Gods genezing in de Psalmen

De psalmen in de Bijbel zijn erg mooi. Het zijn korte liederen of gebeden van David, Asaf en een paar andere psalmisten. De Psalmen danken God, vragen God om zegeningen of bescherming en leren ons prachtige lessen over God. De Psalmen zijn prachtig en een aantal Psalmen spreken ook over de genezende werking van God. In dit hoofdstuk zullen wij naar een aantal verzen uit de Psalmen kijken en ik weet zeker dat dit jouw geloof bouwt voor genezing.

Reden 24: God vergeeft en geneest

Psalm 103 is een erg mooie en krachtige Psalm van David. Deze Psalm spreekt over gezondheid en laat de goedheid en barmhartigheid van God zien. Wij gaan een paar verzen behandelen, maar ik raad je aan om de hele Psalm te lezen.

Eerst roept David ons op om de Heere te loven.

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. (Psalm 103:1-2)

Wanneer je in geloof staat voor genezing, is het erg belangrijk om terug te kijken op je leven en na te denken over alle zegeningen, wonderen en goedheid van God. God houdt ervan als wij dankbaar zijn en Hem danken voor alles wat Hij al in ons leven heeft gedaan. Daarnaast helpt dit ons in ons genezingsproces. Wij zien namelijk dat God al betrokken is geweest in ons leven, en daardoor is het makkelijker om God te geloven voor een genezingswonder. Schrijf ook de wonderen en zegeningen van God op in een schrift. Wanneer je dit schrift leest, kun je genieten en God danken voor alle zegeningen die je hebt meegemaakt. Hierdoor vergeet je ook niet een van Zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. (Psalm 103:3)

David maakt hier een erg mooi statement. Wanneer ik aan een wedergeboren christen vraag: ‘Heeft God jouw zonden vergeven?’ Dan is het antwoord: ‘ja’. Wij geloven dat God ons heeft vergeven en dit wordt ook in de kerken verkondigd. God vergeeft ons als wij tot geloof komen. Maar David was nog niet klaar. Direct nadat hij zei: ‘God, die al jouw ongerechtigheden vergeeft’, zei hij: ‘Die God geneest ook al jouw ziekten.’ Het zou raar zijn als we deze tekst als volgt lezen: ‘Die al uw ongerichtheid vergeeft’, en vervolgens zeggen: ‘Halleluja! Amen! Prijs God, Hij heeft mij verlost van al mijn zonden. Ik geloof dit.’ ‘Die al uw ziekten geneest’, en dan zeggen: ‘Nou ja, dat staat er wel, maar God geneest niet altijd. Soms wel, en soms niet. De één wel, de ander niet. Je weet het maar nooit. Gods wegen Zijn ook hoger dan onze wegen.’ Nee, dat zou raar zijn. David beleed: ‘God is de God die al mijn zonden vergeeft, en die al mijn ziekten geneest.’ God doet beiden. Voor God is het ook niet moeilijker om te genezen dan om te vergeven.

En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. (…) wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. (Mattheüs 9:1-7)

God, en Jezus, vergeven en genezen. Daarnaast staat er ook dat God al uw ziekten geneest. God geneest niet sommige ziekten, of af en toe een ziekte, maar God wil al onze ziekten genezen. David ervaarde Gods barmhartigheid en wist dat God al zijn ongerechtigheid vergaf en al zijn ziekten genas. Wij mogen ook geloven dat God al onze ongerechtigheid vergeeft en al onze ziekten geneest.

Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. (Psalm 103:4-5)

Wauw! God verlost ons leven van het verderf en kroont ons met goedertierenheid en barmhartigheid. Het is Gods barmhartigheid die Hem ertoe leidt om ons te genezen van onze ziekten. God is onze liefhebbende Vader, en Hij wil ons genezen. God is goed, barmhartig en liefdevol voor ons.

Reden 25: In de schuilplaats van God

Ik wil graag nog een prachtige Psalm met jou delen. In Psalm 91 lezen wij over de bescherming van God. Het is een erg krachtige Psalm om te lezen en erop te mediteren.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1-2)

Bij het mediteren van Bijbelteksten, is het belangrijk om de Bijbeltekst voor je te zien. Je maakt een voorstelling van datgeen wat in de Bijbel staat. Ook Jezus deed dit, doordat Hij allemaal gelijkenissen deelde met de mensen, zodat zij zich bepaalde lessen konden voorstellen.

Het is dus belangrijk om jezelf te zien, terwijl je in de schuilplaats van God aanwezig bent. Zie het ook voor je dat je in de schaduw van God slaapt. Dit betekent dat God jou beschermt, en je helemaal omringd bent met Zijn bescherming. Hij waakt over je wanneer je slaapt.

Wat ook belangrijk is om te doen wanneer je mediteert op een Bijbeltekst, is dat je het persoonlijk maakt. Ook de psalmist deed dit. Hij zei: U bent mijn toevlucht en mijn burcht. Ook met genezing is het belangrijk om te beseffen dat God mijn Geneesheer is en dat de beloften van genezing voor mij gelden. Het is niet alleen voor de ander, het is ook voor mij.

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. (Psalm 91:3-4)

God zal je redden van de strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pest. Wanneer je gevangen zit, bijvoorbeeld door ziekte, verraad van mensen of iets anders, zal God je redden. Ook wanneer je te maken hebt met de zeer verderfelijke pest, of een andere ziekte, zegt deze Psalm dat God je zal redden. Dit is een krachtige Psalm voor genezing. Het is wel belangrijk om je te houden aan de eerste twee verzen van de Psalm, zodat je de belofte van redding van ziekte en redding van de vogelvanger ontvangt. Deze tekst geldt namelijk voor diegene die hun schuilplaats en hun hulp verwachten bij God, en God als hun toevlucht zoeken. Het is belangrijk om te beseffen dat God onze schuilplaats is en wij bij Hem veilig zijn voor wat voor aanval dan ook.

In de vierde vers staat dat wij onder de vleugels van God onze toevlucht nemen. In de eerste plaats is dit een prachtig beeld van God, die jou ‘omarmt’ met Zijn vleugels. Dit laat zien dat God heel dichtbij jou is. Daarnaast kunnen wij Gods gezondheid en genezing vinden onder Zijn vleugels.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (Maleachi 4:2)

En hoe kunnen wij God dan vertrouwen? God zelf zegt dat Zijn trouw als een schild en pantser voor ons zal zijn. In deze eerste vier verzen zien wij de overvloedige bescherming van God voor ons leven.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. (Psalm 91:5-6)

Wanneer je een openbaring ontvangt over hoe God jou beschermt, dan zal je niet meer angstig zijn voor de ziekte. Elke angst verdwijnt, want je weet dat God bovennatuurlijk voor je zorgt, en dat jouw hele leven beschermd is door Zijn aanwezigheid. Je hoeft ook niet angstig te zijn voor de nacht, voor pijlen die op je afgevuurd worden, voor de pest of voor het verderf. Efeze 6 laat een beter beeld zien van hoe wij ons kunnen wapenen voor de pijlen, en dat is door Gods wapenrusting te dragen.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:13-18)

Het is dus belangrijk om te beseffen dat Gods wapenrusting je beschermt tegen alle pijlen van de boze. In Efeze 6 lezen wij hoe wij kunnen wandelen in Gods wapenrusting, maar voor dit boek gaan wij hier niet dieper op in.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. (Psalm 91:7-8)

Zelfs al zie je dat iedereen om je heen overlijdt aan een bepaalde ziekte, dit vers zegt dat het onheil niet bij jou zal komen. Misschien ging er een erfelijke ziekte in jouw familie rond, die al velen heeft getroffen. Sta dan in geloof met behulp van deze Psalm. Ook al zie je ziekte en lijden om jou heen, bij jou zal het niet komen, want je bent beschermd in de schuilplaats van God. Ook al heeft iedereen op jouw werk de griep en is iedereen verkouden, bij jou zal het niet komen, want je bent onder Gods vleugels van genezing en gezondheid.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. (Psalm 91:9-10)

Wauw! Geen onheil zal mij overkomen en geen plaag zal mijn tent naderen. In plaats van plaag, kunnen wij ook ziekte lezen. De Basisbijbel vertaalt dit vers als volgt: ‘Geen ramp zal je overkomen. Geen ziekte zal je huis binnendringen.’ Het Hebreeuwse woord voor ‘plaag’ is ‘neḡaʿ’ en betekent: ‘plaag’, ‘ziekte’ of ‘slag’. Ditzelfde woord komen wij tegen in Jesaja 53.

Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. (Jesaja 53:8)

De plaag of ziekte is op Jezus geweest. Doordat dit al op Jezus is geweest, hoeven wij geen plaag of ziekte meer in ons leven en huis te accepteren. Dank U Jezus! Geen ziekte zal onze tent naderen!

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. (Psalm 91:11-12)

Naast dat God jou beschermt, geeft Hij ook Zijn engelen de opdracht om over jou te waken. Ik denk dat we allemaal wel eens onze teen hebben gestoten. Misschien niet aan een steen, maar wel aan een tafelpoot of een ander obstakel in huis. In de meeste gevallen is dit alleen heel pijnlijk voor een aantal seconden of minuten. Als wij lezen dat God Zijn engelen bevel geeft, zodat wij onze voet aan geen steen stoot, dan betekent dit dat God heel erg om ons geeft. God wil niet eens dat je voor een paar minuten pijn hebt, doordat je zelf onvoorzichtig bent geweest. God wil jouw leven beschermen. Maar bedoelt God deze tekst niet geestelijk? Dat wij in geestelijke zin onze voeten aan geen steen stoten? Natuurlijk wil God ons ook geestelijk beschermen, maar ik geloof dat God deze tekst ook letterlijk bedoelt. Het is Gods verlangen om ons lichaam te beschermen op ons pad. Zelfs de duivel gelooft dit, want toen hij Jezus verzocht in de woestijn, zei hij het volgende:

‘Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.’ (Mattheüs 4:6)

Zie je? De duivel verleidde Jezus om iets te doen, waarbij normaal gesproken iemands lichaam veel pijn lijdt of overlijdt. De duivel nam deze tekst letterlijk. Vervolgens corrigeerde Jezus de duivel niet om te zeggen: ‘Dat staat geschreven, maar dat is natuurlijk geestelijk. God beschermt je alleen geestelijk.’ Nee, Jezus corrigeerde de duivel met:

Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.’ (Mattheüs 4:7)

Jezus nam de tekst in Psalm 91 letterlijk, maar maakte tegelijkertijd duidelijk dat het niet de bedoeling is om God te verzoeken. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij mogen Psalm 91:11-12 letterlijk nemen, maar dat geeft ons geen recht of reden om onzorgvuldig te leven of ons leven opzettelijk in gevaar te brengen.

Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. (Psalm 91:13-15)

Wauw! God besluit om ons te helpen wanneer wij in moeilijkheden of benauwdheden zitten. God zal onze roepstem verhoren en zal voor ons zorgen. Wij hebben een Vader die van ons houdt en wil dat het goed met ons gaat.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. (Psalm 91:16)

God belooft ons ook dat Hij ons met lengte van dagen verzadigt. Oftewel, God wil dat wij gezond oud worden.

Reden 26: God reageert op jouw roepstem

Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. (Psalm 30:2-4)

Dit is een prachtige Psalm, waarbij koning David God dankte dat God hem uit zijn doodsgevaar had verlost. Het is niet bekend wat de ziekte of gevaar was voor David, maar er staat wel iets moois. In David zijn ziekte, had hij tot God geroepen, en God had hem genezen. David dankte God niet omdat hij van een simpele verkoudheid was genezen. Het was een groot probleem, omdat David het had over ‘U hebt mij in het leven behouden’. Wat het probleem ook was, God had een genezingswonder gedaan. Zoals God voor David een genezingswonder had gedaan, zo wil God ook voor jou een genezingswonder doen. God reageert en geneest, wanneer wij Hem aanroepen in geloof.

Reden 27: God zegent de helpende

De volgende Psalm die wij behandelen, laat zien dat er een geestelijke wet is tussen datgeen wat jij doet, en datgeen wat je ontvangt. Deze wet geldt ook voor genezing. Wanneer je anderen helpt in hun noden, zet dit de deur open voor jouw eigen hulp en genezing van God. Dit wil niet zeggen dat wij onze genezing verdienen of dat iemand die ziek is nooit voor anderen zorgt. Het is wel belangrijk om een gevende houding te hebben, los van jouw genezing. Het evangelie van God is een evangelie van geven. God gaf Zijn Zoon, zodat wij gered, gezond, volmaakt en vrij zijn. Zo mogen wij ook gevers zijn, net zoals God een Gever is. Wij gaan eerst een paar verzen uit Psalm 41 lezen, daarna komen wij kort terug op het principe van geven.

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders. (Psalm 41:2-4)

Deze Psalm laat een aantal mooie beloften zien. Maar voor wie zijn deze beloften? Deze beloften zijn voor hem ‘die verstandig omgaat met een ellendige’. Wanneer wij verstandig en liefdevol omgaan met hulpbehoevenden, zet dit de deur open voor Gods zegen. God wil ons graag zegenen, maar kan dit alleen doen, wanneer wij met een juist hart leven.

Wat gebeurt er dan volgens koning David wanneer iemand zorgt voor de hulpbehoevenden? Dan zal God ook diegene helpen en bevrijden, wanneer diegene hulpbehoevend is. Zoals diegene anderen heeft behandeld, zal God ook hem behandelen. God zal voor diegene zorgen en hem in leven houden. Dit kunnen wij in het bijzonder toepassen op genezing. God zal de zieke ondersteunen op zijn rustbank, en God zal heel Zijn ziekbed omkeren. Dit betekent dus dat iemand die ziek in bed ligt, weer gezond zal zijn en kan leven. Dit is een krachtige Psalm.

Er staat ook: ‘hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden.’ Soms hoor je wel eens mensen zeggen: ‘Het gaat God er niet om of je op aarde gelukkig bent of niet. In de hemel zal je gelukkig zijn en op aarde leven wij in een gebroken wereld en ben je niet gelukkig.’ Dit gaat dus rechtstreeks tegen de Bijbel in. God wil ervoor zorgen dat je gelukkig bent en dat je vrolijk bent. En dat is een stuk makkelijker wanneer je gezond bent en geen lichamelijke klachten hebt. God wil jou oprichten en ervoor zorgen dat je gezond en gelukkig op aarde leeft, en Hem eert om al Zijn goedheid.

Het principe van geven en terugontvangen is dus een erg belangrijk Christelijk onderdeel. We zien dit terug in de brief aan de Galaten.

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Galaten 6:8-10)

Dit betekent niet dat we onze genezing kunnen verdienen door goede werken te doen. Dit betekent wel dat er een geestelijk principe is en het belangrijk is hoe wij met anderen omgaan. Als je in de zonde leeft en in je eigen vlees zaait, zal je verderf en ellende oogsten. Wanneer je in de Geest zaait, zul je het eeuwige leven en zegen oogsten.

Reden 28: Fris en groen

God wil jou een goed leven geven. Soms wordt er gedacht: de eerste veertig jaar is geweldig en leef je gezond, maar vanaf je veertigste beginnen de eerste klachten te komen, en voordat je het weet heb je verschillende lichamelijke ongemakken. Dit is niet Gods wil voor jou leven. God wil jou gezond houden en ervoor zorgen dat je geen lichamelijke klachten ervaart. God wil dat je fris en groen blijft in je ouderdom. De volgende tekst spreekt over de rechtvaardigen en dat zij gezond oud worden.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht. (Psalm 92:15-16)

Laten wij dit krachtige vers ook in andere Bijbelvertalingen lezen.

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. (Psalm 92:15, NBV21)

Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn, zij lijken op gezonde, jonge mensen. (Psalm 92:15, HTB)

Wauw! Wat een belofte van God. Zelfs wanneer je oud bent, zal je nog steeds fris en groen zijn. Oftewel, je zal lijken op een gezond en jong persoon. Het is mogelijk om gezond oud te worden, zonder gebreken.

Reden 29: God zendt Zijn Woord uit

De volgende Psalm die wij behandelen is Psalm 107. Psalm 107 laat zien dat God mensen bevrijdt, geneest en verlost, wanneer de mensen God aanroepen. Het laat zien dat God gehoor geeft aan de roepstem van de mensen, wanneer zij uit hun benauwdheid God aanroepen. In deze Psalm zien wij in een aantal voorbeelden dat mensen in een gevaarlijke plaats waren, maar dat God hun heeft gered en op een veilige plaats heeft gezet. Zo waren er mensen die dwaalden in de woestijn en honger hadden, maar God bracht hen naar een stad waarin zij konden wonen. Er waren mensen die in de duisternis en in de schaduw van de dood zaten, maar God leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood. Er waren mensen die met schepen op zee voeren tijdens een storm, maar God zorgde dat de storm stil werd en de bemanning veilig in de haven aankwamen. Deze Psalm laat Gods reddende hand zien. Zo laat deze Psalm ook zien dat God de mensen genas.

Soms leefden zij als dwazen, gingen gebukt onder de last van hun zonden, ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. (Psalm 107:17-18, NBV21)

Deze Psalm is geschreven als danklied voor na de ballingschap. De Psalm maakt duidelijk dat mensen zondigden tegen God, en nadat zij tot berouw kwamen, zorgde God voor verlossing. Dat gold ook voor de mensen in vers 17. Zij leefden als dwazen en zij gingen gebukt onder hun zonden. Oftewel, het was hun eigen schuld dat ze ziek waren. Misschien heb je in het verleden ook erge zonden gedaan, en misschien vraag jij je af: ‘kan God mij wel genezen, omdat ik zo’n erge zondaar was? Of misschien kwam de ziekte, pijn of ellende door een eigen (onbedoelde) keuze of onvoorzichtigheid, zoals een valpartij, voedselvergiftiging of een ongelukje. Laat dan de volgende twee verzen jouw geloof bouwen dat God ook jou wil genezen.

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen gered uit vele gevaren, Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. (Psalm 107:19-20, NBV21)

Je mag weten dat wanneer je Jezus hebt aangenomen als Redder en Verlosser, geen één zonde van het verleden recht heeft om jou te achtervolgen. Jezus heeft jou compleet vergeven. Ook wanneer je als gelovige zondigt, en je komt vervolgens tot inkeer en berouw, heeft de zonde geen recht om jou te achtervolgen. Wanneer je in jouw ellende tot God uitroept, dat zal Hij je, volgens Psalm 107, redden uit vele gevaren. God zond Zijn woord uit en genas hen. Zo heeft God ook voor jou Zijn Woord al uitgezonden, en dit Woord heeft jou genezen. Naast een woord dat God heeft uitgesproken, heeft God ook Zijn Woord naar de aarde gestuurd. Met andere woorden, God zond Jezus (Zijn Woord) naar de aarde en Jezus heeft de ziekte aan het kruis gedragen. Jezus is gekomen, nam de ziekte van ons af en heeft ons gezondheid teruggegeven.

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. (…) De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

God zond Zijn Woord uit en genas jou. Er is geen enkel excuus mogelijk, God wil jou genezen en wil niet dat je ziek bent. Jezus heeft zelfs de ziekte gedragen en striemen op Zijn lichaam ontvangen, zodat jij gezond bent en gezond kan leven.  

Reden 30: Ik zal leven

Laten wij nog één Psalm lezen.

Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen. (Psalm 118:17)

Ook dit is een prachtige tekst. In plaats van sterven door de ziekte, zal je juist leven en getuigen wat voor machtig werk God in jouw leven heeft gedaan. Het is niet Gods wil of verlangen dat je op de helft van je dagen overlijdt aan een ziekte. Het is Gods wil dat wij leven en gezond oud worden. En wanneer God ons heeft genezen van de ziekte, is het erg belangrijk om hierover te getuigen. Hierdoor geven wij de mensen om ons heen hoop en geloof, want wat God voor jou wil doen (of heeft gedaan), wil Hij ook doen in de levens van anderen. Daarnaast is het ook belangrijk om God te eren en te danken, wanneer Hij jou heeft genezen. Dit zien wij terug in het verhaal van de tien melaatsen, waarbij alle melaatsen werden genezen door Jezus, maar één melaatse terugkwam om Hem te bedanken en eer te geven.

En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lukas 17-12-19)

Het is belangrijk om te getuigen van Gods werken en Hem ook te danken voor alles wat Hij in jouw leven heeft gedaan. Ook wanneer je ziek bent, is het belangrijk om te denken aan al het goede wat God jou heeft gegeven en alle wonderen die zijn gebeurd. Dit vergroot jouw geloof, je weet namelijk dat God jou wil zegenen en door God te danken zet jij je geloof in werking.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij verschillende verzen uit de Psalmen behandeld die spreken over de genezende werking van God. De Psalmen zijn prachtige liederen en gebeden die ons leren over de goedheid en barmhartigheid van God. Psalm 103 spreekt over gezondheid en de genezende kracht van God. In deze Psalm roept David op om de Heere te loven en te danken voor Zijn zegeningen en wonderen in ons leven. Hij benadrukt dat God niet alleen onze zonden vergeeft, maar ook onze ziekten geneest. David had het ook over het belang van dankbaarheid en het opschrijven van de zegeningen en wonderen van God. Dit helpt ons om te zien hoe God al betrokken is geweest in ons leven en dit versterkt ons geloof voor genezing. Daarnaast benadrukt David dat God al onze ziekten wil genezen. Hij maakt ook duidelijk dat God onze levens redt van verderf en ons omringt met goedertierenheid en barmhartigheid.

In Psalm 91 wordt gesproken over de bescherming van God in onze levens. De psalmist roept op om in de schuilplaats van de Allerhoogste te verblijven en God te vertrouwen. Hij belooft dat God ons zal redden van gevaar en ons zal beschutten. De psalmist gebruikt het beeld van onder de vleugels van God schuilen, wat laat zien hoe dichtbij God bij ons is en hoe Hij ons genezing en gezondheid biedt. De psalmist benadrukt ook het belang van het vertrouwen op God. Hij zegt dat we niet bang hoeven te zijn voor ziekte en gevaar, omdat God voor ons zorgt en ons beschermt. Zelfs als anderen ziek worden, belooft de psalmist dat het onheil ons niet zal treffen.

In Psalm 30 lazen wij dat David God aanriep, en God David genas. God had David zijn leven behouden.

In Psalm 41 lezen wij dat God zal zorgen voor degenen die ook voor anderen zorgen. Wanneer zij ziek zijn, zal God voor hen zorgen en zorgt God ervoor dat zij weer worden opgericht en genezen.

In Psalm 92 lazen wij dat God wil dat wij gezond oud worden, en in onze ouderdom nog fris en groen zullen zijn.

In Psalm 107 wordt gesproken over Gods verlossing en genezing wanneer we tot Hem roepen. De psalmist zei dat God onze zonden vergeeft en ons geneest, zelfs als onze ziekte het gevolg is van onze eigen zonden. De psalmist prijst God en getuigt van Gods genezende kracht die ons bevrijdt van de dood.

Tot slot wordt in Psalm 118 gezegd dat we niet zullen sterven, maar leven en getuigen van Gods werken. Het is Gods wil dat we gezond en gelukkig leven en oud worden zonder gebreken.


Lees ook: