iets te hebben gepresteerd in zijn leven. Hij verwacht dat papa en mama hem elke dag verzorgen en hem liefhebben, ook al poept en spuugt hij alles onder! Wil je weten waarom de ouders ervoor kiezen om de baby te verzorgen? Omdat zij van hem houden en zij willen hem overspoelen met genade en cadeaus. Ook al spuugt de baby elke dag, kost het veel moeite om hem te laten eten en zijn er vele nachten zonder slaap, de ouders van de baby blijven van hem houden, blijven hem verzorgen en geven hem liefde. En al na een paar dagen kunnen ze niet meer zonder de baby, ook al heeft de baby nog geen werk gedaan.

Als je een ouder bent zal je zeggen: ‘Dat is logisch dat ik van hem hou, hij is namelijk mijn kind. Mijn liefde voor hem zal niet stoppen als hij poept, spuugt of in de nacht huilt.’ Weet je dat God nog veel meer van ons houdt dan dat jij ooit van jouw kind kan houden? Als jouw liefde voor jouw baby niet afneemt als je een luier moet verschonen, waarom zou Gods liefde voor ons dan wel afnemen als Hij onze luier moet verschonen[5]? Ik bedoel te zeggen: als de baby iets verkeerds doet, dan blijf jij van de baby houden. Zou God dan niet van ons blijven houden als wij een misstap maken in ons leven? En wil je weten waarom God altijd van ons zal blijven houden? Uit genade. Het komt niet door onze prestaties of goede werken, God houdt van ons omdat Hij onze Vader is. Misschien denk je ‘dat heb ik niet verdiend.’ En dat klopt. Wij hebben het niet verdiend, het is Gods genade gegeven uit liefde.

Gods genade betekent dus dat God ons dingen cadeau wil geven. Wij kunnen Gods genade niet verdienen, het is God die ons goede dingen schenkt. God verleent ons een onverdiende gunst.

[1] Genesis 19:19

[2] Exodus 3:21, 11:3 en 12:36.

[3] Ruth 2:13

[4] Handelingen 11:27-30

[5] Niet oneerbiedig bedoelt

Gods liefde

Waarom is God ons eigenlijk genadig? Dit komt door Zijn karakter van liefde voor ons. Toen Adam en Eva van de vrucht van de boom aten hadden zij gezondigd. God stond in Zijn recht om hun te straffen en om de mensheid te verlaten. Adam en Eva waren gehoorzaam aan de slang en de duivel[1]. God had kunnen zeggen: ‘Oké, jullie zijn Mij ongehoorzaam geweest en jullie zijn gehoorzaam geworden aan de duivel. Dus jullie moeten Mij verlaten en ik onderwerp jullie aan de duivel. Ik ben niet meer jullie Vader, maar de duivel is nu jullie vader. Ik zal niet meer naar jullie omzien en ik wens jullie succes met jullie keuze.’ Toch lezen wij door de hele Bijbel heen dat God van de mensen bleef houden en omzag naar hen. Als iemand besloot om God te gehoorzamen, dan was God altijd te vinden en zegende God hem. Denk bijvoorbeeld aan Abel, Noach, Abraham, Mozes en koning David. God zag naar hen om. Niet omdat Hij het verplicht was en ook niet omdat de mensen het verdienden, maar omdat God genadig en liefdevol is. God heeft de mens lief en wil de mens zegenen. Niemand kan vanuit zijn goede werken Gods liefde verdienen. Wij hebben allemaal gezondigd en zijn allemaal afgedwaald[2]. God staat in Zijn recht om wraak te koesteren tegen alle mensen. Alle mensen hebben Hem namelijk benadeeld door niet goed tegen Hem, de medemens of de schepping te zijn. Het maakt niet meer uit hoeveel goede daden de mens doet of hoe heilig hij probeert te leven, God heeft het recht om zich te wreken en boos te blijven. Toch wil God aan iedereen liefde geven en wil Hij de liefdevolle Vader zijn van alle mensen. Dit is namelijk Gods karakter en God heeft besloten om ons uit genade lief te hebben. Hieronder volgen een aantal bekende Bijbelteksten waarin wij lezen dat God de mens liefheeft.

(…) God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Johannes 4:8-10)

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:38-39)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Wij hebben Hem (God) lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Johannes 4:19)

God heeft alle mensen lief. Of iemand nou gelovig of ongelovig, een zondaar of heilig, man of vrouw, jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond is, het maakt allemaal niet uit, God heeft iedereen lief.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

God hield al van ons toen wij nog zondaren waren en Jezus niet kende. Het is zelfs de liefde van God die ervoor zorgde dat wij Hem leerden kennen! God houdt van iedereen, niemand uitgezonderd. Betekent dit dat iedereen automatisch gered is en de eeuwigheid bij God mag doorbrengen? Als het aan God ligt mag iedereen de eeuwigheid bij Hem doorbrengen, maar de keuze is aan de mens. Geloof en vertrouw je op Jezus, dan mag je voor eeuwig leven met God. Doe je dit niet, dan zul je voor eeuwig afgezonderd van God leven. Elke genadegave die God geeft, mogen wij ontvangen in geloof. Zonder geloof is het niet mogelijk om (optimaal) te leven in de genadegave die God wil geven. Dit zullen wij in hoofdstuk 15 behandelen.

God heeft ons lief en uit Zijn liefdevolle hart wil Hij ons zegenen met genade en cadeaus. Niet alleen God de Vader is vol van genade, ook over Zijn Zoon Jezus lezen wij dat Hij vol van genade is.

En het Woord (Jezus) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (…) vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14)

Wanneer wij Gods genade in de praktijk willen zien, dan is het goed om de evangeliën over Jezus te lezen. Alles wat Jezus op aarde deed, dat deed Hij uit Zijn genade, liefde en bewogenheid. Jezus was niet alleen genadig tegenover Zijn tijdgenoten, maar ook vandaag is Jezus genadig en uit Zijn volheid van genade heeft Hij ons alles gegeven wat wij nodig hebben.

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:16-17)

De genade van God is zo groot, dat Johannes spreekt over ‘genade op genade’.

[1] Genesis 3:1-7

[2] Romeinen 3:23

Het evangelie van de genade

Toen Jezus op aarde kwam, liet Hij Zijn evangelie zien door Zijn onderwijs en Zijn werken. In mijn boek Gods koninkrijk staat dat Jezus het vaak had over het evangelie van het koninkrijk. Dit is niet de enige benaming voor het evangelie van Jezus. Het evangelie wordt ook het evangelie van de genade genoemd, omdat Jezus ons alles wil geven als geschenk. Dat is pas goed nieuws! Paulus trok de steden door en verkondigde het evangelie van de genade.

De bediening die ik (Paulus) van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade. (Handelingen 20:24)

Paulus verkondigde niet het evangelie van de wet, van goede werken, van het verdienen van onze positie in de hemel door ons eigen werken. Nee, Paulus verkondigde het evangelie van Gods genade. Paulus liet zien dat de mens alleen door genade gered en eeuwig leven kan ontvangen[1].

Daarnaast bestaat Gods evangelie van genade niet uit één genadegave. God zei niet: ‘Ik ga jullie redden, maar voor de rest moeten jullie werken om het te verdienen.’ Nee, Gods hele evangelie bestaat uit genade en Hij heeft ons allerlei genadegaven gegeven.

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1 Petrus 4:10)

Alles in de Bijbel is gefundeerd op Gods genade en wij kunnen er door geloof in leven. Alles wat God ons geeft, geeft Hij uit Zijn overvloedige genade. Niet omdat wij zo goed zijn en alles verdienen, maar omdat God het ons als geschenk wil geven. God wil iedereen overspoelen met Zijn goedheid en genade en het boek Psalmen laat dit duidelijk zien. Sla Psalmen maar open en onderstreep elk vers waarin God goedheid, gunst en zegen belooft aan Zijn kinderen[2].

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. (Psalm 23:6)

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. (Psalm 68:20)

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. (…) Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. (Psalm 103:8-11)

Gods evangelie is een evangelie van genade. Hij wil ons goedheid, gunst en alles wat wij nodig hebben overvloedig schenken. God heeft ons zelfs Zijn Zoon gegeven. Is er dan iets wat Hij ons niet wil geven?

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)

Wij mogen wandelen en leven door genade. Alles is ons geschonken.

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)

Alles wat wij bezitten en kunnen is Gods genade. Het is bijvoorbeeld ook de genade van God dat er regen en zon is. God heeft alles uit genade gegeven. ‘Maar God geeft toch ook regen aan de onrechtvaardigen?’ Dat klopt. Gods genade strekt zich uit naar iedereen. Iedereen ontvangt een deel van Gods genade.

Hij (God) laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mattheüs 5:45)

God is ieder mens genadig. Maar niet iedereen is even begenadigd. Hoe kan dit? Dit komt doordat wij kunnen groeien in de genade van God. God geeft bijvoorbeeld de zon en de regen aan iedereen. En God heeft het aan iedereen geschonken om Zijn kind te worden[3]. Maar niet iedereen is een kind van God. Hoe kan dit? Wij kunnen dit vergelijken met een handdruk. God strekt, uit Zijn genade, Zijn hand uit naar iedereen. Iedereen die de hand van God pakt, door zijn geloof, is een kind van God geworden. Velen hebben Gods genade aangenomen en Zijn kinderen van God. Velen hebben Gods hand genegeerd, hebben Zijn genade niet aangenomen en zijn daardoor geen kinderen van God geworden. Door geloof wordt Gods genade over iemands leven geactiveerd. Dit geldt voor Gods redding en vergeving, maar ook over elk andere genadegave die God geeft. Daarom bidt Petrus het volgende:

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. (2 Petrus 1:2)[4]

Dit betekent dat genade vermeerderd kan worden. Dit betekent niet dat God genadiger kan zijn. God is genade en Zijn genade is eindeloos groot en Hij heeft altijd het allerbeste met ons voor. Dit betekent dat wij kunnen groeien in genade. Hoe groeien wij in genade? Doordat wij openbaring ontvangen over Gods genade en dit in geloof aannemen. Hoe zijn wij tot geloof gekomen? Doordat wij openbaring ontvingen dat wij zondig waren, het alleen niet kon redden en wij een Redder nodig hadden. Toen wij hoorden dat Jezus onze Redder wilde zijn, hebben wij dit aangenomen in geloof en is Gods genade over ons leven geactiveerd. Deze genade is er ook voor een ongelovige, alleen heeft een ongelovige deze genade nog niet geactiveerd door zijn geloof en kan hij geen gebruik maken van Jezus’ redding. Voordat wij in de volgende hoofdstukken ingaan op hoe wij kunnen groeien in Gods genade, laten wij eerst kijken naar het begrip rechtvaardigheid en hoe God ons rechtvaardig maakt.

[1] Romeinen 3:21-31

[2] God belooft vaak in de Psalmen goedheid en gunst aan de rechtvaardigen. Dit lijkt op werken, maar wij zullen zien dat iedereen die gelooft gerechtvaardigd is. Iedere gelovige is dus al gerechtvaardigd.

[3] Johannes 1:12

[4] Zie ook 1 Petrus 1:2, Lukas 2:52, Efeze 1:15-23 en Judas 1:2.

Gerechtvaardigd uit genade

In dit boek stonden wij stil bij het begrip rechtvaardigheid en dat niemand door de wet van Mozes gerechtvaardigd kon worden. Maar wat is nou precies rechtvaardigheid?

Als iemand volkomen rechtvaardig is, dan zal hij in elke omstandigheid goed en juist handelen. Hij doet nooit iemand onrecht aan. Als iemand door zijn eigen werken rechtvaardig wil zijn, dan moet hij al de geboden van de wet van Mozes onderhouden en moet hij juist omgaan met de hulpbehoevenden om hem heen. Als hij één foutje maakt, dan kan hij nooit meer rechtvaardig zijn of worden. Hij heeft gefaald en is nu een onrechtvaardige of een zondaar. Onrechtvaardige mensen zullen altijd veroordeeld worden door God. Rechtvaardige mensen zijn aanvaard door God en worden door Hem geaccepteerd. Oftewel: een rechtvaardige wordt niet veroordeeld door God, maar mag voor Zijn aangezicht staan en blijven. In onze samenleving zien wij hetzelfde. Als een rechtvaardige wordt opgepakt en voor de rechtbank komt, dan hoeft hij niet bang te zijn. Hij is rechtvaardig: hij heeft geen zonde of onrecht gedaan en zal niet veroordeeld worden. De rechtbank zal hem vrijspreken. Als een onrechtvaardige wordt opgepakt, dan heeft hij veel te vrezen. De rechtbank zal hem veroordelen omdat hij zonde en onrecht heeft gedaan en hij wordt gestraft.

Niemand op aarde is vanuit zijn eigen werken volkomen goed en rechtvaardig. Iedereen zal schuldig bevonden worden voor de hemelse rechtbank waar God zal oordelen. Alleen Jezus Christus, de Zoon van God, zal standhouden en zal niet veroordeeld worden. Nu is er iets heel moois en bijzonders aan de hand. God heeft besloten dat een Rechtvaardige (Jezus Christus) het oordeel mag dragen van onrechtvaardigen. Op deze manier zijn er twee mogelijkheden om rechtvaardig te zijn. Manier 1: het onberispelijk onderhouden van de wet (wat niemand zal lukken) en manier 2: Jezus laten betalen voor onze rechtvaardigheid.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. (Romeinen 3:21-26)

God de Vader heeft het toegestaan dat Jezus Christus het middel tot verzoening is voor onze rechtvaardigheid. Of, met andere woorden, Jezus Zijn offer aan het kruis zorgde ervoor dat er vrede is tussen God en de gelovige. Jezus heeft de onrechtvaardigheid van de mensen gedragen aan het kruis en daardoor mag Hij rechtvaardigheid uitdelen uit genade. Wie ontvangt rechtvaardigheid? Iedereen die uit het geloof van Jezus is. Dus niemand wordt gerechtvaardigd door de wet van Mozes, maar iedere gelovige wordt gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus en Jezus geeft rechtvaardigheid uit genade en geschenk aan ons. Als wij wedergeboren zijn, dan zij wij rechtvaardig. Of wij vandaag gezondigd hebben of niet doet daar niets aan toe of af. wij zijn rechtvaardig voor God. Wij zijn geen zondaren meer, maar zijn tot in eeuwigheid rechtvaardig. Wij zijn ook niet net aan goed genoeg of een beetje rechtvaardig, wij zijn net zo rechtvaardig als Jezus Christus is.

Want Hem (Jezus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)[1]

Ik begrijp dat dit overweldigend is, dat dit nieuws is dat je niet kan geloven. Toch staat dit in de Bijbel en is het waar. Wij zijn volkomen rechtvaardig gemaakt in Christus Jezus.

[1] Zie ook 1 Johannes 2:6 en 4:17.

De Romeinenbrief

Dit onderwijs vinden wij ook terug in de Romeinenbrief en hierin legde Paulus uit hoe mensen rechtvaardig worden. Dit komt door genade en geloof en niet door goede werken. Hieronder volgen een aantal verzen. Ik heb niet alle verzen uit de Romeinenbrief opgenomen die over geloof, genade en rechtvaardigheid spreken, omdat het anders veel te veel zou worden. Ik raad jou aan om de Romeinenbrief te lezen en te focussen op de begrippen ‘geloof’, ‘genade’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘zaligheid’.

Want ik (Paulus) schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1:16-17)

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (…)    Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen (Israëlieten) rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen (heidense volken) door het geloof. (Romeinen 3:28-30)

Mensen worden alleen gerechtvaardigd door geloof. Zowel de Israëlieten, die de wet ontvangen hadden, als de heidenen, die geen wet ontvangen hadden, worden gerechtvaardigd door het geloof.

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. (Romeinen 4:4-5)

In bovenstaande vers zien wij hoe belangrijk het is om werken en rechtvaardigheid los van elkaar te zien. Wil je daadwerkelijk gerechtvaardigd worden door jouw werken? Dan probeer je een loon te ontvangen. En wij hebben gezien dat het loon dat iedereen verdient de dood is[1]. Het is onmogelijk om onze rechtvaardigheid te verdienen. De enige manier waardoor wij rechtvaardig kunnen worden is door de genade van God en ons geloof.

Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. (Romeinen 4:13)

In Romeinen 4 liet Paulus aan de hand van het leven van Abraham zien dat iemand gerechtvaardigd wordt door het geloof. Abraham leefde voor de tijd van de wet en kon zich dus niet aan deze wet houden. Sterker nog, als wij de wet naast het levensverhaal van Abraham leggen, dan komen wij fouten tegen in het leven van Abraham. Abraham verzweeg bijvoorbeeld dat Sara zijn vrouw was, waardoor de farao en de koning van Gerar bijna overspel pleegden met Sara[2]. Paulus maakte duidelijk dat Abraham niet gerechtvaardigd werd doordat hij de wet gehoorzaamde, maar dat hij gerechtvaardigd werd door zijn geloof in God.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Romeinen 5:1-2)

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene (Adam) velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. (…) Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. (Romeinen 5:15-18)

In Romeinen 5 vergeleek Paulus Adam met Jezus. Door de zonde van Adam is de dood over iedereen gekomen en heeft iedereen een zondige natuur ontvangen. Door de rechtvaardigheid van Jezus is er genade en gerechtigheid over iedereen gekomen die in Hem gelooft en ontvangen zij het eeuwige leven.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. (Romeinen 9:30)

Paulus vergeleek de Israëlieten met de heidenen. Israël probeerde rechtvaardigheid te verdienen door de wet van Mozes na te leven. Maar God besloot om rechtvaardigheid te geven als geschenk. De heidenen jaagden niet naar rechtvaardigheid en leefden in zonde. Toch hadden zij de rechtvaardigheid gekregen van God door genade en geloof.

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (Romeinen 10:9)

Wij hebben nu alleen de Romeinenbrief kort bestudeerd. Ik heb geeneens alle teksten die vermelden dat de rechtvaardigheid door genade en geloof komt opgesomd! Laat staan als wij alle andere brieven zouden bestuderen. God rechtvaardigt door geloof en niet door werken. Het maakt niet uit of wij vandaag gezondigd hebben, een goede daad hebben gedaan, hebben Bijbel gelezen, de kerkelijke samenkomst hebben bezocht of hebben gebeden. Wij zijn rechtvaardig en heilig en als God naar ons kijkt, ziet Hij hetzelfde als wanneer Hij naar Zijn Zoon Jezus zou kijken. Wij zijn rechtvaardig! ‘Maar ik moet toch wel een beetje mijn best doen? Ik moet toch wel proberen om goed te leven?’ Natuurlijk is het belangrijk om goed te leven, maar het doet niets af of toe aan de rechtvaardigheid die God aan ons geschonken heeft. De eerste stap om een heilig en rechtvaardig leven te leven is om te weten dat wij al rechtvaardig zijn.

[1] Romeinen 6:23

[2] Genesis 12:14-20 en 20:1-18.

Vergeven uit genade

Laten wij naar een belangrijke basis kijken om gerechtvaardigd te worden. Iemand die zondigt is onrechtvaardig en iemand die niet zondigt is rechtvaardig. Hoe kunnen wij rechtvaardig zijn als wij hebben gezondigd?

Het antwoord is simpel. God heeft ons vergeven van al onze zonden en er is niets meer dat ons kan aanklagen. Al het verkeerde dat wij deden is Hij allang vergeten!

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. (Psalm 103:12)

Stel, Wij komen bij het eindoordeel van God[1] en de duivel klaagt ons aan. God de Vader pakt Zijn boek waar al onze ongerechtigheden instaan. Weet je wat er in dit boek staat? Helemaal niets. Het is compleet uitgewist, want Jezus heeft het oordeel van die overtredingen al gedragen. Er is geen grond meer om een christen te kunnen veroordelen, want wij zijn net zo rechtvaardig als Jezus Christus.

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. (Kolossenzen 1:13-14, NBV21)

Zie je. God de Vader heeft het document met al onze tekortkomen voor eeuwig uitgewist. De duivel kan ons niet meer aanklagen. Vandaag niet, morgen niet en tot in alle eeuwigheden niet. De straf op onze zonden is al gedragen door Jezus Christus. En God vergeeft ons niet doordat wij goede werken doen of beloven goed te doen, God vergeeft ons door Zijn genade en door ons geloof.

In Hem (Jezus) zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. (…) (Efeze 1:7-8, NBV21)

[1] Christenen komen niet onder het eindoordeel van God, maar worden apart beoordeeld. Deze beoordeling gaat niet over de vraag of iemand gerechtvaardigd wordt, maar gaat over de vraag wie beloningen en wie schade ontvangt. Zie mijn boek De opname & wederkomst.

God werkt met genade

God werkt met genade. Alles wat wij krijgen op aarde of in de hemel heeft God uit genade gegeven. Gods genade is groter dan vergeving van zonde en gerechtvaardigd worden. In deze paragraaf behandelen wij kort en krachtig een paar genadegaven van God, maar weet dat God ons veel meer genadegaven heeft gegeven. Hierdoor zien wij dat God werkt op basis van genade en niet op basis van goede werken.

Loskomen van zonde: God vergeeft onze zonde en rechtvaardigt ons. Vervolgens wil God nog een stap verder gaan. Hij wil dat wij compleet losbreken van de zonde en nooit meer onder de heerschappij van de zonde staan. Ook al vergeeft en rechtvaardigt God ons, als wij blijven zondigen kan dit nare gevolgen hebben, welke wij in deel 2 van dit boek hebben behandeld. God wil ons helpen om compleet los te breken van de zonde zodat wij daadwerkelijk vrij zullen zijn. Dit kan alleen door Zijn genade en als wij onze problemen in geloof aan God overdragen.

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Romeinen 6:14)

Om los te breken van de zonde hebben wij de Heilige Geest nodig. En ook de Heilige Geest heeft God uit genade aan ons gegeven. Wij ontvangen de Heilige Geest niet door de goede werken die wij doen, maar wij ontvangen Hem als geschenk van God.

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:33)[1]

De Heilige Geest geeft de gelovigen krachtgaven zodat zij elkaar en de wereld kunnen dienen. Ook deze gaven zijn genadegaven van God en kunnen niet verdiend worden door een heilig leven of door goede werken. De Heilige Geest wil deze gaven als cadeau geven.

Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:11, NBV21)

Dit betekent dus dat elk wonder of teken van God uit genade gegeven wordt. Elke genezing, bevrijding, verlossing, voorziening of ander wonder van God komt door Zijn genade. De reden dat wij leven is omdat God ons genade heeft gegeven om te leven.

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. (Johannes 1:16)

God wil ons ook genadig zijn in onze financiën. Hij wil ons zegenen zodat wij meer dan genoeg voor onszelf hebben en extra overhouden voor de mensen om ons heen. God wil ons vanuit Zijn genade zegenen met materiële bezittingen.

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthe 8:9)[2]

Daarnaast wil God ons Zijn plannen en wil bekend maken en wil Hij ons openbaringen geven over Zijn geheimenissen en voorzien in kennis zodat wij de juiste keuzes kunnen maken. God wil ons uit Zijn genade wijsheid en kennis geven.

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. (Jakobus 1:5)

Ook al het werk dat wij doen, alle talenten en energie die wij hebben ontvangen om te werken, is door God gegeven uit genade. Dit geldt voor het werk in de kerk, maar zeker ook voor de baan die wij in de wereld hebben.

En dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. (Deuteronomium 8:17-18)

Zelfs de reden dat wij in God geloven en de reden dat wij God hebben leren kennen komt door Zijn genade. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis, Hij heeft ons hart geopend voor het evangelie en Hij heeft ons het geloof geschonken om te kunnen geloven.

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God (Efeze 2:8)[3]

Wij hebben maar een aantal genadegaven behandeld. Er zijn er nog veel meer. De reden waarom wij deze punten hebben behandeld is om een beeld te schetsen van de allesomvattende genade van God. Zowel vandaag op aarde en in de toekomst in de hemel kan niemand zeggen: ‘dit heb ik zelf verdiend’. Wij zijn afhankelijk van Gods genade en alle zegeningen van God zijn en worden uit genade gegeven. Al het goede van God is genade en God heeft aan iedereen genade gegeven.

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, (Titus 2:11)

Gods zaligmakende genade is verschenen aan iedereen. Zaligmakende genade houdt niet alleen de genade in om gered te worden, maar houdt ook de genade in om genezen, bevrijd, verlost en compleet hersteld te leven. Deze genade is aan iedereen gegeven, zowel aan gelovigen als ongelovigen, armen als rijken, zieken als gezonde mensen, mensen die gebukt gaan onder demonische machten en vrijen. Iedereen heeft de genade van God ontvangen, maar niet iedereen maakt gebruik van de genade van God. Sommigen wijzen Zijn genade af, anderen hebben geen openbaring over zijn genade, anderen geloven niet in Gods genade en weer anderen weten niet hoe zij de genade activeren in hun leven. Maar Gods genade is aan iedereen gegeven en iedereen mag gebruikmaken van Gods genade door geloof.

[1] Zie ook Galaten 3:1-5

[2] Zie ook 2 Korinthe 9:8

[3] Zie ook 2 Petrus 1:1

Samenvatting

Gods genade houdt veel meer in dan vergevingsgezindheid. Genade betekent dat God ons wil zegenen in alle gebieden van ons leven. Dit doet Hij niet omdat wij goede werken doen of heilig leven, dit doet God als gratis geschenk. Genade kan niet verdiend worden. Door Zijn liefde voor ons wil Hij ons genadig zijn en wil Hij ons overvloedig zegenen. Zelfs toen wij nog zondaren waren, zag Hij uit liefde naar ons om.

Toen Jezus op aarde kwam, liet Hij de genade van God zien. Hij verkondigde het evangelie van de genade. Alleen door genade worden mensen gered en ontvangen zij eeuwig leven. Alles wat God ons belooft en wil geven, geeft Hij uit genade.

Eén van de genadegaven van God is rechtvaardigheid. Als iemand rechtvaardig is dan handelt hij onder alle omstandigheden juist. Als hij wordt geoordeeld door de rechtbank, dan wordt hij rechtvaardig verklaard en hoeft hij geen straf te dragen. Iedereen heeft gefaald en zal schuldig verklaard worden voor de hemelse rechtbank. Nu heeft Jezus in alles rechtvaardig gehandeld en heeft Hij de macht gekregen om rechtvaardigheid uit te delen aan Zijn volgelingen. En Jezus wil rechtvaardigheid geven uit genade en wij mogen dit ontvangen door geloof. Rechtvaardig zijn heeft dus niets met goede daden en levensstijl te maken, rechtvaardigheid is onze identiteit door het offer van Jezus. Dit onderwijs staat in het gehele Nieuwe Testament en met name in de Romeinenbrief. Uit genade zijn wij gerechtvaardigd en vergeven door God.

Naast de genade van de rechtvaardigheid geeft God ons veel meer genadegaven, zoals het loskomen van de zondemacht, de Heilige Geest, de krachtgaven, genezingen, bevrijdingen, verlossingen, voorzieningen, wonderen, openbaringen, kennis, wijsheid, talenten, kracht om te werken en het geloof. Gods genade is allesomvattend en God werkt altijd met genade voor iedereen.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: