Genezing: Gods verbond voor jou

In mijn boek ‘Van wet naar genade’ keken wij naar het belang van de wet van Mozes voor de gelovige. De conclusie van dit boek was dat een gelovige niet rechtvaardig wordt gemaakt door de wet, maar alleen rechtvaardig is door de genade van God, het geloof en het werk van Jezus Christus aan het kruis. Toch kunnen wij veel leren van de wet van Mozes. De wet liet ten eerste zien wat de zonde was en liet zien dat geen mens rechtvaardig was. Iedereen heeft de genade van God nodig. De wet openbaarde ook het karakter van Jezus, aangezien Jezus de wet van Mozes vervulde.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. (Mattheüs 5:17)

De wet laat ons ook zien wat God belangrijk vindt. In de wet lezen wij bijvoorbeeld over Gods liefde voor de weduwe, de wees en de vreemdeling, en Zijn liefde voor deze groepen is in het Nieuwe Testament niet veranderd. De wet spreekt er ook over dat wij elkaar en God lief moeten hebben, en ook dat is niet veranderd in het Nieuwe Testament.

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Galaten 5:14)

Tot slot laat de wet zien wat God beschouwt als zegen en wat God beschouwt als vloek. Wanneer Het volk Israël de geboden van de wet in acht namen, ontvingen zij Gods zegen. Wanneer het volk zondigde en Gods geboden niet in acht namen, ontvingen zij de vloek. Dus een belangrijke vraag die wij ons straks gaan afvragen is: ‘Beschouwt God ziekte als zegen of vloek’.

Zoals ik aangaf, wordt een gelovige niet rechtvaardig door de wet, maar door de genade van God. Daarnaast hoeft een gelovige zich niet aan de offerrituelen te houden om vergeven te worden. Waarom zouden wij dan naar de wet van Mozes kijken om argumenten te vinden of het Gods wil is om te genezen? Nu komt het mooie: dankzij het offer van Jezus zijn wij vrijgekocht van de wet en hebben wij de Heilige Geest ontvangen die ons leidt. Jezus heeft ons ook vrijgekocht van elke vloek die in de wet van Mozes staat. Maar de zegeningen en beloften die God aan het volk Israël heeft gegeven, gelden dankzij het offer van Jezus wel voor ons. Dus als God iets beloofd heeft in de wet, dan zijn die beloften ook voor ons, de gelovigen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Wij hebben, dankzij het offer van Jezus, recht op de beloftes die in de wet staan. Aangezien Jezus al onze zonden vergeven heeft en ons vrijgekocht heeft van de vloek van de wet, heeft de vloek geen recht op ons. Hier komen wij straks op terug.

De volgende Bijbeltekst laat zien dat wij van God een beter verbond hebben ontvangen dan de wet van Mozes.

Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat Hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. (Hebreeën 8:6, NBV21)

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. (Hebreeën 7:22)

Ik wil een waarschuwing geven. Wanneer wij in dit hoofdstuk het verbond en de wet van Mozes lezen, dan moet jij in jouw achterhoofd houden dat God jou een beter verbond heeft gegeven. Dit houdt twee dingen in: 1. Alles wat God ons heeft beloofd in de wet van Mozes, geldt voor ons. Als dit niet het geval is, dan heeft God ons een minder of slechter verbond gegeven. Dit gaat lijnrecht tegen Gods Woord in. 2. God doet er zelfs nog een schepje bovenop, want wij leven in een beter verbond. God kan ons meer geven dan het volk van Israël in het Oude Testament, omdat Jezus gestorven is aan het kruis en opstond uit de dood. Jezus had de wet betaald en vervuld, en daardoor hebben de gelovigen de Heilige Geest en de opstandingskracht van Jezus ontvangen.

En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. (Efeze 1:19-21, NBV21)

Reden 14: Genezing in het wetboek

In het vorige hoofdstuk zagen wij verschillende beelden die laten zien dat God mensen genas. Nu gaan wij kijken naar het verbond van God voor genezing. Toen Israël was bevrijd uit het land Egypte en onderweg was naar het beloofde land, deed God een grote belofte.

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (…) Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. (Exodus 23:25-26)

Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. (…) De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten. (Deuteronomium 7:12-15)

Halleluja! God heeft een verbond gesloten met de Israëlieten. Wanneer de Israëlieten God zouden gehoorzamen, dan zou God ervoor zorgen dat elke ziekte van hen geweerd wordt en er geen ziekte in het volk Israël zal zijn.

Het bijzondere aan een verbond is dat er twee personen of groepen zijn, die allebei hun verantwoordelijkheden hebben. God sloot een verbond met Israël. Het was Israël zijn verantwoordelijkheid om Gods geboden en bepalingen in acht te nemen. Wanneer Israël dit deed, zou God zich aan Zijn kant van het verbond houden en zou Hij iedereen genezen en gezond houden.

Heb je het volgende wel eens gehoord? ‘God geneest niet altijd. God is namelijk niet een kauwgomballenmachine waar wij een euro in stoppen, en God genezing geeft.’ Wees maar niet bang. Ik geloof ook niet dat God een kauwgomballenmachine is. Maar ik geloof wel dat God zich aan Zijn verbonden houdt. Als God een verbond sluit, en wij houden ons aan Zijn verbond, dan zal God zich ook aan Zijn kant van het verbond houden. God kan namelijk niet Zijn verbond verbreken, want dan zou Hij een leugenaar zijn. En God liegt niet.

(…) God, Die niet liegen kan (…) (Titus 1:2)

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? (Numeri 23:19)

Wanneer God een verbond met jou sluit en tegen jou zegt: ‘als je dit en dit doe, dan zal Ik voor dit en dit zorgen.’ Dan heb je de honderd procent garantie dat God doet wat Hij belooft, zolang jij je aan jouw eigen kant van het verbond houdt. Genezing is een verbond van God, en God kan, wil en zal niet uit Zijn eigen verbond stappen.

Dit verbond van genezing gold niet alleen voor het volk Israël. Dankzij het offer van Jezus Christus zijn de heidenen, alle niet-Israëlieten, toegevoegd aan het verbond van God.

Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent (…) bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. (Efeze 2:11-15, NBV21)

Vroeger, toen wij nog niet tot geloof waren gekomen, waren wij nog uitgesloten van het burgerschap, de verbondssluitingen en beloften van het volk Israël. Dit was vroeger zo. Maar Jezus Christus heeft door Zijn offer aan het kruis de Israëlieten met de niet-Israëlieten verenigd, wat betekent dat nu ook de gelovige heidenen dezelfde burgerschap, verbondssluitingen en beloften ontvangen als het volk van Israël. Oftewel, wij hebben de zegen van Abraham ontvangen en hebben dezelfde verbonden en beloften als in het wetboek staan.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Het verbond van genezing is dankzij het offer van Jezus Christus voor alle gelovigen gekomen. Wanneer wij ons deel van het verbond van genezing houden, zal God zich gegarandeerd aan Zijn deel van het verbond houden.

Reden 15: ziekte is vloek en gezondheid is zegen

In de wet van Mozes kunnen wij ontdekken of God ziekte als een vloek of zegen ervaart. Ik ga je uitleggen hoe wij dat kunnen zien. Nadat Mozes en het volk Israël bevrijd werden uit het land Egypte, trokken zij door de zee naar de berg Sinaï. Op deze berg ontving Mozes van God de wet. Dit bestond uit de tien geboden en nog veel andere wetsregels, waaraan het volk Israël zich moest houden. De wet was een verbond dat het volk Israël met God sloot. Bij een verbond heb je dus twee verschillende kampen met twee verschillende verantwoordelijkheden. God gaf aan hoe en met wat Hij de Israëlieten zou zegenen, als zij zich aan het verbond zouden houden. Als je de wet van Mozes leest, dan kom je vaak de volgende zin tegen:

Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik … (Exodus 23:22)

God zei: Als jullie Mij gehoorzamen, dan zal Ik ook iets voor jullie doen. Dan zal ik jullie zegenen. Maar, wanneer het volk van Israël niet zou gehoorzamen aan Gods stem, dan zal niet de zegen van God komen, maar de vloek. Voordat wij naar de vloek gaan kijken, wil ik je een vraag stellen. Wat wil God? Dat wij Hem gehoorzamen en de zegen ontvangen, of dat wij Hem ongehoorzamen en de vloek ontvangen? Ik denk dat je het antwoord al kan raden, maar voor de zekerheid laten wij de Bijbel spreken.

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. (Deuteronomium 30:19-20)

God wil dat wij kiezen voor gehoorzaamheid, het leven en de zegen. God wil ons niet vervloeken of dat wij in de vloek leven. God wil dat wij Hem gehoorzaam zijn en daardoor een gezegend leven leiden.

Dan is het nu tijd om te kijken wat God als vloek en wat God als zegen beschouwt, met betrekking tot gezondheid. Een compleet overzicht kun je lezen in Deuteronomium 28. Laten wij eerst kijken naar de vloek.

15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: (…) 18 Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot. (…) 21 De HEERE zal de pest aan u laten kleven, totdat Hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 22 De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, (…) 27 De HEERE zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. 28 De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaasdheid van hart. (…) 35 De HEERE zal u treffen met vreselijke zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan u niet genezen kunt worden, vanaf uw voetzool tot aan uw schedel. (…) 59 Dan zal de HEERE uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken; het zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn. 60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor u beducht geweest bent, op u laten terugkeren en zij zullen aan u blijven kleven. 61 Ook iedere ziekte en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is, zal de HEERE over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt. (Deuteronomium 28)

Laat ik duidelijk zijn. Het is niet mijn bedoeling om iemand te veroordelen die ziek is. Ik wil je alleen laten zien dat God ziekte niet als zegen beschouwt, maar als vloek. In vers 61 staat zelfs dat iedere ziekte en iedere plaag behoort tot de vloek van de wet. Ziekte is een vloek, en God wil ons niet vervloeken, God wil ons zegenen. God roept ons allemaal op om Hem te gehoorzamen en naar Zijn stem te luisteren, zodat wij in de zegen leven en niet in de vloek.

Laten wij nu kijken naar de zegen. De onderstaande Bijbelteksten hebben wij al bestudeerd, maar ik wil deze nogmaals lezen.

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (Exodus 23:25)

Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. (…) De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten. (Deuteronomium 7:12-15)

Wanneer wij God gehoorzaam zijn en naar Zijn stem luisteren, zal Hij alle ziekte weren, onze dokter zijn en ons gezond houden. Dit is de zegen van God. Als wij ons aan onze kant van het verbond houden dan houdt God zich aan Zijn kant van het verbond.

In deze paragraaf zien wij dus duidelijk dat ziekte wordt beschouwd als vloek en gezondheid of genezing als zegen. God roept ons op om Hem te gehoorzamen, zodat wij onder de zegen en gezondheid leven, en niet onder de vloek en ziekte. In de volgende paragraaf maken wij een sprong naar het Nieuwe Testament, en zien wij iets prachtigs wat Jezus voor ons heeft gedaan, zodat geen kind van God onder de vloek hoeft te leven.

Reden 16: De vloek van ziekte is gebroken

In de vorige paragraaf zagen wij dat God de ziekte als een vloek beschouwde. Wanneer de Israëlieten luisterden naar Gods stem en Hem gehoorzaam waren, zou God hun zegenen met gezondheid en zal er geen ziekte in Israël voortkomen. Dit is al een grote genadegaven van God, maar het Nieuwe Testament doet er nog een schepje bovenop. Dankzij het offer van Jezus Christus heeft de hele vloek van de wet geen recht meer op de kinderen van God. Jezus heeft namelijk de vloek van de wet al gedragen aan het kruis van Golgotha. Het maakt niet uit welke zonden of tekortkomingen jij in het verleden had voordat je Jezus kende, door het offer van Jezus ben jij vergeven en heeft de vloek geen recht op jou. God heeft de vloek op Jezus Christus gelegd, zodat wij de zegen ontvangen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Paulus legde in hoofdstuk 3 van de Galatenbrief eerst uit dat niemand rechtvaardig wordt door de wet van Mozes. Iedereen heeft gezondigd en iedereen heeft de wet van Mozes overtreden. Hierdoor is iedereen onder de vloek van de wet gekomen.

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. (Galaten 3:10)

Maar toen kwam Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis de vloek voor ons te dragen. Jezus werd gekruisigd en werd tot vloek gemaakt, zodat wij vrij kunnen leven zonder de vloek.

Als wij kijken hoe Jezus gekruisigd werd, dan zien wij duidelijk dat Jezus de kenmerken van de vloek droeg. Jezus werd gekruisigd aan een houten paal (het kruis), wat een teken is van de vloek.

Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. (Deuteronomium 21:22-23)

Daarnaast droeg Jezus een doornenkroon, wat ook een teken van de vloek is.

En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om. (Johannes 19:2)

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. (Genesis 3:17-18)

Doordat Adam en Eva tegen God zondigde door van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, kwam de vloek in de wereld. De vloek hield onder andere in dat de aarde voortaan dorens en distels zou laten opkomen. Toen Jezus een doornenkroon droeg aan het kruis, droeg Hij ook de vloek van de aarde en de vloek van de wet. Jezus was tijdens Zijn kruisiging vervloekt, omdat Hij aan een kruis hing, en Jezus droeg de vloek, omdat Hij de doornenkroon droeg. De vloek die wij verdienden, heeft Jezus gedragen. Hierdoor mogen wij leven zonder de verschrikkelijke vervloekingen in de wereld.

Ik wil kort een aantal vloeken opsommen welke Jezus heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. Hierdoor zie je dat de kruisiging en opstanding van Jezus het moment was dat de vloek was verbroken en de zegen was hersteld. Jezus heeft aan het kruis en door Zijn opstandig ervoor gezorgd dat de vervloekingen zijn verbroken.

1. Jezus droeg onze straf en schuld, zodat wij vergeving en vrede van God krijgen.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (…) (Jesaja 53:5)

2. Jezus werd tot zonde gemaakt, zodat wij de rechtvaardigheid van God ontvangen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)[1]

3. Jezus stierf onze dood, zodat wij een geheiligd leven ontvangen.

Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:10-11)

4. Jezus droeg onze ziekten en zwakheden, zodat wij gezond leven.

(…) Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:16-17)

5. Jezus werd arm gemaakt, zodat wij overvloed hebben.

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthe 8:9)

6. Jezus onderging de verlatenheid van God, zodat wij voor eeuwig in Gods aangezicht verblijven. Toen Jezus stierf werd namelijk de scheiding tussen God en het volk, het voorhangsel, doormidden gescheurd. Dit is een teken dat God vrij te midden van Zijn volk kan wonen.

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: (…) Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (…) En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; (Mattheüs 27:46-51)

Dit overzicht is niet compleet, maar laat ons wel zien dat Gods genade tot stand werd gebracht toen Jezus Zijn leven gaf aan het kruis. De vloek is verbroken en wij hoeven niet meer onder een vloek te leven. Aan het kruis heeft Jezus niet alleen voor vergeving van zonden gezorgd. Zijn kruisiging heeft alle vloeken van de wet verbroken. Sterker nog, Jezus heeft ons niet alleen verlost van de vloek, Hij heeft ons ook geplaatst in de zegen van Abraham. Dit betekent dat wij de zegeningen van de wet van Mozes hebben ontvangen in Jezus Christus. Wij hebben in reden 13 gezien dat gezondheid een zegen van God is. Dankzij Jezus Zijn wij verlost van de vloek van ziekte en hebben wij recht op de zegen van gezondheid.

[1] Zie ook Romeinen 4:25

Reden 17: God zal alle ziekte wegdoen

Wij keren nog kort terug naar de zegeningen van gezondheid in de wet van Mozes.

(…) Dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

(…) Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (Exodus 23:25)

De HEERE zal alle ziekte van u weren. (…) (Deuteronomium 7:15)

Gods Woord is duidelijk en er is geen twijfel mogelijk. God schreef aan de Israëlieten dat Hij geen enkele ziekte zal brengen, ziekte uit hun midden laat verdwijnen en dat Hij alle ziekte zal weren. Let erop dat God spreekt over alle ziekte. God zegt niet: ‘En ik zal jullie gezondheid geven, maar af en toe komt er wel een griepseizoen aan.’ Nee, God zal alle ziekte weren en geen enkele ziekte heeft recht op ons leven.

Veel mensen staan in geloof voor genezing omdat zij ziek zijn. Dit is erg belangrijk en is Bijbels. Maar God wil ons niet alleen genezen van onze ziekte, God wil ons ons hele leven gezond houden, zodat wij geen ziekte in ons leven kennen. De Basisbijbel vertaalt Deuteronomium 7:15 als volgt:

De Heer zal alle ziekten bij jullie vandaan houden.

Zie je het voor je? God beschermt ons voor alle ziekte. God heeft ons in een soort schuilplaats gestopt, en Hij houdt zelf de wacht, zodat ziekte en kwalen ons niet kunnen raken.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Want Híj zal u redden (…) van de zeer verderfelijke pest. (…) Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. (Psalm 91:1, 3 en 10)

God zal alle ziekte van ons wegdoen. Wij mogen niet alleen in geloof staan voor genezing van onze ziektes, wij mogen ook in geloof staan dat God ons gezond houdt en ziekte geen grip op ons leven kan hebben.

Het mooie aan deze belofte van God is dat dit niet één keer in de wet van Mozes staat, maar drie keer. In Exodus 15:26, 23:25 en Deuteronomium 7:15. God zegt dat op grond van 2 of 3 getuigen een zaak vast staat.

(…) In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (2 Korinthe 13:1)

Gods Woord zegt niet één keer dat Hij alle ziekte van ons doet weren, Gods Woord zegt dit al drie keer in de wet van Mozes. En dan moeten wij alle teksten van het Nieuwe Testament nog behandelen die zeggen dat Jezus iedereen geneest.

Reden 18: Verlening van de dagen in de wet

Wat gebeurt er als mensen gezond zijn en niet worden lastiggevallen door ziekte? Ze zullen dan lang leven. Wat zegt de wet van Mozes over de ouderdom van de mensen? Zullen mensen vroeg sterven of zullen ze pas in hun ouderdom heengaan?

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. (Exodus 20:12)

Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. (Exodus 23:26b)

En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen. (Deuteronomium 4:40)

Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. (Deuteronomium 5:33)

opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden. (Deuteronomium 6:2)

Opdat u uw dagen zult verlengen in het land (…). (Deuteronomium 11:9)

(…) opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. (Deuteronomium 25:15)

Wanneer wij luisteren naar God en Zijn geboden in acht nemen, dan zal God onze dagen verlengen en zullen wij pas in hoge ouderdom sterven. Het is niet Gods plan voor ons leven dat wij vroegtijdig sterven door ziekte, het is Gods plan dat wij onze dagen volmaken, wij in hoge ouderdom nog steeds kunnen spreken over de goedheid en glorie van God, en zonder ziekte of pijn zullen heengaan naar God de Vader. De verlenging van dagen gold niet alleen voor de Israëlieten in het Oude Testament, het geldt ook voor ons die onder het nieuwe verbond leven. Exodus 20:12 wordt namelijk vaak geciteerd in het Nieuwe Testament.

Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. (Efeze 6:2-3)

Zie je dat Paulus sprak over de belofte van ouderdom in het Oude Testament en dit plakte voor gelovigen in het Nieuwe Testament? Gods beloften gelden voor de gehele wereld, en niet alleen voor de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament. Paulus schreef deze brief namelijk aan de gemeente te Efeze, een gemeente dat zich bevond in het huidige Turkije in de tijd van het Nieuwe Testament. De broeders uit Efeze leefden niet in het Oude Testament, leefden niet in het beloofde land Israël en velen waren geen Israëliet. Toch ontvingen zij de belofte die in de wet van Mozes stond. Wanneer de Efeziërs deze belofte ontvingen, dan hebben ook wij vandaag recht op deze prachtige belofte van Gods Woord.

In deze paragraaf lazen wij alleen de teksten in de wet van Mozes die spraken over de verlening van onze dagen en dat wij oud zullen worden. De rest van de Bijbel spreekt hier ook veel over, wat wij in de komende hoofdstukken zullen zien.

Samenvatting

Dit hoofdstuk ging in op het verbond van genezing in de wet van Mozes. Hoewel een gelovige niet gerechtvaardigd wordt door de wet, maar door de genade van God, het geloof en het werk van Jezus Christus, kunnen we toch veel leren van de wet. De wet liet zien wat zonde was en dat niemand rechtvaardig was. Het openbaarde ook het karakter van Jezus, aangezien Hij de wet vervulde. Daarnaast laat de wet zien wat God belangrijk vindt, zoals liefde voor de medemens en liefde voor God. Ook toont de wet aan wat God ziet als zegen en vloek, afhankelijk van de gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Wij zagen dat het offer van Jezus ons heeft vrijgekocht van de wet. Hierdoor hebben gelovigen recht op de zegeningen en beloften die in de wet staan. Het nieuwe verbond dat Jezus heeft gebracht is beter dan het oude verbond, en gelovigen kunnen meer ontvangen dan het volk Israël in het Oude Testament, dankzij het offer van Jezus.

Het hoofdstuk ging ook in op het verbond van genezing in de wet van Mozes. God beloofde aan het volk Israël dat als ze Hem gehoorzaamden, Hij geen ziekten over hen zou brengen en hun genezing zou verzekeren. Dit verbond geldt niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor gelovigen van nu, omdat Jezus het verbond heeft uitgebreid naar alle niet-Israëlieten. God wil dat we gezond zijn en Hij zal alle ziekten van ons weghouden.

Daarnaast toont de wet aan dat ziekte als een vloek wordt gezien en gezondheid als een zegen. Door het offer van Jezus aan het kruis is de vloek van ziekte verbroken en hebben gelovigen recht op gezondheid en genezing. God wil ons niet vervloeken, Hij wil ons zegenen. Hij heeft ons bevrijd van de vloek en ons geplaatst onder de zegen van Abraham.

Tot slot belooft God dat Hij alle ziekte zal wegnemen en dat Hij onze dagen zal verlengen. Het is Gods plan dat we lang leven en onze dagen volmaken. Deze beloften gelden voor gelovigen in het Nieuwe Testament, net zoals ze golden voor het volk Israël in het Oude Testament.

Dit hoofdstuk benadrukt dat we het verbond van genezing in de wet van Mozes kunnen zien als een bevestiging van Gods verlangen om ons gezond te houden. Het laat ook zien dat Jezus Zijn offer aan het kruis de vloek van ziekte heeft verbroken en ons voorziening geeft op gezondheid en genezing.


Lees ook: