Overige zegeningen

God heeft veel genade voor ons. Niet voor niets zegt Paulus dat hij voortdurend bidt zodat wij een openbaring krijgen over alle zegeningen die God aan ons wil geven (Efeze 1). Gods goedheid en kracht is alles overtreffend en geen boek ter wereld kan de complete goedheid en zegen van God onder woorden brengen. In dit hoofdstuk behandelen wij nog een paar zegeningen van het koninkrijk van God, maar weet dat God ons met nog veel meer wil zegenen.

Directe verbinding met God

Wij hebben een directe verbinding met God. Voordat Jezus stierf was er een tempel en in de tempel was er een kleine ruimte waar de ark van het verbond stond, in het heilige der heiligen. In deze ruimte ‘verbleef’ God op aarde. Niemand kon zomaar binnenkomen en niemand kon in Gods aanwezigheid zijn. Deze ruimte werd afgeschermd van het heilige door een voorhangsel en één keer per jaar mocht de hogepriester deze ruimte betreden. Voordat hij deze ruimte betrad, moest hij linnen kleren aandoen, wat heiligheid uitstraalt (Leviticus 16:4). Daarnaast moest hij eerst zichzelf verzoenen door een stier als zondoffer aan God te brengen (Leviticus 16:11). Als de hogepriester dit niet deed, was er een grote kans dat hij door de heiligheid van God zou sterven (Leviticus 16:3). God is heilig en de mens is onrein, waardoor er geen relatie op aarde mogelijk was. Gods heiligheid zou ervoor zorgen dat al het onreine direct dood neervalt. Alleen met een verzoenoffer was het mogelijk dat de hogepriester bij God kon komen en dienst kon doen in het heilige der heiligen.

Zo is het ook vandaag. Alleen met het verzoenoffer van Jezus Christus is het mogelijk dat mensen en God bij elkaar kunnen zijn. Een grote zegening van het koninkrijk van God is dat wij een rechtstreekse verbinding hebben met God. Toen Jezus Zijn werk op aarde had volbracht aan het kruis van Golgotha was het niet meer nodig dat God afgezonderd leefde van de mensen. God kon vanaf dat moment bij de mensen komen. Het voorhangsel dat God afzonderde van de mensen werd verscheurd door God zelf.

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden (…). (Mattheüs 27:50-51)

Vanaf de kruisiging van Jezus is er verzoening gebracht voor de mensen. Dit betekent dat God vanaf de kruisiging weer met de mensen kan leven. Vandaag wordt dit bereikt door de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon en in het geestelijke heiligdom van God. Jezus heeft de weg voor ons vrijgemaakt en als Hogepriester heeft Jezus onze zonden verzoend.

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaand, en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. (Hebreeën 10:19-22, NBV21)

In de toekomst zal dit in een zichtbare vorm gebeuren waar God bij de mensen gaat wonen (Openbaring 21:3).

Leven in een directe verbinding met God
Hoe kunnen wij leven in een directe verbinding met God? Hebreeën 10 laat een aantal mooie begrippen zien die veel te maken hebben met een levende verbinding met God. Wij mogen God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Een oprecht hart betekent een oprechte en toegewijde houding naar God. Dit wordt tot stand gebracht doordat ons hart besprenkeld is en ons geweten gereinigd. Dit komt door het werk van Jezus, waardoor wij in Hem zijn geheiligd en gerechtvaardigd. Daarnaast hebben wij de Heilige Geest ontvangen die de wetten van God in onze hart en verstand ‘geschreven’ heeft. Als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, blijven wij rein. Dit werk wordt mede tot stand gebracht door de waterdoop, welke in vers 22 staat vermeld. Tot slot is het belangrijk om elkaar aan te vuren en de onderlinge samenkomsten van de gemeente niet te verzuimen. Hierdoor letten wij op elkaar en staan wij samen in vuur en vlam voor God, zodat wij God niet vergeten in ons leven en de verbinding geen haperingen heeft.

Spreken met God

Nu wij weten dat wij een directe verbinding met God hebben, is het ook belangrijk om te weten dat wij een rechtstreekse communicatielijn met God hebben. In een aards koninkrijk heeft de koning geen tijd om alle mensen persoonlijk te woord te staan en een relatie met hen op te bouwen. In Gods koninkrijk is het anders. Iedere burger van Gods koninkrijk heeft een persoonlijke communicatielijn met God de Vader en iedereen kan God dag en nacht bereiken. Het maakt niet uit wat er is gebeurd of hoe ‘vies’ wij zijn geworden door de zonde, God wil altijd met ons spreken en wil onze zonden vergeven als wij met berouw komen. God is altijd beschikbaar en aanwezig voor een gesprek met Zijn kinderen. Hierbij kunnen wij ook denken aan voorbede, belijden, een dankgebed, de zegen uitspreken over anderen of lofprijzing. Het is belangrijk om God dankbaar te zijn en Hem te eren met onze gebeden.

Er wordt ons opgeroepen om te blijven bidden en om continu met God te spreken. Dit wordt vaak als een verplichting ervaren, maar eigenlijk is het een grote zegen van God. Wij mogen altijd en continu bidden en spreken tot God. God wordt niet moe van onze gebeden, wordt niet ongeduldig en heeft alle tijd om met ons te spreken. Sterker nog: God verlangt ernaar om continu met ons te spreken en Zijn goedheid aan ons te laten zien.

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. (Kolossenzen 4:2, NBV21)

Bidden is iets wat wij samen met andere gelovigen kunnen doen of alleen in het verborgene. Als wij alleen bidden, weten wij dat God erbij is en ons beloont voor het gebed.

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (Mattheüs 6:6)

Daarnaast is het gebed een tweerichtingsverkeer. God wil onze gebeden beantwoorden. Dit kan via een stem in ons binnenste, een Bijbeltekst of een spontane gedachte die in ons verstand binnenkomt. God kan ons bijvoorbeeld bemoedigen, een opdracht geven om Zijn koninkrijk of jezelf te bouwen of een profetie geven voor iemand anders. Wij hebben een sprekende God!

Tot slot belooft God ons gebedsverhoring. God belooft ons dat wij geestelijke of materiële zegeningen ontvangen als wij bidden.

Bid, en u zal gegeven worden (…). Want ieder die bidt, die ontvangt (…). Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Mattheüs 7:7-11)

Leven in gebedsverhoring
Voor gebedsverhoring zijn een aantal principes erg belangrijk die wij zeer kort behandelen.

Principe 1: Vraag God. Dit principe klinkt misschien overbodig, maar is erg belangrijk. God geeft ons goede gaven als wij dit aan Hem vragen.

U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. (Jakobus 4:2)

Principe 2: Weet wat Gods wil is. Wij ontvangen alleen zegeningen in ons leven als het Gods wil is. Voordat wij bidden moeten wij weten wat Zijn wil is zodat wij daarna in geloof kunnen bidden.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. (1 Johannes 5:14)

Principe 3: Wij moeten bidden in geloof. Zonder geloof dat God ons gebed verhoort, kan God ons gebed niet (of moeilijk) verhoren.

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. (Mattheüs 21:22)

Principe 4: Het juiste motief. Wij mogen geen dingen vragen aan God om onze eigen begeertes te volbrengen en egoïstisch en verkeerd met de zegeningen om te gaan. God vindt het niet verkeerd als wij voor onszelf bidden, maar wil wel dat het motief juist is. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om God te vragen voor een auto als wij deze nodig hebben of graag willen hebben zodat wij mobieler worden. Het is verkeerd om voor een auto te bidden als wij anderen jaloers op ons willen maken of om een concurrentiestrijd aan te gaan met de buren met de vraag: ‘Wie heeft de mooiste auto?’

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jakobus 4:3)

Principe 5: Heb geduld. Soms kan de belofte van God op zich wachten. Heb geduld, als God iets belooft zal Hij het geven!

Het lichaam van Christus

De volgende zegening van het koninkrijk van God is dat wij onderdeel uitmaken van het lichaam van Christus en de wereldwijde gemeente van Christus. Wij spreken niet over het stoffelijke lichaam van Jezus op aarde, maar over een geestelijke realiteit in de Bijbel. Het lichaam van Christus is de gemeente van Christus op aarde. Het is een grote zegening om niet alleen te zijn in onze aanbidding, levenswandel en bediening, maar miljoenen broeders en zusters te hebben. Samen bouwen wij Gods koninkrijk op aarde. De gemeente is het lichaam van Christus en Jezus is het Hoofd van dit lichaam.

En Hij (Jezus) is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente (…). (Kolossenzen 1:18)

Het lichaam laat diversiteit zien en vormt tegelijkertijd een eenheid. Als wij om ons heen kijken, dan zien wij verschillende broeders en zusters met een verschillende bediening. De één is een spreker en kan de mooiste preken geven. De ander is een profeet en kan de woorden van God perfect doorgeven. Weer een ander heeft de genadegaven van genezing gekregen en er worden velen genezen door zijn bediening. God gebruikt iedereen voor een speciaal doel en heeft iedere gelovige in het lichaam van Christus geplaatst. De één is bedoeld als hand, terwijl een ander bedoeld is als voet. Iedereen is nodig in het lichaam.

Het onderwerp ‘het lichaam van Christus’ is zowel een zegen van God als een opdracht aan ons. Het is een zegen omdat wij bemoedigd, vermaand of getroost worden door andere gelovigen en bedieningen. Wij kunnen veel leren van een Bijbelleraar, Gods woorden ontvangen door een profeet of in liefde worden aangenomen door een herder. God heeft ons niet alleen geplaatst op de aarde, God heeft ons in een lichaam en in een familie geplaatst, zodat wij in liefde elkaar kunnen dienen. In de gemeente hoort veel liefde aanwezig te zijn die voldoet aan het volgende:

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. (1 Korinthe 13:4-7)

Als dit het uitgangspunt is van een gemeente, dan is het een grote zegen om in zo’n gemeente te komen!

Tegelijkertijd is het lichaam van Christus een opdracht. Anderen bemoedigen ons en wij mogen anderen weer bemoedigen met de bediening, talenten en liefde die wij hebben gekregen van God. Zo zorgen wij samen voor een perfect lichaam van Christus, waar het aan geen onderdelen ontbreekt. In een menselijk lichaam hebben wij alle organen en ledematen nodig om perfect te functioneren. In het lichaam van Christus hebben wij alle bedieningen en alle gelovigen nodig om perfect te functioneren.

Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Korinthe 12:24-27)

Leven in het lichaam van Christus
Wij gaan twee punten behandelen om goed te leven in het lichaam van Christus. Het eerste punt is dat wij niet alleen willen ontvangen van andere bedieningen, broeders en zusters, maar ook zelf aan anderen willen uitdelen met de bedieningen en gaven die God aan ons heeft gegeven. Samen zijn wij het lichaam van Christus en samen bouwen wij elkaar op. Het tweede punt is om elkaar te ontmoeten in een gemeente. Het is onmogelijk om ieder lid van het lichaam van Christus op te zoeken, aangezien miljoenen mensen tot dit lichaam behoren. Daarom heeft God de plaatselijke gemeenten gegeven aan elke stad of regio. Paulus roept ons op om in deze plaatselijke gemeenten de onderlinge samenkomsten te bezoeken en zo elkaar op te bouwen en aan te vuren. (Het is natuurlijk ook mogelijk om een rondtrekkende bediening te hebben en daardoor meerdere plaatselijke gemeenten te ondersteunen, zoals een apostel.)

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebreeën 10:24-25)

Gods bescherming

God beschermt ons en waakt over ons. Door de hele Bijbel zien wij Gods bescherming over verschillende Bijbelfiguren. Denk bijvoorbeeld aan Elisa die beschermd werd door een engelenleger van God (2 Koningen 6:16-17). Denk aan David die verschillende Psalmen schreef over Gods bescherming over zijn leven.

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. (Psalm 46:2)

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. (Psalm 32:7)

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. (Psalm 91:9-10)

God beschermt ons met bovennatuurlijke bescherming. Dit betekent niet dat er nooit verdrukking in ons leven kan zijn. Helaas zijn er veel christenen die in vervolging leven, doordat zij vervolgd worden door mensen die hen willen terroriseren of vermoorden. God beschermt al Zijn volgelingen, toch ontkomen christenen niet aan vervolgingen en soms zelfs de dood. Vervolgingen blijven totdat Jezus wederkomt. Toch is onze God onze Beschermheer en wil Hij ons beschermen op onze wegen en beschermen in gevaar. Wij mogen Hem vertrouwen in elke omstandigheid waar wij in belanden.

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheüs 3:12)

Ook al worden wij vervolgd en worden er christenen vermoord vanwege hun geloof, God geeft iedereen (geestelijke) bescherming. Wij hoeven niet te vrezen voor de mensen die het lichaam kunnen doden. Wij hebben een hoop en zekerheid die sterker dan de dood is, want onze geestelijke zekerheid is zeker bij God in de hemel. God beschermt ons, wat er ook met ons lichaam gebeurt op aarde. God is trouw en verliest ons nooit uit het oog.

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Mattheüs 10:28)

Leven in Gods bescherming
De aanvallen op ons leven komen niet vanuit mensen, maar vanuit de geestelijke wereld. De geestelijke wereld kan mensen gebruiken om ons aan te vallen met vurige pijlen. Het is een belofte van God dat Hij ons beschermt voor het gevaar. Tegelijkertijd roept Paulus ons op om ons te wapenen tegen de dag van het kwaad. Laten wij Efeze 6 lezen om te kijken hoe wij ons kunnen wapenen, waardoor de vurige pijlen van de vijand ons niet kunnen treffen.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:11-18)

Voor deze paragraaf voert het te ver om deze tekst verder te analyseren. Het is onze taak om ons te wapenen, zodat wij stand kunnen houden onder elke omstandigheid!

Overwinningen

God wil dat wij overwinnaars zijn en geen verliezers. God zelf is een overwinnende God en geen verliezende God. Als wij het boek Openbaring lezen, zien wij dat Jezus overwint over de duivel en de antichrist. Net zoals Jezus geen verliezer is, horen wij geen verliezers te zijn in de wereld. Door ons geloof zijn wij samen met Hem overwinnaars!

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (1 Johannes 5:4)

Samen met Jezus hebben wij de wereld overwonnen door ons geloof. Dit betekent dat wij de duivel hebben overwonnen (1 Johannes 2:13) en de zonde (1 Johannes 2:16). Wij horen geen verliezers van omstandigheden te zijn, maar overwinnaars in elke omstandigheid. Wij hebben van Jezus macht en autoriteit gekregen over onze geestelijke tegenstanders.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (Lukas 10:19)

Wij horen een overwinnend geloof te hebben dat bergen verzet en de duisternis verslaat. De Bijbel staat vol met Bijbelteksten en Bijbelverhalen waar God de overwinning behaalt door mensen heen.

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. (2 Korinthe 2:14)

Paulus leefde een leven met overwinningen. Niet altijd leek het menselijk gezien goed te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de gevangenschap van Paulus, zijn schipbreuk en de doodsbedreigingen. Toch kon Paulus zeggen dat Hij samen met Jezus een overwinnend leven leefde. Overal waar hij kwam kon hij over Jezus spreken, kwamen er mensen tot geloof en werd de duisternis verslagen. Soms vertellen de omstandigheden om ons heen dat wij verliezers zijn of aan het verliezen zijn. Als wij in geloof en autoriteit blijven staan, kunnen wij nooit verliezen en behalen wij altijd de overwinning in Christus. Wij hebben overwinnend geloof gekregen en zijn in Gods koninkrijk geplaatst dat nooit verliest. Vervolgingen of verzoekingen kunnen komen, maar God beschermt ons zodat wij de overwinning behalen.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Korinthe 10:13)

Overwinningen gelden niet alleen voor geestelijke zaken, maar ook voor relaties, werk, gezondheid, financiën of school. God heeft ons overwinnend geloof gegeven.

Leven in overwinningen
Continu is er een strijd gaande. Ik heb het niet over mensen die tegen elkaar vechten, maar ik heb het over onze gedachten. De duivel wil ons in onze gedachten aanvallen met leugens en halve waarheden. Om te kunnen leven in overwinning, is het belangrijk om te overwinnen in onze gedachten.

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. (2 Korinthe 10:3-6)

Wij hebben te strijden tegen de bolwerken in onze gedachten. Deze bolwerken zijn valse redeneringen, ongehoorzaamheid aan God en verkeerde gedachten. Wij strijden tegen deze bolwerken en mogen alles brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Het is belangrijk om continu tegen de verkeerde gedachten te spreken door deze de waarheid van God te vertellen vanuit de Bijbel of persoonlijke profetieën. Als er bijvoorbeeld een gedachte opkomt die zegt: ‘God vergeeft je toch niet,’ mogen wij zeggen: ‘Jawel, want er staat geschreven: “U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen”’ (Psalm 86:5).

De overwinningen beginnen in onze gedachten en zullen daarna doorstromen naar de (fysieke) onderdelen van ons leven. Daarnaast helpt het om geregeld God te zoeken door te bidden, vasten of Zijn Woord te bestuderen en Hem te vragen wat wij op aarde mogen doen. Als wij Gods wil volgen en uitvoeren, is er geen vijand of geestelijke macht die ons kan tegenhouden. Wij hebben dan een onverslaanbare God die aan onze kant staat. Tot slot hebben wij soms geduld nodig. Het kan een proces zijn waarna de overwinning komt. In die tijd mogen wij blijven strijden en God blijven vertrouwen.

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timotheüs 6:12)

Genade

Het koninkrijk van God is een koninkrijk van Gods genade. Wij zijn niet geplaatst onder de wet, maar zijn geplaatst onder Gods genade.

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:16-17)

Als wij over genade spreken, dan wordt vaak gedacht dat wij vrij zijn in onze lusten op aarde. Wij leven in de genade dus ik mag stelen, bedriegen, overspel spelen, etc. In de Bijbel komt dit soort genade niet voor en dit verkondig ik niet. Wij zijn vrij van de wet en vrij van de zonde. Hierdoor mogen wij in de vrijheid van de Geest leven. Wij hoeven ons niet aan de wet te houden met de besnijdenis, het houden van de Joodse feesten en offerdiensten. Wij mogen in vrijheid leven en ons laten leiden door de Heilige Geest. In de brief aan de Galaten legt Paulus dit principe uit, waarin hij eerst ingaat op het leven onder de wet en vervolgens op het leven onder de onheilige vrijheid. Vervolgens verkondigt hij de juiste weg van genade en vrijheid.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. (Galaten 5:1)

Het wordt ons opgedragen om in die vrijheid en genade te blijven en ons geen slavenjuk op te laten leggen. Die slavenjuk is de wet met al zijn bepalingen en het doel om door de wet gerechtvaardigd te worden voor God. Daarnaast moeten wij geen slaven van de wereld zijn met al zijn begeerten (Galaten 4:3). Hoe kunnen wij dan leven? Als wij niet onder de wet mogen zijn en niet onder de onheilige vrijheid? Dat is het mooie aan God! Hij heeft een oplossing waardoor wij in een heilige vrijheid kunnen leven, waardoor wij alle bepalingen van God in acht nemen en tegelijkertijd geen slaven zijn van de wet. God heeft ons Zijn Geest gegeven, waardoor God het initiatief neemt en ons heiligt en rechtvaardigt.

U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. (Galaten 5:4-5)

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (Galaten 5:16)

Leven in de genade van God betekent een leven geleid door de Heilige Geest. Leven in genade betekent dat wij de zonde niet meer (kunnen) doen en de zondemacht niet meer over ons heerst.

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (…) u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. (Romeinen 6:17-18)

Doordat de zonde niet meer over ons heerst en wij vrijgemaakt zijn van de zonde, mogen wij dienstbaar zijn aan God en aan de gerechtigheid. Wat een grote genade van God! Hij heeft ons bevrijd van de wet en de zonde, waardoor wij in genade en echte vrijheid leven!

Leven in genade
Om te leven in genade gaan wij één aansporing bekijken en dat is gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Als wij luisteren naar de Heilige Geest en wandelen in de wegen van de Heilige Geest, zullen wij volkomen leven in de genade.

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. (Galaten 5:16-18)

Wijsheid

De volgende zegening van Gods koninkrijk is de zegening van wijsheid. God heeft ons Zijn wijsheid gegeven, zodat wij wijze besluiten kunnen maken.

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht. (Spreuken 2:6)

God is de enige goede bron van wijsheid. In de wereld denken veel geleerden dat zij wijs zijn. Ik wil er niet over twisten dat de geleerden van vandaag veel kennis hebben en geweldige uitvindingen en ontdekkingen kunnen doen. Maar kennis is iets heel anders dan wijsheid. Wijsheid is het vermogen om goed te kunnen oordelen en de juiste keuzes te maken in het leven. Kennis is het hebben van veel informatie of feiten over een bepaald onderwerp. Wijsheid overtreft de kennis en komt, volgens het boek Spreuken, van God. Tegelijkertijd ontvangen mensen van God ook de kennis en het bijbehorende inzicht. In de Bijbel was, op Jezus na, Salomo de wijste man die ooit geleefd heeft. Zijn wijsheid was zo groot dat mensen over de gehele wereld hem bezochten om vragen te stellen. Salomo ontving deze wijsheid omdat hij God offers bracht en aan God vroeg om wijsheid (1 Koningen 3). In het boek Spreuken vertelt hij hoe ook wij wijs kunnen worden. De twee belangrijkste principes zijn: 1. God vragen om wijsheid, de wijsheid goed zoeken en beseffen dat wijsheid alleen van God komt. 2. Gods bepalingen in acht nemen en rechtvaardig leven.

Niet alleen Salomo was erg wijs, ook de apostelen wandelden in bovennatuurlijke wijsheid van de Heilige Geest, zodat zij precies wisten wat zij moesten antwoorden.

En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan. (Handelingen 6:8-10)

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat de wijsheid van God dwaasheid voor de wereld is. De wereld kan de ‘dwaasheid’ van het evangelie niet begrijpen. Tegelijkertijd is het ‘dwaze’ van God wijzer dan alle mensen. Gods wijsheid gaat alle wijsheid op aarde ver voorbij, alleen ziet en begrijpt de wereld dat niet.

(…) wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. (1 Korinthe 1:23-25)

Gods wijsheid is next level. Als wij bijvoorbeeld kijken naar voorzieningen en voorspoed zegt God: ‘Geef, en er zal je gegeven worden.’ De wereld zou dit niet zeggen.

Leven met wijsheid
Hoe kunnen wij leven met de wijsheid van God? Jakobus legt dit aan ons uit in zijn brief.

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. (Jakobus 1:5)

Jakobus maakt het heel eenvoudig. Kom je wijsheid tekort? Vraag het aan God en Hij zal het je schenken. Wij mogen God vragen om wijsheid of om een antwoord of oplossing in een bepaalde situatie. Als wij om wijsheid vragen, moeten wij geloven dat God ons wijsheid wil en gaat geven, zoals Jakobus in zijn brief zegt.

Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. (Jakobus 1:6-8)

Als wij niet in geloof vragen of twijfelen zullen wij geen wijsheid (of andere zegeningen) van God ontvangen. Daarnaast roept Salomo ons op om de wijsheid van God te zoeken (Spreuken 2:4). Tot slot is er één boek in de wereld met alle wijsheid: de Bijbel. Als je een wijze man of vrouw wilt zijn, lees en bestudeer de Bijbel en je zult wijsheid ontvangen.

Vrede en blijdschap

De laatste zegen die wij in dit deel behandelen is vrede en blijdschap. Dit zijn eigenschappen die bij het koninkrijk van God horen.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Door het offer van Jezus kunnen wij in vrede en blijdschap met God en onze broeders en zusters leven. Doordat wij gerechtvaardigd zijn, leven wij in vrede met God. Wij worden niet meer als vijanden van God beschouwd in een onrein lichaam, wij kunnen in vrede met Hem leven door ons geloof in Jezus Christus.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. (Romeinen 5:1)

Vrede met God betekent niet dat er vrede is gesloten tussen twee gelijkwaardige partijen, zoals in een oorlog of ruzie. Vrede is iets wat God aan ons schenkt. Doordat Jezus de straf heeft gedragen, hoeft God ons niet meer te straffen voor de zonde en hoeven wij niet meer onrein te leven. Jezus heeft namelijk deze straf voor ons gedragen. Hierdoor ervaren wij een vrede en rust over ons die de wereld niet kent. Het is goed met ons. Daarnaast mogen wij in vrede en harmonie leven met onze broeders en zusters en mogen wij Gods vrede uitdragen aan de wereld om ons heen.

Het koninkrijk van God bestaat ook uit blijdschap in de Heilige Geest. Deze blijdschap kan ineens losbarsten in een dienst, doordat je een Bijbeltekst leest of God aanbidt. God is een God van blijdschap en feest.

Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. (Lukas 15:17)

God is een God van blijdschap en wil Zijn blijdschap met ons delen. Dit zien wij terug in het verhaal van de verloren zoon, waarin de zoon terugkeert naar huis. De Vader is erg blij en spoort de broer van de zoon aan om samen met Hem blij te zijn.

Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. (Lukas 15:32)

Leven in vrede en blijdschap
Blijdschap en vrede zijn vruchten van de Heilige Geest.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Dit betekent dat wij ons mogen laten leiden door de Heilige Geest en mogen groeien in vrede en blijdschap. Het is zowel iets wat God aan ons geeft als iets waarin wij mogen groeien.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij een aantal grote zegeningen van God kort behandeld. God is een God van zegen en Zijn zegen is overvloedig aanwezig. In dit hoofdstuk hebben wij de volgende zegeningen behandeld:

Zegen Omschrijving
Directe verbinding met God De afstand tussen God en de mens is sinds de kruisiging weggehaald. God woont in ons hart door de Heilige Geest.
Spreken met God Wij kunnen rechtstreekst met God spreken via gebed of stille tijd en God spreekt terug.
Het lichaam van Christus Wij zijn in het lichaam van Christus geplaatst. Dit betekent dat wij in Gods familie zijn opgenomen en wij elkaar bemoedigen, vermanen en troosten.
Gods bescherming God beschermt ons en waakt over ons. Wij hoeven niet bang te zijn, maar mogen op Hem vertrouwen.
Overwinningen God belooft ons overwinningen in ons leven op verschillende gebieden. Wij zijn geen verliezers maar overwinnaars.
Genade Door Gods genade leven wij niet onder de wet of de onheilige vrijheid. Wij leven in de vrijheid van de Heilige Geest.
Wijsheid Als wij God in geloof om wijsheid vragen dan zal Hij ons wijsheid en oplossingen geven.
Vrede en blijdschap Door de Heilige Geest ontvangen wij vrede en blijdschap in ons leven. Het is een gevoel dat de wereld niet kent.

Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: