Wat is premillenialisme?

Wat is premillenialisme? Als je geïnteresseerd bent in Bijbelse profetieën, heb je waarschijnlijk gehoord van deze term. Premillenialisme is een geloof dat in de christelijke theologie verwijst naar de overtuiging dat Jezus Christus fysiek zal terugkeren naar de aarde voordat er een duizendjarig vrederijk begint. In dit artikel willen we je meenemen in de betekenis, wat andere stromingen geloven, waarom premillenialisme Bijbels juist is en waarom het belangrijk is voor ons vandaag.

De betekenis van premillenialisme

Het woord 'premillennialisme' is samengesteld uit twee delen: 'pre-' en 'millennialisme'. 'Pre-' betekent 'voor' en 'millennialisme' verwijst naar de term 'millennium', wat 'duizend jaar' betekent. Samengevoegd betekent premillennialisme dus 'voor het duizendjarige rijk'. Het premillennialisme gelooft dat het duizendjarige rijk, zoals beschreven in Openbaring 20:1-6, letterlijk zal plaatsvinden. Dit rijk vindt plaats na de wederkomst van Christus en voor het laatste oordeel. Het geloof in het duizendjarige vrederijk is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van deze tekst.

In het duizendjarige rijk zullen Christus en de heiligen, die met Hem zijn opgestaan, regeren en heersen. Dit rijk wordt gezien als een periode van vrede, gerechtigheid en volledige vervulling van Gods beloften. Het is de tijd waarin alle vijanden onder Christus' voeten worden gelegd en Zijn koninkrijk volledig wordt gevestigd op aarde.

Deze overtuiging van het premillennialisme vindt zijn basis in verschillende Bijbelteksten. Eén van de belangrijkste teksten is dus Openbaring 20:4-6, waarin de duizend jaar letterlijk wordt genoemd. Hier staat:

"Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met Christus. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen."

Daarnaast zijn er andere Bijbelteksten die de leer van het premillennialisme ondersteunen, waaronder Daniël 7 Zacharia 14 en Jesaja 65. Hier komen wij straks op terug. Het premillennialisme stelt dus dat de wederkomst van Christus plaatsvindt voor het duizendjarige vrederijk. Dit houdt in dat Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde, Zijn koninkrijk zal vestigen en degenen die in Hem geloven met Hem zal verzamelen op de aarde. Dit zal de tijd zijn waarin Satan gebonden is en de gelovigen met Christus zullen heersen.

Andere geloofsopvattingen over het vrederijk

Het is belangrijk om te weten wat de andere stromingen geloven, omdat het onze kennis en begrip van de verschillende interpretaties van de Bijbel kan vergroten. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in het geloof van anderen en kunnen we inzien hoe anderen de Bijbel lezen.  Er zijn verschillende stromingen binnen het eindtijdgeloof, naast het premillennialisme. Twee van deze stromingen zijn het amillennialisme en het postmillennialisme. Daarnaast is er ook het preterisme, dat een andere benadering heeft van de eindtijd. Zij geloven dat het meeste van het boek Openbaring al is gebeurd.

Amillenialisme

Het amillennialisme gelooft niet in een letterlijke duizendjarige periode zoals het premillennialisme. In plaats daarvan wordt het duizendjarige rijk gezien als een symbolische periode waarin Christus heerst in de harten van de gelovigen. De term 'a-' in amillennialisme betekent 'geen', wat aangeeft dat het amillennialisme geen letterlijke interpretatie van de duizend jaar hanteert.

Volgens het amillennialisme stond de periode van duizend jaar al in de eerste eeuw en begon met de opstanding en hemelvaart van Christus. Het stelt dat Christus momenteel regeert in de hemelen en in de harten van de gelovigen en dat het duizendjarige rijk het huidige tijdperk is waarin we nu leven.

Postmillenialisme

Het postmillennialisme gelooft dat het duizendjarige rijk plaatsvindt voor de wederkomst van Christus. Het betekent letterlijk 'na het millennium'. Volgens het postmillennialisme zal het prediking en de bekering van de hele wereld op grote schaal voorafgaan aan het duizendjarige rijk. Het gelooft dat het Koninkrijk van God geleidelijk zal groeien en uiteindelijk de hele wereld zal beïnvloeden, voordat Christus terugkeert en God volledig verheerlijkt wordt.

Volgens het postmillennialisme zal er een periode van wereldwijde vrede en voorspoed zijn, waarin er een hoog niveau van christelijke ethiek en moraliteit zal heersen. Het gelooft dat deze periode plaatsvindt voordat Christus terugkeert.

Preterisme

Het preterisme gelooft dat de profetieën in het boek Openbaring en andere eindtijdgedeelten van de Bijbel al zijn vervuld in de eerste eeuw na Christus. De term 'preterisme' komt van het Latijnse woord 'praeter', wat 'verleden' betekent. Het gelooft dat de meeste profetieën al zijn uitgekomen door de vernietiging van Jeruzalem en de tempel, de val van het Romeinse Rijk en de vervolging van de vroege christelijke kerk. Deze gebeurtenissen gebeurden allemaal in het verleden.

Het preterisme interpreteert de profetieën die vaak geassocieerd worden met het einde der tijden, dus niet als toekomstige gebeurtenissen, maar als gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden in de geschiedenis. Het gelooft dat de terugkeer van Christus geestelijk was en plaatsvond in de vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus. De meeste preteristen geloven dat het eindoordeel van God nog wel zal plaatsvinden, maar geen opname van de gemeente, grote verdrukking of duizendjarig vrederijk.

Het premillennialisme in het licht van de Bijbel

In deze paragraaf bekijken wij waarom het premillennialisme bijbels gezien juist is. Laten we eens kijken naar enkele redenen waarom dit begrip klopt met de Bijbel en in lijn is met de profetieën van God. 

1. Een letterlijke interpretatie van de Bijbel

Het premillennialisme is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van de teksten in de Bijbel die verwijzen naar het duizendjarige rijk. Het neemt de woorden van de Schrift zoals ze geschreven staan en gelooft dat ze een realistische beschrijving geven van de toekomstige gebeurtenissen.

2. Het Duizendjarig vrederijk komt voorafgaand aan het definitieve oordeel

Volgens het premillennialisme vindt het duizendjarige rijk plaats voor het laatste oordeel, zoals beschreven in Openbaring 20:1-6. Dit betekent dat het duizendjarige vrederijk een aparte en unieke periode moet zijn tussen de wederkomst van Christus en het laatste oordeel. De overleden gelovigen zullen namelijk opstaan en samen met Jezus regeren tijdens een duizendjarige vrederijk.

3. Niet alle profetieën zijn uitgekomen. Dit moet nog gebeuren.

Het premillennialisme zegt dat bepaalde profetieën over het duizendjarige rijk nog moeten plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de vrede tussen dieren, zoals beschreven in Jesaja 11:6-9, waarin staat:

"Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt."

Deze gebeurtenis heeft zich nog niet plaatsgevonden.

4. Wederkomst vindt plaats voor het vrederijk

Het premillennialisme zegt dat de komst van Christus zal plaatsvinden voor het duizendjarige rijk. Dit betekent dat Jezus zich aan iedereen op aarde zal openbaren en dat elk oog Hem zal zien, zoals wordt beschreven in Openbaring 1:7:

"Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen."

Tijdens de wederkomst komt Jezus niet in de harten van de gelovigen. Jezus komt en iedereen op aarde zal Hem zien. Daarom is de wederkomst niet een symbolische terugkomst, maar een letterlijke.

Belangrijkste teksten die het premillenialisme ondersteunen

Het premillennialisme vindt zijn basis in verschillende Bijbelteksten. Deze teksten bevestigen het geloof in een letterlijke vervulling van het duizendjarige rijk en een periode van vrede en gerechtigheid onder de heerschappij van Christus. In deze paragraaf zullen we enkele van deze Bijbelteksten verkennen en hun betekenis voor het premillennialisme bespreken.

1. Het duizendjarige rijk in Openbaring 20:1-6. In Openbaring 20 wordt het duizendjarige rijk beschreven als de periode waarin Christus zal regeren en heersen op aarde. Deze tekst vertelt ons dat Satan gebonden zal worden en dat hij gedurende deze tijd geen invloed zal hebben op de wereld. Het duizendjarige rijk vindt plaats met een eerste opstanding van de gelovigen, die samen met Christus zullen heersen als koningen en priesters gedurende deze periode.

2. Het vrederijk in Jesaja 11:6-9. Jesaja 11 beschrijft de vrede en harmonie die zullen heersen in het duizendjarige rijk. Het beeldt de vreedzame relatie uit tussen roofdieren en prooidieren, en de afwezigheid van geweld en conflict. Het belooft dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, wat duidt op een tijd van wereldwijde erkenning en verering van God.

3. Het vrederijk in Jesaja 65:17-25. Jesaja 65 spreekt over de vernieuwing van de hemel en de aarde en de vruchtbaarheid van het land. Het vermeldt de vreugde en blijdschap die zullen heersen, en hoe mensen een lang en voorspoedig leven zullen leiden. Het beschrijft ook dat er geen kindersterfte en onrechtvaardigheid meer zal zijn, en dat mensen zullen genieten van de vruchten van hun eigen arbeid.

4. Het vrederijk in Micha 4:1-5. Micha 4 voorspelt de tijd waarin alle volken samenkomen voor Gods berg en Hem erkennen als hun Koning. Het beeldt een bevrijding uit van onderdrukking en het genieten van de zegeningen van de Heer. Het spreekt over het beëindigen van oorlogen en het omvormen van wapens tot landbouwwerktuigen. Het belooft dat de Heer zal regeren in rechtvaardigheid en dat er vrede zal zijn tot in de eeuwigheid.

Deze Bijbelteksten ondersteunen het premillennialisme en getuigen van de belofte van een duizendjarig vrederijk, waarin Christus zal regeren en vrede en gerechtigheid zullen heersen. Ze wekken hoop en inspiratie op in gelovigen, en voorziet ons van het beeld dat er een glorieuze toekomst is waarin Gods koninkrijk uiteindelijk volledig zal worden gerealiseerd.

Het onderzoeken en ondersteunen van onze geloofsopvattingen met behulp van de Bijbelteksten is van groot belang. Het geeft ons een fundament om op te staan en te groeien in ons geloof. Laat deze teksten ons aanmoedigen om ons te blijven richten op de beloften van God en om ons voor te bereiden op de terugkeer van Jezus, wetende dat Hij zal komen om ons naar een tijd van vrede en vervulling te brengen.

Het belang van het duizendjarig vrederijk voor vandaag

Laten wij kijken wat wij vandaag kunnen leren van het toekomstige duizendjarig vrederijk.

1. Wij hoeven niet bang te zijn! Het duizendjarig vrederijk geeft ons zekerheid en hoop voor de toekomst voor deze aarde. In een wereld vol chaos en onzekerheden biedt het toekomstige vrederijk ons de geruststelling dat er een tijd zal komen waarin alle dingen zullen worden hersteld. Wij weten dat de wereld zoals wij die nu kennen, niet eeuwig in ellende zal zitten. Er komen duizend mooie jaren aan! (Daarna zal God een nieuwe hemel en aarde maken.)

2. Jezus zal Koning worden over de aarde. Onthoud dat Jezus, onze Verlosser en Heer, zal terugkeren om Koning te worden over de aarde. Hij zal heersen in rechtvaardigheid en vrede zal overal zijn. Dit is niet slechts een vage hoop, maar een belofte die in de Bijbel wordt bevestigd. In Openbaring 11:15 staat geschreven:

"In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld, en dat van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’

Dit betekent dat Jezus zal (en al heeft) triomferen over alle duisternis en onderdrukking, en dat Hij alle autoriteit zal hebben (en al heeft). Hoewel de duivel nu los is en wij de verleidingen van de duivel moeten weerstaan, zal de duivel tijdens het vrederijk voor duizend jaar zijn opgesloten.

3. Wij weten dat de wereld hersteld zal worden. Het vrederijk geeft ons zekerheid dat de wereld hersteld zal worden van alle milieurampen en ellende. Dit betekent dat er een tijd zal komen waarin alle pijn, lijden en verdriet zullen verdwijnen. De schepping zal vernieuwd worden en bijna alles zal zijn zoals God het bedoelde. Dit geeft ons hoop en bemoedigt ons te midden van de moeilijkheden die we vandaag de dag ervaren in een gebroken wereld.

3. Wij mogen vandaag al koninklijk leven in Gods geestelijke koninkrijk. Het vrederijk herinnert ons eraan dat hoewel we nog niet in het fysieke duizendjarige koninkrijk leven, we vandaag al een koninklijk leven mogen leiden in Gods geestelijke koninkrijk. Als gelovigen zijn we verbonden met Christus en hebben we Zijn Geest in ons. Dit betekent dat we al deel uitmaken van Zijn koninkrijk en deel hebben aan Zijn overvloedige zegeningen. We hoeven niet te wachten op het duizendjarige rijk om te ervaren wat het betekent om deel te zijn van Zijn koninkrijk.

4. Alle ellende op aarde is maar tijdelijk. Het vrederijk herinnert ons eraan dat alle ellende en lijden op aarde slechts tijdelijk is. Het gaat voorbij, maar de beloften van God zijn eeuwig. In 2 Korintiërs 4:17 lezen we:

"En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft."

Dit betekent dat de ellende die we op dit moment ervaren in vergelijking met de heerlijkheid die komt, als niets zal zijn. Het premillenialisme herinnert ons eraan dat er een einde zal komen aan alle moeilijkheden en dat we verblijd mogen zijn in de hoop die we hebben door Christus.

Wil jij nog veel meer weten over de eindtijd? Lees dan het boek De opname en wederkomst. Bestel nu direct gratis dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot. In dit boek kunnen en zullen wij veel dieper ingaan op de eindtijd.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God.