Leven door de Heilige Geest

In dit boek behandelen wij sleutels waardoor wij door de Heilige Geest in Gods genade van rechtvaardigheid kunnen leven. De Heilige Geest is niet alleen een bepaalde kracht of gevoel. Hij is een Persoon met een wil, emoties, gevoelens en een verstand[1]. De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons aangaan en ons leiden op onze weg.

God bestaat uit een Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Dankzij het offer van Jezus Christus is het mogelijk dat de Heilige Geest voor altijd woont in een gelovige. De scheiding tussen God en de mens is door Jezus weggenomen en daardoor mogen wij voor eeuwig vervuld zijn met de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet een Persoon die af en toe op bezoek komt. Eerst naar gelovige A, dan naar gelovige B en vervolgens naar gelovige C. Nee, De Heilige Geest is overal tegelijk aanwezig. De Heilige Geest is op dit moment zowel bij mij, bij jou, bij de gelovigen in China en de gelovigen in Brazilië. Daarnaast zal de Heilige Geest ons nooit meer verlaten.

En Ik (Jezus) zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, (…) (Johannes 14:16-17)[2]

Over de Heilige Geest valt veel te schrijven en Hij betekent veel voor de gelovige. Zo is de Heilige Geest onze Trooster, Helper, Leraar, Leidsman, Zegel, Bemoediger en Gids en geeft Hij ons kracht, gaven, rust, tongentaal en openbaart Hij aan ons de diepten van God[3]. De Heilige Geest leidt ons in onze complete leven. Begrijp je waarom de wedergeboorte zo belangrijk is? Elke sleutel om te leven in rechtvaardigheid vindt zijn oorsprong tijdens de wedergeboorte. Door de doop in de Heilige Geest is het mogelijk om de Heilige Geest te horen en te ervaren in het leven. In dit hoofdstuk beperken wij ons op de punten die de Heilige Geest voor ons wil doen met betrekking tot rechtvaardig leven. Door de inwoning van de Heilige Geest is er vernieuwing gekomen in de mens. Wij luisteren niet naar een op papieren geschreven wet, wij luisteren en wandelen door de Heilige Geest.

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. (Romeinen 7:6)

[1] Zie bijvoorbeeld: Johannes 16:7-13, Handelingen 13:2, 16:6-7, Romeinen 8:14, 1 Korinthe 12:11 en Efeze 4:30.

[2] Zie ook: Efeze 1:13-14

[3] Johannes 14:16, 14:26, 16:13, Handelingen 1:8, 9:31, Romeinen 8:14, 8:26-27, 1 Korinthe 2:10-12, 12:4-11, Galaten 5:22-23, Efeze 1:13-14 en 2:18.

De belofte in het Oude Testament

De Heilige Geest is niet plotseling op het toneel verschenen tijdens de Pinksterdag. God beloofde dat dit zou gebeuren en verkondigde dit door Zijn profeten. Nadat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest en in tongentaal spraken, stapte Petrus naar voren en hij nam het woord. Hij zei:

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. (…) En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2:16-21)

De Pinksterdag was een vervulling van de woorden van de profeten. Gods Heilige Geest werd uitgestort op iedereen die in geloof Jezus aannam en iedereen die de naam van de Heere aanroept zal zalig, gered en gerechtvaardigd worden. Dit wordt niet bereikt of ontvangen door eigen werken, maar het is een geschenk van God en de Heilige Geest. In het Oude Testament zien wij duidelijk dat alleen de Heilige Geest de mens rechtvaardig kan maken.

Ik (God) zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. (Ezechiël 36:25-27)

Dit is een prachtige belofte vanuit het Oude Testament. Wie zorgt ervoor dat de gelovige in de verordeningen en bepalingen wandelt? Wie zorgt ervoor dat de gelovige gereinigd wordt? Wie verandert het hart? Wie geeft de gelovige een nieuwe geest? Wie geeft de gelovige de Heilige Geest? Dat is God zelf door de kracht van de Heilige Geest! God zag dat het de mens niet lukte om de wet van Mozes te houden. Daarom besloot God om de mens te hulp te komen door ons een rein hart te geven en Zijn Geest aan ons te geven, zodat wij daadwerkelijk Zijn geboden en verordeningen in acht kunnen nemen. Let op, God heeft ons genade gegeven om Zijn bepalingen en verordeningen in acht te nemen. God zorgt ervoor dat wij ten goede veranderen tot een rechtvaardig persoon met rechtvaardige daden. God heeft ons geen genade gegeven om Zijn bepalingen en verordeningen compleet te negeren en te zeggen: ‘Ik leef onder de genade, dus ik leef een zondig leven vol dronkenschap, overspel, afgoderij, etc.’  

Ten eerste sprenkelt God water op de gelovige (of pasbekeerde). Dit is een prachtige verwijzing naar de waterdoop van de wedergeboorte. Ten tweede zal God de gelovige een nieuw hart en geest geven. Zijn geest komt tot leven, wat weer een prachtige verwijzing is naar de wedergeboorte. Het hart is niet meer verhard, maar is ontvangbaar geworden voor de goedheid van God en is aangepast waardoor de gelovige in een relatie met God kan leven. Vervolgens ontvangt de gelovige de Heilige Geest, waardoor de wedergeboorte compleet is geworden. Met deze onderdelen heeft God ons in staat gesteld om te leven door de Geest en Zijn verordeningen en bepalingen in acht te nemen.

Sleutel 7: Leven door de Heilige Geest

Het is belangrijk om te leven door de Heilige Geest. Weet je nog dat God (de Heilige Geest) en de geest van de mens één zijn geworden?

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:17)

Dit betekent dat wanneer wij leven door onze eigen geest, wij ook gelijk leven naar de principes van de Heilige Geest. Onze geest is volmaakt geworden en heeft dezelfde rechtvaardigheid als Christus ontvangen[1]. Als Paulus zegt dat wij moeten leven door de Geest, dan maakt het niet zoveel uit of hij de Heilige Geest of de geest van de mens bedoelt, omdat wij één zijn gemaakt. Paulus legde sleutel 7 mooi uit in hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. In hoofdstuk 7 vermeldde Paulus dat hij een innerlijke strijd ervoer tussen zijn zondige natuur en zijn verstand. Zonder de Heilige Geest kunnen wij ook zo’n strijd ervaren. Vervolgens legde Paulus aan ons uit hoe wij deze strijd kunnen winnen. In de eerste plaats zijn wij verlost van de zondige natuur door Jezus Christus[2]. In de tweede plaats is het nu onze taak om niet meer door de zondige natuur (het vlees) te wandelen, maar door de Geest te wandelen.

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1)

Paulus legde in dit hoofdstuk uit hoe wij moeten leven door de Geest. In de eerste plaats is het belangrijk om in Christus Jezus te zijn door de wedergeboorte. Door de bekering, waterdoop en de doop in de Heilige Geest zijn wij in Christus Jezus en is onze hele identiteit veranderd. Aangezien wij een nieuwe geestelijke identiteit hebben ontvangen is het belangrijk om gehoor te geven aan de Geest en geen gehoor te geven aan het vlees.

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Romeinen 8:2)

Bij het woord ‘wet’ moeten wij denken aan ‘de heerschappij’ of ‘de macht’. De BGT vertaalt deze tekst als volgt:

Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de Heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven. (Romeinen 8:2, BGT)

Oftewel, de Heilige Geest heeft de gelovige vrijgemaakt van de macht van de zonde en geplaatst onder de macht van God. Wij zijn geen slaven meer van de zonde, maar zijn vrijgemaakt en mogen nu gehoorzaam zijn aan de Geest. Als wij de wet van Mozes vergelijken met de wet van de Heilige Geest, dan is de wet van Mozes gericht op onze eigen rechtvaardigheid en onze eigen inspanningen die nooit voldoende zijn, terwijl de wet van de Heilige Geest een bekrachtiging is van God om ons te bevrijden van de zonde[3]. Door te leven door de Geest vallen wij niet meer onder de wet van de zonde, maar ook niet onder de wet van Mozes.

Want wat voor de wet (van Mozes) onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3-4)

Zoals wij in deel 1 zagen was de wet van Mozes krachteloos door de zondige natuur van de mens. De mens kan niet rechtvaardig worden door eigen goede werken doordat iedereen een zondige en opstandige natuur bezit. God had een andere oplossing nodig, en dat is de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige[4]. Maar, God kon Zijn Geest niet aan de mensen geven want er was eerst verzoening nodig voor de zonden die de mens deed en doet. Daarom zond God Zijn Zoon naar de aarde. Jezus werd gelijk aan een mens en nam dezelfde menselijke natuur aan die verleid kan worden om te zondigen. Alleen gaf Jezus niet toe aan de zonde, maar Hij leefde rechtvaardig. Vervolgens werd Jezus aan het kruis van Golgotha gestraft voor alle zonden die alle mensen hadden gedaan, terwijl Hij zelf geen straf verdiende. Jezus werd aan het kruis tot zonde gemaakt en daardoor heeft Hij het oordeel van de zonde gedragen[5]. Doordat Jezus heeft afgerekend met de zonde en met de zondemacht, is voor ons de deur geopend om rechtvaardig te leven zonder beheerst te worden door de zondige natuur. Wij vervullen de eis van de wet door een rechtvaardig leven. Niet doordat wij zelf zo goed waren, maar omdat wij mogen delen in de rechtvaardigheid van Jezus en kracht ontvangen van de Heilige Geest. Wat de wet van Mozes niet lukte, lukt wel de wet van de Heilige Geest: namelijk dat wij rechtvaardig zijn en niet meer onder de macht van de zonde leven.

Daarom roept Paulus ons op om niet meer naar de zondige natuur te wandelen, maar door de Geest te wandelen. Door de wedergeboorte zijn wij verlost en nu is het tijd om met ons verstand een wilsbesluit te maken om niet meer de onnodige vleselijke verlangens te volgen, maar de Geest te volgen. Dit is mogelijk, doordat de Heilige Geest ons de kracht en macht geeft om dit te doen. De Heilige Geest heeft ons vrijgemaakt om te leven zoals God het bedoeld heeft.

Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. (Romeinen 8:5-6)

In Sleutel 5b zagen wij dat wij ons denken horen te vernieuwen. Bovenstaande Bijbeltekst geeft dit ook aan. Kiezen wij om onze gedachten te vullen met de zondige natuur of vullen wij onze gedachten met de dingen van de Geest? Eigenlijk geeft Paulus in dit hele hoofdstuk aan dat iemand die is wedergeboren automatisch niet meer hoort te wandelen door het vlees maar hoort te wandelen door de Geest. Zondige gedachten kunnen bij iedereen naar boven komen, maar wat besluiten wij, als Geestelijke personen, om met deze gedachten te doen? Nemen wij de gedachten krijgsgevangen of laten wij ons verleiden door de zonde? Om een keuze te maken geeft Paulus ook de uitkomst van deze levenswijzen. Kiezen wij voor het zondige vlees, dan beërven wij de geestelijke dood. Kiezen wij voor de Geest, dan beërven wij het leven en de vrede.

Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:7-8)

Mensen die zeggen: ‘Ik leef in de genade van God, het maakt God niet meer uit of ik zondig, dus ik zondig er op los,’ begrijpen niet dat de zondige daden vijandschap brengen bij God. God wordt bedroefd van de zondige daden die wij doen[6]. God houdt evenveel van iedereen, maar God wordt bedroefd door de zondige daden. En dat is best logisch. Stel, jij bent een ouder van de 5-jarige Sem en de 4-jarige Jona en op een dag besluit Sem om Jona te slaan. Is jouw liefde voor Sem weg, of houd je nog steeds van hem? Ik denk het laatste. Tegelijkertijd ben je verdrietig omdat Jona pijn heeft gekregen. Je blijft van Sem houden, maar je hebt verdriet van de keuze die hij heeft gemaakt. Zo is het ook bij God. Als wij een zonde hebben begaan, dan blijft God van ons houden, maar God heeft verdriet van de keuze die wij hebben gemaakt. Onze keuze zorgde er namelijk voor dat iemand anders benadeeld werd, en aangezien God net zoveel van ons als de benadeelde houdt, doet dit voor God pijn en brengt dit vijandschap teweeg.

Daarnaast kan iemand niet tegelijk naar het vlees en naar de Geest leven. Het vlees is gericht op de eigen egoïstische verlangens, terwijl de Geest gericht is om ook anderen te dienen. Deze dingen kunnen niet samengaan en daardoor ontstaat er een strijdveld als iemand zowel naar het vlees als naar de Geest wil leven. Het is onmogelijk om beiden tegelijk te doen. Er ontstaat altijd een conflict, want de zondige natuur wil altijd rebelleren tegen God en doet nooit Gods wil.

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:9)

In dit vers zien wij nogmaals hoe belangrijk de wedergeboorte is. Door de wedergeboorte is onze zondige natuur gestorven en zijn wij opgestaan in een nieuw lichaam samen met de Heilige Geest. Door de wedergeboorte leven wij niet meer onder de macht van de zondige natuur, maar leven wij samen met de Heilige Geest. Iemand die is wedergeboren is dus geestelijk rechtvaardig en iemand die niet is wedergeboren behoort God niet toe, hoe goed hij zijn best ook doet om rechtvaardig te leven. Er is één weg tot redding en rechtvaardigheid en dat is Jezus Christus[7].

Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. (Romeinen 8:10)

In deze tekst lezen wij dat het belangrijk is om te beseffen dat een mens uit een geest, ziel en lichaam bestaat. Wij zijn rechtvaardig, omdat onze geest rechtvaardig is. Maar ons lichaam is nog (deels) onderworpen aan de zondemacht en is sterfelijk. Er komt een dag dat de mens zijn lichaam achterlaat op aarde en met de geest en ziel de eeuwigheid met God doorbrengt. Het leven op aarde is best raar. In de eeuwigheid is de gelovige volkomen volmaakt, zowel zijn geest, ziel als lichaam. Hier op aarde is alleen de geest volmaakt en de ziel en het lichaam groeien in volmaaktheid. Helaas zien wij de onvolmaaktheid om ons heen en als ik eerlijk ben, zie ik dat ik ook niet in elke situatie volmaakt heb gehandeld. Paulus gaf aan dat de geest van de gelovige leven geeft en rechtvaardig is, zelf op de momenten dat wij de plank volledig hebben misgeslagen. Laat deze Bijbeltekst ons aansporen om te luisteren naar het leven vanuit de geest en niet naar de dood vanuit het lichaam. Laten wij luisteren naar het heilige van God en niet naar de zonde die ons probeert te verleiden. Is het dan mogelijk dat wij losbreken van de zonde en de geestelijke dood en het leven van de Heilige Geest ontvangen? Is de Heilige Geest hier wel sterk genoeg voor?

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11)

Paulus geeft aan wat de Heilige Geest al heeft gedaan. Hij heeft Jezus Christus opgewekt uit de dood en daardoor kan Hij ook onze sterfelijke lichaam levend maken. Dit gebeurt tijdens de opstanding van de doden[8], maar ook vandaag is de Heilige Geest in de gelovige aanwezig met Zijn levenskracht. Het is mogelijk om op aarde los te breken van de zonde en de geestelijke dood, niet door eigen kracht maar door de kracht van de Heilige Geest. In de volgende twee verzen legde Paulus dit uit.

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. (Romeinen 8:12-13)

Zie je wat Paulus zei? Door de wedergeboorte zijn wij niet meer verplicht om naar de zondige natuur te luisteren. De zondige natuur is namelijk gestorven en wij zijn opgestaan in een nieuw leven met de Heilige Geest. Hoe stoppen wij met de zonde doen? Niet door eigen kracht, maar door de Heilige Geest kunnen wij de zondige daden van het lichaam doden. Wandel door de Geest en laat de Heilige Geest binnenin jou Zijn werk doen. En wees je bewust van het feit dat wij niet meer verplicht zijn om als slaaf de zonde te dienen.

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

Ik denk dat iedere christen de Heilige Geest wil verstaan in Zijn leven. Maar willen wij ons ook door de Heilige Geest laten leiden? Ook als Hij iets van ons vraagt wat pijn doet of waar wij geen zin in hebben? Leven door de Geest is één ding. Wij maken het besluit om na te denken over de hemelse dingen en wij besluiten de zonde te doden. Maar wat als de Heilige Geest ons specifieke opdrachten geeft? Willen wij Hem dan ook gehoorzaam zijn? Bij het geleid worden gaat het niet alleen om het heilig leven. De Heilige Geest kan ons bijvoorbeeld ook leiden om te evangeliseren, goed werk te verrichten of offers te brengen voor ons naasten die iets nodig hebben. Geleid worden betekent ook dat wij nederig zijn richting de Heilige Geest. Hij is de Leider en wij mogen Hem volgen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te beseffen dat de Heilige Geest geen dictator is, maar samen wil werken met ons. De Heilige Geest is liefde en is geduldig. Maar het is wel een belangrijke vraag om over na te denken. Als de Heilige Geest vandaag iets aan ons vraagt, gaan wij het dan direct doen of zoeken wij excuses om het niet te hoeven doen?

Romeinen 8 laat duidelijk zien dat het belangrijk is om te leven door de Geest en geleid te worden door de Heilige Geest. Maar niet alleen Romeinen 8 spreekt hierover. In de brief aan de Galaten legde Paulus hetzelfde uit.

(…) Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. (Galaten 5:16-18)

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. (Galaten 6:8)

En ook Jezus heeft dit onderwerp in Zijn onderwijs aangehaald.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:63)

Bovenstaande tekst spreekt ook over het wel of niet begrijpen van de woorden van Jezus. Het evangelie en de woorden die Jezus spreekt kunnen wij alleen begrijpen als de Heilige Geest ons dit openbaart. Ons eigen verstand en begrip kunnen de woorden van Jezus niet begrijpen. Daarom is het belangrijk om God om openbaring te vragen, want met ons eigen verstand kunnen wij Gods Woord niet begrijpen. In alles hebben wij het nodig om geleid te worden door de Heilige Geest en door de Geest te leven. De Heilige Geest is geen optie voor de mens, maar een eerste levensbehoefte. Hoe kunnen wij leven door de Geest?

Ten eerste is het belangrijk om de Heilige Geest ruimte te geven in ons leven. Geef de Heilige Geest inspraak op jouw leven en zoek Hem actief op in jouw stille tijd en gebed. Ga ook bidden voor belangrijke keuzes die jij wil maken in jouw leven en vraag de Heilige Geest om wijsheid.

Ten tweede is het belangrijk om de Bijbel te lezen samen met de Heilige Geest. Vraag de Heilige Geest om de Bijbel uit te leggen en vraag voor openbaringen, zodat je steeds beter weet wat de Heilige Geest van jou verlangt en waarmee Hij jou tot zegen wil zijn.

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (1 Korinthe 2:12)

Ten derde is het belangrijk om de Heilige Geest te gehoorzamen. Luisteren naar de Heilige Geest en Hem verstaan is goed, maar Hem gehoorzaam zijn is nog beter.

Ten vierde is het belangrijk om inzicht te hebben over de goedheid en karakter van God en hierop te willen lijken. Dit doe je door een levende relatie met de Heilige Geest. Hierdoor heb je meer kennis over de verschillen tussen het leven door de Geest en het leven door de zondige natuur.

[1] 2 Korinthe 5:21

[2] Romeinen 7:25

[3] Filippenzen 3:9

[4] Ezechiël 36:26-27

[5] 2 Korinthe 5:21

[6] Efeze 4:30

[7] Johannes 14:6 en 1 Timotheüs 2:5-6

[8] Johannes 5:28-29 en 1 Korinthe 15:

Sleutel 8: De vrucht van de Geest

Paulus legde in de Galatenbrief uit wat de kenmerken zijn van de werken van de zondige natuur.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. (Galaten 5:19-21)

Vervolgens legde Paulus uit wat de vrucht van de Geest is:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Deze twee uitingen zijn tegenpolen. Wij kunnen niet in de vrucht van de Geest leven, terwijl onze gedachten en handelingen bezig zijn met overspel, hoererij, etc. Daarnaast wordt de ene uiting bereikt door ‘de werken van het vlees’, terwijl de andere uiting wordt bereikt door ‘de vrucht van de Geest’. Dit laat Gods genade aan ons zien. Wij kunnen niet werken om de vrucht van de Geest te verdienen, het wordt aan ons gegeven. Daarnaast is er sprake van één vrucht. Er zijn niet verschillende krachten of verschillende bronnen waardoor wij daadwerkelijk in liefde, blijdschap, vrede, etc. kunnen wandelen, alles wordt gegeven door één bron en dat is de Heilige Geest. Wij kunnen deze uitingen niet bereiken door onze eigen werken, maar alleen door relatie en gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Daarom is het belangrijk om ons te richten op het versterken van onze relatie met de Heilige Geest en Hem vertrouwen geven om een goed werk in ons binnenste te verrichten.

Daarnaast zijn er twee bijzondere eigenschappen aan vruchten. Het eerste is dat een vrucht groeit. Laten wij als voorbeeld een peer nemen. Als ik naar een perenboom kijk en ik zie dat er nog geen één vrucht is opgekomen, dan weet ik dat ik de volgende dag nog geen peer kan plukken. Het kan nog honderd tot tweehonderd dagen duren voordat ik een peer van de boom kan plukken die volgroeid is. Als je net één dag tot geloof bent gekomen, dan heb je direct de vrucht van de Geest ontvangen en heb je bovenstaande uitingen in je leven gekregen. Maar tegelijkertijd moeten de vruchten volgroeid worden. Misschien heb je nog een paar maanden nodig om in liefde te wandelen in plaats van in woede-uitbarstingen. De Heilige Geest heeft ons de vrucht gegeven en helpt ons om de vrucht te laten groeien. Maar tegelijkertijd hebben ook wij verantwoording gekregen om de vrucht te laten groeien. Of, zoals Johannes de Doper zei:

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, (Mattheüs 3:8)

Hoe kunnen wij groeien in de vrucht van de Geest? Door in Christus te blijven.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:4-5)

Blijf dicht bij Jezus, wees gehoorzaam aan de Heilige Geest en bestudeer Gods Woord en wij zullen zien dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven zal groeien. Door tijd met God te besteden, Hem te zoeken en Hem te aanbidden, zullen wij steeds meer op Hem lijken. Niet doordat wij zelf zo goed zijn, maar doordat wij Gods goedheid zien. Gods goedheid zorgt ervoor dat wij ons willen bekeren, want wij komen erachter dat de weg die God voor ons heeft de allerbeste weg is. Wij komen erachter dat het karakter van God het allerbeste is en daardoor willen wij op Hem gaan lijken. Niets op aarde kan het karakter en de goedheid van God evenaren.

Of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4, NBV21)

En weet je wat het mooie is van de vrucht van de Geest? Wanneer wij hierin wandelen vervullen wij automatisch de wet van God en hebben wij ons eigen zondige natuur samen met Jezus gekruisigd. Wij hebben het niet meer nodig om elke dag de wet van Mozes te horen, want wij vervullen de wet van God automatisch. De Heilige Geest gaat namelijk nooit tegen Zijn eigen Woord in en als wij wandelen met de Geest en de vrucht van de Geest hebben, dan gehoorzamen wij ook automatisch de wetten en geboden van God!

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. (Galaten 5:22-25)

De tweede bijzondere eigenschap van vruchten is dat wij aan de boom zien wat voor vruchten er komen. Tegelijkertijd zien wij aan de vrucht aan wat voor boom hij heeft gehangen. Iedereen weet dat een appel aan een appelboom hing en een peer aan een perenboom. Als ik zou zeggen ‘Deze peer groeide aan een appelboom,’ dan zou iedereen zeggen dat dat onjuist is. Door de uitingen in ons leven zien wij of een uiting van de Heilige Geest of van de zondige natuur is. Is ons uiting liefde, blijdschap, vrede, etc., dan komt de vrucht van de Heilige Geest. Is de vrucht afgoderij, hoererij, ruzie, afgunst, etc., dan is het een werk van de zondige natuur.

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. (Mattheüs 7:17-18)

Jezus gebruikte deze Bijbeltekst om ons te waarschuwen voor valse profeten. Wij herkennen hun aan de vruchten. Zijn hun vruchten wetteloosheid en zondigheid[1] dan zijn de boom (de bron waaruit de uiting stroomt) en de uitingen verkeerd. Zijn de vruchten liefde, blijdschap, vrede, etc., dan zijn de boom en de uitingen goed.

Vaak is er discussie of vallen of lachen in de Geest, genezingen en demonen uitdrijven waarbij er manifestaties zoals gillen plaatsvinden wel van de goede bron of boom komen. Dit ligt eraan. Als je deze mensen hierna spreekt, en ze verheerlijken Jezus, hebben liefde, blijdschap en vrede ontvangen, dan was de boom goed. Als je deze mensen hierna spreekt, en ze vervloeken Jezus, barsten direct uit in een woedeaanval en zijn heel angstig geworden, dan was de boom verkeerd[2]. Zo simpel is het om te bepalen of iemand een valse of goede dienstknecht van God is.

Tot slot, wanneer wij in ons leven ervaren dat wij uitingen hebben die tot de zondige natuur behoren, dan hoeven wij ons niet hopeloos verloren te voelen. Zoek God op, blijf Hem aanbidden en Hem gehoorzamen en wij zullen zien dat de uitingen van ons leven veranderen van de zondige natuur naar de vrucht van de Geest.

[1] Let op: Iedereen, ook voorgangers en Kerkleiders, kunnen (zondige) fouten maken. Ik spreek over een levensstijl van zonde of voorgangers die mensen oproepen om te zondigen.

[2] Hierbij spreek ik niet over incidentele gevallen, maar over groepen mensen die hetzelfde reageren.

Sleutel 9: Spreken in tongentaal

Een belangrijke gave van de Heilige Geest is het spreken in tongentaal. Tongentaal bouwt ons eigen geest op, waardoor dit een goede sleutel is om te groeien in Gods genade. Over dit onderwerp valt veel te schrijven, maar wij gaan er in vogelvlucht doorheen.

De eerste vraag die wij moeten stellen is: ‘wie kunnen er spreken in tongentaal, is dit een enkeling of iedere wedergeboren christen?’ Laat het duidelijk zijn. Je kunt wedergeboren zijn zonder in tongentaal te spreken, maar de Heilige Geest wil iedere wedergeboren gelovige tongentaal als cadeau geven. Het is ook erg belangrijk om tongentaal te spreken, aangezien dat ons veel (geestelijke) voordelen biedt.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (…) in vreemde talen zullen zij spreken; (Markus 16:17)

Jezus sprak niet over een klein groepje, apostelen of speciale kerkleiders, Jezus sprak over iedere gelovige.

Ook in de brief aan de Korinthe vinden wij belangrijke aanwijzingen om te zien dat iedereen in tongentaal kan spreken. Sterker nog, Paulus zei dat de Korintheleden niet de hele tijd in de dienst in tongen moesten spreken, want het verstoorde de dienst te veel. Wij mogen altijd in tongentaal spreken, maar het mag niet de orde van de dienst verstoren.

Als nu de hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? (1 Korinthe 14:23)[1]

In de Bijbel lezen wij over twee verschillende tongentalen. De eerste tongentaal is tot opbouw van de gemeente of anderen. Deze tongentaal moet vertaald worden zodat de gemeente kan worden opgebouwd[2]. Hier gaan wij verder niet op in. De tweede tongentaal is de tongentaal die God aan de gelovige heeft gegeven om zichzelf op te bouwen in het geloof. De Heilige Geest geeft ons ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ die niemand kan verstaan. Het is een rechtstreekse verbinding tussen de geest van de mens naar God de Vader dat geleid wordt door de Heilige Geest. Deze tongentaal bouwt onze eigen geest op en één van de vruchten van tongentaal is dat wij meer gericht worden op de geest en minder gericht zijn op het vlees. Hierdoor wandelen wij meer in de geest en de rechtvaardigheid en minder in het vlees en de zonde.

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. (…) Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op (1 Korinthe 14:2-4)

Door in tongentaal te bidden bouwen wij onszelf op. De Heilige Geest zorgt ervoor dat wij met een perfect gebed bidden tot God. Onze geest vraagt direct aan God wat wij nodig hebben.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. (Romeinen 8:26-27)[3]

Mooi hé? Als wij niet weten hoe wij in een bepaalde situatie moeten bidden, dan kunnen wij altijd in tongentaal bidden en zorgt de Heilige Geest ervoor dat wij naar de wil van God bidden. Dit is een handeling die gedaan wordt door onze geest en ons verstand snapt hier niets van.

Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. (1 Korinthe 14:14)

Tongentaal is dus een perfecte manier om meer gericht te zijn op de geest en de rechtvaardigheid en minder gericht te zijn op de zondige natuur.

Hoe spreken wij in tongentaal? In de eerste plaats is het belangrijk om wedergeboren te zijn. Nadat wij zijn vervuld met de Heilige Geest is het direct mogelijk om in tongentaal te spreken. In het begin kan dit onwennig zijn, maar dat is iets waar wij doorheen moeten breken. Hier zijn een paar tips om te beginnen met tongentaal:

Tip 1: vraag God om de gave om te spreken in tongentaal en geloof dat God het aan jou wil geven[4].

Tip 2: Luister naar aanbiddingsmuziek en aanbid God. Geef jezelf een tijd waarin jij jouw verstand volledig tot rust laat komen, zodat je niet steeds nadenkt over de dingen die je nog die dag moet doen en blijf God aanbidden. Ga op een gegeven moment over in tongentaal.

Tip 3:  Open je mond en begin te spreken. Spreek desnoods eerst een letter van het alfabet uit en geloof God dat Hij jouw klanken laat overgaan in tongentaal.

Tip 4: Zoek gelovigen op die al in tongentaal spreken en vraag hen om jou te helpen. Bid vervolgens samen in tongentaal.

Tip 5: Zorg ervoor dat je alle stappen van de wedergeboorte, dit zijn de bekering, waterdoop en de doop in de Heilige Geest, hebt ontvangen.

Tip 6: Blijf rustig, ook al ontvang je niet direct tongentaal. Blijf in geloof staan en weet dat je binnen de kortste keren in tongen zal spreken. Dank God alvast voor de tongentaal, ook al is de tongentaal nog niet zichtbaar.

Tip 7: wanneer je in tongentaal spreekt, blijf dan regelmatig in tongentaal spreken, zodat het een patroon wordt in jouw leven. Tongentaal is niet bedoeld als eenmalige gebeurtenis, maar het is bedoeld om voortdurend te blijven bidden in jouw geest tot God.

Hoe is het dan? Ik (Paulus) zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. (…) Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. (1 Korinthe 14:15-18)

[1] Lees ook Handelingen 2:4, 10:44-47, 19:6-7, Romeinen 8:26, 1 Korinthe 14:18 en 14:26, Efeze 6:18 en Judas 1:20.

[2] Voorbeelden: Handelingen 2:4-12, 1 Korinthe 12:28-30, 14:5, 14:13 en 14:27-28. In een gemeentedienst is deze gave aan sommigen gegeven, waardoor Paulus oproept dat sommigen in tongentaal spreken en als het niet vertaald wordt hij moet zwijgen. Dit gaat niet over de persoonlijke tongentaal, maar over de tongentaal tot opbouw van anderen.

[3] Zie ook Judas 1:20

[4] Mattheüs 7:7-11 en Lukas 11:9-13.

Samenvatting

God heeft aan Zijn gelovigen de Heilige Geest gegeven en de Heilige Geest helpt ons op onze wegen. Al in het Oude Testament verkondigden de profeten dat de Heilige Geest ons zou rechtvaardigen. Daarom is het belangrijk om samen met Hem te leven. Door het offer van Jezus Christus hebben wij de Heilige Geest gekregen en zijn wij losgebroken van de macht van de zonde. Nu mogen wij leven met de Geest en hoeven wij geen gehoor meer te geven aan de zondemacht. De Geest van God heeft Jezus laten opstaan uit de dood en daardoor weten wij dat Hij ook ons kan bevrijden uit onze zondige natuur. De Heilige Geest wil ons ook leiden en inspraak hebben in ons leven, zodat wij goede keuzen maken en Hem gehoorzaam zijn. Hoe kunnen wij leven door de Geest? Geef de Heilige Geest ruimte in jouw leven, besteed tijd samen met Hem, lees het Woord van God en gehoorzaam de Heilige Geest.

De volgende sleutel die wij behandeld hebben is de vrucht van de Geest. De zondige natuur en de vrucht van de Geest staan lijnrecht tegenover elkaar. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De Heilige Geest geeft ons deze uitingen als genadegave en deze uitingen komen alleen tot stand door de Heilige Geest. De vrucht van de Geest kan groeien door in Christus te blijven en ons te laten leiden door de Geest. Door de vrucht van de Geest gehoorzamen wij automatisch de geboden van God. Daarnaast kunnen wij aan de uitingen in ons leven zien of deze voorkomen vanuit de geest of vanuit de zondige natuur.

Tot slot hebben wij gekeken naar tongentaal. Iedere wedergeboren gelovige kan spreken in tongentaal. Deze taal is bedoeld om onszelf op te bouwen en is een taal die ons geest, onder leiding van de Heilige Geest, spreekt tot God de Vader. Door in tongentaal te spreken zijn wij meer gericht op de Geest en minder gericht op het vlees. Vraag de Heilige Geest om in tongentaal te spreken en Hij zal het je geven.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: