Wat is het duizendjarig vrederijk in de Bijbel?

In de wereld zijn verschillende landen. Het ene land is beter om in te wonen dan het andere land. In het ene land wordt de overheid als dienaar van het volk beschouwd terwijl in een ander land het volk een dienaar van de overheid is. Ik ben God dankbaar dat ik in Nederland woon waar ik mijn christelijke geloof mag belijden. Toch heeft elke overheid of wereldrijk minpunten en heeft zij wetten die goddeloos zijn en het lijkt met het jaar te verslechteren. Hierdoor kunnen wij ons afvragen: ‘Komt er ooit een overheid die 100% goed, integer en juist is?’ Tijdens de grote verdrukking dachten velen dat dit de antichrist was, maar schijn bedroog: de antichrist was erger dan alle slechte wereldleiders bij elkaar. Na de antichrist en de grote verdrukking komt een wereldrijk dat goed is en dat geen één fout zal maken. Zelfs de dieren vallen elkaar niet meer aan. De Koning van dit koninkrijk is al eerder op aarde geweest en daaruit bleek dat deze Koning veel van de mensen hield. Hij hield zoveel van hen, dat Hij voor hen was gestorven aan een kruis. Deze Koning bleef niet dood, maar stond op. Uiteindelijk komt Hij terug en zal Hij een koninkrijk stichten dat het duizendjarig vrederijk wordt genoemd. Die koning is de Here Jezus en Hij zal voor de gehele duizend jaar regeren.

In dit hoofdstuk bekijken wij de belangrijkste punten van het duizendjarig vrederijk. Veel Bijbelteksten uit het oude en nieuwe testament spreken over deze tijd en wij gaan de teksten samenvoegen zodat wij een beeld hebben van de Here Jezus Zijn koningschap op aarde en wat voor uitwerking dat heeft op de aarde en de mensen. Het vrederijk vindt plaats na de grote verdrukking en is een letterlijk koninkrijk op aarde. Aan de veelheid van de teksten lezen wij dat het vrederijk niet een symbolische of geestelijke weergave is die al heeft plaatsgevonden of vandaag plaatsvindt. Het vrederijk is een duizend jaar durende realiteit in de toekomst.

Jezus regeert in het vrederijk

Zoals wij lazen zal de Here Jezus regeren op aarde. Eindelijk zal een goede koning heersen. Vandaag is de Here Jezus hoogverheven boven elke macht en kracht (Kolossenzen 2:10) en tijdens het vrederijk zal Jezus een fysieke koning op aarde zijn en woont Hij tezamen met Zijn volk op aarde. De Here Jezus wordt in onderstaande teksten in verband gebracht met koning David. Dit komt doordat God aan koning David een belofte heeft gedaan dat zijn koninkrijk altijd standhoudt en altijd een nakomeling van hem op zijn troon mag zitten. (2 Samuel 7:16) De Here Jezus is een afstammeling van David en daardoor mag Hij voor eeuwig op de troon van David zitten en over Israël en alle heidenvolken regeren. 

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’ (Lukas 1:31-33)

Want op die dag zal de Wortel van Isaï (Jezus Christus) er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.’ (Jesaja 11:10)

Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.’ (Zacharia 2:10-11)

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.’ (1 Korinthe 15:25)

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.’ (Jeremia 23:5)

maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan.’ (Jeremia 30:9)

Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.’ (Hosea 3:5)

De gelovigen regeren in het vrederijk

De Here Jezus is niet de enige die regeert tijdens het vrederijk. Ook Zijn volgelingen mogen met Hem regeren. Ik kan het mij haast niet voorstellen dat ik de Here Jezus mag helpen tijdens het duizendjarig vrederijk, toch staat de Bijbel vol met teksten die hierover spreken. Wij hebben een grote en genadige God! De volgelingen van Jezus worden tot leven gewekt, waardoor zij in staat zijn om samen met Hem te regeren. Paulus schreef over de opstanding van de christenen in het boek 1 Korinthe het volgende:

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.’ (1 Korinthe 15:22-23)

Wanneer worden degenen die van Christus zijn opgewekt uit de dood? Bij de komst van Christus, oftewel tijdens de opname van de gemeente! Degenen die tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen worden na de grote verdrukking levend. Samen mogen wij met Jezus regeren. De volgende teksten spreken over ons koningschap met Christus.

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’ (Openbaring 20:4)

Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?’ (1 Korinthe 6:2)

Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn.’ (1 Korinthe 4:8)

In de vorige Bijbeltekst had Paulus kritiek op de gemeente te Korinthe. Zij deden net alsof alles was voltooid en zij het hoogst haalbare hadden gehaald. Paulus zei ironisch ‘U bent al koningen geworden zonder ons.’ Daarna zei Paulus: ‘was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn.’ Paulus zei niet: ‘Jullie kunnen helemaal geen koningen worden,’ Paulus zei: ‘was het maar zo, want dan zouden wij het ook zijn.’ Deze gebeurtenis vindt plaats in het vrederijk.

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.’ (2 Timotheüs 2:12)

De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.’ (Daniël 7:18)

Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.’ (Daniël 7:27)

De twaalf apostelen van de Here Jezus regeren over de twaalf stammen van Israël. Dit is hun beloning voor het volgen van de Here Jezus en het verkondigen van Zijn Woord aan de mensen. Bijna alle apostelen zijn martelaren, dat inhoudt dat zij door hun geloof in Jezus op verschrikkelijke wijze zijn omgebracht. Toch zullen zij tijdens het vrederijk leven en leidinggeven aan het volk Israël.

Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.’ (Mattheüs 19:27-28)

De duivel is voor duizend jaar opgesloten

De mensen worden voortdurend misleid en bedrogen door de duivel. De duivel probeerde zelfs de Here Jezus te misleiden in de woestijn, alleen lukte hem dat niet (Mattheüs 4:1-11). De duivel wil iedereen in zijn valstrik lokken en probeert zoveel mogelijk mensen te verwoesten.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ (1 Petrus 5:8)

Tijdens het duizendjarig vrederijk heeft de mens voor het eerst geen last van de misleiding en leugens van de duivel, want hij wordt voor duizend jaar opgesloten.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.’ (Openbaring 20:1-3)

Eindelijk heeft de mens rust en wordt hij niet meer misleid door de duivel. Betekent dit dat de mens geen verkeerde dingen doet in het vrederijk?

De rechtvaardige HEERE is in haar midden, Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt Hij Zijn recht aan het licht, er ontbreekt niets aan. Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.’ (Zefanja 3:5)

Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien.’ (Psalm 101:8)

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.’ (Jesaja 65:20)

Helaas blijven mensen tijdens het vrederijk zondigen. Velen willen God niet gehoorzaam zijn. Vandaag zeggen zij: ‘Wij kennen God niet, dus het is niet eerlijk,’ maar tijdens het vrederijk wordt duidelijk dat veel mensen God niet willen dienen, ook al openbaart Hij zich aan iedereen. God geeft ieder mens een keuze en iedereen mag kiezen of hij de eeuwigheid met God wil doorbrengen of afgezonderd leeft in de Gehenna. Gaat deze ongehoorzaamheid alleen over individuen of over hele volken? Helaas gaat dit om véél mensen en volken. Hier gaan wij straks kort op in. Hieronder volgt een Bijbeltekst die spreekt over de straf van een heel volk:

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.’ (Zacharia 14:17-19)

Mensen wonen voor duizend jaar in het vrederijk

In het vrederijk wonen er mensen op aarde. Ik spreek niet over de wedergeboren christenen die tot leven zijn gewekt, ik spreek over normale mensen zoals wij die vandaag om ons heen zien. Alleen hebben deze normale mensen meer zegeningen dan de mensen van vandaag en zal niemand twijfelen of Jezus Christus bestaat, aangezien Hij woont op de aarde. Hier volgt een overzicht van de omstandigheden van de mensen op aarde.

1 Zij zullen de gehele duizend jaar leven. Het verouderingsproces wordt vertraagd, waardoor een honderdjarige als een jonge man wordt bestempeld.

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, (…) Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, (…)’ (Jesaja 65:20-22)

2 De mensen zullen de Here Jezus gehoorzamen. De onderstaande teksten laten zien dat dit niet altijd in blijdschap gebeurt. Sommigen naderen Hem in angst en zullen bevreesd zijn. Toch luisteren en gehoorzamen zij Hem.

Zij zullen stof likken als de slang; als kruipende dieren van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar de HEERE, onze God, zullen zij in angst komen, en zij zullen voor U bevreesd zijn.’ (Micha 7:17)

U hebt mij bevrijd van de aanklachten van het volk; U hebt mij aangesteld tot hoofd van de heidenvolken; het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. Zodra hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemdelingen veinsden zich aan mij te onderwerpen.’ (Psalm 18:44-45)

De vorige Psalm sprak ten eerste over het koningschap van David. Deze psalm is historisch plaatsgevonden. Tegelijkertijd werkt de Bijbel vaak profetisch, wat inhoudt dat sommige teksten van het oude testament historisch hebben plaatsgevonden en in de toekomst nog gaan plaatsvinden (Hebreeën 8:5). Veel verhalen en profetieën zijn vervuld door de eerste komst van de Here Jezus en deze Psalm wijst op de tweede komst, tijdens het duizendjarig vrederijk. De heidenvolken zullen de Here Jezus gehoorzamen, ook al veinsden (onecht voordoen) zij zich om zich aan Hem te onderwerpen. Oftewel, zij doen net alsof.

Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van Uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen.’ (Psalm 66:3)

3 De mensen trekken naar Jeruzalem op om onderwezen te worden in het Woord van God en om feest te vieren. Gelukkig wonen er in het vrederijk ook mensen die de Here Jezus op een juiste manier willen gehoorzamen, dingen over Hem willen leren en Zijn heerlijkheid willen zien.

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.’ (Jesaja 2:3)

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.’ (Zacharia 14:16)

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.’ (Jesaja 60:1-3)

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’ (Jesaja 11:9)

4 Mensen zullen zich niet inlaten met wapens en oorlogen. In het vrederijk is er duizend jaar vrede. Vandaag zien wij veel wapens, oorlogen en terrorisme om ons heen met veel pijn en verdriet. Hoe hoopvol klinken de woorden dat er geen oorlog meer zal zijn en dat de volken geen wapens meer kennen.

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.’ (Jesaja 2:4)

(…) En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.’ (Hosea 2:17)

5 De afgoderij in het land verdwijnt. Mensen roepen niet meer om hun afgoden (waaronder Baal), maar om de echte God.

Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden. Dit is de volle vrucht: dat Hij zijn zonde zal wegdoen, wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen; geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan.’ (Jesaja 27:9)

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.’ (Hosea 2:15-16)

De mensen op aarde zullen de echte God, de God van Israël, aanroepen en God zal hun geroep beantwoorden.

En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.’ (Jesaja 65:24)

6 De mensen die naar Jeruzalem optrekken, zullen herinnerd worden aan Gods oordelen tijdens de grote verdrukking. God werkt door feesten en herdenkpunten zodat de mens niet vergeet wat Hij heeft gedaan. Dit gebeurt ook in het duizendjarig vrederijk.

En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.’ (Jesaja 66:24)

7 In het vrederijk is er nog wel verdriet. Ook al worden mensen duizend jaar en is alles op de aarde hersteld, toch gebeuren er nog steeds verdrietige dingen. Denk bijvoorbeeld aan de herinneringen aan de grote verdrukking en de verschrikkelijke tijd die de mensen uit de verdrukking hebben meegemaakt. God belooft dat Hij Degene zal zijn die de tranen van alle gezichten afwist. Ik ken niemand die beter kan troosten dan God.

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.’ (Jesaja 25:8)

8 Maar de goddelozen en de mensen die niet in de Here Jezus geloven blijven dood en verschijnen niet in het duizendjarig vrederijk. Zij wachten op de oordeelsdag, welke na het duizendjarig vrederijk plaatsvindt.

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.’ (Openbaring 20:5)

Na het duizendjarig vrederijk staan zij op om geoordeeld te worden naar hun daden (Openbaring 20:12). Het zal een verschrikkelijke straf zijn en niemand ontkomt hieraan. Alleen degene die staan opgeschreven in het boek des leven, de volgelingen van Jezus, ontkomen aan de straf.

Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.’ (Johannes 5:28-29)

Israël en Jeruzalem worden hersteld

Israël werd door God uitgekozen om Zijn volk te zijn en in de zegen van Israël zullen alle andere volken gezegend worden (Genesis 12:1-3). Die zegen is er al vandaag, maar is vooral in het duizendjarig vrederijk zichtbaar. Het is heel belangrijk om het volk Israël te zegenen en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Tijdens de eerste komst van Jezus rouwde Hij over Jeruzalem. Hij vond het verschrikkelijk dat Jeruzalem vernield zal worden (wat al in het verleden is gebeurd) (Lukas 19:41-44). Toch zal Jeruzalem in ere worden hersteld en Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. De volgende punten gaan gebeuren met Israël en Jeruzalem:

1 Jeruzalem wordt herbouwd. Vandaag bestaat Jeruzalem en is het een mooie stad waar veel toeristen een kijkje willen nemen. Jeruzalem zal tijdens het duizendjarig vrederijk nog meer gaan schitteren en wordt door Jesaja vergeleken als Eden en de hof van de HEERE. Jeruzalem is vandaag aardig hersteld, maar in de toekomst is het prachtig. De onderstaande profetieën zijn al deels vervuld, maar het mooiste moet nog komen.

Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.’ (Jesaja 51:3)

Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen; daar zullen zij wonen en het bezitten.’ (Psalm 69:36)

De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.’ (Psalm 147:2)

2 De pijn en schaamte wordt van Israël weggenomen. Bijvoorbeeld de schaamte die zij hebben doordat zij zullen beseffen dat ze de Messias hadden verworpen. God neemt die schaamte van hen weg en zal met hen wonen in het land Israël. Israël zal een plek van eeuwige glorie en vreugde zijn.

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.’ (Jesaja 25:8)

een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.’ (Lukas 2:32)

In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie.’ (Jesaja 60:15)

3 Israël en Jeruzalem worden het centrum van de aarde en Jeruzalem dient als hoofdstad van de wereld.

Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; (…) Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. (…) en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Micha 4:1-7)

Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toe geleid zullen worden. Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden.’ (Jesaja 60:10-12)

4 De tempel wordt herbouwd. De Here Jezus komt terug naar de aarde en woont bij Zijn volk op aarde. Dit houdt in dat de Here Jezus, menselijk gesproken, een huis nodig heeft. In het oude testament woonde God in de tabernakel en later in de tempel. Vanaf de Pinksterdag woonde God, in de vorm van de Heilige Geest, in de mens, waardoor de mens wordt bestempeld als tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 6:19). De tempel in Jeruzalem wordt in het vrederijk herbouwd. Tijdens de grote verdrukking is er waarschijnlijk een andere tempel in Jeruzalem.

Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon.’ (Zacharia 6:12-13)

Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.’ (Ezechiël 37:26-28)

De ark van het verbond, waar de heerlijkheid van God op rustte in het oude testament, zal er niet meer zijn. De mensen denken geeneens aan de ark, want de Here Jezus woont fysiek bij hen en de ark is daardoor niet meer nodig.

En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.’ (Jeremia 3:16-17)

Daarnaast worden de tempeldiensten en offers hervat waar de profeet Ezechiël over spreekt. Om een beeld te krijgen hoe de tempel eruit gaat zien en wat in de tempel gaat gebeuren, kan je de hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël doorlezen. Aan de ene kant is het vreemd dat de offers worden hervat aangezien de Here Jezus voor eens en altijd met Zijn bloed verzoening heeft gebracht tussen de mens en God. Aan de andere kant werkt God graag met gedenkvoorwerpen en -feesten zodat de tempel met zijn offerdiensten momenten zijn waarbij de mensen herdenken wat de Here Jezus heeft gedaan. Zoals de Israëlitieten dit vroeger deden om te weten dat ooit de Messias komt die verzoening zal brengen, doen zij dit in het vrederijk door te herdenken dat de Messias is gekomen om verzoening te brengen.

Tot slot wordt er over een hemelse tempel gesproken. Dit is een tempel die op dit moment in de hemel aanwezig is en waar ook een altaar en een troon staat. Toen Mozes de tabernakel maakte, deed hij dit doordat hij een beeld zag van de hemelse tempel/tabernakel. Zonder hier verder op in te gaan spreekt deze hemelse tempel/tabernakel over de Here Jezus en is het een beeld van de Here Jezus. Zo zal waarschijnlijk de tempel tijdens het vrederijk ook spreken over de Here Jezus en een beeld Zijn van Hem.

5 Israël woont voor altijd in zijn eigen land. Door de wereldvrede zal niemand Israël aanvallen en wonen de Joden veilig in hun land.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.’ (Jesaja 60:21)

De aarde wordt hersteld

Vandaag leven wij in een gevallen wereld. Dit zien wij doordat mensen verschrikkelijke dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan alle oorlogen, schietpartijen, mishandelingen, corruptie en bedrog. Door de zonde van Adam en Eva zijn niet alleen de mensen gevallen, ook de gehele schepping is gevallen. Dieren vallen andere dieren en mensen aan en sommige dieren zijn giftig waardoor één beet zorgt voor lichamelijke ongemakken of de dood. Ook de schepping wordt tijdens het vrederijk hersteld en de dierenwereld valt elkaar niet meer aan.

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.’ (Jesaja 11:6-8)

Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.’ (Jesaja 65:25)

Naast de dierenwereld lost God onze klimaatcrisis op. De laatste tijd komt het besef bij de mens dat hij goed moet omgaan met het klimaat. Hierdoor worden de energiebronnen verduurzaamd en zien wij steeds vaker zonnepanelen en windmolens. Bewustwording van het klimaat en het goed omgaan met de natuur is niet verkeerd, alleen zal de mens er niet in slagen om de klimaatcrisis op te lossen. Gelukkig gaat God het tijdens het vrederijk voor ons oplossen, zodat de aarde herstelt.

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.’ (Jesaja 35:1)

Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.’ (Jesaja 41:18-20)

Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. (…)’ (Jesaja 51:3)

Wat gebeurt er na het duizendjarig vrederijk?

De bovenstaande teksten zijn erg mooi en je zou zeggen dat het niet mooier kan. Toch komt er een eind aan het vrederijk en dat komt doordat God dat besluit. Geen paniek! Er komt iets mooiers voor terug! Alleen gebeuren er een paar belangrijke zaken voordat het nieuwe komt.

1 De duivel wordt voor het vrederijk voor duizend jaar gevangengezet. God besluit dat hij na het vrederijk nog een korte tijd uit zijn gevangenschap wordt gehaald. De duivel doet meteen waar hij goed in is: hij gaat de mensen misleiden.

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.’ (Openbaring 20:7-8)

De duivel krijgt het voor elkaar om veel mensen te misleiden. ‘En hun aantal is als het zand van de zee’ toont aan dat dit een ontelbaar hoeveelheid mensen zijn. Het doet mij pijn en verdriet dat de mens zich zo snel laat misleiden. Duizend jaar leven zij samen met God en toch laten zij zich door de duivel misleiden om oorlog te voeren. De meeste mensen kennen geeneens oorlog en wapens, aangezien er duizend jaar vrede is. Waarom laat God de duivel los als Hij weet dat dit het gevolg is?  Tijdens het vrederijk luisteren de mensen naar God en de Here Jezus, alleen is dit geveinsd. Eigenlijk willen zij God niet gehoorzamen. God wil iedereen een keuze geven: Kies je voor mij of niet? Ook de mensen die in het vrederijk leven komen voor deze keuze te staan. Luisteren wij naar God of naar de duivel? Adam en Eva kozen helemaal aan het begin van de schepping voor de duivel. Je zou denken dat de mens iets heeft geleerd van de geschiedenis en het leven met God, maar niets blijkt minder waar. Velen kiezen voor de duivel en gaan oorlog voeren, waar het volgende punt over spreekt.

2 Er komt een laatste oorlog waarin veel mensen de strijd aanbinden tegen God, de Here Jezus en Zijn heiligen. De mensen van het vorige punt laten zich misleiden en denken dat zij God kunnen verslaan. Wij gaan lezen wat er gaat gebeuren. Zal het een nek-aan-nekrace worden?

En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.’ (Openbaring 20:9)

Nee! Er daalde vuur van God neer op de aarde en dat verslond hen. God is velen malen machtiger dan de mensen en de duivel. God heeft gewonnen en ieder mens heeft zijn beslissing genomen: leven met God of leven zonder God.

3 De duivel ontvangt zijn eeuwige straf en dat is de poel van zwavel en vuur. Ik weet niet hoe ik de hel voor mij moet zien. De Bijbel spreekt over dag en nacht gepijnigd worden en een vuur dat nooit zal doven (Marcus 9:43-44). Het zal geen fijne plek zijn om in te verkeren, laat staan dat dit een eeuwige bestemming is voor de duivel en zijn aanhangers.

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 20:10)

4 Voordat de nieuwe hemel en nieuwe aarde verschijnt, komt er een eindoordeel. De volgelingen van Jezus vallen niet onder dit oordeel. Dit oordeel gaat alleen om de doden, dus om degenen die geestelijk dood zijn gebleven en niet in God en Zijn Zoon geloven. Zij krijgen een eerlijk oordeel van de Here Jezus, alleen is er niemand die door zijn eigen daden vrijspraak heeft verdiend. Iedereen die voor dit oordeel verschijnt zal verloren gaan en er is geen terugweg mogelijk. Voordat het oordeel wordt geveld zullen de aarde en hemel wegvluchten en zij zullen er niet meer zijn.

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’ (Openbaring 20:11-15)

Iedere dode wordt geoordeeld en in de poel van vuur geworpen. Dit is dezelfde plek waar de duivel met zijn handlangers in is geworpen en is een eeuwige verblijfplaats. De enigen die hieraan ontkomen zijn degenen die in het boek des levens staan opgeschreven. Dit zijn de volgelingen van Jezus. Zij worden, dankzij het offer van Jezus, niet in de poel van vuur geworpen, maar zullen deelnemen aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Samenvatting Het duizendjarig vrederijk

Het duizendjarig vrederijk is een fysiek koninkrijk op aarde. Tijdens dit koninkrijk regeert de Here Jezus samen met Zijn volgelingen over de aarde en de duivel is opgesloten en kan de mensen niet meer misleiden. De mensen in dit rijk zijn meer gezegend dan ons, zo worden zij duizend jaar en leven zij zonder oorlog. Daarnaast worden de natuur en de dierenwereld hersteld en zal Israël en Jeruzalem het centrum van de aarde worden. Het rijk eindigt doordat God de duivel bevrijdt en de duivel misleidt de aardbewoners. Zij voeren de strijd met God en God vernietigt hen met vuur. Terwijl de ongelovigen in de hel worden geworpen, gaan de gelovigen de eeuwigheid met God tegemoet.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: