Geloven in de genade

Wanneer wij de Bijbelteksten over de rechtvaardigheid bekijken, dan zien wij dat dit vaak in relatie wordt gebracht met de begrippen ‘genade’ en ‘geloof’. Deze begrippen hebben wij beide nodig. God geeft iedereen genade om rechtvaardig te worden, maar dit is niet genoeg. Gods genade is voor iedereen, maar God verlangt van ons dat wij dit ontvangen in geloof. Pas als ons geloof gekoppeld is aan Gods genadegave, zal het vrucht brengen in ons leven en zullen wij Gods genade ontvangen. Dit geldt voor rechtvaardigheid, maar ook voor de andere genadegaven van God. In dit hoofdstuk bestuderen wij eerst het geloof voor rechtvaardigheid en vervolgens kijken wij naar de relatie tussen geloof, genade en volharding.

Sleutel 10: Ontvangen door geloof

Wij ontvangen Gods rechtvaardigheid door het geloof. Wat is geloven?

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11:1)

Geloven is een zeker weten van dingen die nu nog niet zichtbaar zijn. Ik kan niet direct zien dat God mijn zonde heeft vergeven, dat God mij rechtvaardig heeft gemaakt en dat ik in de hemel mag komen. Tot op dit moment ben ik nog niet in de hemel geweest en toch weet ik dat ik bij mijn overlijden of tijdens de opname van de gemeente in de hemel kom. Niet omdat ik dit met mijn natuurlijke ogen zie, maar doordat ik een bovennatuurlijk vertrouwen en geloof heb in Gods Woord en in Zijn beloften. Ik weet dat ik rechtvaardig ben, omdat ik hier honderd procent in geloof en vertrouw. Het geloof is een zekerheid geworden en wat mensen ook zeggen, ik weet dat God mij rechtvaardig heeft gemaakt, dat God van mij houdt en ik Zijn geliefde kind ben. Misschien zeggen de omstandigheden in ons leven het tegenovergestelde en worden wij verzocht met gedachten van twijfel.  In ons hart weten wij echter dat wij kinderen van God zijn en Hij ons zal ophalen om de eeuwigheid met Hem door te brengen.

Maar hoe kunnen wij geloven als wij het niet zien met onze eigen natuurlijke ogen? Wij kunnen niet zien dat God ons daadwerkelijk heeft vergeven en wij rechtvaardig zijn geworden, vooral als wij net een misstap hebben gemaakt. Ons gevoel en gedachten vallen ons aan met twijfel en ongeloof, maar in ons hart mogen wij een bovennatuurlijk geloof ervaren dat wij nog steeds rechtvaardig zijn in Gods ogen. Wanneer wij Hebreeën 11 lezen, dan zien wij veel geloofshelden van God. Abel vertrouwde God en gaf Hem zijn eerstelingen. Abel vertrouwde erop dat God voor hem zou zorgen, ook al was er voor de natuurlijke ogen niets zichtbaar[1]. Noach bouwde uit geloof een ark. Voor de natuurlijke ogen is het zinloos om een ark te bouwen, want er viel in de tijd van Noach nooit water uit de lucht. Daarnaast vertrouwde Noach dat de ark zou drijven, de ark niet in tweeën zou breken door de storm, God uiteindelijk de regen liet ophouden en er weer droog land zou verschijnen[2]. De Bijbel staat vol met verhalen over geloof. Het bijzondere van geloof is dat geloof altijd actief en werkzaam is en nooit passief en afwachtend. Geloof en gehoorzaamheid aan God gaan hand in hand.

Stel, God zegt tegen jou: ‘Ik zal het werk van je handen zegenen. Begin een bedrijf en Ik zal jou klanten geven.’ Als jij zegt: ‘Bedankt Heer, ik wacht het af totdat het geld binnenkomt,’ dan gebeurt er niets. Geloof zegt: ‘bedankt Heer, ik zal mijn baan opzeggen en een bedrijf beginnen, want ik geloof U. Ik vertrouw erop dat Uw zegen over mij komt en U het werk van mijn handen zegent[3].’ Zie je? Geloof zet ons in beweging en geloof vraagt gehoorzaamheid om precies dat te doen wat God van ons vraagt, ook al is dit voor het natuurlijke oog een rare beslissing. Paulus zei het volgende over geloof en rechtvaardigheid:

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. (…) Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. (…) Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. (…) Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Romeinen 3:21-28)

In het natuurlijke kunnen wij ons afvragen: wat hebben geloof en rechtvaardigheid nou met elkaar gemeen? Als ik God geloof dan zijn mijn daden toch niet gelijk goed? Ik kan toch niet afkomen van mijn zonde door enkel te geloven? Dit is kijken naar de natuurlijke omstandigheden zonder de kracht van God. God vraagt ons echter om te kijken naar de geestelijke omstandigheden. Onze geest is net zo rechtvaardig als Jezus Christus gemaakt en wij hebben de Heilige Geest ontvangen, zodat wij ook in ons lichaam en ziel rechtvaardig zullen zijn en worden. Jezus heeft de oplossing betaald en Zijn offer heeft ons rechtvaardig gemaakt. Door dit in geloof aan te nemen, zijn wij rechtvaardig, ook al zeggen de natuurlijke omstandigheden iets anders. Als wij daadwerkelijk geloven in Jezus Christus, dan zijn wij rechtvaardig, hebben wij vrede met God en zullen wij de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Vervolgens zal er een verlangen in ons opstaan die zegt: ‘nu mijn geest rechtvaardig is gemaakt, wil ik ook dat mijn handelingen en mijn ziel rechtvaardig worden.’

Hoe is geloof in rechtvaardigheid dan werkzaam? Het is belangrijk om een duidelijk besef te hebben dat wij rechtvaardig zijn. Dit geloof moet een zekerheid worden in ons leven. Wanneer wij dit geloven, dan mogen wij vanuit dit geloof gaan leven. Dit houdt dus in dat het geloof en ons geestelijke identiteit zichtbaar zullen zijn in onze handelingen op aarde. Ons geloof in rechtvaardigheid wordt zichtbaar, want mensen zien ons veranderen. Wanneer wij eerst verleid werden door de zonde, kunnen wij nu door het geloof de zonde weerstaan. Niet door onze eigen werken, maar doordat wij ons geloof en vertrouwen hebben gesteld op de belofte vanuit Gods Woord dat wij rechtvaardig zijn. Soms vraagt dit stappen van geloof en vraagt dit een radicale bekering, maar al onze stappen mogen wij in geloof nemen. Wij vertrouwen erop dat God ons de kracht geeft om te breken met de zonde en wij in al onze wegen rechtvaardig zullen wandelen. Wanneer de zondemacht in ons leven is gebroken, kunnen wij zeggen: ‘Dank u Heer, voor uw genade in mijn leven. Dank U dat Uw machtige hand mij heeft bevrijd van de zonde.’

Begrijp je het verschil tussen niet zondigen door onze eigen inspanning en niet zondigen door het geloof? Niet zondigen door onze eigen inspanning is op jezelf gericht. Wat kan ik doen om de zonde te breken? Hoe kan ik opklimmen om rechtvaardig te worden? Hoe kan ik vrede met God sluiten? Terwijl niet zondigen door geloof andersom werkt. Ik ben al losgebroken van de zondemacht, want Jezus heeft mij bevrijd. Ik ben al rechtvaardig, dus waarom zou ik nog in zonde leven? Ik heb vrede met God, dus ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor God. Zie je het verschil? Met eigen inspanningen willen wij iets zelf bereiken, terwijl wij met het geloof datgene wat wij hebben ontvangen van God willen uitleven. ‘God heeft mij rechtvaardig gemaakt, dus ik wil niet meer in de zonde leven.’ Dit zeggen wij in plaats van: ‘ik wil niet meer zondigen, zodat ik rechtvaardig wordt voor God.’

Ik wil jou een confronteerde vraag stellen. Misschien ben je al jaren christen en leef je op veel gebieden van je leven rechtvaardig en ben je gestopt met een aantal verslavingen. Zie jij dit als je eigen verdienste of zie jij dit als de genade van God? Is het jouw eigen kracht die hiervoor heeft gezorgd, of is het Gods genade dat je los bent gebroken van de zondemacht? En nu wij toch bezig zijn met confronteerde vragen: Als je later in de hemel verschijnt voor Gods troon en God vraagt aan jou: ‘waarom zou ik jou in de hemel binnenlaten?’ Is jouw antwoord dan: ‘ik heb mijn best gedaan en ik heb geprobeerd om goed te leven.’ Of is jouw antwoord: ‘Doordat ik geloof in het bloed van Jezus Christus en dankzij Uw genade mag ik binnentreden.’

Begrijp mij goed: Het is belangrijk om een wilsbesluit te maken en te zeggen: ‘ik wil stoppen met de zonde.’ Maar dit wilsbesluit moet wel samen gaan met het geloof in de goedheid van God, het geloof dat Jezus jou rechtvaardig heeft gemaakt en het geloof dat de Heilige Geest jou kracht geeft om los te breken van de zonde.

Zoals wij zagen is geloof in rechtvaardiging een belangrijke voorwaarde om rechtvaardig te worden in onze handelingen. Zonder geloof is het onmogelijk om rechtvaardig en gered te worden. Dit zagen wij in Romeinen 3:21-28, maar komen wij ook op andere plekken in het Woord tegen.

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1:17)

In deze Bijbeltekst lezen wij duidelijk dat geloof niet een eenmalige gebeurtenis is, maar een voortdurende levensstijl. De rechtvaardige mensen zullen hun hele leven op aarde uit het geloof leven.

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem (Jezus) aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. (Handelingen 13:38-39)

De manier om rechtvaardig te worden is door het geloof in Jezus Christus en niet door de wet van Mozes. De wet van Mozes was krachteloos door de zondige natuur van de mens. Iedereen kan kiezen welke rechtvaardigheid hij wil hebben: de volmaakte rechtvaardigheid van het geloof of de rechtvaardigheid door eigen werken.

Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. (…) Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. (Romeinen 9:30-10:3)[4]

Er is maar één manier om rechtvaardig te zijn en dat is uit het geloof. Er is geen andere manier mogelijk.

Wij (…) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. (Galaten 2:15-16)[5]

De Hele Bijbel spreekt over de rechtvaardigheid van God door het geloof. Hoe kunnen wij groeien in onze rechtvaardigheid vanuit geloof?

Tip 1: Groei in openbaringskennis door Gods Woord te bestuderen en door geloofspreken te luisteren.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. (Romeinen 10:17, NBV21)

Wanneer wij elke dag luisteren naar: ik ben een zondaar, ik ben slecht, ik ben onwaardig en ik doe er niet toe, dan gaan wij geloven wat wij horen en wandelen wij niet in de rechtvaardigheid van God. Maar wanneer wij het tegenovergestelde horen en horen dat wij rechtvaardig zijn gemaakt, wij de Heilige Geest hebben ontvangen die ons kracht is en wij zijn losgebroken van de zondemacht, dan beginnen wij dat te geloven. Het is belangrijk om te luisteren naar de juiste predikers, zodat ons geloof in Gods Woord groeit.

Sleutel 2: Spreek Gods Woord. Het is belangrijk om niet alleen Gods Woord te lezen en te horen, maar dit ook in geloof te spreken. Het is belangrijk om hetzelfde te belijden als wat de Bijbel over ons zegt.

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:10)

Het woord ‘belijden’ komt van het Griekse woord ‘homologeō’. ‘Homo’ betekent ‘gelijk’ of ‘hetzelfde’ en ‘logeō’ betekent ‘zeggen’. Belijden betekent dus ‘hetzelfde zeggen’. Het is belangrijk dat wij hetzelfde zeggen als wat het Woord van God zegt. Als Gods Woord zegt dat wij rechtvaardig zijn gemaakt door het geloof, dan horen wij te zeggen: ‘wij zijn rechtvaardig’. Wanneer iemand zegt: ‘ik ben en blijf een zondaar’, dan klinkt dit wel vroom, maar het is niet wat de Bijbel zegt en is daardoor een leugen. Wanneer een wedergeboren christen dit zegt, dan gaat diegene (onbewust) tegen God Woord in.

Sleutel 3: vertrouw op het werk van Jezus Christus in jouw leven. Jezus’ offer is de prijs die ervoor heeft gezorgd dat wij rechtvaardig zijn geworden. Het is belangrijk om dit altijd te blijven beseffen. Wanneer wij worden aangevallen met zonde, mogen wij beseffen dat onze zondige natuur is gestorven samen met Jezus aan het kruis van Golgotha en Jezus ons heeft verlost van de zondemacht. Vertrouw op Jezus Christus, op Zijn rechtvaardigheid en niet op jouw eigen rechtvaardigheid.

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. (1 Korinthe 1:30-31)

Wij hoeven niet te roemen op onze eigen prestaties, talenten en inspanningen. Wij mogen delen en roemen in de goedheid van Jezus Christus in ons persoonlijke leven.

[1] Genesis 4:1-5 en Hebreeën 11:4

[2] Genesis 6:1-9:17 en Hebreeën 11:7

[3] Deuteronomium 8:18

[4] Zie ook Filippenzen 3:9

[5] Zie ook: Romeinen 4:13, 5:1-2, 10:8-11, Galaten 3:6-12, 3:22, 5:5, Kolossenzen 2:12-15, Hebreeën 4:2, 10:22, 10:38-39 en 11:6.

Sleutel 11: Genade en geloof: hand in hand

Nu wij hebben gezien dat geloof een belangrijke sleutel is om gerechtvaardigd te worden, is het nu tijd om de relatie tussen genade en geloof te begrijpen. Aan de hand van bepaalde teksten zeggen sommigen dat alles mogelijk is door geloof. Denk bijvoorbeeld aan de volgende teksten:

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23)

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. (Mattheüs 17:20)[1]

Geloof is ontzettend krachtig, maar geloof alleen is niet voldoende. Waarom niet? Omdat het een groot zooitje op aarde wordt als letterlijk alles mogelijk wordt door geloof. Daarnaast zullen er tegenstrijdige dingen gebeden worden. Denk bijvoorbeeld na over het volgende:

Wat gebeurt er als iedere christen het weer kan veranderen? Iedereen wil een zonnige verjaardag zonder regen, dus er valt geen regen meer. Daarnaast wil de ene dat het dertig graden Celsius wordt en de ander wil graag schaatsweer met min tien graden Celsius. Dit wordt tegenstrijdig.

Wat gebeurt er als je als vrouw graag wil trouwen met een man die al een huwelijk heeft. Misschien kun je in geloof bidden dat de vrouw van de man komt te overlijden, zodat jij met deze man kan trouwen[2].

Wat gebeurt er als je tijdens het autorijden door iemand wordt afgesneden en je zegt in verontwaardiging hardop: ‘ach, krijg toch de pest.’

Nee, niet alles is mogelijk door ons geloof. Dit komt doordat God grenzen heeft gesteld aan ons geloof. Of, beter gezegd, er zijn een aantal gebieden waar wij in geloof voor mogen staan en er zijn gebieden die niet onder ons geloofsgebied staan. Zo geeft God ons normaal gesproken geen macht over het weer, is het niet de bedoeling dat wij andere mensen manipuleren door het geloof en is het niet-Bijbels om mensen te vervloeken. Geloven is ontzettend krachtig, maar het heeft een aantal Bijbelse voorwaarden waardoor het werkt. Laten wij naar een aantal voorwaarden kijken:

Voorwaarde 1: Wij kunnen in geloof staan voor de genadegaven die God ons heeft beloofd. Hoe kunnen wij zeker zijn dat iets wat wij aan God vragen aan ons gegeven wordt? Doordat God het ons beloofd heeft. Toen ik vroeger als kind aan mijn ouders vroeg: ‘Wat gaan wij vanavond eten?’ En mijn ouders zouden zeggen: ‘patat,’ dan wist ik dat wij vanavond patat gingen eten. Mijn ouders hadden het namelijk beloofd. Als ik om zes uur ’s avonds zou zeggen: ‘Ik heb zo’n zin in patat, mag ik met jullie mee naar de snackbar?’ Dan wist ik het antwoord eigenlijk al. Het antwoord is ja, want mijn ouders hadden het al beloofd en het antwoord zou niet meer veranderen. Nu weet ik dat sommige ouders soms hun beloften niet nakomen om wat voor reden dan ook. Maar ik weet dat God altijd Zijn belofte houdt en deze nooit zal verbreken. Als God iets heeft beloofd, dan zal Hij dit nakomen.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. (2 Korinthe 1:20)

Als God iets heeft beloofd in Zijn Woord, dan komt Hij dit na. Daarom is het belangrijk om openbaringen te ontvangen uit Zijn Woord. Want dan weten wij wat God aan ons geschonken heeft. En het mooie is, als wij zegeningen van God ontvangen, dan is dat een verheerlijking naar God toe! Sommige gelovigen vinden het disrespectvol om bepaalde zegeningen van God te vragen. Maar eigenlijk is het tegenovergesteld waar. Het verheerlijkt God als Hij ons Zijn zegeningen kan geven.

Wanneer je een ouder bent, dan wil je goed voor je kind zorgen. Ik begrijp dat het soms niet mogelijk is om bepaalde dingen of uitjes te kopen voor het kind omdat er niet genoeg geld aanwezig is. Maar als ouder wil je het beste voor je kind en als je ziet dat jouw kind blij en gelukkig is, dan ben jij ook automatisch een stuk vrolijker. Zo is het ook met God. God wil ons zegeningen geven waardoor wij kunnen genieten en doordat wij genieten van deze zegeningen, wordt God verheerlijkt. Er zijn gelovigen die zwaarmoedig en met pijn door het leven gaan en die niets durven te vragen aan God. Zij denken dat alle lichamelijke, financiële of geestelijke ellende die zij meemaken tot verheerlijking van God is. Zij denken dat God hen dit heeft gegeven, zodat zij beseffen dat het niet om dit aardse leven gaat, maar dat het alleen om God draait. Dit is een leugen. Het leven draait inderdaad om onze relatie met God, maar het verheerlijkt God niet als wij ziek zijn, in de armoede zitten en geestelijk in de knel zijn. God wil dit niet voor ons leven. Hij wil ons juist zegenen, zodat wij blij en dankbaar zijn voor alles wat God gegeven heeft en daardoor verheerlijken wij God[3].

Wat wil God ons dan geven? Alles wat Hij in Zijn Woord belooft! Dit is bijvoorbeeld: vergeving, verlossing, een heilig leven, autoriteit, genezing, bevrijding, zegen, voorspoed, de Heilige Geest, bescherming, overwinning, genade, wijsheid, vrede, blijdschap en een relatie met God[4]. Al deze genadegaven wil God ons geven.

Zoals de sleutel die wij behandelen zegt horen geloof en genade hand in hand te gaan. Alleen aan Gods genade hebben wij niets, want Gods genade is aan iedereen verschenen, maar niet iedereen is een kind van God geworden of wandelt in alle genadegaven van God. Zonder Gods genade waren wij nergens, maar met alleen Gods genade zijn wij nog steeds verloren. Wanneer wij alleen geloven, bereiken wij alsnog niets. Iedere niet-christen gelooft ergens in. De één gelooft in Allah, de ander in bepaalde stenen, weer een ander in de wetenschap en weer iemand anders gelooft in zichzelf. Er is niemand op aarde die niet ergens in gelooft. Ook al zegt iemand: ‘ik geloof nergens in, ik ben een atheïst,’ dan is dit een leugen. Iedereen gelooft ergens in en deze atheïst gelooft bijvoorbeeld wel in de wetenschap, in de goede karakters van mensen of in zichzelf. Dus alleen geloven brengt ook geen voordeel. Er is een connectie nodig tussen Gods genade en het geloof van de mens en dan zal de mens rechtvaardig en gered worden.

Laten wij dit vergelijken met een handdruk. Stel, God wil ons de hand schudden. Uit genade strekt God Zijn hand uit en uit geloof strekken wij ons hand uit naar God. Als genade ontbreekt of geloof ontbreekt, dan wordt er geen hand geschud. Beiden zijn nodig. Dus alleen wanneer God Zijn hand uitstrekt uit genade en wij Gods hand aanpakken door ons geloof is de handdruk gegeven.

Het mooie is dat God altijd Zijn hand naar iedereen uitstrekt. Gods genade is aan iedereen gegeven.

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, (Titus 2:11)

Nu is het aan de mens om in geloof Gods genade te ontvangen. Dit gaat om de genade van rechtvaardigheid en redding, maar kan ook gaan om de genade van genezing, bevrijding, blijdschap, etc. Gods antwoord op Zijn beloften is altijd ja, dus het hangt niet meer van God af of iemand rechtvaardig wordt. Het hangt nu af van het geloof van een persoon of hij rechtvaardig wordt of niet. God heeft Zijn deel al volbracht, nu is het aan ons om te geloven in Gods genadegaven.

Gods genade is oneindig groot. Gods genade zorgt er zelfs voor dat wij in Hem kunnen geloven. Ook ons geloof heeft God uit genade aan ons gegeven.

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus. (2 Petrus 1:1)

Het geloof hebben wij als geschenk van God ontvangen. Ons geloof is even kostbaar als het geloof van de grote apostel Petrus. Welke zegeningen God aan de apostel Petrus gaf, wil Hij ook aan ons geven. Wij hebben dit geloof ontvangen door de rechtvaardigheid van Jezus Christus. God heeft ons zegeningen geschonken en schenkt ons zelfs het geloof om deze zegeningen te kunnen ontvangen. Dit betekent niet dat wij passief moeten zijn en moeten afwachten totdat de zegeningen van God komen. God vraagt duidelijk van ons om te geloven en te volharden, waar wij straks op terug komen. Het is belangrijk om te beseffen dat wij niets van God verdienen, ook niet door de juiste handelingen te doen. Wij kunnen niets verdienen, want God heeft alles aan ons geschonken. Het enige wat wij kunnen doen is de genadegave van God ontvangen als cadeau en God te danken voor Zijn grote liefde aan ons.

Het geloof en de genade gaan dus hand in hand en zijn met elkaar verbonden. Beide onderdelen zijn nodig om gerechtvaardigd te worden.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeze 2:8-9)

Paulus zegt dat wij uit genade door het geloof zalig zijn geworden. God heeft Zijn rechtvaardigheid als cadeau gegeven en wij ontvangen dit cadeau door ons geloof. In deze Bijbeltekst zien wij twee belangrijke onderdelen om rechtvaardig te worden: Gods genade en ons geloof.

Voorwaarde 2: Geloven mag nooit manipuleren worden. Vaak zien wij dat mensen anderen manipuleren met het geloof. Hierbij kun je aan het volgende denken:

- Ik heb een Woord van de Heere gehad: Jij moet mij aanstellen als voorganger.

- Als je dit en dat niet doet, dan ga je naar de hel.

- Op basis van deze uit de context getrokken Bijbeltekst, moet je dit doen.

- Je mag alleen naar deze kerk komen, je mag geen onderwijs ontvangen van andere bedieningen of kerken.

Manipulatie komt helaas voor onder gelovigen. Het is belangrijk om te beseffen dat God nooit manipulatie gebruikt om ons in beweging te brengen. Iedereen heeft een vrije wil gekregen. Iedereen mag bepalen of hij Jezus gehoorzaam is of niet. Bepaalde keuzes hebben gevolgen en Gods weg is altijd het beste, maar iedereen is vrij. Daarnaast wordt er vaak angst gesproken om mensen tot bekering te brengen. Begrijp mij niet verkeerd, ik geloof in een eeuwige hemel en een eeuwige hel en ik wil dat iedereen gered wordt. Het is alleen niet de bedoeling om mensen te bewegen op basis van angst, want dit is een vorm van manipulatie.

Stel, jij bent getrouwd. En elke keer zegt jouw partner: ‘ik wil dat je het vuilnis buitenzet, anders gaan wij scheiden.’ ‘Ik wil dat je gaat afwassen, anders gaan wij scheiden.’ ‘Ik wil samen met jou op de bank een film kijken, anders gaan wij scheiden.’ Iedereen die dit verhaal zou aanhoren zou zeggen: ‘er is sprake van grote manipulatie in dat gezin en de partner doet alles uit angst voor een verkeerde afloop van het huwelijk.’ Is dit de manier om met elkaar om te gaan? Of is dit de manier waarmee God met ons omgaat? Toch wordt dit door sommigen verkondigd. ‘Als je niet stopt met deze zonde, dan ga je naar de hel.’ ‘Als je niet naar de kerk gaat, dan ga je naar de hel.’ Of ‘ik heb over jou geprofeteerd en als je niet direct doet wat ik je heb opgedragen, dan ga je echt God missen en heb je het verpest in je leven.’ Ik gebruik heftige voorbeelden, maar ik hoop dat je ziet wat ik bedoel. Angst en manipulatie zijn niet de manier om mensen tot geloof te brengen of mensen te helpen om rechtvaardiger te leven. Het is altijd Gods liefde en bewogenheid die mensen kan helpen en bekeren.

Of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4)

Ja, er zijn consequenties als iemand niet Jezus belijdt als Redder en Verlosser of wanneer iemand in zonde leeft en het is niet erg om deze consequenties te benoemen. Maar het is niet de bedoeling om met angst mensen tot Jezus te brengen. Stel dat iemand door angst tot Jezus komt, dan blijft diegene angstig voor God en heeft hij geen gezonde relatie met God. Zo’n persoon blijft bang omdat hij niet zeker weet of God Hem wel echt vergeven heeft. Of hij is bang om zijn redding te verliezen als hij tekort geschoten is. Ons geloof en onze verlangens om rechtvaardig te leven mogen niet gebaseerd zijn op angst, maar mogen gebaseerd zijn op de goedheid van God. Doordat wij de goedheid van God zien, willen we lijken op Hem. Daarnaast beseffen wij, vanuit een liefdesrelatie met God, dat zonden ons narigheid brengen, een deur is voor de vijand en onze relaties met onze naasten kan verstoren. Geloven is geen manipulatie, geloven is een liefdesrelatie.

Voorwaarde 3: Geloven zonder te twijfelen. De laatste voorwaarde die wij in deze paragraaf behandelen is dat geloven een vaste zekerheid is en geen twijfel. Wanneer wij kijken naar het begrip ‘rechtvaardigheid’ dan is het belangrijk om te beseffen dat God ons echt rechtvaardig heeft gemaakt, zonder te twijfelen. Natuurlijk kunnen er gedachten van twijfel aandienen in ons hoofd. Dit heeft iedereen. Maar het is belangrijk om deze gedachten direct krijgsgevangen te nemen en aan Jezus te geven in plaats van over deze gedachten te mediteren.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. (2 Korinthe 10:5-6)

Het is belangrijk om te geloven dat Jezus het offer heeft gebracht zodat wij rechtvaardig zijn geworden en onze toegang tot de Vader tot stand is gebracht. Wij moeten beseffen dat God ons niet meer ziet als zondaars, maar als heiligen en rechtvaardigen.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Romeinen 5:1-2)

Dankzij het geloof in Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd, hebben wij vrede Bij God en mogen wij bij God de Vader verschijnen. Wij zijn niet alleen gerechtvaardigd, maar hebben ook vrede met God. God houdt van ons en Hij wil ons nooit meer kwijt. Wij mogen zekerheid hebben in ons geloof en zekerheid hebben in het feit dat God ons echt rechtvaardig heeft gemaakt en Hij echt van ons houdt als Zijn geliefde kinderen.

[1] Zie ook Mattheüs 21:21-22, Markus 11:23, Lukas 17:6 en 1 Korinthe 13:2

[2] Helaas zijn er echt verhalen bekend van vrouwen en mannen die hiervoor hebben gebeden…

[3] 1 Timotheüs 6:17-18

[4] In deel 2 van mijn boek Gods koninkrijk behandelen wij deze zegeningen.

Sleutel 12: Volharden in de genade

In sleutel 11 zagen wij het voorbeeld van de handdruk, waarbij genade Gods hand voorstelt en geloof ons hand. Toch is het mogelijk dat wij geloven in een genadegave, maar het toch uit onze handen wegglipt. Hoe is dit mogelijk?

Jezus sprak tot het volk in gelijkenissen. Eén van de bekendste en belangrijkste gelijkenis is de gelijkenis over de zaaier die zaad zaaide in verschillende grondsoorten. Het zaad is het Woord van God[1]. Dit kan bijvoorbeeld een evangelist zijn die mensen over het goede nieuws van Jezus vertelt. De eerste grondsoort die Jezus behandelde was zaad dat viel langs de weg. Het gevolg hiervan was dat de vogels dit opaten. Jezus legde vervolgens aan Zijn discipelen uit wat dit betekent.

Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. (Lukas 8:11-12)

Dit is een duidelijk voorbeeld waarin God Zijn hand in genade uitstrekt naar een mens en de mens dit niet in geloof aanneemt. De mens begrijpt het niet en het gevolg is dat de vijand het Woord weg steelt. Hierdoor ontvangt iemand niet de rechtvaardigheid van God, of een andere genadegave die God geeft.

De tweede grondsoort is steenachtige grond. Het zaad komt op, maar doordat er niet genoeg vocht in deze grondsoort is droogt het uit. Dit is de uitleg van deze grondsoort:

Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. (Lukas 8:13)

Dit is precies waar sleutel 12 over gaan. Veel mensen zien de genade van God en geloven in de genade van God. Maar opeens komen zij in een moeilijke periode. Misschien geloofden zij dat zij rechtvaardig waren, maar zij hebben een tegenslag gekregen in een zondige daad. Hun geloof verdwijnt als sneeuw voor de zon en zij zeggen: ‘zie je wel: ik ben helemaal niet rechtvaardig. Ik ben en blijf een zondige ellendeling.’ Zij namen het Woord aan in geloof, maar in een moeilijke periode lieten zij het geloof los. Dit kan gaan om de genadegave van rechtvaardigheid, maar kan bijvoorbeeld ook gaan om genezing, bevrijding en voorspoed. Het is belangrijk om niet te geloven voor een bepaalde tijd, maar te volharden in geloof.

Als wij terugkeren naar de gelijkenis van de handdruk, dan is Gods genade de hand van God, ons geloof is onze hand en onze volharding zorgt ervoor dat wij voor altijd Gods hand vasthouden en niet meer loslaten. Als wij wandelen in Gods genade, in geloof en in volharding, dan zal elke belofte uit Gods Woord vervuld worden in ons leven.

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. (Hebreeën 10:36, NBV21)

Een prachtige Bijbeltekst die spreekt dat wij ontvangen wat God beloofd heeft, zolang wij maar de wil van God doen en blijven volharden. In de context gaat deze tekst in op de belofte dat Jezus terugkomt en wij de toekomstige belofte van het eeuwige leven met God in de hemel zullen ontvangen. Maar deze Bijbeltekst mogen wij ook toepassen op al Gods beloften en genadegaven die Hij aan ons heeft gegeven, want:

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. (2 Korinthe 1:20)

Door te volharden in het geloof zullen wij elke belofte van God ontvangen. Niet doordat wij God dwingen om het aan ons te geven, maar omdat God het aan ons gegeven heeft. Het is Gods wil om ons te zegenen, ons geloof en volharding is de manier hoe wij ‘dank U’ zeggen tegen God en Zijn cadeau in ontvangst nemen. Wij behagen God door ons geloven.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

Volharden en geloven is juist iets wat God behaagd, het is niet een arrogante houding dat God afstraft. Volharding in geloof is een belangrijk Bijbels principe dat altijd vrucht geeft, zolang wij volharden in iets wat God ons (persoonlijk) in genade gegeven heeft. Dit is rechtvaardigheid, genezing, verlossing van de geestelijke dood, bevrijding of een wonder voor iets waar God ons voor heeft geroepen. Hier volgen een aantal Bijbelteksten over volharding:

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheüs 24:13)

Tot wanneer moeten wij volharden? Totdat wij de belofte hebben ontvangen! Voor het eeuwige leven na de dood is dit tot het moment dat wij onze laatste adem uitblazen en in de hemel zijn. Voor genezing is dit tot het moment dat je genezen ben[2]. Voor bevrijding is dit tot het moment dat je bevrijd bent. Dit geldt ook voor voorziening, voorspoed, rechtvaardigheid en al Gods andere beloften. Wij blijven net zolang volharden totdat wij de belofte van God zichtbaar zien in ons leven. Ik weet dat het soms moeilijk kan zijn. Wanneer je bijvoorbeeld ziek bent en je ziet nog geen doorbraak, dan is het moeilijk om te blijven volharden dat Jezus jouw Geneesheer is en Zijn striemen genezen hebben gegeven. Maar toch blijft Gods belofte voor genezing staan. Wanneer wij Gods wil doen en blijven volharden, dan zal de genezing zichtbaar worden. Gods Woord houdt stand!

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. (Galaten 6:7-9)

Ook in de Galatenbrief staat er een aansporing om niet op te geven maar goed te doen voor onszelf, onze naasten en voor de mensen in de wereld. Wanneer wij de wil van God doen in ons leven en leven door de Geest, dan zullen wij het eeuwig leven ontvangen. Maar wanneer wij kijken naar onze zondige natuur en de werken van de zonde doen, dan zullen wij verderf ontvangen. Dit verderf wordt ontvangen tijdens het eindoordeel van God, maar kan ook in het leven zichtbaar zijn. De zonde heeft gevolgen, zowel voor de toekomst maar ook voor vandaag. Paulus roept op dat wij volharden in het goede, en niet opgeven. Wanneer iemand een verslaving heeft of in zonde leeft, is het belangrijk om, met de kracht van de Heilige Geest, te stoppen met de zonde en in plaats van de zonde het goede te gaan doen. Door te volharden geven wij steeds meer aandacht aan de Heilige Geest en steeds minder aandacht aan de zondige natuur, waardoor wij in onze handelingen rechtvaardiger worden en meer lijken op Jezus.

Laten wij kijken naar een aantal tips om in volharding te leven.

Tip 1: Blijf gericht op Jezus en het evangelie. In deze sleutel hebben wij de gelijkenis van de zaaier bestudeerd en zagen wij de eerste twee grondsoorten voorbijkomen. Er is nog één grondsoort die geen vrucht draagt. Dit is de grond waar allemaal dorens en distels tussen groeien en waar het zaad opgroeit, maar verstikt wordt door de dorens en daardoor geen vrucht draagt. Dit betekent het volgende:

En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. (Lukas 8:14)

Het leven kent veel verleidingen, zorgen, rijkdommen en genietingen. Door al deze zaken van het leven is het mogelijk om Jezus uit het oog te verliezen. Wanneer je succes hebt in je werk en werkdagen maakt van 14 uur, dan is er geen tijd meer voor God in jouw leven. Wanneer je veel vrienden hebt en elke dag gaat feesten en op bezoek gaat bij vrienden, dan is er geen tijd meer voor God. Dit geldt voor alles op aarde. Het is belangrijk om God op de eerste plaats te zetten in ons leven. Niet doordat God meer of minder van ons houdt als wij aandacht aan Hem geven, maar doordat wij meer van God gaan houden als wij tijd met Hem doorbrengen. Wanneer wij God op de eerste plaats zetten en Hem toelaten in ons gehele leven, dan zal Hij ons alle genadegaven geven die wij nodig hebben.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheüs 6:33)

Volhard dus om God te blijven zoeken, tijd met Hem te besteden en je ogen gericht te houden op Hem, ook al schreeuwt de hele wereld met al zijn zorgen en verleidingen tegen jou.

Tip 2: Mediteer op Gods Woord. Het is belangrijk om elke keer de Bijbel te bestuderen en te mediteren op het Woord. Hierdoor komen Gods beloften en Zijn bepalingen in ons hart en zal het vruchten geven. Dit is de laatste grondsoort waar Jezus over sprak.

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. (Lukas 8:15)

Het is belangrijk om Gods Woord te blijven horen en te blijven lezen, zodat het Woord afdaalt van het verstand naar het hart. Vervolgens is het nodig om het Woord vast te houden in het hart. Door één keer een Bijbeltekst te lezen is het Woord nog niet afgedaald in het hart. Het is belangrijk om continu Gods Woord te bestuderen en hierop te mediteren. Dit is een belangrijke vorm van volharding.

Tip 3: Dank God. De derde tip is om God te danken voor de genadegaven die Hij aan jou heeft gegeven, ook al is de genadegave nog niet zichtbaar. Blijf God danken dat je rechtvaardig bent gemaakt op grond van het offer van Jezus Christus en leef een leven vol met dankbaarheid.

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. (Kolossenzen 4:2)

Tip 4: Volhard in het gebed. Zoals Kolossenzen 4:2 laat zien is het belangrijk om te volharden in het gebed. Dit betekent dat wij elke zorg, verleiding, zonde of gedachte met God delen en Hem bij elke gebeurtenis van ons leven betrekken[3]. Blijf ook in vertrouwen vragen aan God. Dank Hem voor de dingen die Hij heeft gedaan en zal doen in jouw leven. Volharden in het gebed betekent niet dat wij elke dag bij God smeken of Hij alstublieft een wonder in ons leven doet. Volharden in gebed hoort altijd met dankzegging te gebeuren en dankt God dat wij Hem kunnen vertrouwen in welke situatie wij ons ook bevinden. Wij weten dat God ons de uitkomst biedt en daar mogen wij Hem vandaag al voor danken[4].

Tip 5: Verheug je altijd in God onder alle omstandigheden. Wanneer wij ons verheugen in God, dan heeft de vijand geen grond in onze gedachtewereld. Wanneer wij ons zorgen maken in ons verstand, Dan kan de vijand ons verontrusten en kan hij tegen ons fluisteren: ‘God zal jou niet te hulp komen. Je bent alleen. Je bent zondig. etc.’ Maar als wij onder alle omstandigheden God loven en blij zijn in Hem, dan houden wij stand. De vreugde van God is onze kracht.

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. (Nehemia 8:11b)

Laten wij ons altijd verheugen in God.

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (Filippenzen 4:4)

Tip 5: Heb een eeuwigheidsdenken. De laatst tip is om een eeuwigheidsdenken te ontwikkelen. Het is belangrijk om te beseffen dat het leven op aarde tijdelijk is en het leven na de aarde eeuwig. Soms zijn wij veel te veel bezig voor onze tijdelijke zorgen en als wij eerlijk zijn: veel zorgen die wij vorig jaar hadden, kunnen wij ons nu geeneens herinneren. Sommige zorgen lijken eerst zo belangrijk, maar wanneer wij deze zorgen bekijken in het licht van de eeuwigheid, dan verdwijnt er een hoop. Wat maakt het uit dat wij in dit leven onrecht ontvangen omdat sommige mensen ons belachelijk maken voor ons geloof? Na honderdduizend jaar in de eeuwigheid te hebben doorgebracht maak je je daar geen zorgen meer over. Volhard dus voor de zaken die eeuwigheidswaarde hebben, omdat deze zaken veel meer waarde hebben dan onze tijdelijke zorgen en pleziertjes.

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2 Korinthe 4:18)

[1] Markus 4:14

[2] Daarna mag je in geloof blijven staan dat je gezond blijft. Dit geldt ook voor in geloof staan dat je vrij bent of rechtvaardig bent, etc.

[3] 1 Thessalonicenzen 5:17

[4] 1 Korinthe 10:13

Samenvatting

Gods genade kunnen wij alleen ontvangen door ons geloof. Geloven is een zeker weten van dingen die nu nog niet zichtbaar zijn. Geloof en gehoorzaamheid aan Gods Woord gaan altijd hand in hand. Dankzij het offer van Jezus Zijn wij gerechtvaardigd en wij mogen dit aannemen door in Hem te geloven. Het is belangrijk om niet te zondigen door onze eigen inspanningen, maar om niet te zondigen, omdat wij beseffen dat Jezus ons heeft verlost van de zondemacht en Hij ons rechtvaardig heeft gemaakt. Het is Gods werk door ons heen. Het geloof is niet een eenmalige beslissing, maar is een levensstijl. Elke dag leven wij door het geloof. De volgende tips kunnen hierbij helpen: 1. Groei in openbaringskennis van het Woord. 2. Spreek Gods Woord. 3. Vertrouw op het werk van Jezus.

De volgende sleutel liet zien dat geloof en genade hand in hand gaan. Beiden zijn nodig om Gods genade te activeren in ons leven. Wij hebben drie voorwaarden voor geloof bekeken. De eerste voorwaarde ging over het feit dat wij alleen in geloof kunnen staan voor zaken die God uit genade aan ons heeft gegeven. Als God iets heeft beloofd, dan zal Hij het nakomen en hierop mogen wij vertrouwen. Zonder Gods genade waren wij nergens, maar zonder geloof blijven wij nog steeds verloren. Wij mogen Gods genadegaven in geloof ontvangen en God helpt ons zelfs om te kunnen geloven. De tweede voorwaarde ging erover dat geloven nooit manipulerend mag zijn. Wij moeten mensen wijzen op de goedheid van God en mogen mensen niet tot bekering brengen door angst te verkondigen. De derde voorwaarde is dat geloven niet twijfelen is. Laten wij de gedachten van twijfel krijgsgevangen nemen en mediteren op het Woord van God.

In de laatste sleutel van dit hoofdstuk zagen wij de kracht van volharding. Door volharding en geloof ontvangen wij alle genadegaven en beloften van Gods Woord. Sommigen horen de genade van God en geloven niet doordat de vijand het Woord heeft gestolen. Anderen geloven Gods genade, maar wanneer er een moeilijke tijd aanbreekt raken zij het geloof kwijt. Zij hebben niet volhard. Het is belangrijk om altijd te volharden, totdat wij datgeen ontvangen wat wij nodig hebben. Tot slot keken wij naar de volgende tips om te leven in volharding: 1. Blijf gericht op Jezus en het evangelie. 2. Mediteer op Gods Woord. 3. Dank God altijd. 4. Volhard in het gebed. 5. Verheug je altijd in God onder alle omstandigheden. 6. Heb een eeuwigheidsdenken.


Dit hoofdstuk staat in het boek Van wet naar genade. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de wet en genade, een heilig leven leeft en beseft wat Jezus heeft gedaan.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Lees ook: