De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Als de opname in deze eeuw plaatsvindt, duurt de periode dat de mens op aarde is 7.000 jaar. 6.000 jaar zijn voorbij en het vrederijk duurt 1.000 jaar. In deze 7.000 jaar is veel gebeurd en 99% van de geschiedenisverhalen kennen wij geeneens! Toch valt deze 7.000 jaar in het niets als wij het gaan vergelijken met de tijd die de nieuwe hemel en nieuwe aarde gaan duren. Deze tijd duurt eeuwig, dat inhoudt dat niets na deze tijd komt. Wij blijven voor eeuwig op de nieuwe aarde. De Bijbel spreekt niet veel over deze tijd en met een pen kan ik (en ook Johannes die hierover geschreven heeft) niet omschrijven hoe deze tijd zal zijn. Eén ding weet ik wel: het is beter dan wij ons kunnen voorstellen! Laten wij de belangrijkste teksten lezen over deze tijd.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (…) Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.’ (Openbaring 21:1-8)

Johannes heeft deze openbaring gekregen en zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God maakt alles nieuw. Vandaag leven wij in een wereld die vergankelijk (sterfelijk) is. Het gras sterft, de bomen sterven, de bloemen sterven en haar bewoners komen te overlijden. Dit geldt niet alleen voor de aarde maar ook voor de hemel. Hierbij wordt niet de hemel bedoeld waar God is, maar de blauwe lucht en het heelal. Ook de sterren gaan langzaam dood en zijn vergankelijk. God haalt alles weg en begint met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (…) Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (…) Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’ (2 Petrus 3:7-13)

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’ (Mattheüs 24:35)

Wij gaan kijken naar zaken die er wel of niet zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

De zee verdwijnt

De zee zal er niet meer zijn. De zee is onrustig en continu slaan de golven op het strand. Ik vind de zee en het strand mooi om te zien, vooral als het zonsondergang is en de zon in de zee verdwijnt. Aan de ene kant vind ik het jammer dat ik, na het vrederijk, nooit meer de zee zie. Aan de andere kant weet ik dat God er iets mooiers voor teruggeeft. De reden waarom de zee niet meer bestaat staat in het boek Jesaja.

Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.’ (Jesaja 57:20)

De zee is een afspiegeling van de goddelozen en de onrust. Op de nieuwe aarde zijn er alleen rechtvaardigen en is er een eeuwigdurende rust. In dit beeld is er geen ruimte voor de zee. Daarnaast is de zee een overblijfsel van het oordeel en de zondvloed (Genesis 6-9). Terwijl Noach en zijn familie de ark in gingen, begon het te regenen. De waterhemel stortte zich neer op aarde en het water onder de aarde spoot omhoog. Dit zorgde ervoor dat elke berg en al het land onder water verdween. Uiteindelijk zakte het water waardoor Noach de ark kon verlaten, maar veel van het water is overgebleven en vormen onze zeeën en oceanen. Dit zien wij terug in Genesis 7.

In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.’ (Genesis 7:11-12)

God woont bij de mensen

In deze tijd zal God bij de mensen wonen. Wij hoeven nooit meer afgescheiden van God te leven! Wij worden bestempeld als de zonen en dochters van God. Dit laat zien dat wij God als onze Vader mogen aanroepen en dat wij een intieme relatie met Hem hebben. Dit geldt niet alleen voor de toekomst, maar ook voor vandaag (1 Johannes 3:1-2). Helaas kunnen vaders op aarde niet goed zijn. Het scheelt enorm of jij een goede of slechte vader hebt gehad tijdens jouw jeugd. Wij mogen weten dat God de beste Vader is die bestaat. Als er staat dat God al onze tranen zal afwissen, laat dit zien dat God een liefdevolle Vader is die om ons geeft. Wij mogen een relatie aangaan met onze liefdevolle Vader en met alle rechtschapen broeders en zusters om ons heen. Dit is zowel toekomstgericht als vandaag, ook al maken broeders en zusters vandaag nog fouten. Het zal een goede en rechtvaardige familie zijn.

Geen ongemakken

Kan jij je het voorstellen dat er geen dood meer is, geen rouw, geen jammerklacht en geen moeite? Toch gaat deze tijd komen! Dit is een belangrijk verschil tussen de nieuwe aarde en het duizendjarig vrederijk. Tijdens het vrederijk is er nog sterfelijkheid en tijdens de nieuwe aarde is er onsterfelijkheid. Alles komt goed! Het verdriet van de huidige aarde gaat voorbij en alles wordt nieuw.

Gods gerechtigdheid

Alles op de nieuwe aarde straalt Gods gerechtigdheid uit. Geen oorlog, geen pijn, geen onderdrukking, geen goddeloosheid en geen leugenaars. Alle onrecht is weg en iedereen die onrecht heeft bedreven zal niet op de nieuwe aarde komen. Alleen de rechtvaardigen (lees: degene die door de Here Jezus rechtvaardig zijn gemaakt) komen op de nieuwe aarde.

De stad Jeruzalem

In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal een stad zijn. Niet zomaar een gewone stad zoals wij die vandaag om ons heen zien, maar een heilige stad die van God afkomstig is. Dit is het nieuwe Jeruzalem en bezit kenmerken van de gemeente van Christus en het volk van Israël. Johannes probeerde deze stad in Openbaring 21 en 22 uit te beelden, alleen is dat voor hem erg moeilijk, want waarmee moet je deze stad vergelijken? De stad laat zien dat God erin woont en dat God het licht voor de stad is. Gods gerechtigheid straalt over de stad en er is geen plek voor alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich inlaat met gruwelijke dingen en leugens.

Tot slot

Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een gelijkenis van Paulus. Ik kan nooit vertellen hoe de nieuwe hemel en aarde eruitzien en in deze paragraaf hebben wij enkel de hoofdlijnen behandeld van Openbaring 21:1-8. Paulus vergelijkt het hemelse als volgt:

Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt.’ (1 Korinthe 15:35-43)

In dit leven zien wij er misschien uit als een ‘naakte graankorrel’ en als wij worden opgewekt worden wij opgewekt in schittering en kracht. Je kan een graankorrel niet vergelijken met het graan en tarwe dat eruit voortkomt, zo kan je ook onze huidige leven en leefwereld niet vergelijken met wat komen gaat. Eén ding weet ik wel: Het zal mooier zijn dan wij ooit kunnen bedenken.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: