Verkondigen van het evangelie

Laten wij kijken naar de opdracht van Gods koninkrijk. Vlak voordat Jezus de aarde verliet tijdens de hemelvaart, gaf Hij Zijn discipelen een belangrijke opdracht. Een opdracht die vandaag nog steeds geldig is en zal duren totdat Jezus terugkomt. Laten wij de verschillende teksten lezen die dit moment beschrijven.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20)

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:15-18)

En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. (Lukas 24:46-47)

(…) maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Dit is de belangrijke opdracht van het koninkrijk van God. Toen wij het deel van de zegeningen van het koninkrijk lazen, zagen wij zegeningen die voor onszelf zijn. God wil ons overvloedig zegenen en het liefst wil God iedereen zegenen. Alleen weten veel mensen dit niet en daarom stuurde Jezus ons allemaal de wereld in om het goede nieuws te vertellen. Dit is iets wat wij niet alleen doen, want Jezus en de Heilige Geest zullen met ons zijn, elke dag opnieuw. De Here Jezus zal het evangelie dat wij brengen kracht bijzetten, zodat iedereen zal zien dat wij de waarheid spreken. Dit doet Hij onder andere door genezingen, bevrijdingen, bovennatuurlijke bescherming en de kracht van de Heilige Geest. Wij ontvangen zegeningen van God zodat wij dit kunnen uitdelen in de wereld en hoop kunnen brengen aan alle mensen. Gods koninkrijk heeft een belangrijke opdracht, help jij mee om deze opdracht te voltooien? Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om een getuige van Jezus te zijn in de wereld.

De opdracht van Jezus kun je niet ontleden. Het één hoort bij het ander. Toch gaan wij het doen om deze studie praktisch te houden. In dit deel behandelen wij de volgende delen van de opdracht.

  • Verkondigen van het evangelie en het zijn van een getuigenis.
  • Zieken genezen en demonen uitdrijven.
  • Discipelschap geven en mensen dopen.
  • De Heilige Geest: elkaar bemoedigen door de geestelijke gaven.
  • Strijden tegen het koninkrijk van de duisternis als overwinnaars.

Natuurlijk kan de Here Jezus ook andere dingen aan ons vragen die wij niet hebben opgenomen in bovenstaande opsomming. Maar als iedere gelovige zou beginnen met bovenstaand lijstje en Jezus bevestigt ons werk, dan is de wereld al een gigantisch stuk verbeterd en weet iedereen dat Jezus leeft. Tot slot hoeft het bovenstaande lijstje niet in die volgorde gedaan te worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand eerst genezen wordt van een ziekte en dat daarna het evangelie van God wordt verkondigd.

Verkondigen: vertel wat Jezus doet

Laten wij beginnen bij het verkondigen van het evangelie van God. Het is ontzettend belangrijk om mensen te vertellen over het geweldige werk dat Jezus heeft gedaan en hun te vertellen wat Jezus voor hen persoonlijk wil doen. Vaak wordt er gezegd dat wij een getuigenis moeten zijn en dat daarbij geen woorden nodig zijn. Ik geloof dat wij een getuigenis moeten zijn in onze wandel en handel, maar het moet niet ten koste gaan van het verkondigen van het evangelie.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mattheüs 28:19)

Jezus zei: ‘Ga heen, onderwijs en leer.’ Jezus zei niet: ‘Leef goed en mensen zullen dan vanzelf naar jou toekomen om te vragen waarom je goed leeft. Zeg dan dat het door Mij komt, maar push het ook niet te veel.’ Het is onze taak om Zijn evangelie te verkondigen aan onze naasten en aan de gehele wereld. Natuurlijk lukt het niet iedere individuele gelovige om de gehele wereld persoonlijk te vertellen dat Jezus leeft. Dat is de reden waarom de gemeente van Christus één lichaam is en het lichaam elkaar helpt om dit belangrijke doel te halen. Het is iedereens opdracht om het evangelie te verkondigen, alleen is dat voor een Japanner in Japan, voor een Braziliaan in Brazilië en voor een Nederlander in Nederland. (Of je bent natuurlijk een zendeling.) Het verkondigen van het evangelie is ook niet alleen voor de Billy Grahams, Reinhard Bonnkes, etc., maar voor iedere individuele gelovige. Aan iedereen wordt opgedragen om heen te gaan en mensen te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie is zo goed en bevat ontzettend veel zegeningen, waarom zou je het dan voor jezelf houden? Waarom zijn wij soms zo afwachtend om het goede nieuws te verkondigen? Jezus zegt: ‘Ga en doe.’

Het eerste wat wij mogen verkondigen is alles wat de Here Jezus aan de discipelen geboden en geleerd heeft. Deze zegeningen en opdrachten van Jezus mogen wij delen met onze familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, buurtbewoners en alle andere mensen. Daarom is het belangrijk om de Bijbel te kennen en te weten wat Jezus Zijn discipelen en de mensen geleerd heeft. Deze boodschap gebruiken wij namelijk ook in onze verkondiging van het evangelie. Dat is het mooie, wij hoeven niet een eigen evangelie of methode te verzinnen, wij mogen rechtstreeks de woorden, zinnen en acties van Jezus en de apostelen kopiëren. Vaak wordt de vraag gesteld: ‘Hoe kunnen wij mensen bereiken met het evangelie van God?’ Ook ikzelf vraag het mij soms af. Eigenlijk staat het antwoord rechtstreeks in de evangeliën en het boek Handelingen. Alles wat Jezus en de apostelen deden om mensen te bereiken, mogen wij vandaag gebruiken om mensen te bereiken. Soms kunnen onze gedachten en methodes erg creatief zijn en verzinnen wij moderne manieren om het evangelie te verkondigen. Denk bijvoorbeeld aan The Passion op de televisie. Ik ben een groot voorstander om technologie en creativiteit te gebruiken om het evangelie te verkondigen, maar tegelijkertijd hoort dit een aanvulling te zijn op het boek Handelingen en de werkwijzen van Jezus en niet iets wat ervoor in de plaats is gekomen. Als Jezus niet tweeduizend jaar geleden was gekomen maar vandaag, dan had Hij hetzelfde gedaan. Misschien had Hij gebruikgemaakt van technologie en mediakanalen, maar de boodschap en de uitwerking van de boodschap waren hetzelfde gebleven.

Het prediken en verkondigen van het evangelie kan voor de wereld dwaas overkomen. Dit is niet iets wat alleen geldt voor deze tijd, want Paulus zegt dit ook in zijn Korinthebrief.

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. (…) Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. (1 Korinthe 1:18-24)

Als wij het evangelie van het koninkrijk verkondigen aan de wereld, dan hoeven wij niet van alles te verzinnen om het wijs te laten overkomen. Wij mogen ‘gewoon’ het evangelie vertellen, waarbij de Here Jezus is gestorven om verzoening te brengen voor de wereld. Dit is prachtig nieuws, want dit betekent dat iedereen het evangelie kan en mag verkondigen. Je hoeft niet eerst vier jaar theologie of Bijbelschool te volgen om wijsheid te ontvangen om het evangelie te verkondigen, je mag al op dag één van je geloofsleven met Jezus beginnen met het prediken van het evangelie. Soms is het juist beter om niet wijs te zijn volgens de wereldse definitie van wijsheid. Vertel heel eenvoudig wat het evangelie van God inhoudt en dat Jezus verzoening brengt tussen de mensen en God.

Getuigenis: iedereen heeft een uniek verhaal

(…) maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Iedere gelovige heeft een verhaal hoe hij Jezus heeft leren kennen en wat Jezus in zijn leven doet. Het is belangrijk om te getuigen over de wonderen en tekenen die Jezus in ons leven heeft gedaan. Het is belangrijk dat de mensen in de wereld zien dat Jezus niet alleen een Man was van tweeduizend jaar geleden die goed leefde, maar dat Jezus vandaag is, leeft en een persoonlijke relatie met de mensen aangaat. Wij mogen een getuigenis zijn en de mensen verkondigen over de geweldige dingen die Jezus voor ons heeft gedaan.

In Handelingen 1:8 gaf de Here Jezus de discipelen opdracht om Zijn getuigen te zijn. Zij hadden namelijk Jezus gezien en zagen met hun eigen ogen dat Hij leeft. Dit evangelie verkondigden zij vaak aan de mensen in de wereld.

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. (Handelingen 2:32)  

De discipelen zagen Jezus met hun eigen ogen en waren daardoor geschikt om een getuige van Hem te zijn. Zij vertelden aan iedereen wat zij Jezus zagen doen. Ook al zien wij de Here Jezus niet met onze natuurlijke ogen, toch mogen ook wij Zijn getuigen zijn. Dit doen wij door te vertellen wat Jezus voor ons heeft gedaan en te laten zien hoe Jezus ons heeft gered van onze problemen. Denk bijvoorbeeld aan een drugsverslaafde die in één klap is gestopt met zijn verslaving, een blinde man die weer kan zien of een vrouw die is bevrijd van depressieve gedachten. Vertrouw op de beloften van God, zodat je een geloofsgetuige kunt zijn en een voorbeeld bent voor de wereld. Dit zien wij terug in de geloofshelden van het boek Hebreeën. Niemand van de geloofshelden heeft het leven van Jezus op de aarde meegemaakt, maar toch waren zij allen getuigen van het geloof en dienen zij tot voorbeeld voor ons. Dit komt doordat zij in geloof vertrouwden op de beloften die God aan hen gaf.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt (…). (Hebreeën 12:1)

Door het geloof van de helden van Hebreeën 11 getuigen zij vandaag nog steeds over Gods goedheid. Zo mogen wij een getuigenis van God zijn en een voorbeeld zijn voor de wereld, door ons geloof en de genade van God.  

Wees een getuigenis

Tot slot is het natuurlijk belangrijk om niet alleen een getuigenis te vertellen, maar om ook een getuigenis te zijn. Het is belangrijk dat mensen aan jou kunnen zien dat Jezus in jou woont. Dit doen wij door de zegeningen die God aan ons heeft gegeven, zoals de heiliging en de kracht van de Heilige Geest. Hierdoor laten wij aan de wereld zien wie Jezus is en wat Jezus doet. Toen Jezus op aarde rondliep, kon iedereen het karakter van God zien. Jezus was de zichtbare vorm van een onzichtbare God.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. (Kolossenzen 1:15)

Op dit moment kan de wereld Jezus niet aanschouwen van aangezicht tot aangezicht en mensen weten niet wie Jezus is en wat Jezus doet. Wat fijn dat wij in de voetstappen van Jezus mogen lopen en laten zien hoe Jezus is! Zoals Jezus een beeld vormde van de onzichtbare God, mag ons leven een beeld zijn van het leven van Jezus. Zoals Jezus door God werd gestuurd om de wereld te laten zien hoe God is, stuurt Jezus ons nu in de wereld om te laten zien wie Hij en God de Vader zijn.

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. (Johannes 20:21)

Jakobus gaat in op het geloof dat wij hebben en de bijbehorende werken. Jakobus zegt dat geloof zonder werken een dood geloof is.

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? (Jakobus 2:19)

Op het moment dat wij tot geloof komen, dan groeien er nieuwe vruchten. Wij hebben van Gods goedheid en genade geproefd, waardoor onze geest tot wedergeboorte is gekomen. Hierdoor is er een bekering gekomen en hebben wij onze gedachten veranderd. Een belangrijk gevolg van onze bekering is dat wij een hart krijgen met liefde. De twee belangrijkste geboden in de Bijbel zijn liefde voor God en liefde voor de medemens. Tijdens de bekering ontstaat een (kleine) vrucht met de liefde voor elkaar en voor God. Het is belangrijk dat dit kleine vruchtje steeds meer groeit, waardoor er steeds meer liefde in ons hart ontstaat. Wat is het gevolg van deze liefde?

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:5-6)

Als wij al de woorden en geboden van Jezus in acht nemen en wandelen zoals Hij gewandeld heeft, is onze liefde volmaakt geworden. Dit is een punt waar wij ons hele leven naartoe mogen groeien. Het eerste punt waardoor wij een getuigenis zijn is als wij doen wat Jezus zegt, waardoor de gehele wereld onze liefde ervaart. Het tweede punt is dat wij werken hebben die in overeenstemming zijn met de liefde. Hierbij kun je denken aan het zorgen voor de armen of het helpen van hulpbehoevenden. Jakobus gaat hier verder op in.

Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. (Jakobus 2:15-17)

Het is heel belangrijk om werken te hebben. Hoe kunnen de mensen anders weten wie Jezus is? In de paragraaf over het verkondigen van het evangelie kwamen wij erachter dat het prediken van het Woord erg belangrijk is en dat wij dit niet kunnen vervangen door goede gewoontes of ons werken. Als wij de Bijbel bestuderen, dan is het belangrijk om zowel te prediken als goede werken te doen. Dit zien wij terug in het leven van Jezus en de apostelen. Zij onderwezen de mensen over het koninkrijk van God en brachten dat in praktijk door hun werken. Hierbij kunnen wij denken aan ‘normale’ werken, zoals hongerigen voeden of armen ondersteunen, maar ook aan ‘bovennatuurlijke’ werken, zoals zieken genezen en mensen bevrijden van demonen. Het is belangrijk dat wij niet alleen geloven, maar ook ons geloof uiten door de werken en vruchten die wij voortbrengen.

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. (…) Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? (Jakobus 2:18-22)

Herinner je je nog het hoofdstuk met de twee vijandige koninkrijken? Door het verkondigen van het evangelie van het koninkrijk vertellen wij aan de inwoners van het koninkrijk van de duisternis dat er een betere Koning en een beter koninkrijk bestaat. Door ons getuigenis, zowel in woord als daad, laten wij zien dat dit geen fictief verhaal, maar een werkelijkheid is. God wil zo veel mogelijk mensen bevrijden van het koninkrijk van de duisternis en hen overzetten naar het koninkrijk van Jezus Christus. Het prediken van het Woord en het zijn van een getuigenis zijn belangrijke instrumenten om dat te bereiken.

Samenvatting

De eerste opdracht van het koninkrijk die wij behandelden is het verkondigen van het evangelie. Het is belangrijk om mensen te bereiken met het goede nieuws van God en te verkondigen over de dingen die wij persoonlijk met God hebben meegemaakt. Wij mogen een getuigenis zijn aan de wereld om ons heen: zowel in woord als daad. Jakobus zegt dat werken belangrijk zijn en dat geloven en werken goed samenwerken. Hierdoor mogen wij aan veel mensen het goede nieuws laten zien.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: