In Christus

Als wij wedergeboren zijn, dan zijn wij in Christus gekomen. Dit is een onderwerp waar veel over wordt gesproken, maar toch lastig en mysterieus blijft. Ik hoop dat dit hoofdstuk het begrip ‘in Christus’ praktisch maakt en laat zien hoe wij in Christus kunnen leven.

Tijdens honkbalwedstrijden of basketbalwedstrijden is er een mascotte die het publiek vermaakt. Ook in het pretpark vinden wij mascottes die kinderen en ouderen vermaken en een extra toevoeging zijn van het pretpark. In Walibi hebben zij een dier dat lijkt op een kangoeroe, de Efteling heeft Pardoes en Slagharen heeft de wasberen Randy en Rosie. Voor iedereen zijn zij een kangoeroe, Pardoes, Randy en Rosie. Maar wist jij dat deze mascottes helemaal niet bestaan? Wist jij dat er een man of vrouw verkleed is als mascotte? Wist jij dat er een man of vrouw in de kangoeroe, in Pardoes, in Randy en in Rosie is? Wij zijn met onze geest in Christus en hebben Jezus ‘aangetrokken’. Wij leven niet meer alleen en voor onszelf, wij leven nu in Christus en voor Christus. Jezus en wij zijn één geworden. Wij lijken op Jezus en hebben van Jezus autoriteit ontvangen om in Zijn naam zieken te genezen, demonen uit te drijven en tekenen en wonderen te doen.

In Christus: een heilig leven

In het vorige hoofdstuk lazen wij dat wij zijn vergeven, verlost, gerechtvaardigd en geheiligd. Wij zijn gerechtvaardigd, omdat wij de rechtvaardigheid van Jezus hebben ontvangen. Dit komt doordat wij in Christus zijn gekomen tijdens de wedergeboorte. De waterdoop heeft een grote invloed om in Christus te komen en Paulus verbond de waterdoop en het in Christus zijn vaak met elkaar. Laten wij naar het onderwijs van Paulus kijken.

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. (Romeinen 6:3-8)

Dit is een grote lap tekst met moeilijke uitleg. Laten wij deze lap tekst samen bestuderen en bekijken wat hier staat. Paulus zegt dat wij door de doop in Christus zijn gekomen. Geestelijk hebben wij de gebeurtenissen meegemaakt van Jezus’ kruisiging. Door de doop zijn wij geestelijk met Jezus gekruisigd en opgestaan.

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? (Romeinen 6:3)

Het eerste wat is gebeurd is dat wij in Christus’ dood gedoopt zijn. Voordat wij tot geloof kwamen, leefden wij in de zonde en leefden wij voor onszelf. Dit leven was niet goed en dit leven moet weg voordat wij in Gods koninkrijk kunnen wandelen. Ons oude leven moet gedood worden en dit gebeurt tijdens de waterdoop. Door de doop gaan wij naar beneden, het doopwater in. Geestelijk gezien wordt op dat moment ons oude leven gedood en gekruisigd in de Here Jezus aan het kruis. Ons oude leven vol met zonde en onrecht is door de doop dood gemaakt.

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:6)

Ons oude leven is met Hem gekruisigd, zodat ons oude leven met de zonde tenietgedaan is. Ons oude leven is weg en daardoor hoeven wij niet meer de zonde te dienen, maar leven wij in vrijheid van zonde. De macht en heerschappij van de zonde is weg, waardoor wij een leven kunnen leven zonder de zonde.

Stel je voor: er is een vader die zijn kinderen mishandelt, pest en uitscheldt. Elke dag doet hij dit en de kinderen zijn dit gewend. Op een dag komen de kinderen terug van school en lopen zij de kamer in. Zij verwachten uitgescholden te worden, maar er gebeurt niets. Hun vader ligt roerloos in de stoel en is overleden. De vader kan niet meer zondigen, omdat hij niet meer leeft. Zo geldt dat ook voor ons oude leven. Ons oude leven is dood en heeft geen invloed meer op ons leven.

Het is wel mogelijk dat wij nog steeds moeten afrekenen met de zonden van vroeger. Als het ware heeft ons oude leven stuiptrekkingen, waardoor soms een gedachte of een genot van de zonde in ons denken binnensluipt. Paulus roept ons op om ons oude leven aan het kruis te laten, ook na de waterdoop. Wij leven namelijk een nieuw leven en moeten ons oude leven achter ons laten.

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (Galaten 5:24)

Dood dan uw leden die op de aarde zijn (…). (Kolossenzen 3:5)

Doordat ons oude mens is gekruisigd, heeft de macht van de zonde geen macht meer op ons leven. Wij zijn vrij van de zonde.

Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. (Romeinen 6:7)

Ons oude mens is overleden. Het tweede wat is gebeurd is dat wij in Christus zijn begraven.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (…). (Romeinen 6:4)

Ik denk dat iedereen wel eens over een begraafplaats heeft gelopen. Op de begraafplaats heb je grafstenen en onder een grafsteen ligt de kist met de overledene. Iedereen weet dat de overledene dood blijft en niet meer kan opstaan uit de dood. (Wij gaan nu eventjes voorbij aan het feit dat God aan het eind iedereen levend maakt.) Niemand verwacht dat iemand terug tot leven komt. Zo is dat ook met ons oude leven. Ons oude leven is gekruisigd, is gedood en is nu begraven. Het zou gek zijn als ons oude leven weer opstaat en opnieuw gaat leven. In Christus is ons oude leven begraven en het blijft begraven. Wij hebben afscheid genomen van ons oude leven. Het is weg.

Het derde wat gebeurt tijdens de doop is dat wij opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (Romeinen 6:4)

Ons oude leven is weg, maar dit betekent niet dat wij na de doop niets meer hebben. Wij ontvangen namelijk een nieuw leven dat gefundeerd is in de Here Jezus. Wij leven niet meer alleen, maar leven met Christus en de Heilige Geest met een nieuwe heilige levenswandel. Wij krijgen het nieuwe leven cadeau van God en tegelijkertijd vraagt God aan ons om in dit nieuwe leven te wandelen. In vers 5 legt Paulus ons nieuwe leven verder uit.

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. (Romeinen 6:5)

Wij zijn één gemaakt met Jezus in Zijn dood en daardoor zullen wij ook gelijk zijn in Zijn opstanding. Als je één bent geworden met Jezus, waarom zou je dan nog zondigen? Waarom zou je dan niet heilig leven? Dit is een vraag die Paulus stelt aan de gemeente te Rome (Romeinen 6:2). Ons oude leven is namelijk gestorven en daardoor kunnen wij nu niet meer genieten van de zondige wereld. Wij zijn nieuw gemaakt en leven in Christus. Wij zijn een nieuwe schepping met een nieuwe identiteit.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17)

Na de doop ben jij een nieuwe schepping geworden. Het oude zondige leven is voorbijgegaan, en het nieuwe heilige leven in Christus is begonnen. Dit is een identiteit die God aan al Zijn kinderen heeft gegeven.

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. (Galaten 6:14-15)

Het enige waar wij ons op kunnen beroemen is het kruis van Jezus. Door het kruis is de zondige wereld voor ons gekruisigd en hoeven wij niet te kijken naar ons oude leven. Door het kruis zijn wij verlost van de zonde. Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, in Christus zijn wij allemaal een nieuwe schepping geworden.

In Kolossenzen 3 legt Paulus uit wat het betekent om ons oude leven te doden en ons nieuwe leven aan te trekken. Wij moeten niet meer wandelen in ontucht, onreinheid, begeertes, hebzucht, woede, toorn, laster en schandelijke taal. Wij mogen wandelen in ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, vergevingsgezindheid, dankbaarheid en liefde. Wij bedenken de zaken die boven zijn.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:1-3)

Waarschijnlijk heb je wel eens polsbandjes gezien waar WWJD op staat. Dit is een afkorting van What Would Jesus Do? (Wat zou Jezus doen?) Door je dit af te vragen weet jij wat goed is of niet goed is. Wat zou Jezus doen met een dakloze man? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Paulus zegt in Kolossenzen dat wij de dingen die boven zijn, waar Christus is, moeten zoeken en bedenken. Aangezien wij nu in Christus leven, is het goed om ook de dingen van Christus te bedenken en te doen, en te stoppen met de zonden en afleidingen van de wereld. Dit doen wij doordat wij een nieuwe schepping zijn, wij de dingen van Jezus bedenken en vervuld zijn met de Heilige Geest.

Door de wedergeboorte ben je in Christus. God heeft jou een nieuwe heilige identiteit gegeven en je leeft in een nieuwe leefomgeving: het koninkrijk van God. In dit koninkrijk ben jij een burger van een volk dat God Zich als Zijn eigendom maakte (1 Petrus 2:9). Je behoort toe aan God en mag steeds meer op God en Jezus lijken.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

Stappen om in Christus te zijn
Hoe kunnen wij in Christus wandelen? Het is belangrijk om te beseffen dat dit de identiteit is waar God ons in stopt. Als wij wedergeboren zijn, zijn wij in Christus. Het is onze taak om dit te beseffen en toe te passen in ons leven. Omdat wij nu met Jezus en de Heilige Geest leven, is er een verlangen om niet meer te zondigen en willen wij heilig leven. De belangrijkste stap om in Christus te zijn is de waterdoop. Door de waterdoop komen wij in Christus en zijn wij gelijk geworden in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Daarna laten wij ons leiden door de Heilige Geest en ontvangen wij de kracht van de Heilige Geest om in ons nieuwe leven in Christus te wandelen. Daarnaast roept de Bijbel ons op om onze aardse verlangens en begeertes te doden en ons continu te laten vernieuwen, zodat wij steeds meer op Jezus gaan lijken.

In Christus: een leven met autoriteit

Als wij in Christus zijn, betekent dit niet alleen dat wij heilig leven en op Jezus lijken in Zijn gerechtigdheid. Het betekent ook dat wij in Christus macht en autoriteit hebben gekregen om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen op aarde. Toen de Here Jezus opstond uit de dood, had Hij bij Zijn verschijningen aanwijzingen voor de discipelen en Hij sprak met hen over het koninkrijk van God.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mattheüs 28:18-19)

De Here Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Alles is aan de Here Jezus onderworpen en daarom mogen wij heengaan en de volken onderwijzen. De Here Jezus heeft niet een beetje macht of is niet een beetje machtiger dan de duivel en de demonen, Jezus heeft alle macht en staat ver boven de duivel en de demonen. Wij zijn in Christus en dat betekent dat wij samen met Christus boven de demonen en duivel staan en autoriteit van Jezus hebben gekregen om bijvoorbeeld zieken te genezen. Onze geest is samen met Jezus in de hemelse gewesten gezet.

(…) en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (…). (Efeze 2:6)

Dit is al gebeurd. Bij de hemelse gewesten moeten wij denken aan verschillende gebieden in de hemel. Zo is er een deel waar de duivel en de demonen invloed op uitoefenen (Efeze 2:2). De Here Jezus en God de Vader zitten in het hoogste deel van de gewesten en wij zijn in Christus ook gezeten in het hoogste deel van de gewesten. Zoals Christus boven alle macht, kracht en heerschappij staat, zijn wij in Christus ook boven alle macht, kracht en heerschappij.

(…) en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. (Efeze 1:19-23)

In Efeze 1 legt Paulus uit wat de kracht is die aan de gelovigen is gegeven. De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood is aanwezig in de gelovigen en hierdoor zijn wij een nieuwe schepping geworden. Wij zijn niet machteloos op aarde, maar zijn vol macht en autoriteit. Dit is gegeven macht van God aan degenen die geloven. God heeft een aantal autoriteits- en machtsgebieden aan ons gegeven, zodat wij in Christus over deze gebieden kunnen regeren. Deze onderdelen komen wij in de volgende hoofdstukken tegen, waarbij je kunt denken aan het genezen van zieken en het uitwerpen van demonen. Jezus zit nu aan de rechterhand van God de Vader en is ver boven alle krachten en machten. Aangezien wij in Christus zijn, zijn wij ook ver boven alle krachten en machten. Wij hebben nog wel te strijden tegen deze machten (Efeze 6:10-18), maar mogen weten dat wij deze machten overwinnen als wij in Christus blijven.

Jezus heeft alle autoriteit van God de Vader gekregen. Jezus heeft ook alle autoriteit over de gemeente, Hij is namelijk het hoofd van de gemeente en geeft daardoor leiding aan de gemeente en zegt wat moet gebeuren. De Here Jezus heeft Zijn ontvangen autoriteit van God de Vader gedelegeerd aan de gelovigen. Dit betekent niet dat een gelovige alles kan opeisen, want Jezus heeft grenzen aan onze autoriteit gegeven. Dit betekent wel dat Jezus ons gebieden heeft gegeven om autoriteit over te voeren. Sommige gebieden zijn gegeven aan alle gelovigen, zoals zieken genezen, en sommige gebieden zijn gegeven aan individuele gelovigen, zoals een vader over zijn gezin of een pastor over zijn gemeente. Jezus heeft ons autoriteit gegeven en wij hebben dit ontvangen doordat wij in Christus zijn. Laten wij in de rest van dit hoofdstuk bekijken wat autoriteit Bijbels betekent en hoe dit werkt in Gods koninkrijk.

Toen de Here Jezus op aarde rondliep, kwam er een hoofdman (een rang in het Romeinse leger, een centurio) naar Hem toe om Hem te vragen om zijn knecht te genezen.

Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. (Mattheüs 8:5-9)

In het Romeinse leger is iedereen onderworpen aan de keizer. Iedereen moet naar de keizer luisteren. Alleen kan de keizer niet iedereen persoonlijk opdragen om iets te doen. Daarom heeft de keizer mannen aangesteld die onder het gezag van de keizer staan en dit weer verder delegeren aan de mannen onder hen. Ook in het Nederlandse leger komen wij dit tegen. Zo kennen wij de rangen generaal, kolonel, majoor, kapitein, luitenant, korporaal, etc. Iedereen moet verantwoording afleggen aan degene die boven hem staat en heeft autoriteit ontvangen over degenen die onder hem staan. De hoofdman leefde in zo’n systeem en wist dat hij onder het gezag van anderen stond en soldaten onder zich had. In het natuurlijke zag hij dat de soldaten naar hem luisterden en deden wat hij zei. De hoofdman wist dat dit niet alleen in het natuurlijke geldt, maar ook in het geestelijke. In het koninkrijk van God werkt dit op dezelfde manier en de hoofdman zag dit aan de autoriteit van Jezus. Zo is dit ook voor ons. Wij staan allemaal onder het gezag van God en hebben van God autoriteit ontvangen, zodat degenen die onder ons staan doen wat wij zeggen. Wie staan er dan onder ons? Als wij in Christus zijn gaat dit om alle macht, autoriteit en heerschappij in de geestelijke wereld. Als God ons een opdracht geeft, geeft Hij ons ook de middelen en autoriteit om die opdracht te volbrengen. Dit zien wij al terug in de bediening die Jezus aan Zijn discipelen heeft gegeven.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)

De Here Jezus deed dit niet alleen bij deze twaalf discipelen. Later kwamen er zeventig anderen bij. Zij kregen dezelfde opdracht.

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (…) genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. (Lukas 10:1-9)

Zoals Jezus deze discipelen de macht gaf om demonen uit te drijven en elke ziekte te genezen, geeft de Here Jezus ook vandaag Zijn volgelingen macht om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Het is iets normaals wat alle gelovigen kan volgen (Markus 16:17-18). Het is iets wat God aan alle gelovigen wil geven en het is onze taak om te bidden voor arbeiders die hun autoriteit gaan gebruiken. Wat heb je aan arbeiders die geen gereedschap hebben, niets mogen doen en niets kunnen doen? Ik dank God dat wij hetzelfde mogen doen als de discipelen en hetzelfde mogen doen als Jezus.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. (Johannes 14:12)

Jezus heeft alle macht en autoriteit en heeft ons macht en autoriteit gegeven om hetzelfde te doen als Hij en meer. Alle werken die Jezus op aarde deed, mogen en kunnen wij doen doordat wij in Christus zijn.

Stappen om in Christus te zijn
God heeft ons in Christus geplaatst en dit is dus de identiteit die wij hebben ontvangen. God heeft ons de macht en autoriteit gegeven om wonderen en tekenen te doen. Om hier goed in te kunnen functioneren is het belangrijk om God te gehoorzamen en te weten waar God ons autoriteit voor heeft gegeven. Dit doen wij door de Bijbel te bestuderen en te bekijken wat Jezus en God aan ons hebben gegeven en wat Gods wil is in een situatie. Naast de algemene wilsbesluiten in de Bijbel kan de Heilige Geest persoonlijke wilsbesluiten aan ons bekendmaken. Het is daarom goed om te luisteren naar de Heilige Geest. Vervolgens staan wij in geloof voor het wonder dat God gaat doen. Aangezien wij deze autoriteit in Christus ontvangen is het goed om wedergeboren te zijn en gedoopt te zijn. Later in dit boek komen wij terug op een aantal autoriteitsgebieden die God aan de burgers van het koninkrijk heeft gegeven, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen.

Samenvatting

Als wij wedergeboren zijn, zijn wij in Christus geplaatst. Ons oude zondige leven ligt achter ons en vanaf de doop leven wij in een nieuw heilig leven met de Here Jezus en de Heilige Geest. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Dit betekent dat wij niet meer hoeven te zondigen, maar dat wij heilig mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. Paulus roept ons op om daarom de zonden en werken op de aarde te doden en in Christus leven wij een heilig leven. Daarnaast leven wij in Christus een leven met autoriteit. God heeft ons autoriteit gegeven om bijvoorbeeld demonen uit te drijven en zieken te genezen. Wij zijn arbeiders van God en God wil dat wij Zijn oogst binnenhalen. God heeft ons verschillende gereedschappen en autoriteit gegeven om deze taak goed te kunnen volbrengen. Het in Christus zijn is de identiteit die iedere gelovige van God heeft ontvangen en waar hij in mag wandelen.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: