Volgeling van Jezus worden

De Bijbel spreekt over het ‘evangelie’ van God. Evangelie betekent ‘goed nieuws’, maar waarom is dit goed nieuws? En volgt dit goede nieuws op slecht nieuws?

Slecht nieuws

In de Bijbel staat dat iedere mens heeft gezondigd. Dit houdt in dat ieder mens stoute en verkeerde dingen heeft gedaan. Hierbij kan je denken aan een massamoordenaar die een aanslag heeft gepleegd, maar ook aan iemand die een snoepje heeft gestolen uit de kast van oma of heeft gelogen tegen zijn vrouw. Ieder mens heeft gezondigd en daardoor kan niemand uit eigen kracht bij God komen. (Romeinen 3:23)

De Bijbel leert ons dat Adam en Eva, de eerste twee mensen, wandelden met God. Het was perfect en zij hadden een mooie relatie met God. Maar Adam en Eva besloten om verkeerd te doen. Zij luisterden niet naar God, waardoor Adam en Eva niet meer met God konden wandelen. God is zo goed en zo heilig dat alles wat in Zijn buurt komt dat niet goed en heilig is direct dood neervalt. Oftewel, het was onmogelijk geworden voor Adam en Eva om met God te wandelen en zo is het ook voor ons onmogelijk om met God te wandelen.

Tot slot heeft de zonde ook grote gevolgen. De zonde moet veroordeeld worden, omdat er anders geen rechtvaardigheid is. Vandaag zien wij dat in de rechtspraak al gebeuren. Moordenaars, dieven, verkrachters en oplichters komen voor de rechter en de rechter beslist de straf die zij moeten dragen. Zo komt ook iedereen na zijn dood voor de Goddelijke Rechter. Jezus veroordeelt de zonde en aangezien Jezus en God de Vader goed en heilig zijn, geldt iedere zonde voor een eeuwigdurende straf vol pijn en verdriet. (Romeinen 6:23 en Openbaring 20:11-15)

Goed nieuws

Gelukkig stopt het verhaal niet met de vorige zin, want God zelf (de Here Jezus) heeft voor een rechtvaardige oplossing gezorgd waardoor de straf van de zonde wordt betaald en er een hoopvolle toekomst is voor de mensen. Oftewel, Jezus is tegelijkertijd een rechtvaardige als genadige Rechter.

De Here Jezus heeft namelijk het volgende gedaan: Hij heeft Zijn Goddelijkheid opzij geschoven en is naar de wereld gegaan als een mens. (Filippenzen 2:6-7) Op de wereld heeft de Here Jezus alles goed gedaan: Hij heeft niet gezondigd. (Hebreeën 4:15) Dit houdt in dat de Here Jezus geen straf verdient en ‘gewoon’ met God de Vader mag wandelen, zoals Adam en Eva. Maar de Here Jezus dacht ook aan de andere mensen en Hij heeft besloten om de straf van de zonde voor alle mensen te dragen, zodat de mensen dit zelf niet meer hoeven te doen. De Here Jezus liet zich kruisigen en stierf aan het kruis. De Here Jezus heeft op dat moment de straf van de zonde gedragen. (Efeziërs 1:7-8) Vervolgens stond de Here Jezus op uit de dood en heeft Hij de zeggenschap gekregen over wie veroordeeld gaan worden en wie mogen wandelen met God. Oftewel de mensen hoeven niet meer een eeuwigdurende straf te ondergaan, maar mogen samen met God wandelen.

Jouw keuze

Alleen, God geeft de mens zelf de keuze om gebruik te maken van de betaling van de Here Jezus. Ieder die blijft geloven dat de Here Jezus de Zoon van God is en blijft vertrouwen op het werk van de Here Jezus hoeft niet de straf van de zonde te dragen. (Romeinen 3:23-27) Maar ieder die niet gelooft in de Here Jezus is al veroordeeld. (Johannes 3:18) God wil dat niemand veroordeeld gaat worden, maar dat iedereen met Hem gaat wandelen. God zegt: Kom!, wat doe jij? (2 Petrus 3:9 en Openbaring 22:17)

Ik wil Jezus volgen!

De Bijbel zegt: Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (Romeinen 10:9 NBV) Het helpt om een gelovig gebed uit te spreken richting God en ik wil daarbij helpen met een voorbeeldgebed, dat je hardop mag uitspreken:

Vader in de Hemel,
ik heb fouten gemaakt en ik heb tegen u gezondigd. Het lukt mij niet om op eigen kracht goed te zijn en bij U te komen. Ik geloof en vertrouw op het werk van de Here Jezus en ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Wilt u mij vergeven voor al mijn fouten en zonden? En wilt u in mij komen wonen en mij helpen om een goed leven te leiden?  Here Jezus, leer mij om u te volgen en gehoorzamen en dank u wel dat ik nu een kind ben geworden van de allerhoogste God!
In de naam van Jezus, Amen.

Als je dit met een gelovig hart hebt gebeden, dan ben je nu een kind van God geworden! Het is belangrijk om God steeds beter te leren kennen en te blijven geloven in de Here Jezus. Dit doe je vooral door het Woord van God te lezen, omdat hier de verhalen en teksten staan die God omschrijven en die laten zien wat God doet. Daarnaast aanbidden wij een levende God, wat inhoudt dat God met jou wil spreken. Dit doe je in jouw stille tijd. Hieronder volgt een link die jou op weg helpt om te bidden met God.

Tot slot

Zoek ook een gemeente bij jou in de buurt en zoek christenen op. Deze kunnen jou helpen met de vragen die jij misschien hebt over God en de Bijbel. Weet ook dat een volgeling van Jezus altijd op weg is. Als je het voorbeeldgebed hebt gebeden ben jij begonnen met jouw mooie (en soms ook moeilijke) wandeling met God hier op aarde. Daarnaast is het belangrijk om je te laten dopen.

Video

Ik heb ook een video gemaakt over het evangelie van God. Hier wordt ingegaan op de punten die wij zojuist hebben behandeld. 

Lees ook: