7 Tekenen voordat de wederkomst plaatsvindt

De opname van de gemeente kan elk moment plaatsvinden. Het kan vandaag, morgen, over een jaar of nog tientallen jaren duren. De wederkomst van Christus kan vandaag niet aanbreken, omdat een aantal profetieën moeten gebeuren voordat Jezus wederkomt. In dit hoofdstuk bestuderen wij de tekenen voor Zijn komst.

Teken 1: De opname van de gemeente

De wederkomst kan vandaag niet plaatsvinden, omdat de opname van de gemeente nog niet heeft plaatsgevonden. De Here Jezus komt twee keer terug. De eerste keer om Zijn volgelingen op te halen voor de grote verdrukking en de tweede keer om Zijn voeten op de Olijfberg te zetten. De opname van de gemeente kan elk moment aanbreken. Dit is de belangrijkste gebeurtenis voordat het boek Openbaring in vervulling gaat. Minimaal zeven jaar na de opname van de gemeente vindt de wederkomst van Christus plaats. De grootste reden waarom de volgelingen van Jezus worden opgenomen is omdat Jezus hen niet heeft bestemd tot toorn. God kan vandaag niets doen, omdat Hij niet wil dat de rechtvaardigen dezelfde toorn ontvangen als de onrechtvaardigen.

Teken 2: De grote verdrukking

Het voert voor dit boek te ver om alle gebeurtenissen van de grote verdrukking uitgebreid te bestuderen. Toch is het belangrijk om te beseffen dat de wederkomst van Christus niet kan plaatsvinden voordat alle rampen, plagen en tekenen die in het boek Openbaring staan opgeschreven, zijn gebeurd. In onderstaand schema staan een aantal voorbeelden uit het boek Openbaring die plaatsvinden voor de wederkomst.

Openbaring Wat gebeurt er?
6:2 De antichrist gaat uit om te overwinnen.
6:4 Men slacht elkaar af met oorlogswapens.
6:5-6 Grote hongersnood
6:8 Vierde deel van de aarde sterft door honger, oorlog, de dood en wilde dieren.
6:9 Christenen worden vervolgd en uitgemoord.
6:12 Zware aardbeving, zon wordt zwart, maan wordt bloed en sterren vallen op aarde.
6:14 Alle bergen en eilanden worden van hun plaats gerukt.
7:3 144.000 uit Israël worden verzegeld.
8:7 Derde deel van alle bomen verbrandt en al het groen verbrandt.
8:8-9 Derde deel van zee wordt bloed en derde deel van vissen gaat dood.
8:10-11 Derde deel van water in rivieren wordt bitter.
8:12 Derde deel van het zon- en maanlicht op een dag valt weg.
9:3 Demonen op aarde in de vorm van sprinkhanen.
9:6 Mensen kunnen voor een bepaald moment niet dood.
9:13-19 Grote oorlog vanuit het oosten met veel doden.
11:1 Een tempel in Jeruzalem.
11:3 Twee getuigen in Jeruzalem met macht over de wateren en de regen en zij kunnen voor pla-gen op de aarde zorgen.
11:7 De antichrist vermoordt de twee getuigen.
11:10 Groot feest op aarde omdat de getuigen zijn vermoord.
11:11-12 Twee getuigen staan op uit de dood en varen op naar de hemel.
11:13 Grote aardbeving in Jeruzalem met zevendui-zend doden tot gevolg.
12:14 Israël vlucht naar de woestijn en wordt door God beschermd.
13:3 De antichrist zijn dodelijke wond wordt genezen.
13:7 Antichrist wordt de machthebber op aarde.
13:13 Valse profeet doet wonderen, zoals vuur uit de hemel.
13:14 Het merkteken van het beest wordt ingevoerd. Iedereen moet dit nemen om te kopen en verkopen.
16:2 Mensen die het merkteken hebben ontvangen, ontvangen schadelijke zweren.
16:3-4 Gehele zee en alle rivieren worden bloed. Alle zeewezens sterven.
16:8 Grote hitte door de zon op aarde.
16:10 Koninkrijk van de antichrist wordt verduisterd.
16:12 De Eufraat droogt uit.
16:14 Volken worden misleid voor een grote oorlog.
16:18-21 Nogmaals een grote aardbeving: Babylon valt in drie stukken, eilanden en bergen verdwijnen.
16:21 Grote hagelstenen van een talentpond zwaar vallen op de mensen.
18:8 Oordeel over Babylon: dood, rouw, honger en vuur.
19:11-21 Grote oorlog met de Here Jezus. De voorbereidingen voor deze oorlog vinden voor de wederkomst plaats.

Na al deze wonderen, tekenen, plagen en verwoestingen komt de Here Jezus terug. Deze gebeurtenissen hebben nog nooit plaatsgevonden en veel van deze oordelen vinden wereldwijd plaats. De wederkomst van Jezus vindt plaats nadat al deze profetieën zijn vervuld.

Teken 3: Tijdsindicatoren

De wederkomst van Jezus valt uit te rekenen. Wanneer de antichrist verschijnt en het verbond tussen velen versterkt, zullen zeven jaar verstrijken voordat de Here Jezus terugkomt. Drie jaar en vijf maanden voor de wederkomst staat in de tempel in Jeruzalem een grote gruwel en worden de wederkerende offers in de tempel gestopt. Iedere gelovige kan dan aftellen tot de wederkomst van Christus. De volgende Bijbeltekst spreekt over een week die zeven jaar duurt.

Hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.’ (Daniël 9:27)

Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.’ (Daniël 12:11-12)

De volgende Bijbeltekst spreekt over het volk Israël. In het tweede gedeelte van de zeven jaar zal Israël vluchten naar de woestijn en doet de antichrist er alles aan om de Israëlieten te verwoesten. Dit mag hij drie-en-een-half jaar doen. Daarna is het einde gekomen en komt Jezus terug.

De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.’ (Daniël 12:6-7)

De wederkomst van Christus is te berekenen en daardoor kan iedereen met Bijbelkennis weten wanneer dit plaatsvindt. Het enige waar wij op moeten wachten om te kunnen rekenen is de opname van de gemeente en de antichrist die het verbond versterkt. Daarnaast vinden er grote rampen en wonderen plaats voor de wederkomst, waardoor de toekomstige gelovigen worden herinnerd aan het boek Openbaring en de spoedige wederkomst van Jezus op de aarde.

Overige tekenen voor de wederkomst

Voor dit boek gaat het te ver om alle tekenen en profetieën die voor de wederkomst van Christus moeten plaatsvinden te behandelen. De bijbel staat vol met profetieën over de dag van de Heere, die begint met de opname van de gemeente. Toch gaan wij nog een paar belangrijke tekenen behandelen.

Teken 4: De komst van Elia
‘Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag’ (Maleachi 3:5)

Voordat Jezus wederkomt stuurt Hij de profeet Elia. Het is mogelijk dat Elia één van de twee getuigen wordt. De wederkomst kan niet aanbreken voordat Elia is gekomen. Tijdens de eerste komst van de here Jezus gold dit ook. Johannes de doper was de wegbereider van de Here Jezus en in de toekomst gebeurt hetzelfde. In plaats van Johannes wordt Elia de wegbereider van Jezus. Johannes en Elia lijken op elkaar, maar toch is Johannes niet de complete vervulling van dit vers uit Maleachi. Johannes opereerde namelijk in de geest van Elia en niet in de persoon van Elia. Johannes zei over zichzelf dat hij niet Elia was die zij verwachten.

En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee. Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf? Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.’ (Johannes 1:19-23)

In deze Bijbeltekst zei Johannes dat hij niet Elia is. In de volgende Bijbeltekst zei de Here Jezus dat Johannes in de geest en de kracht van Elia opereerde.

En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.’ (Lukas 1:17)

De persoon Elia komt voor de wederkomst van Christus en voor de grote en ontzagwekkende dag terug op aarde. Johannes was een typebeeld van Elia en zij lijken veel op elkaar.

Teken 5: de mens van de wetteloosheid staat op
Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.’ (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Voordat Jezus wederkomt, moet de mens van de wetteloosheid opstaan en moet de afval in de kerk komen. Als de antichrist nog niet is gekomen, kan Jezus nog niet terugkomen op de aarde om de antichrist te overwinnen. Voordat Jezus wederkomt is de antichrist geopenbaard. Het is niet mogelijk dat hij op de achtergrond over de aarde gaat regeren. De antichrist is een bekend persoon en hij wil dat iedereen hem aanbidt. Mensen die hem niet aanbidden worden zelfs gedood. De antichrist wil alle macht op de aarde opeisen.

En het (valse profeet) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest (de antichrist). En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.’ (Openbaring 13:14)

Daarnaast openbaart de antichrist zich als God in de tempel van Jeruzalem en doet hij zich voor als God. Iedereen ziet hem en iedereen moet hem aanbidden. De antichrist is niet bang om de publiciteit op te zoeken en is een fysiek persoon die tijdens de grote verdrukking op aarde komt.

Teken 6: Het teken in Mattheüs
En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mattheüs 24:29-30)

Meteen na de grote verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal niet meer schijnen. Dat is het moment dat het teken van de Here Jezus komt en Hij zal verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Het is niet bekend wat het teken van de Here Jezus is. In de vroege kerk werd gezegd dat dit een teken van het kruis is. Anderen zeggen dat dit een vel licht of een troon is. Wat het ook zal zijn, het is zichtbaar voor alle volken en stammen op aarde en de mensen snappen direct dat de Here Jezus komt om over hen te oordelen. De wederkomst van Christus is niet verborgen, maar is voor iedereen zichtbaar. Niet alleen voor het volk van Israël en de overgebleven volgelingen van Christus, maar ook voor de ongelovigen.

want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’ (Mattheüs 24:27)

Teken 7: De tempel
Het boek Openbaring spreekt over een aardse tempel in Jeruzalem. Deze tempel is tot op de dag van vandaag niet gekomen en moet nog komen. Minimaal drie-en-een-half jaar voor de wederkomst staat de tempel in Jeruzalem. Jeruzalem wordt tweeënveertig maanden lang vertrapt door de heidenen voordat Jezus wederkomt.

En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.’ (Openbaring 11:11-12)

De tempel wordt gebouwd voor de wederkomst. Het is niet noodzakelijk dat de tempel bestaat voor de opname van de gemeente, maar dit kan wel gebeuren.

Samenvatting 7 tekenen voordat de wederkomst plaatsvindt

De opname van de gemeente kan elk moment plaatsvinden, maar de wederkomst niet. Voordat de wederkomst plaatsvindt, moeten verschillende profetieën in vervulling gaan. Zo moeten eerst de opname en de grote verdrukking plaatsvinden, Elia moet opstaan en de tempel in Jeruzalem moet gebouwd worden. Vele profetieën moeten nog vervuld worden voordat Jezus Zijn voeten zet op de Olijfberg. In dit hoofdstuk bekeken wij de profetieën die staan in het boek Openbaring.

Dit hoofdstuk staat in het boek De opname en wederkomst. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God. 

Lees ook: