Gods genade doorgeven

Een belangrijke manier om Gods genade te ontvangen is door Gods genade door te geven. Dit werkt op twee verschillende manieren. Iemand ontvangt een genadegave van jou en hierdoor kan diegene God danken voor de genadegave. Wanneer jij een gift geeft aan een broeder die geen eten kan kopen, dan zal deze broeder God danken voor Zijn genade die hij van jou ontvangen hebt. De tweede manier is dat God jou meer kan zegenen en genade geven als je andere mensen genade schenkt. God is een Gever en wil ons alle dingen schenken. Maar God wil dat wij net als Hij gevers zijn. Dit houdt in dat wij Gods genade niet vasthouden, maar dat wij Gods genade ontvangen en doorgeven. Hierdoor zijn wij een stroom die Gods genade ontvangt en door laat stromen naar onze omgeving. Het is natuurlijk ook mogelijk dat jij Gods genade ontvangt doordat een broeder of zuster in de gemeente jou zegent met een genadegave. Wij mogen elkaar zegenen met de genadegaven die God aan ieder van ons heeft gegeven.

Sleutel 13: De wet van Christus

In deel 1 lazen wij over de wetten en geboden van God aan het volk Israël. Dit waren meer dan zeshonderd geboden. Wanneer wij het Nieuwe Testament lezen dan komen wij twee geboden tegen die het hele doel van de wet van Mozes vervullen.

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. (Mattheüs 22:35-40)

Gods grote opdracht voor ons leven is liefde. God heeft ons kennis laten maken met Zijn grote liefde.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Johannes 4:19)

En nu is het onze roeping om de liefde van God uit te delen aan de mensen om ons heen. De wet van Christus lijkt als een zware en moeilijke wet waar wij aan moeten voldoen. Maar eigenlijk is het heel simpel. God vraagt alleen van ons om een doorgeefluik te zijn van Zijn genade en liefde. Dit geldt voor alles waar God ons voor vraagt. Hij vraagt ons om Zijn liefde te delen met de wereld, Zijn goddelijke genezing en vrijheid uit de delen en Zijn zegen die Hij over ons heeft geboden te delen met onze medemensen. Wanneer wij beseffen dat alles wat wij op aarde bezitten, hebben en zijn van God afkomstig is, dan is het niet moeilijk om God dankbaar te zijn voor alles wat Hij ons gegeven heeft. Het is ook niet moeilijk om andere mensen te zegenen met de zegen van God. Onze hele identiteit hoort gefundeerd te zijn in Jezus Christus. Dit betekent dat wij op Jezus willen lijken.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

En wat gebeurt er als wij gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus? Dan zijn wij vol liefde, genade en waarheid[1]. ‘Maar als wij allemaal vol liefde en genade zijn, dan wordt het toch een groot zooitje waarbij wij elke zonde goedkeuren?’ Nee, juist het tegenovergestelde is waar.

Stel, je bent een ouder van een eenjarige jongen. Je ziet dat hij naar het stopcontact kruipt en hij zijn vinger in het stopcontact wil steken. Wat is liefde? Denken: ‘ik zeg maar niets, ik leg hem geen beperkingen op. Het is namelijk niet liefdevol om hem terecht te wijzen.’ Of zeggen dat hij dit niet mag doen, zodat je ervoor zorgt dat hij niet geëlektrocuteerd wordt? Wanneer wij echt onze broeders en zusters liefhebben en wij zien dat zij een zonde doen in hun leven, dan willen wij er alles aan doen om hen te helpen om ervan af te komen. Zij zien misschien niet in dat zij op een weg gaan die hun ellende en dood voorbrengt, maar wij zien dit wel. Daarom roepen wij hen met zachtmoedigheid op om zich te bekeren, want zij zijn te waardevol om in de ellende en de dood te zitten. Begrijp je dat? Mensen oproepen tot bekering mag nooit een daad van veroordeling of betweterigheid zijn. Bekering hoort altijd in liefde te gebeuren. Ja, het kan in sommige gevallen goed zijn om te breken met een broeder die in zonde leeft, maar met het oog om hem te redden en niet om hem te veroordelen[2]. Alles wat wij doen moeten wij in liefde doen, want Jezus heeft alles aan ons gegeven vanuit liefde. De wet van Christus is dat wij wandelen in liefde.

Zoals de Vader Mij (Jezus) liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.  Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, (…) Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. (Johannes 15:9-12)[3]

Jezus roept ons op om in Zijn liefde te blijven en elkaar lief te hebben. Dit wordt ook wel het gebod of de wet van Christus genoemd. Dit zien wij ook terug in de volgende Bijbelteksten:

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. (Romeinen 13:8-10)

Hoe vervullen wij de wet? Door elkaar lief te hebben. Wanneer wij onze naaste liefhebben, dan zullen wij hen geen pijn willen doen. Wij willen hen juist zegenen en willen dat ze in harmonie leven.

Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Galaten 5:14)

Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. (Galaten 6:2)

Wanneer iemand een fout maakt of een (tijdelijke) tekortkoming heeft, dan moeten wij deze persoon niet veroordelen, maar wij moeten hem helpen om die last te dragen. Wij ondersteunen hem en helpen hem om weer op te staan. Dit is de wet van Christus en de wet van de liefde waar wij gehoorzaam aan mogen zijn. Wat is dan precies liefde volgens de Bijbel?

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. (1 Korinthe 13:4-8)

Jezus vraagt aan ons om via deze manier om te gaan met onze broeders en zusters. Wat een zegen zou dat zijn als iedere gelovige op deze manier met elkaar omgaat! Wanneer je nog steeds niet weet hoe wij anderen moeten behandelen, dan helpt de volgende Bijbeltekst ook om dit te beseffen.

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. (Mattheüs 7:12)

Iedereen wil liefdevol behandeld worden. Wanneer ik mijn boodschappen afreken bij de kassa, dan wil ik dan de persoon achter de kassa mij vrolijk, liefdevol en met een glimlach helpt. Ik wil niet door een chagrijnig, zeurende en vloekende kassamedewerker geholpen worden. Sommige mensen willen zelf wel goed behandeld worden door de kassamedewerker, maar wanneer de medewerker per ongeluk een foutje maakt, dan wordt hij door deze mensen uitgescholden en sommigen worden zelfs agressief. Wat is liefde in deze situatie? Door de medewerker goed te behandelen, direct zijn foutje te vergeven en vriendelijk te blijven.

Jezus vraagt aan ons om altijd in liefde te reageren, zelfs al zou iemand ons slecht behandelen en vervolgen.

Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (…) Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Mattheüs 5:43-48)

Door in liefde te wandelen zorgen wij ervoor dat de rechtvaardigheid van God die in ons wedergeboren geest is, doorstroomt naar onze ziel en lichaam. Wij zijn door het geloof in genade rechtvaardig gemaakt door Jezus. Daarom is het belangrijk om in deze rechtvaardigheid te wandelen. Ons oude egoïstische en liefdeloze leven is voorbijgegaan en wij zijn opgestaan in een liefdevol leven. Wij beseffen dat wij geliefd zijn bij de Vader en ons hart is erop gericht om deze liefde te verspreiden naar de mensen om ons heen. Liefde is niet een eenmalige emotie of iets wat wij eenmalig weggeven, liefde is een levensstijl.

Laat alles bij u in liefde gebeuren. (1 Korinthe 16:14)

Liefde is een belangrijke eigenschap van Gods koninkrijk. Als wij goede werken doen voor God en voor de mensen, maar wij doen dit niet uit liefde, dan brengt het ons geen voordeel.

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. (1 Korinthe 13:1-3)

Sommige christenen doen goede werken uit angst of om zich te bewijzen. Zij denken dat God naar hen kijkt en als zij niet goed doen God hen direct afstraft. Dit is werken vanuit angst en dat brengt geen voordeel[4]. Je kunt het net zo goed niet doen. Maar onze houding hoort juist liefde te zijn. Wij doen goede werken en wij zien om naar mensen in nood doordat wij God en de mensen liefhebben en voor hen willen zorgen. God gaf uit liefde Zijn eniggeboren Zoon. Wij mogen uit liefde onze tijd, energie, geld, bezittingen en talenten delen met de mensen om ons heen.

Maar stel nou dat ik mensen gewoon niet liefheb? Wat kan ik doen om liefde in mijn binnenste te laten opborrelen? Laten wij kijken naar een aantal tips.

In de eerste plaats zagen wij dat wij liefhebben, omdat God ons als eerste heeft liefgehad. God is onze bron en wanneer wij tijd met God hebben, zullen wij automatisch in liefde gaan wandelen.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Johannes 4:19)

Stel, ik heb de keuze uit twee bronnen. De eerste bron is Gods liefde. De tweede bron zijn mijn buren en bestaat uit haat, veroordeling, roddel, jaloezie en negativiteit. Ik heb nu de keuze om iedere dag twee uur door te brengen bij een bron. Ik mag zelf kiezen of ik iedere dag bij mijn negatieve buren doorbreng of bij God. Wanneer ik naar mijn buren ga, dan zal ik veranderen overeenkomstig het beeld van de buren. In mijn hart komt haat, veroordeling, roddel, jaloezie en negativiteit. Wanneer ik mensen tegenkom, dan denk ik automatisch negatief over hen. Maar als ik elke dag omgang met God heb, dan verander ik overeenkomstig het beeld van God. Wanneer ik mensen tegenkom, dan denk ik automatisch liefdevol en positief over hen en wil ik hen graag helpen als zij problemen hebben. De eerste tip om mensen lief te hebben is door de juiste bron te kiezen.

In de tweede plaats is het belangrijk om ons kwetsbaar op te stellen bij onze broeders, zusters en God. Misschien loop jij met onopgeloste problemen of pijnen rond. Misschien heb jij een verschrikkelijke jeugd gehad zonder liefde en daardoor heb je nooit een voorbeeld van liefde gezien. Het is dan moeilijk om iets wat je nooit hebt gehad uit te gaan delen naar anderen. Durf je kwetsbaar op te stellen, want God wil al de pijn en verdriet van jou wegnemen, zodat God jouw gebrokenheid wegneemt en liefde geeft.

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. (Psalm 147:3, NBV21)

Wanneer wij in aanraking komen met Gods liefde en Gods herstel in ons leven, dan zullen wij automatisch veranderd worden en in liefde gaan wandelen. Liefde voor onze broeders en zusters is een belangrijke eigenschap van een gelovige.

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:7-8)

In de derde plaats is het belangrijk om elkaar te beschouwen als een grote geestelijke familie. Wij zijn volgens de Bijbel één geestelijk lichaam geworden. Een lichaam werkt erg bijzonder. Wanneer ik een snijwond in mijn duim heb, dan zorgt het lichaam ervoor dat het wondje weer dicht gaat en geneest. Verschillende stofjes worden aangemaakt en vervoerd en in verloop van dagen is het wondje hersteld. Het lichaam heeft voor mijn duim gezorgd. Maar mijn duim hoort ook dingen te doen voor mijn lichaam. Mijn duim heb ik nodig om voorwerpen vast te houden, mijn overhemd dicht te knopen, te schrijven of te sporten. Als mijn duim denkt: ‘Ik wil dat er voor mij gezorgd wordt, maar ik zal niet voor het lichaam zorgen,’ dan mis ik een belangrijk onderdeel van mijn lichaam en ben ik beperkt in de dingen die ik kan doen. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Het is goed om verzorgd te worden door onze broeders en zusters, maar wij horen ook hen te verzorgen en lief te hebben. Het is een wisselwerking.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat (…) Zo is het ook met het lichaam van Christus. (…) God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. (...) God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. (1 Korinthe 12:12-27)

Niemand wil dat zijn eigen lichaam pijn doet en ziek is. Het hele lichaam ervaart die pijn en wil dat dit zo snel mogelijk over is. Wanneer iemand in het lichaam van Christus pijn heeft, dan horen wij in liefde naar diegene om te zien, want wij zijn een geestelijk lichaam.

Liefde voor onze broeders en zusters, maar ook liefde voor de buitenwereld is een logisch gevolg van onze relatie met God. God is liefde, dus wij hebben onze medemensen lief. Niet omdat wij dit verplicht zijn, maar omdat wij één geest zijn geworden met God en daardoor op Hem beginnen te lijken[5].

[1] Johannes 1:14

[2] 1 Timotheüs 1:19-20

[3] Zie ook Johannes 13:34

[4] 1 Johannes 4:18

[5] 1 Korinthe 6:17

Sleutel 14: Vergeef de mensen

Jezus Christus is aan het kruis gestorven om verzoening te brengen. Wanneer wij wedergeboren zijn dan heeft God ons van alle zonden en schuld vergeven.

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. (1 Johannes 2:12)

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, (Efeze 1:7)

God heeft ons vergeven van al onze misstappen. Alles wat wij fout hebben gedaan is dankzij het kostbaar bloed van Jezus vergeven. Iedereen had een grote schuld bij God en iedereen heeft God benadeeld, maar uit Zijn grote genade heeft God ons verzoend door Jezus Christus.

Nu wij vergeven zijn van onze grote schuld bij God de Vader, mogen wij ook vergevingsgezind zijn aan de mensen om ons heen.

Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:32)

Wij mogen anderen vergeven, zoals God ons heeft vergeven. Vergeving is het kwijtschelden van (morele) schuld en het loslaten van wraakgevoelens tegenover iemand die ons onrecht heeft aangedaan. Vergeving is een geloofsstap en gebeurt in genade. Een ander kan iets niet meer goed maken, maar toch besluit jij om diegene te vergeven en zijn schuld kwijt te schelden. Hierbij kun je letterlijk denken aan een geldschuld waarbij je zegt: ‘ik scheld die schuld kwijt, je hoeft niets terug te betalen.’ Maar het kan ook gaan om iets moreels of iets verschrikkelijks wat je bent aangedaan. Denk bijvoorbeeld aan een verschrikkelijke jeugd. Ouders kunnen iemands jeugd niet meer achteraf goed maken of herstellen. Het is al gebeurd. Maar toch besluit iemand om zijn ouders te vergeven en alle wraak en boosheid los te laten. Door vergeving zorgen wij ervoor dat alle bitterheid en woede waarmee wij lopen wegvallen en wij in liefde kunnen wandelen.

Dat wij andere mensen moeten vergeven is voor God geen bijzaak of optie. Het is een belangrijk onderdeel. Als wij anderen niet vergeven, dan zal God ons niet vergeven. Daarom is andere mensen vergeven een belangrijke sleutel om in Gods genade te kunnen leven.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Mattheüs 6:14-15)

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. (Markus 11:25)

Waarom is vergeving zo belangrijk voor God? Petrus vroeg aan Jezus hoe vaak hij iemand moest vergeven. Jezus zei dat hij zeventig maal zevenmaal moest vergeven, oftewel hij moest in een levensstijl van vergeving leven en mensen continu vergeven. Waarom dit voor God belangrijk was legde Jezus uit in de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Wij gaan deze gelijkenis lezen in de Bijbel in Gewone Taal.

Luister, ik zal een voorbeeld geven over Gods nieuwe wereld. Een koning wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen. Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij de koning gebracht die hem vele miljoenen schuldig is. De man kan niets terugbetalen. De koning zegt: ‘Verkoop die man, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug.’ Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijft hij liggen en zegt: ‘Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal u later alles terugbetalen.’ De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: ‘Ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen.’ Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. Die ander is hem nog een paar duizend schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en zegt: ‘Nu betalen!’ De andere dienaar knielt voor hem en zegt: ‘Heb alsjeblieft geduld met mij. Ik zal je later terugbetalen.’ Maar de man zegt: ‘Geen sprake van.’ En hij laat de ander opsluiten in de gevangenis, totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. (Mattheüs 18:23-30, BGT)

Zie je het al voor je? Hoe zal jij reageren wanneer iemand jou miljoenen euro’s kwijtscheldt en je weer schuldeloos door het leven kan gaan. Ik denk dat je een gat in de lucht springt en ontzettend dankbaar bent. Vervolgens kom je iemand tegen die jou maar een klein bedragje schuldig is. Wat doe je: ben je egoïstisch en eis je alles terug. Of denk je: ‘ik ben vrijgesteld en vergeven, dus zal ik ook vergevingsgezind zijn naar mijn broeder of zuster.’

Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg verdrietig. Ze vertellen alles aan de koning. Dan roept de koning die man weer bij zich en zegt: ‘Jij bent een slechte dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te hebben. En ik zei dat je het geld niet terug hoefde te betalen. Ik had medelijden met jou. En jij had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar.’ De koning is woedend. Hij laat de man meenemen door de bewakers van de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden, totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald.’ (Mattheüs 18:31-34, BGT)

Toen de koning erachter kwam dat zijn dienaar onvergevingsgezind was, besloot hij zijn kwijtschelding terug te draaien. De koning was een rechtvaardige man en een goed voorbeeld voor het volk. Hij wilde dat zijn dienaren zijn voorbeeld zouden volgen en elkaar vergevingsgezind zouden behandelen. Dat is toch wel het minste wat deze onbarmhartige dienaar kon doen. Maar dit was niet het karakter van deze dienaar. En aangezien hij anderen niet wilde vergeven, vergaf de koning ook niet meer zijn schuld die hij bij de koning had. God doet hetzelfde als deze koning.

Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. (Mattheüs 18:35)

Nu kunnen wij twee dingen doen. Optie 1: wij houden onze wraakgevoelens vast en vergeven onze medemensen niet. Wij mogen hiervoor kiezen, alleen is het gevolg dat God ons ook niet kan vergeven. Daarnaast houden wij wrok en bitterheid vast in ons hart waardoor wij ons eigen welzijn en onze relatie met God in gevaar brengen. Door wrok en bitterheid ondervinden wij lichamelijke en geestelijke problemen die ons blijven achtervolgen. Tot slot zal wrok en bitterheid niet onze relaties op aarde herstellen, maar juist vernietigen. Wij kunnen ook kiezen voor optie 2: wij leggen onze wraakgevoelens in Gods hand en nemen het besluit om onze medemensen te vergeven. Het gevolg is dat God ons kan vergeven, wij vrede ervaren in ons hart wat ons welzijn en relatie met God verbetert. Daarnaast kunnen onze relaties hersteld worden. Vergeven heeft alleen maar voordelen en wrok vasthouden kent alleen maar nadelen. Vergeven is belangrijk voor de mensen om ons heen, maar ook voor onszelf. Vergeving brengt ons Gods genade en vrede.

Laat het duidelijk zijn: wanneer wij mensen vergeven, dan keuren wij niet de dingen goed die zij hebben gedaan. Deze dingen waren fout en blijven fout. Door te vergeven laat jij je haat en wrok los en geeft dit over aan God. God zal het voor jou vergelden. Maar het zal nog mooier zijn als deze mensen tot geloof komen en ook vergeven worden door God.

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. (Romeinen 12:18-19)

Er komt een dag dat iedereen die niet gelooft in Jezus Christus geoordeeld wordt voor de verkeerde dingen die zij op aarde hebben gedaan[1]. Dan zal er plaats zijn voor wraak en toorn. Niet door jou, maar door God. Tegelijkertijd is het belangrijk om mensen te vergeven en er alles aan te doen om mensen te winnen voor Koning Jezus. Deze tekst is niet bedoeld voor: ‘ik laat voor nu mijn wraak los, maar ik zal straks genieten als God wraak voor mij uitoefent.’ Wanneer wij de liefde van God kennen, dan willen wij ervoor zorgen dat onze vijanden ook Jezus leren kennen en zijn wij goed voor hen[2].

Misschien denk je: ‘jij hebt makkelijk praten, je weet niet wat mij is aangedaan.’ Het klopt dat ik makkelijk kan praten en er in mijn leven geen erge dingen zijn gebeurd door anderen. Toch blijft Gods Woord en Zijn principes waar, of het makkelijk is of niet. Vergeven kan soms ontzettend moeilijk zijn, maar je hoeft dit niet alleen op te lossen. God wil jou hierbij helpen en wil jou kracht geven om mensen te vergeven. God wil jouw bron worden en wil voorzien in datgene wat anderen van jou hebben afgepakt. Wanneer je besluit om mensen te vergeven, zal dat je rust en vrede geven. Vergeven is ook voor jezelf van belang en zal jouw welzijn op aarde vergroten. Laten wij naar een aantal tips kijken om te leven in vergeving.

Tip 1: Wees snel in het vergeven van anderen. Het is makkelijker om mensen direct te vergeven, dan eerst een tijd te wachten. Dit komt doordat de duivel verschrikkelijke gedachten in ons hoofd wil plaatsen, zodat wij in verzoeking vallen en de anderen niet meer kunnen vergeven. Wanneer je een jaar lang over een misstap hebt nagedacht en jouw medemens elke dag hebt veroordeeld, dan is het moeilijker om het los te laten. De duivel wil ervoor zorgen dat jij anderen niet vergeeft, want onvergevingsgezindheid is een open deur voor hem en demonen. Hij kan je leven binnendringen en jou lichamelijk of geestelijk kwellen.

Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. (2 Korinthe 2:10)

Tip 2: herinner hoe God jou heeft vergeven. Om verzoening te brengen moest God Zijn eniggeboren Zoon aan de mensen geven en God moest zien hoe de mensen Hem gedood hadden. Het kostte God een enorm dure prijs. Wij mogen dit ons altijd herinneren, zodat wij beseffen hoe belangrijk vergeving is voor God. Dit zagen wij terug in de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar. Wees bereid om anderen te vergeven zoals God ons heeft vergeven.

Tip 3: Laat wrok en haat los. Het is belangrijk om in een pastoraal gesprek te vertellen wat er gebeurd is zodat wij losbreken van verdriet, boosheid of negatieve gevoelens. Maar maak wel het besluit dat je niet meer negatief wil nadenken of spreken over degenen die jou onrecht hebben aangedaan. Laat alle wraakgevoelens of ideeën om iemand terug te pakken of pijn te doen los en leef in vrede en vergevingsgezindheid. Het kan ook helpen om juist positief over mensen na te denken. Waarin hebben deze mensen jou wel geholpen? Of wat deden zij wel goed in hun relatie met jou?

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:31-32)

Tip 4: Dit is een hele moeilijke tip. Maar wanneer je dit doet, dan zul je snel losgelaten worden van negatieve gedachten en wraakgevoelens. Als iemand jou benadeelt, zegen die persoon dan juist. Je kunt de zegen over hem uitbidden of je kunt hem zegenen met materiële middelen.

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. (Lukas 6:27-28)

Tip 5: Vraag God en mensen om hulp. Vergeving is een geloofsstap en God wil ons helpen om mensen te vergeven. Je hoeft dit niet alleen te doen. Maak kenbaar richting God dat jij Zijn opdracht om te vergeven wil vervullen en vraag aan God om jou hierbij te helpen. Je kunt ook broeders en zusters vragen om jou te helpen met het vergeven van anderen. Mensen kunnen bijvoorbeeld luisteren naar de woorden die uit jouw mond komen en jou in herinnering brengen dat wij vergevingsgezind horen te zijn. Wanneer jij bijvoorbeeld roddelt over iemand en diegene uitscheldt en vervloekt, dan kan iemand tegen jou zeggen: ‘Let op, wij horen mensen te zegenen en niet te vervloeken. En wij horen mensen te vergeven en horen geen wraakgevoelens te koesteren.’

[1] Openbaring 20:11-15

[2] Romeinen 18:20-21

Sleutel 15: Delen in de goedheid van God

Geld. Velen praten hier liever niet over, vooral als de opdracht is om geld, of andere bezittingen, te delen met anderen die te kort hebben. Wanneer wij naar een gemeente van een paar honderd man kijken, dan hebben wij te maken met verschillende soorten mensen. De ene is misschien een weduwe met kleine kinderen die niet genoeg tijd heeft om fulltime te werken en daardoor een tekort aan geld heeft. De ander is een rijke zakenman die de ene miljoenendeal na de andere sluit. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat in een gemeente iedereen genoeg heeft en goed kan rondkomen? Door het geld te delen met elkaar! Dit is precies wat wij in de kerk van Handelingen zien. Dit is de reden dat iedereen genoeg had, omdat iedereen de liefde en noodzaak ervoer om hun bezittingen te delen met anderen.

En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. (Handelingen 2:44-45)

Het is belangrijk om onze financiële middelen door te geven. En dit geldt niet alleen voor de rijke zakenman, maar voor ieder van ons. Ook mensen die het financieel moeilijk hadden of zelf niet veel overvloed hadden gaven geld om anderen die het moeilijker hadden te ondersteunen.

Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, namelijk dat, te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging; en zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegave en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. (2 Korinthe 8:1-4)

Zelfs toen de gemeenten van Macedonië het zwaar hadden door verdrukkingen en armoede, wilden zij voorzien in de noden van anderen. Dit is een buitengewone vrijgevigheid!

Laat het duidelijk zijn: aan het bezitten van geld en (dure) bezittingen is niets mis mee volgens de Bijbel. Maar waar de Bijbel voor waarschuwt, is dat wij nooit op geld moeten vertrouwen, maar op God. Wij horen ook altijd een zegen te zijn voor de mensen om ons heen en wij horen God lief te hebben en niet het geld. Deze aansporing vinden wij terug in de brief aan Timotheüs.

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. (1 Timotheüs 6:17-19)

In deze tekst staat duidelijk dat het niet verkeerd is om te genieten van geld. Je mag een mooi huis, auto, speelgoed voor de kinderen of vakantie kopen en er lekker van genieten. Maar, wanneer je alleen op je geld vertrouwt, gierig bent en meer van jouw bezittingen houdt dan van God, dan is er iets mis. God wil jou zegenen, maar God wil ook anderen door jou heen zegenen. Dit principe vinden wij terug bij onze geloofsvader Abraham. God zegende Abraham met het volgende:

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. (Genesis 12:4)

Door een zegen te zijn voor anderen zullen anderen zich afvragen: ‘waarom ben jij zo genadig en liefdevol voor mij?’ Dit is een perfect moment om over de liefde en goedheid van God te spreken. Door Jezus Christus te laten zien door onze werken en vrijgevigheid, zullen mensen eerder naar ons luisteren.

Stel, je woont in een wijk en jij hebt een villa, een dure auto, zwembad en gaat tien keer per jaar op vakantie. Naast jou woont iemand in armoede. Zijn ramen zijn gebroken, zijn auto is stuk, hij zit diep in de schulden en hij eet alleen droog brood. Wanneer jij naar hem toe gaat en over de genade van Jezus vertelt, dan denkt hij: ‘Ja, Jezus is misschien genadevol voor jou en jij hebt het goed voor elkaar, maar ik zie niets en je bent een verschrikkelijke gierigaard. Ik geloof er allemaal niets van, ik heb nog nooit genade gezien.’ Wanneer jij besluit om jouw buurman te helpen, zijn ramen te maken, zijn auto te repareren en hem uit te nodigen aan jouw tafel, dan heb je respect en eerbied gewonnen bij je buurman. Je buurman is hierdoor in aanraking gekomen met genade. Het zal veel makkelijker gaan om het evangelie met hem te delen en hem mee te nemen naar de kerk. Waarom? Hij heeft niet alleen gehoord van de genade van God, hij heeft het ook ervaren door jouw handen heen. Laat het duidelijk zijn: wij mogen nooit iemand omkopen om christen te zijn. Dit heeft geen enkele zin. Wij horen Gods liefde en genade te delen met anderen, zodat anderen denken: ‘het karakter wat hij heeft en de relatie die God met hem heeft, dat wil ik ook!’ Jezus riep ons op om slim om te gaan met ons geld, zodat wij vrienden maken door onze vrijgevigheid.

En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon (geld), opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. (Lukas 16:9)

Jezus vertelde aan Zijn discipelen een gelijkenis over de onrechtvaardige rentmeester. Hij werd ontslagen door zijn baas en hij zocht naar een manier om in de gunst te komen bij de schuldenaars van zijn baas. Hij dacht: ‘als ik ervoor zorg dat ik deze schuldenaars goed behandel, dan zullen zij mij goedgezind zijn en zullen zij voor mij zorgen.’ Hij besloot om nog gauw de schuldenaars bij zich te roepen en hun schulden te verlagen bij de baas. Hierdoor maakte hij vrienden met de schuldenaars, omdat hij hun schulden verminderden[1]. In deze context zegt Jezus: ‘maak uzelf vrienden met behulp van geld.’ Een voordeel van vrijgevigheid is dat jouw vrienden ook eerder geneigd zijn jou te helpen als je (financiële) problemen hebt. Daarnaast ontvang je waardevollere relaties als jij een gever bent en niet alleen een nemer. Als je een arme man helpt en hem geregeld bij jou thuis uitnodigt, dan is deze man meer geïnteresseerd in de woorden die jij spreekt over Jezus dan wanneer je hem aan zijn lot overlaat.

Door Gods genade te delen met anderen zullen anderen rechtvaardig worden. Waarom? Omdat God met Zijn liefde en bewogenheid door ons heen werkt om de andere te bereiken. God houdt van iedereen, maar God heeft ons nodig om zijn liefde tastbaar en voelbaar te maken voor de mensen om ons heen. Er zijn veel verhalen bekend van mensen met een depressie. Zij voelen zich verdrietig en sommigen zien het leven niet zitten. Totdat er een broeder of zuster verschijnt en voor diegene bidt en Gods liefde laat zien. Er zijn veel getuigenissen bekend van mensen die radicaal bevrijd zijn van hun depressie, tot geloof zijn gekomen en rechtvaardig zijn geworden doordat zij in Jezus Christus zijn gaan geloven. Laten wij de zegeningen die wij van God hebben ontvangen delen met anderen, zodat anderen Jezus en genade leren kennen.

Dit geldt niet alleen voor de bezittingen en voorspoed die wij van God hebben ontvangen. Dit geldt ook voor de genadegaven van genezingen en bevrijdingen. Wij hebben van Jezus de kracht en macht ontvangen om mensen in Jezus naam te genezen en bevrijden en Jezus vraagt aan ons om dit gratis te geven aan de mensen in nood.

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:8)

Wat zal de oogst groot worden als massaal de mensen genezen. Dit zorgt ervoor dat velen Jezus leren kennen en Hem zullen aannemen in hun hart.

Delen in de goedheid van God is dus een belangrijke sleutel om andere mensen gered en rechtvaardig te zien worden. Maar ook voor onszelf is delen in de goedheid van God ontzettend belangrijk. Wanneer wij een levende relatie met God hebben, dan hoort er een liefde en verlangen in ons hart te zijn die omziet naar de mensen om ons heen. Als wij ons hart bewust toesluiten voor de broeders en zusters en hen niet helpen, dan heeft dit grote gevolgen voor ons persoonlijke wandel met God.

Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? (1 Johannes 3:17)

Het is belangrijk om de genade die God aan ons heeft gegeven door te geven aan de broeders en zusters om ons heen. Jezus heeft alles gegeven om ons zalig te maken. Nu vraagt God aan ons om Zijn instrument te zijn om doorheen te werken om de broeders en zusters te zegenen met datgeen wat zij nodig hebben. En wanneer wij anderen tot een zegen zijn, zal God ook ons weer meer kunnen zegenen. God zoekt geen opbergpotten waar Hij Zijn genade in kan stoppen en bewaren. God zoekt waterstromen, waardoor Hij ons continu zegent en wij de zegen door laten stromen in de wereld. Wanneer wij een opbergpot zijn kan God ons maar beperkt zegenen, maar wanneer wij een waterstroom zijn zal Hij ons overvloedig zegenen. Wanneer wij echt een openbaring hebben ontvangen hoe goed God is, dan zullen wij ook goed zijn voor de mensen om ons heen.

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (1 Johannes 4:20-21)

Liefde voor God en liefde voor de medemens. Dat zijn de twee grootste geboden die wij in sleutel 13 hebben behandeld. Als iedere gelovige zich hieraan houdt, dat zullen wij de wereld radicaal veranderd zien worden.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34-35)

Tot slot is het belangrijk om voor onze buurt, familie, stad en land te bidden en hen te zegenen in de Naam van Jezus.

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheüs 2:1-4)

Bidden is een krachtig wapen en middel om anderen en onszelf tot zegen te zijn. Een levensstijl van gebed voor anderen is erg nodig. Tegelijkertijd moeten wij niet alleen bidden, maar ook handelen. Het is goed om voor armen te bidden en God te danken dat Hij zal voorzien in hun noden. Maar wanneer een arme bijvoorbeeld geen jas heeft, dan is het ook belangrijk om diegene een jas te geven. Oftewel, bidden is enorm belangrijk, maar het neemt niet onze verantwoordelijkheid weg. God vraagt aan ons om te voorzien in de noden van armen en alleen bidden of de zegen uitspreken is niet voldoende.

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. (Jakobus 2:14-17)

Oftewel, delen in de goedheid van God is een goede manier om Gods genade uit de delen, maar ook te ontvangen. God beloont ons namelijk als wij anderen dienen.

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. (Spreuken 19:17)

[1] Lukas 16:1-13

Samenvatting

Het is belangrijk om Gods genade door te laten stromen naar onze omgeving. Hierdoor ontvangen wij meer van Gods genade en beïnvloeden wij onze omgeving met Gods genade.

Wanneer wij de wet van Mozes lezen, dan zijn er twee geboden die het hele doel van de wet vervullen. Heb God lief en heb jouw naaste lief. God vraagt aan ons om een doorgeefluik te zijn van Zijn genade en liefde. De wet van Christus is dat wij elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. Door elkaar lief te hebben vervullen wij het doel van de wet van Mozes. Wij moeten niet alleen onze naasten liefhebben, maar ook onze vijanden. Liefde hoort elke dag van het jaar onze levensstijl te zijn en volmaakte liefde zorgt ervoor dat alle angst verdwijnt. Om te groeien in liefde helpen de volgende tips: 1. Heb God als bron en ontvang Gods liefde in jouw leven. 2. Los zielsproblemen op. 3. Beschouw elkaar als een grote geestelijke familie en lichaam.

Daarnaast is het belangrijk om mensen te vergeven. God heeft ons vergeven en heeft daarvoor een dure prijs betaald. Jezus Christus is aan het kruis gestorven om verzoening te brengen tussen God en ons. Nu mogen wij net als God de Vader vergevingsgezind zijn naar de mensen om ons heen. Vergeving is het kwijtschelden van (morele) schuld en het loslaten van wraakgevoelens tegenover iemand die ons onrecht heeft aangedaan. Dat wij andere mensen moeten vergeven is voor God geen bijzaak of optie. Als wij anderen niet vergeven, dan zal God ons niet vergeven. Wanneer wij anderen vergeven keuren wij niet goed wat zij hebben gedaan. Wij besluiten alleen om ons wraakgevoel weg te sturen en vrede te geven aan de mensen. Als ons onrecht is aangedaan, dan zal God ons vergelden, maar wij mogen nooit onszelf vergelden. Een aantal tips om te leven in vergeving zijn: 1. Wees snel in het vergeven van anderen. 2. Herinner hoe God jou heeft vergeven. 3. Laat wrok en haat los. 4. Zegen degenen die jou benadeeld hebben. 5. Vraag God en mensen om hulp.

Tot slot hebben wij gekeken naar het delen in de goedheid van God. Het is belangrijk om ons geld, bezittingen, talenten en gaven te delen met de mensen om ons heen. Jij bent een kanaal waar Gods genade doorheen wilt stromen naar anderen toe. Door vrijgevig te zijn, zien anderen God door ons heen werken, zodat zij eerder geneigd zijn om te luisteren naar jouw woorden over Jezus. Jezus riep ons op om slim om te gaan met ons geld, zodat wij vrienden maken door onze vrijgevigheid. Wanneer wij Gods genade doorgeven zal God ons ook belonen en ons meer genade kunnen geven.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: