Het nieuwe leven na de wedergeboorte

Nu wij gekeken hebben naar de wedergeboorte van de mens, is het in dit hoofdstuk tijd om te bestuderen hoe een mens na de wedergeboorte kan groeien in genade. De wedergeboorte is een momentopname. Er is maar één moment dat je tot geloof komt, één moment dat je je laat dopen en één moment dat je wordt gedoopt met de Heilige Geest[1]. In het vorige hoofdstuk zagen wij dat de openbaring over de rechtvaardigheid een belangrijke sleutel is om te groeien in genade. Ook in dit hoofdstuk is de openbaring een belangrijke sleutel. God wil ons namelijk elke dag nieuwe openbaringen geven over Zijn Woord en Zijn plan met ons leven.

In dit hoofdstuk behandelen wij de sleutels om elke dag beter in Gods genade te leven. Zoals wij al zagen kunnen wij niet meer of minder rechtvaardig worden in onze geest. Tijdens de wedergeboorte heeft Jezus ons rechtvaardig gemaakt en deze rechtvaardig blijft. Maar, onze ziel en lichaam zijn nog niet direct rechtvaardig en heilig. Daarom roept de Bijbel ons op om een heilig leven te leiden.

Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt (1 Thessalonicenzen 4:3)

Het is dus de bedoeling dat wij een heilig leven leiden. Gods genade is geen excuus om te zondigen. Gods genade betekent ook niet: het maakt niet uit of je wel of niet zondigt. Ja, Gods liefde en onze redding hangen niet af van de zonden die wij doen, maar het is niet de bedoeling om in zonde te leven. Of zoals de apostel Paulus zei:

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! (Romeinen 6:1-2)

Een belangrijk gevaar van de zonde is dat het ons hart verhard en wij uiteindelijk God uit het oog verliezen en Hem de rug toekeren. Daarom is de zonde een gevaar. De zonde is als een slang die langzaam zijn staart om jouw buik trekt. Eerst merk je de slang niet op, maar langzaam trekt de slang zich steeds strakker om jouw buik heen, totdat alle lucht uit het lichaam is getrokken en je geen ruimte meer hebt om adem te halen. Net zoals een slang jouw stevig vast heeft en je niet meer los kan komen, zo functioneert ook de zonde. De zonde is geniepig, maar uiteindelijk is het te laat en voel je niets meer voor Gods relatie in je leven.

Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, (Hebreeën 3:13-14)

Gods genade is zo groot dat Hij ons vergeeft voor onze zonde en ons verlost van de zondemacht. Oftewel, als wij zondigen vergeeft God ons en tegelijkertijd geeft God ons de kracht om los te breken van de zonde. In dit hoofdstuk bestuderen wij hiervoor een aantal sleutels.

[1] De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis, maar je kan wel nieuwe vervullingen of aanrakingen van de Heilige ervaren.

Sleutel 4: Jij leeft niet meer

De vierde sleutel gaat over het feit dat jij niet meer leeft. Dit klinkt heel vreemd, want je ademt en beweegt toch? Wij spreken natuurlijk niet over ons lichaam of ziel. Wij spreken over een onderdeel van ons lichaam en ziel, namelijk onze zondige natuur. Deze natuur is tijdens de wedergeboorte gestorven, gekruisigd met Jezus en bestaat niet meer. In plaats daarvan hebben wij een nieuwe Goddelijke natuur van Jezus ontvangen. Laten wij bekijken hoe dit precies zit.

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? (Romeinen 6:1-2)

Paulus stelde een vraag. Zullen wij in de zonde blijven leven? Dit doen wij niet, want wij zijn gestorven.

Stel je voor. Je hebt een erg vervelende man en vader. Hij pleegt overspel, slaat zijn kinderen en vrouw, is altijd aan het vloeken en is verslaafd aan de drank en sigaretten. Op een dag komt zijn vrouw binnen. De man zit in zijn stoel, maar hij vloekt niet, drinkt geen alcohol, slaat niet en pleegt geen overspel. Wil je weten waarom hij geen gehoor meer geeft aan deze zonden? Deze man is vandaag overleden. Hij kan niet meer zondigen en verkeerde dingen doen met zijn lichaam. Ons zondige natuur is net zoals deze man dood. Het heeft geen verlangen meer naar de zonde en doet de zonde niet meer. Ons zondige verlangen is overleden en het heeft geen nut meer om te leven in zonde.

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? (Romeinen 6:3)

Door de waterdoop tijdens de wedergeboorte zijn wij gedoopt in Jezus Christus. Net zoals Jezus overleed aan het kruis van Golgotha, is ons lichaam overleden aan het kruis van Golgotha. Wij stapten het doopbad in met een zondige natuur en zijn eruit gekomen met een Goddelijke natuur[1].

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (Romeinen 6:4)

Maar dit is niet het einde van het verhaal. Onze oude zondige natuur is gestorven, maar God heeft ons in de plaats van onze oude zondige natuur een nieuwe Goddelijke natuur gegeven en wij leven in Christus. Wij zijn compleet één geworden met Jezus Christus, zowel in Zijn dood als in Zijn opstanding. Wij leven niet meer in een leven met zonde, maar leven in een heilig nieuw leven samen met Jezus en de Heilige Geest.

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. (Romeinen 6:5, NBV21)

Door onze zondige natuur te kruisigen en dood te houden, delen wij in de dood van Jezus. Dit kan soms pijn en moeite kosten. Maar wij delen tegelijkertijd in Jezus Zijn opstanding. Zowel vandaag doordat onze geest één met Jezus is[2], maar ook in de toekomst als wij een verheerlijkt lichaam ontvangen.

De zondige natuur houden wij dood door het aan het kruis te houden. Jezus heeft uit Zijn genade de prijs betaald, onze zondige natuur gedood en ons een nieuw leven gegeven. Dankzij Jezus’ genade hoeven wij geen slaven meer te zijn van de zonde en tegelijkertijd roept Paulus ons op om ons niet opnieuw tot slaaf te laten maken van de zonde.

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. (Romeinen 6:6-7)

Onze hele identiteit is veranderd. Wij zijn geen zondaren meer en hebben niet meer de noodzaak om te zondigen. Jezus heeft ons verlost van de zondemacht.

Misschien denk je: ‘Dat klinkt mooi, maar ik zie in mijn leven zonde. Hoe kan dit?’ God heeft jou een nieuwe identiteit gegeven en de noodzaak om te zondigen is weggenomen. Alleen mis je nog de openbaring over dit feit.

Stel je voor: Er woont een hond bij een verschrikkelijke eigenaar. De eigenaar mishandelt het dier en is nooit lief tegen hem. Op een dag wordt de hond uit huis geplaatst en komt terecht in een liefdevol gezin. Zijn leefwereld is veranderd, hij wordt alleen nog maar liefdevol behandeld, maar hij heeft nog veel tijd nodig om te beseffen dat hij niet mishandeld wordt als de nieuwe eigenaar naar hem toe loopt. In zijn hoofd blijft hij jarenlang onnodig bang voor zijn nieuwe eigenaar, terwijl dit niet nodig was. Hij werd bevrijd uit zijn verschrikkelijke situaties, maar in zijn hoofd bleef hij angstig en voor zijn gevoel was de situatie niet veranderd.

Zo is dit ook voor ons het geval. Wij kunnen blijven zondigen doordat wij ons zo geprogrammeerd hebben in ons hoofd. Wij beseffen alleen niet dat de zonde ons niet meer in zijn macht heeft en wij in vrijheid mogen wandelen. De zonde is tegen ons aan het bluffen. Wij denken dat de zonde ons in de greep houdt, maar eigenlijk zijn wij compleet in de vrijheid gezet en is het mogelijk om zonder zonde te leven.

Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. (Romeinen 6:8)

In plaats van de zondige natuur hebben wij nu een Goddelijke natuur ontvangen. Door de wedergeboorte zijn wij er niet op achteruitgegaan omdat wij met bepaalde levensstijlen moesten breken en niets meer mag, wij zijn er op vooruitgegaan omdat wij nu volgens de beste levensstijl leven en wij een nieuwe identiteit ontvangen hebben. Wij leven een leven samen met Jezus en mogen ons als geliefde kinderen gedragen.

Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:9-11)[3]

Ons oude natuur is voorbijgegaan en is net als Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha. En het goede nieuws is dat Jezus niet alleen is gestorven, maar ook is opgestaan. En net zoals Jezus is opgestaan uit de dood, zijn wij opgestaan en hebben wij een nieuw en heilig leven van Jezus ontvangen.

Wij zijn er al kort op ingegaan. Ons oude natuur is gekruisigd.

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (Galaten 5:24)

De kruisiging was een verschrikkelijke straf voor misdadigers. Het deed enorm pijn en iedere misdadiger wilde, als het had gekund, zo snel mogelijk van het kruis afspringen. Vergelijk het met kokend water. Als ik mijn hand in een glas kokend water stop, dan gaan in mijn hoofd alle alarmbellen rinkelen en trek ik zo snel als het kan mijn hand terug uit het glas. Zo probeert de zondige natuur in ons leven terug te komen en kan het voor ons soms pijnlijk zijn om met bepaalde zonden of verkeerde vrienden te stoppen. Moeten wij ons dan allerlei beperkingen opleggen en onszelf verbieden om bepaalde zonden te doen? Nee, want zo keren wij terug naar de werken van de wet. Het is belangrijk om een wilsbesluit te maken en te zeggen dat wij niet meer in de zonde willen leven. Daarna is het zaak om gericht te zijn op Gods goedheid, heiligheid en Zijn Heilige Geest en ons te richten op de zaken die van God komen, waar wij in sleutel 5 en 6 op terugkomen.

Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer wij de keuze maken om gericht te blijven op het vlees dat God ons dan niet kan veranderen. God wil ons niet domineren, God wil ons helpen en ons vanuit een liefdesrelatie leiden. Als ik besluit om vandaag te stelen, dan kan God tegen mij zeggen dat dat geen goed idee is, maar God zal mij niet met kettingen of touwen vastbinden zodat ik niet kan stelen. Het blijft onze eigen keuze om in zonde te leven of in heiligheid. Paulus riep in de brief aan de Galaten op om niet op ons vlees te letten die in zonde wil leven, maar op onze geest en de Heilige Geest die in heiligheid willen leven. Loskomen van de zondemacht is een genadegave van God, maar de mens kan deze genadegave verwerpen of links laten liggen.

Een belangrijke sleutel om te leven in Gods genade en in heiligheid is om een openbaring te ontvangen dat ons oude natuur van zonde dood is en dood blijft. Wij hoeven niet te zondigen en wij staan niet onder de macht van de zonde, omdat onze oude natuur is gestorven.

[1] 2 Petrus 1:4

[2] 1 Korinthe 6:17

[3] Zie ook Efeze 2:1-10 en Kolossenzen 2:12-15

Sleutel 5a: wees een slaaf van het goede

Nu wij hebben gezien dat wij niet meer onder de macht van de zonde leven, is het ook belangrijk om niet als slaaf de zonde te blijven dienen. Wij zijn door Jezus vrijgemaakt en er is geen noodzaak meer om een slaaf te zijn van de zonde.

Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid (Romeinen 6:12-13a)

Deze Bijbeltekst staat in de gebiedende wijs: ‘Laat de zonde niet regeren’. Waarom niet? Omdat de zondige natuur dood is en aan het kruis hangt. Het hoort geen invloed meer te hebben op ons leven. Stel, je hebt een telefoon en je bent telefoonverslaafd. Je bent bij jouw vrienden en je zit de hele tijd op je telefoon en jij of je vrienden hebben geen oplader. Weet je wanneer je stopt met naar je telefoon te kijken? Op het moment dat de accu van de telefoon leeg is en het niet meer mogelijk is om tijd aan de telefoon te besteden. Veel gelovigen weten niet dat de accu van hun zondige natuur ‘leeg’ is. Het heeft totaal geen zin meer om in zonde te leven, net zoals het totaal geen zin heeft om naar een lege telefoon te staren. De zondige natuur is geweest. Je hebt in zonde geleefd, maar dankzij de wedergeboorte is dit leven voorbijgegaan. Net zoals een vriend tegen jou zou zeggen: ‘leg die telefoon weg, hij is toch al leeg,’ zegt Paulus tegen ons ‘Laat de zonde niet meer regeren, want je oude zondige natuur is toch al dood. Het dient nergens meer voor om te zondigen.’

Stel, het is de volgende dag en met een opgeladen telefoon ben je weer terug bij je vrienden en ga je weer de hele dag op je telefoon doorbrengen. Jij vindt dit erg vervelend en vraagt jouw vrienden om hulp om van jouw telefoonverslaving af te komen. Hoe kunnen de vrienden jou helpen om niet meer aan jouw telefoon te denken? Is dit door telkens tegen jou te zeggen: ‘Je kunt niet meer op je telefoon zitten. Je mag niet op jouw telefoon zitten. Denk niet na over jouw telefoon?’ Of is dit door andere activiteiten te bedenken, waardoor je automatisch niet meer aan jouw telefoon denkt? Dit is precies wat Paulus tegen ons zegt met betrekking tot de zonde.

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:13)

Paulus zegt niet: ‘Je mag niet zondigen, dus denk de hele tijd na dat je niet mag zondigen en doe er alles aan om niet te zondigen.’ Paulus zegt dat wij onze focus moeten veranderen. Wij moeten onze leden ter beschikking stellen aan God en juist goede dingen doen met ons lichaam. Als wij goede dingen doen, hebben wij automatisch geen tijd, energie en zin om verkeerde dingen te doen. Kort samengevat, wees geen slaaf van de zonde, maar wees juist een slaaf van de rechtvaardigheid en van goede werken.

Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. (Romeinen 6:19)[1]

God wil ons uit Zijn genade verlossen van de zondemacht. Waarom? Omdat de zonde een verschrikkelijke slaafmeester is vol van ellende en dood. God wil ons juist brengen tot een punt van zegen en eeuwig leven.

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:22-23)

Laten wij dus goede dingen doen met ons lichaam en een zegen zijn. Gods genade gaat zelfs zo ver dat Hij ons helpt om hierin te kunnen leven en dat Hij ons het verlangen geeft om hierin te leven.

(…) werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. (Filippenzen 2:12-13)

Een belangrijke sleutel om in Gods genade te leven is dus om niet alleen te stoppen met verkeerde dingen doen, maar ook te beginnen met het doen van goede dingen. Paulus schreef hier veel over en in zijn brieven vinden wij dit regelmatig terug. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende Bijbelteksten:

Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. (…) Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:28-32)

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:3-4)

Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. (1 Thessalonicenzen 4:7)

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. (1 Thessalonicenzen 5:15)

Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. (…) Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. (1 Timotheüs 6:10-18)

Zie je het beeld wat Paulus aan ons wil duidelijk maken? Wij horen niet bezig te zijn met zonde, maar horen juist bezig te zijn met het doen van goede werken. Wij kunnen maar met één ding tegelijk bezig zijn. Zijn wij bezig met stelen of geven? Met vloeken of zegenen? Met egoïsme of vrijgevigheid?  Paulus spoort ons aan om bezig te zijn met de goede dingen en automatisch zullen de zonden wegvallen.

[1] Lees ook de context van deze Bijbeltekst: Romeinen 6:15-23.

Sleutel 5b: Verander jouw gedachten

Om sleutel 5a goed toe te passen is het nodig om onze gedachten te vernieuwen. Vroeger waren onze gedachten misschien egoïstisch, gericht op ons eigen zingenot en hadden wij verkeerde gedachten over mensen. In sleutel 5a zagen wij dat wij het kwade moeten vervangen door het goede. Voordat onze acties en daden goed worden, is het eerst nodig dat onze gedachten het besluit maken om goed te zijn. Ons lichaam en onze handelingen worden aangestuurd door onze gedachten die zich in onze ziel bevinden. Het is ons keuze: ga ik leven door de geestelijke principes die God in mijn geest heeft geplant, of blijf ik gehoorzaam aan mijn aardse en zondige verlangens die vanuit de zondige natuur waren binnengedrongen? Wij zagen dat onze zondige natuur is gestorven, maar sommige christenen proberen er alles aan te doen om deze zondige natuur te reanimeren en te blijven in de zonde. Dit is natuurlijk niet het plan van God voor ons leven. Het is belangrijk om vandaag een duidelijk wilsbesluit te maken en te zeggen: ‘Ik ga voortaan mijn leven gebruiken om het goede te doen voor God en de mensen om mij heen.’ Of ‘Ik trek mijn oude mens van voor de wedergeboorte uit en trek mijn nieuwe mens die ik van God ontvangen heb aan.’

Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. (Kolossenzen 3:9-10)

Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)[1]

Tijdens de wedergeboorte heeft God ons nieuw gemaakt. Iedere gelovige is een nieuw mens geworden[2]. Nu is het onze keuze om te wandelen volgens de behoeften en bepalingen van de oude mens of te leven volgens de behoeften en bepalingen van de nieuwe mens. Hoe kunnen wij die beslissing nemen? Door ons denken te vernieuwen. Wees niet meer gericht op je eigen genot en de aardse dingen, maar wees gericht op Gods heiligheid en de hemelse dingen.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, (Kolossenzen 3:1-2)

Wat zijn dan aardse dingen waar wij over kunnen denken? Dit zijn bijvoorbeeld ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, toorn, woede, slechtheid, laster, schadelijke taal en leugens[3]. De acties die mensen uitvoeren vloeien voort vanuit de gedachten. Eerst bedenken wij in ons hoofd een leugen voordat wij de leugen uitspreken. Door onze gedachten te vernieuwen, veranderen automatisch onze handelingen. Als onze gedachten gericht zijn om mensen te benadelen, dan benadelen wij mensen. Als onze gedachten gericht zijn om mensen te zegenen, dan zegenen wij mensen. Stop met verkeerde gedachten en verander deze gedachten met positieve en goede gedachten van God.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:8)

Wij bedenken het goede, zodat verkeerde gedachten op de achtergrond komen. En wat moeten wij doen als er opeens een onreine of verkeerde gedachte opkomt? Die gedachte nemen wij gelijk krijgsgevangen en onderwerpen deze aan de gehoorzaamheid van Jezus.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. (2 Korinthe 10:5-6)

Iedereen kan een verkeerde gedachte hebben. Stel, ik heb een gedachte van angst. Ik vind het bijvoorbeeld eng om te spreken voor een groep mensen. Wat doe ik met deze verkeerde gedachte? Ik neem het direct weg. De gedachte is bijvoorbeeld: ‘Straks sta ik voor een groep mensen en krijg ik een black-out’. Dan kan ik twee dingen doen: deze gedachten voeden en nog duizend-en-één gedachten toelaten over hoe erg deze angst wel niet is, of ik neem deze gedachte direct krijgsgevangen, denk hier niet meer over na en denk over het goede van God en hoe God over mij denkt. Wij moeten bewust onze gedachten controleren, kijken of de gedachte van God komt of uit het vlees komt, en ervoor zorgen dat onze vleselijke en verkeerde gedachten niet de overhand krijgen in ons leven.

Volgens onderzoek heeft een mens tienduizenden gedachten per dag. Van deze tienduizenden gedachten zijn er veel ‘normale’ gedachten die niet van God komen, maar ook niet fout zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gedachten: ‘Wat ga ik op mijn brood smeren,’ ‘welke trui trek ik aan,’ ‘ga ik met de trein of de auto,’ etc. Deze gedachten hoeven wij niet krijgsgevangen te nemen, het zijn gedachten om te kunnen leven en om kleine beslissingen te maken in het leven. Maar als er een verkeerde gedachte in ons opkomt, zoals: ‘zal ik tegen mijn baas liegen,’ ‘zal ik te laat komen op mijn werk,’ ‘zal ik deze winkel uitlopen zonder te betalen,’ dan nemen wij deze krijgsgevangen en luisteren wij naar de wil van God. De gedachtewereld van de mens: Hier gaan veel dingen in om en ik ben blij dat ik niet alle gedachten van de mensen ken, want ik ben bang dat wij zouden schrikken waar mensen soms over nadenken. Als mensen onze gedachten zouden zien[4], laten het dan positieve en goede gedachten van God zijn.

Dit zijn dus manieren om jouw denken te vernieuwen:

1. Leer de waarheid kennen door het Woord van God te bestuderen en ontvang openbaringen.

2. Richt je op de dingen die boven zijn bij God.

3. Denk aan alles wat goed en eerbaar is.

4. Onderwerp je gedachten aan de gedachten van Jezus.

5. Vernieuw je gedachten door te leven in een relatie met God en andere gelovigen[5].

[1] Zie ook Romeinen 12:1-2

[2] 2 Korinthe 5:17

[3] Kolossenzen 3:5-9

[4] Voor de duidelijkheid: mensen kunnen geen gedachten lezen en als mensen beweren dit te kunnen, dan is dit of een leugen of een occulte bezigheid.

[5] 1. Psalm 1:2, 2. Kolossenzen 3:2 3. Filippenzen 4:8 4. 2 Korinthe 10:3-5 5. Spreuken 22:24-26 en Efeze 3:16-19

Sleutel 6: Leef in relatie met God en gelovigen

De volgende sleutel om in Gods genade van rechtvaardigheid te leven is door een levende relatie met God aan te gaan en met Geestvervulde christenen. Is het jou wel eens opgevallen dat jouw vrienden, familieleden en de mensen met wie jij omgaat jou kunnen veranderen? Mensen zijn beïnvloedbaar zowel positief als negatief. Als wij elke dag omgaan met foute vrienden die continu in zonde leven, slechte grappen maken en vloeken, dan veranderen wij langzaam naar dat beeld. Wij worden meegezogen en elke dag lijkt de zonde die onze vrienden doen iets minder erg te worden en daardoor verleggen wij onze grenzen en doen wij meer verkeerde dingen in ons leven.

Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een driftig iemand, anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf. (Spreuken 22:24-26)

Maar wat gebeurt er als wij goede vrienden hebben die goede daden doen, eervol spreken en voortdurend mensen zegenen met woorden en materialen. Dan veranderen wij naar een betere versie van onszelf. Het is belangrijk om met wijze en verstandige mensen om te gaan die een rechtvaardig leven leiden.

Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. (Spreuken 13:20)

Elk mens heeft zijn tekortkomingen en iedereen kan nog groeien in genade. Maar er is één Persoon die volmaakt is in al Zijn handelingen en dat is God. Door een persoonlijke relatie met God aan te gaan, Hem te betrekken in ons leven en voortdurend met Hem te bidden veranderen wij. Wij merken dat de zonde waarin wij misschien wandelden steeds minder een verleiding wordt. De zonde geeft geen vreugde meer. Wij beseffen dat het enige waardevolle in het leven onze relatie met God is. En doordat God liefde, rechtvaardig en goed is, veranderen wij ook in een persoon met meer liefde, meer rechtvaardigheid en meer goedheid in ons dagelijkse leven.

Moge Hij (God de Vader) vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. (Efeze 3:16-19)

Ga de relatie met God aan en je zult veranderen naar Zijn beeld. Of, zoals Petrus zei:

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:13-16)

Samenvatting

Vanaf de wedergeboorte is onze geest volmaakt rechtvaardig, maar onze ziel wordt elke dag vernieuwd. Het is belangrijk om te beseffen dat ons oude zondige natuur is gestorven. Het leeft niet meer en daardoor is er geen noodzaak meer om te zondigen. Ons zondige natuur is samen met Jezus gestorven en wij hebben een nieuw heilig leven samen met Jezus ontvangen. Daarom zijn wij geen slaven meer van de zonde, maar zijn wij slaven van de rechtvaardigheid geworden. Door het goede te doen overwinnen wij het kwade, doordat onze energie en tijd is gericht op het goede van God. Om dit te bereiken is het eerst nodig om ons denken te vernieuwen en te denken over al het goede van God. Laten wij ons oude mens uittrekken en ons nieuwe mens aantrekken, nadenken over de goede dingen van God en onze gedachten krijgsgevangen nemen en onderwerpen aan Jezus. De laatste sleutel dat wij behandelden was dat wij leven in een persoonlijke relatie met God en omgaan met rechtvaardige gelovigen. Hierdoor worden wij vanzelf aangepast aan de goedheid van God.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: