De overwinnaars

In de afgelopen hoofdstukken zagen wij de opdrachten van het evangelie van het koninkrijk. Misschien denk jij: jippie, ik ga direct aan de slag met deze opdrachten. Of misschien overvalt een gevoel van angst of schuld je omdat je denkt dat je tekort doet. Met wat voor gevoel je de opdrachten ook leest, het is van belang om te beseffen dat wij meer dan overwinnaars zijn en wij niet hoeven te vrezen voor het koninkrijk van de duisternis. Jezus heeft ons meer dan overwinnaars gemaakt, ondanks de moeilijkheden en vervolgingen op aarde. Soms lijkt het net andersom. Vooral als wij kijken naar landen waar veel christenvervolging is en christenen iedere dag moeten vrezen voor hun leven. Ondanks alles zegt Paulus:

Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8:36-37)

Wauw! Ondanks alles zijn wij meer dan overwinnaars. Wat er in je leven ook gebeurt, jij mag beseffen dat je meer dan overwinnaar bent. Dit komt doordat wij mogen staan in de overwinning van Jezus Christus en aangezien Jezus de wereld heeft overwonnen, hebben wij ook de wereld overwonnen door ons geloof.

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:3-5)

Als wij de opdracht van Jezus vervullen, mogen wij beseffen dat wij deze opdracht mogen vervullen in overwinning. Misschien lijkt de vervolging soms nog zo groot, toch zijn wij de overwinnaars van de wereld.

Vrees niet voor de vijand

Laten wij nog één keer kijken naar de opdracht van Jezus.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

God belooft ons bovennatuurlijke bescherming voor de vijand. Natuurlijk is het niet onze opdracht om letterlijk giftige slangen op te pakken en iets dodelijks te drinken. Doe dat vooral niet! Maar God belooft hier dat de slang, een teken van de duivel, niets schadelijks kan uitbrengen aan de gelovigen. Bij de opdracht om bijvoorbeeld demonen uit te drijven, hoeven wij niet bang te zijn voor de demonen en de duivel, maar mogen wij weten dat zij niets kunnen uitrichten. Dit komt doordat wij bovennatuurlijk beschermd worden door God. Daarnaast lezen wij dat Paulus werd beschermd toen hij werd gebeten door een adder. Wij kunnen ook beschermd worden voor materiële of aardse gevaren.

En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. (…) Hij schudde het dier echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. (Handelingen 28:3-5)

Wij hoeven niet bang te zijn voor de vijand, want wij zijn meer dan overwinnaars.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (Lukas 10:19)

Wat een grote belofte! Nogmaals, de Here Jezus bedoelde niet letterlijk slangen en schorpioenen. Ga dus niet naar de dierenwinkel om in een bak met schorpioenen te trappen. Jezus bedoelde hier geestelijke wezens en demonen. In de tijd van Jezus waren slangen en schorpioenen erg gevaarlijk. Als iemand onderweg was kon hij gebeten worden door deze dieren en sommige beten waren dodelijk. Als Jezus zegt dat wij op slangen en schorpioenen kunnen trappen, dan betekent dit dat wij bovennatuurlijk beschermd zijn en de macht hebben gekregen over deze verschrikkelijke wezens. Wij hebben namelijk de macht gekregen om de demonen in Jezus’ naam uit mensen te sturen.

Toen ik nog een klein kind was had ik vaak te maken met enge wezens in mijn kamer. Als kind wist ik niet hoe ik hier mee om moest gaan. Mijn moeder wist dit gelukkig wel. Het kwam vaak voor dat ik midden in de nacht mijn moeder riep omdat er enge wezens waren. Deze wezens bleven in mijn kamer, ook met het licht aan. Ook als mijn moeder in mijn kamer kwam, bleven zij op hun plek zitten. Pas op het moment dat mijn moeder begon met bidden, verdwenen ze in een oogwenk. Ik heb hierdoor geleerd dat wat Jezus zegt waar is. Wij hebben de macht gekregen over de vijand, door het bloed van Jezus Christus. Wij hoeven niet bang of bevreesd te zijn. Wat er ook gebeurt, Jezus is altijd bij ons en Hij heeft ons de macht gegeven. Zo vaak kunnen wij ontmoedigd zijn en angstig worden in een bepaalde omstandigheid. Jezus weet dit van ons en zegt het volgende:

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. (Mattheüs 10:29-31)

Leven in overwinning

Wij hoeven dus niet bang te zijn voor het kamp van de vijand en mogen een leven leiden in overwinning. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars en geen verliezers. In de moeilijkheden en verdrukkingen op aarde mogen wij altijd beseffen dat Jezus de overwinning heeft behaald en in deze overwinning mogen wij leven.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

God heeft ons de overwinning gegeven door Jezus Christus. Dit houdt in dat wij niet verslagen worden, wat er ook gebeurt. Zelfs de (geestelijke) dood heeft zijn macht verloren en wij hoeven niet meer bang te zijn. Een christen sterft namelijk niet, een christen verandert van locatie. Wij mogen vandaag al wandelen in deze overwinning. Ook al voelt ons leven niet altijd als een overwinning, God beloont ons vandaag en zal ons ook in de toekomst belonen voor ‘onze’ overwinning.

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. (Openbaring 3:21)

Wat een geweldige belofte van de Here Jezus! Als wij een leven leiden in overwinning, dan mogen wij samen met Jezus op Zijn troon zitten. Wat een onverdiende genade!

Hoe kunnen wij een leven leiden in overwinning? Laten wij een aantal Bijbelteksten raadplegen om te ontdekken hoe wij in ons dagelijks leven een leven leiden in overwinning.

De eerste stap om een leven te leiden in overwinning is natuurlijk het geloof in Jezus Christus. Doordat wij bij Jezus horen, zijn wij nu al overwinnaars. Het is belangrijk om dit te beseffen en onszelf te zien als overwinnaars. Al voelt het in ons leven misschien niet zo, wij zijn overwinnaars. Dit principe kan een strijd in ons denken geven. Het is belangrijk om te beseffen dat wij meer dan overwinnaars zijn en dat dit doorsijpelt in al onze gedachten en in onze ziel. Het is belangrijk om alle valse gedachten en leugens af te breken en onze gedachten te vullen met de waarheden van God.

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. (2 Korinthe 10:3-6)

De valse gedachten mogen verdwijnen en wij mogen ons bijvoorbeeld vullen met de volgende waarheid:

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:4-5)

De overwinning behalen wij in onze gedachten. Als onze gedachten onder de heerschappij van Jezus staan, dan zijn wij absolute overwinnaars. Wij mogen de dingen van God bedenken en vervolgens uitvoeren.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:1-3)

Bedenk de goede en zuivere dingen van God. In de brief aan de Filippenzen staat wat dit precies inhoudt.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:8)

Denk na over al het goede van God. Hierbij kunnen wij denken aan geestelijke zaken, zoals het offer van de Here Jezus en de openbaringen van God door de Bijbel, maar wij kunnen ook denken aan meer ‘aardse zaken’. Onze gedachten mogen gevuld worden met de prachtige schepping van God, met de familie die wij hebben ontvangen, jouw partner, het werk, relaties en nog zoveel meer. Zolang het goede, reine en mooie gedachten zijn.

Laten wij kijken naar een volgende eigenschap om te leven in overwinning. Het is belangrijk om het kwade te overwinnen door het goede. Misschien heb jij een vervelende collega die jou steeds beledigt en kleineert. Of misschien is het een familielid dat jou klein houdt en niet in jou gelooft. Wij kunnen in ons leven ‘vijanden’ ontdekken die het niet goed met ons voorhebben. Hoe kunnen wij deze vijanden overwinnen? Door het goede te doen. Hebben jouw vijanden een tekort aan eten? Geef hun dan te eten. Hebben zij een bemoediging nodig? Geef hun dan een bemoediging. Hierdoor overwinnen wij onze vijanden en plaatsen wij als het ware vurige kolen op hun hoofden. Dit houdt in dat wij hun geweten pijnigen met schaamte en berouw om datgeen wat zij doen. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar vergeld het kwade met het goede. Dit is een belangrijke stap om een leven te leven in overwinning.

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:21)

Tot slot is ons geloof een strijd. Sommigen zijn begonnen met het geloof maar hebben tussentijds het geloof vaarwel gezegd. Om te kunnen overwinnen is het belangrijk om volhardend te zijn en te volharden in de goede eigenschappen van God, zoals de gerechtigheid, de godsvrucht, liefde en zachtmoedigheid. Het geloof kan soms een strijd zijn en het is belangrijk om de goede strijd van het geloof te strijden.

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timotheüs 6:12)

Maar hoe strijd je de goede strijd van het geloof? In de eerste plaats is het belangrijk om ons altijd te richten op Jezus. Jezus is de Voleinder van het geloof. Het is daarom goed om vooruit te kijken en onze blik op Hem te vestigen. Vergeet wat achter je ligt en kijk naar wat voor je ligt. Ten tweede is kennis over het Woord van God belangrijk. In de verzen hiervoor sprak Paulus over dwaalleraren en hoe deze dwaalleraren geld willen verdienen door het Woord van God te verdraaien. Om te weten of iets een dwaalleer is, is het belangrijk om Gods Woord te kennen en goed te luisteren naar de Heilige Geest. Hierdoor worden wij niet heen en weer geslingerd van de ene dwaalleer naar de andere, maar staan wij stevig gefundeerd op de waarheid.  

Samenvatting

God heeft ons geroepen als overwinnaars. Wij dienen een overwinnende God en deze eigenschap wil God graag met Zijn kinderen delen. Doordat wij kinderen van God zijn en geloven in Jezus Christus, hebben wij de wereld overwonnen. Wij hoeven hierdoor niet bang te zijn voor de heerser van deze wereld, de duivel. Wij hoeven niet te vrezen voor de vijand, want God heeft ons macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Om een overwinnaar te zijn is het belangrijk om als een overwinnaar te denken. De strijd vindt namelijk in onze gedachten plaats en het is belangrijk om onze gedachten krijgsgevangen te maken in Jezus Christus. Dit doen wij door de goede dingen van God te bedenken en niet de slechte aardse dingen met alle verkeerde begeertes. Daarnaast overwinnen wij het kwade op aarde door het goede te doen, waardoor wij hete kolen leggen op de hoofden van onze vijanden. Tot slot kan het geloof een strijd zijn. Het is belangrijk om de goede strijd van het geloof te strijden door onze blik op Jezus gericht te houden en goed te weten wat het Woord van God zegt.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: