Eindoordeel van God: 8 redenen waarom Christenen dit niet meemaken.

Als christenen is het belangrijk om meer te weten over het eindoordeel van God, zoals beschreven in de Bijbel. Een veelbesproken onderwerp is de grote witte troon, waar alle ongelovigen die hebben geleefd uiteindelijk zullen worden geoordeeld. Maar wat betekent dit voor christenen? Maken zij deel uit van dit eindoordeel? Het antwoord is nee. In dit artikel zullen we ontdekken waarom christenen geen onderdeel uitmaken van het eindoordeel dat plaatsvindt bij de grote witte troon. We zullen verschillende redenen verkennen die zijn gebaseerd op de waarheden uit de Bijbel. Laten we samen duiken in deze belangrijke kwestie.

Openbaring 20:11-15

"Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid."

Oordeel van de ongelovigen

Volgens de Bijbel zullen alle ongelovigen geoordeeld worden voor de grote witte troon van God, zoals beschreven in Openbaring 20:11-15. Dit betekent dat iedereen die tijdens zijn leven Jezus Christus niet als Verlosser heeft aangenomen, voor deze troon zal staan om rekenschap af te leggen van hun leven.

Schuldigverklaring van de ongelovigen

Het is belangrijk om te begrijpen dat het doel van dit oordeel niet is om te bepalen wie wel of niet in de hemel mag komen. Het is eerder een bevestiging van de definitieve staat van degenen die ervoor kiezen om een leven zonder God te leiden. De Bijbel zegt dat zij, nadat ze voor de grote witte troon hebben gestaan, veroordeeld zullen worden (Openbaring 20:12).

Het lot van de ongelovigen

Na het oordeel worden alle ongelovigen in de hel geworpen. De hel is een plaats van eeuwige scheiding van God en het is een verschrikkelijke plek van lijden. Het is een realiteit waar we niet licht over moeten denken. Het zal een verschrikkelijke en eeuwigdurende pijn en verdriet zijn.

Gods rechtvaardigheid en genade

Het eindoordeel van God mag ons eraan herinneren dat Gods rechtvaardigheid volkomen is en dat Hij aan elk individu het oordeel zal geven dat rechtvaardig en passend is. Tegelijkertijd wil God dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Daarom biedt Hij genade en redding aan door Jezus Christus, zodat eenieder die in Hem gelooft, gered kan worden van het definitieve oordeel. Mensen moeten op de aarde een keuze maken voor de eeuwigheid.

Waarom maken Christenen geen onderdeel uit van het eindoordeel?

Reden 1: De gemeente wordt apart beoordeeld door Jezus Christus bij de rechterstoel

Een belangrijke reden waarom Christenen geen deel uitmaken van het eindoordeel is dat zij apart beoordeeld zullen worden door Jezus Christus zelf. Dit staat beschreven in 2 Korintiërs 5:10, waar staat: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij in zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." Dit betekent dat degenen die Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen, na hun dood zullen worden geoordeeld op basis van hun daden in dit leven. Voor gelovigen is dit een moment van rekenschap afleggen en beloning ontvangen, niet van veroordeling. Dit is een geruststellende gedachte voor Christenen, omdat zij weten dat hun hoop en vertrouwen in Christus hun redding waarborgen.

Reden 2: Het boek des levens

Een andere reden waarom Christenen niet worden meegenomen in het eindoordeel is het bestaan van het boek des levens. Dit wordt vermeld in Openbaring 20:12, waar staat: "Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden." In dit boek des levens staan de namen van allen die in Jezus Christus hebben geloofd en Hem als Verlosser hebben aangenomen. Door hun geloof en vertrouwen in Christus zijn zij al verzekerd van hun eeuwige bestemming in de hemel. Dit betekent dat Christenen niet veroordeeld zullen worden op basis van hun daden, maar dat zij al door genade zijn gerechtvaardigd en hun namen in het boek des levens staan.

Reden 3: Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn

Een belangrijk principe dat doorheen de Bijbel wordt benadrukt, is dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8:1 zegt: "Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld." Dit betekent dat gelovigen geen deel zullen uitmaken van het eindoordeel van de grote witte troon. Christenen zijn gerechtvaardigd door hun geloof in Jezus Christus, wat betekent dat alle schuld en veroordeling van hun zonden op Hem is geplaatst. Dit is mogelijk gemaakt door het offer van Jezus aan het kruis. Door Zijn dood en opstanding is er vergeving van zonden en eeuwig leven voor allen die in Hem geloven. Hieruit blijkt dat degenen die in Christus Jezus zijn, volkomen zijn vrijgesproken van veroordeling en zijn bestemd voor het eeuwige leven met Hem.

Reden 4: Christenen zijn niet bestemd voor de toorn van God

Een andere belangrijke reden waarom Christenen geen deel uitmaken van het eindoordeel is dat zij niet bestemd zijn voor de toorn van God. In 1 Tessalonicenzen 5:9 staat: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus." Christenen zijn verlost van de straf die wij verdienen vanwege onze zonden door het geloof in Jezus Christus. Jezus heeft al onze toorn en straf op zich genomen, zodat wij vrijgekocht en verzoend zijn met God. Dit betekent dat Christenen niet onderworpen zullen worden aan de oordelen van de grote witte troon, maar dat zij door genade en geloof bestemd zijn voor de zaligheid en eeuwig leven.

Reden 5: De schuldbrief waarin wij werden aangeklaagd is vernietigd

Nog een belangrijke reden waarom wij geen deel uitmaken van het oordeel is dat de schuldbrief waarin wij werden aangeklaagd is vernietigd. In Kolossenzen 2:13-14 staat: "En Hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. Hij heeft het schriftelijk bewijs, dat tegen ons getuigde en waarin wij beschuldigd werden, uitgewist en het aan het kruis genageld." Dit betekent dat de schuldbrief die tegen ons getuigde en ons aanklaagde, niet langer van kracht is. Jezus heeft al onze overtredingen vergeven door Zijn offer aan het kruis. Hij heeft de schuldbrief vernietigd en al onze zonden uitgewist. Hierdoor zijn gelovigen vrijgesproken van veroordeling en kunnen ze deel uitmaken van Gods eeuwige koninkrijk.

Reden 6: De gelovigen zijn al opgestaan voor de grote witte troon

Een andere reden waarom Christenen geen deel uitmaken van het eindoordeel is dat de gelovigen al zijn opgestaan voor de grote witte troon. In Openbaring 20:6 staat: "Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang." Dit verwijst naar de opstanding van de gelovigen, die plaatsvindt vóór het eindoordeel. Gelovigen hebben al deelgenomen aan de opstanding van Jezus Christus en hebben eeuwig leven ontvangen. Ze hebben al deel aan het koninkrijk van God. Daarom zal hun toekomst niet bepaald worden bij het eindoordeel.

Reden 7: Christenen zijn opgestaan om te regeren tijdens het vrederijk

Een belangrijk aspect van het geloof is dat Christenen zijn opgestaan om te regeren tijdens het vrederijk. In Openbaring 5:10 staat: "En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde." Deze woorden worden uitgesproken in een visioen van Johannes, waarin hij de gelovigen ziet zitten op tronen, regerend met Christus over de aarde. Dit betekent dat Christenen een speciale positie hebben in Gods plan voor de toekomst. Ze zullen niet veroordeeld worden bij de grote witte troon, maar ze zullen in plaats daarvan deelhebben aan de heerschappij van Christus over de aarde tijdens het vrederijk (en de nieuwe hemel en aarde).

Reden 8: Het eindoordeel spreekt over de beoordeling van de doden (de ongelovigen) en niet de levenden (de Christenen)

Een belangrijk punt om op te merken is dat het eindoordeel spreekt over de beoordeling van de doden, namelijk de ongelovigen, en niet over de levenden, de Christenen. In Openbaring 20:11-12 staat: "En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten. En er werd geen plaats voor hen gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken." Hier wordt duidelijk gesproken over de beoordeling van de doden, niet van de levenden. Christenen hebben al deelgenomen aan de opstanding en hun namen staan in het boek des levens. Christenen zijn niet dood, zij zijn levend voor God. Ze zijn niet onderworpen aan het definitieve oordeel van de grote witte troon.

Het Oordeel over de Gemeente: Beoordeling zonder veroordeling

Als gelovigen in Jezus Christus worden we aangemoedigd te weten dat we niet veroordeeld zullen worden voor onze zonden. In Romeinen 8:1 lezen we: "Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld." Dit betekent dat het eindoordeel van de grote witte troon niet op ons van toepassing is, omdat ons oordeel al is gedragen door Jezus aan het kruis. We zijn door genade gerechtvaardigd en hebben vrede met God (Romeinen 5:1).

Hoewel gelovigen niet veroordeeld worden, zullen we wel beoordeeld worden op onze daden voor de rechterstoel van Christus. In 2 Korinthe 5:10 staat: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij in zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." Dit betekent dat we rekenschap zullen afleggen over hoe we hebben geleefd als gelovigen en welke beloningen we krijgen op basis van onze gehoorzaamheid aan Gods wil.

In 1 Korinthe 3:13-15 wordt ons dit principe verder uitgelegd: "Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij erop gebouwd heeft, blijft, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.”

Deze verzen vertellen ons dat onze werken op de proef gesteld zullen worden door vuur. Als onze werken standhouden, zullen we beloond worden, maar als ze worden verbrand, zullen we schade lijden. Dit betekent echter niet dat we verloren zullen gaan, maar eerder dat we onze beloningen mislopen en beschaamd staan tegenover Jezus. Het behoud van onze ziel is verzekerd door het werk van Jezus Christus, maar onze werken worden beoordeeld om te bepalen welke beloningen we zullen ontvangen.

Een andere relevante Bijbeltekst die spreekt over het oordeel voor de gelovigen is 1 Petrus 4:17: "Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?" Deze verzen wijzen erop dat het oordeel begint bij de gelovigen, het huis van God. Dit betekent niet dat we veroordeeld worden tot de hel, maar dat we als gelovigen verantwoordelijkheid dragen voor onze wandel met God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Dit oordeel is een gezonde manier voor God om ons bewust te maken van onze daden en motieven. Het is een proces van zuivering en loutering, zodat we steeds meer op Christus kunnen gaan lijken. Vandaag mogen wij namelijk al naar de stem van de Heilige Geest luisteren, als Hij ons hart beproeft. Dit wordt ook benadrukt in Hebreeën 12:6-7: "Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u zonder bestraffing bent, waar allen deze deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen."

Beloningen voor Christenen in de hemel

Het eeuwig leven

Een van de grootste beloningen die Christenen in de hemel ontvangen, is het eeuwig leven. In Johannes 3:16 staat: "Want God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." Door ons geloof in Jezus Christus ontvangen we de gave van eeuwig leven, waar we met Hem in de hemel zullen zijn voor altijd. Dit betekent dat we geen dood of lijden meer zullen ervaren, en dat we in volledige gemeenschap met God zullen leven.

Kronen en beloningen

Naast het eeuwig leven zijn er ook beloningen en kronen die Christenen in de hemel zullen ontvangen. In 2 Timoteüs 4:8 lezen we: "Voortaan ligt voor mij de krans van de rechtvaardigheid gereed, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn verschijning hebben liefgehad." Deze kronen symboliseren beloningen voor onze gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God tijdens ons aardse leven. De beloningen verschillen per persoon en we kunnen zelfs meerdere kronen ontvangen, zoals de kroon van rechtvaardigheid, de kroon van het leven, de kroon van heerlijkheid en andere.

Aangesteld over veel bezit

Jezus belooft ons dat we als gelovigen in de hemel aangesteld zullen worden over veel bezit. In Mattheüs 25:21 staat: "Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer." Dit betekent dat we in de hemel verantwoordelijkheden en autoriteit zullen hebben over bepaalde aspecten van het hemelse koninkrijk. We zullen de zegeningen van God delen en een rol van betekenis spelen in Zijn eeuwige plan.

Stralen als de zon en de sterren

Daniel 12:3 zegt: " De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd." Dit verwijst naar het glorieuze lichaam van de gelovigen in de hemel, dat zal stralen als de zon en de sterren. Onze vernedering zal plaatsmaken voor heerlijkheid en we zullen voller en stralender zijn dan we ons ooit kunnen voorstellen. Dit is een prachtige beloning, waarbij we in volledige gemeenschap met God zullen zijn en we Zijn glorie zullen weerspiegelen.

Wil jij nog veel meer weten over de eindtijd? Lees dan het boek De opname en wederkomst. Bestel nu direct gratis dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot. In dit boek kunnen en zullen wij veel dieper ingaan op de eindtijd.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God.