De oorsprong van ziekte: Waarom zijn er mensen ziek volgens de Bijbel?

In dit boek hebben wij al veel redenen gelezen waarom God wil genezen. Wij hebben ook al gezien dat er een paar voorbeelden zijn in het Oude Testament waarin God iemand ziek maakte. Maar dit had altijd een speciale reden. Ook in het Nieuwe Testament kunnen wij over een paar voorbeelden lezen dat God iemand ziek maakte. In dit hoofdstuk zullen wij een aantal van deze mensen bekijken, en zullen wij zien waarom zij door God ziek werden gemaakt.

Daarnaast gaan wij kijken naar de oorsprong van ziekte. In reden 4 zagen wij dat de ziekte ontstond bij de zondeval. In het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden was alles nog goed en was er geen ziekte. Maar door de zondeval kwam er ziekte en ellende in de schepping. Dit laat zien dat God niet de auteur was van ziekte, maar ziekte door de vloek in de wereld was gekomen. In dit hoofdstuk zullen wij naar meer teksten in de Bijbel kijken en ontdekken hoe ziekte kan ontstaan, en wie of wat er voor ziekte zorgt.

Reden 87: De duivel maakt ziek

In de Bijbel lezen wij dat de duivel mensen ziek maakt.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

In deze tekst lezen wij hoe de rollen in de wereld normaal gesproken zijn verdeeld. Jezus is de Goeddoener en de Genezer, terwijl de duivel mensen overweldigd met ziekte en ellende. Het is de duivel die ziek maakt, en Jezus die geneest. Dit lezen wij ook terug in het verhaal van de kromgebogen vrouw.

En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. (…) En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? (Lukas 13:11-16)

Ook in dit verhaal lezen wij over de duivel die deze vrouw achttien jaar lang gebonden had. Maar hoe kan de duivel mensen binden?

Wanneer wij de Bijbel bestuderen, lezen wij dat er verschillende geestelijke wezens zijn. Zo heb je de engelen die aan Gods kant staan, maar je hebt ook gevallen engelen en demonen die aan de kant van de duivel staan. Deze demonen zijn eropuit om mensen van de waarheid van God te houden, en om mensen geestelijk en fysiek te kwellen. In het Nieuwe Testament lezen wij vaak dat demonie en ziekte hand in hand gaan. Denk bijvoorbeeld aan de volgende verhalen:

Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. (Mattheüs 9:32-33)

Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. (Mattheüs 12:22)

Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. (…) En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. (Mattheüs 17:15-18)

Waarschijnlijk kwam de koorts van de schoonmoeder van Petrus ook door een demon. Lukas schreef namelijk dat Jezus de koorts bestrafte, en dat toen de koorts haar verliet. Waarschijnlijk sprak Jezus een geest van koorts aan.

(…) De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. (Lukas 4:38-39)

En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. (…) En haar dochter was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 15:22 en 28)

Daarnaast zien wij dat genezingen en bevrijdingen vaak tegelijk plaatsvonden in de bediening van Jezus. Dit lezen wij onder andere terug in de massagenezingen, waarbij Jezus zowel de zieken genas, en demonen uitdreef.

En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. (Mattheüs 4:24)

Ditzelfde zien wij terug in het boek Handelingen.

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. (Handelingen 19:11-12)

En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (handelingen 5:16)

In veel gevallen zorgt een demonische geest voor een ziekte. Maar tegelijkertijd hoeft dit niet altijd door een demonische geest te komen. Het kan ook komen door natuurlijke gebeurtenissen. Iemand kan bijvoorbeeld verwond raken als hij van zijn fiets valt.

Maar hoe kan het dat iemand door een demonische macht lastiggevallen wordt door ziekte? Komt dit door zonde?

Het kan zeker gebeuren dat een demonische macht in iemand zijn leven komt door erge zonden of herhaaldelijke zonden. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In dit boek wil ik niet te diep ingaan op hoe demonen invloed kunnen uitoefenen op mensen. Ik zal alleen een aantal punten benoemen. Mocht een punt of handeling jou bekend voorkomen, breng dit dan bij God en verbreek het in Jezus naam. Als je bijvoorbeeld occulte stenen in huis hebt, gooi dan de stenen weg, vraag God om vergeving, en verbreek elke invloed die die stenen op jouw leven hebben gehad. Hier volgt een kort overzicht:

 • Herhaaldelijke zonden of erge zonden.
 • Seksuele relaties buiten het huwelijk tussen man en vrouw. (Ook verkrachtingen of misbruik, waar je het slachtoffer van was. Helaas zijn demonen enorm wreed, en kan dit een open deur zijn, ook al heb je zelf er niet mee ingestemd.)
 • Occultisme, zoals waarzeggerij, horoscopen, tarotkaarten, het oproepen van geesten, yoga, occulte stenen, etc.
 • Het aanbidden van demonen of andere goden.
 • Gebeurtenissen vanuit het voorgeslacht, of familievloeken.
 • Dwalingen van de gezonde leer. (In de Bijbel wordt dit ook de leer van demonen genoemd.)
 • Verslavingen
 • Dronkenschap
 • Hoogmoed en trots.
 • Onvergevingsgezindheid
 • Vervloekingen

Dit waren een aantal belangrijke open deuren waardoor demonen kunnen binnenkomen. Als je één van deze punten in jouw leven herkent, is het belangrijk om dit te belijden bij God. Wanneer dit gaat om een zonde is het belangrijk om je er ook van te bekeren. Gooi ook alles van deze zonde weg. Wanneer het gaat over occultisme of andere voorwerpen dat je in huis hebt, moet je dit ook weggooien en ermee breken. Wanneer het gaat om een open deur dat je is overkomen, zoals vervloekingen en misbruik, is het belangrijk om deze demonische macht te verbreken en God te vragen of Hij jou compleet wil bevrijden en herstellen. Wanneer je iemand moet vergeven, is het belangrijk om diegene te vergeven.

Wij hebben dit in het kort besproken. Er valt nog veel meer te zeggen over demonie, maar dit past niet in de opzet van dit boek. Je kan ook terecht bij een wedergeboren gelovige of voorganger, die je kan helpen om deze machten te verbreken. Het hoeft niet een jarenlang proces te zijn, één bevrijdingsgebed is voldoende.

Door wat wordt ziekte veroorzaakt? In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door demonen, en niet door God. Het is de duivel die mensen ziek wil maken en het is God die de mensen compleet wil herstellen. Dit is belangrijk om te weten, want als wij weten dat de vijand ervoor wil zorgen dat wij ziek zijn, mogen wij ziekte als indringer behandelen. Wij mogen autoriteit nemen over de ziekte, en de ziekte in Jezus naam wegsturen uit ons leven. Ziekte hoort geen macht te hebben in ons leven. Ziekte is een werk van de duivel en Jezus is juist gekomen om elk werk van de duivel teniet te doen.

(…) Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. (1 Johannes 3:8)

Reden 88: Ziekte kan komen door zonde

Voordat wij deze reden behandelen, wil ik nogmaals aangeven dat niet iedere ziekte komt door zonde. Ziekte kan ook door iets anders komen. Wanneer je ziek bent geworden door een zonde, dan weet je dat de ziekte komt door de zonde. In reden 78 zijn wij hier al op ingegaan, en heb ik de volgende voorbeelden gegeven dat ziekte door zonde, of een ongezonde levensstijl, kan komen:

 • Te vaak en te ongezond eten zorgt voor lichamelijke klachten.
 • Het gebruiken van veel drugs kan zorgen voor gewichtsverlies.
 • Het drinken van te veel alcohol tast je lever aan.
 • Met iedereen naar bed gaan kan zorgen voor soa’s.
 • Woede-uitbarstingen kan leiden tot stress.
 • Piekeren en stress kunnen leiden tot lichamelijke klachten.

In deze gevallen is het overduidelijk dat de ziekte voortvloeit uit bepaalde zonden. Is het Gods wil dat iemand die te vaak en ongezond eet lichamelijke klachten ontvangt? Nee, maar wanneer wij verkeerde keuzes maken in het leven, kunnen ziekten hierdoor wel komen.

In de Bijbel lezen wij ook een aantal voorbeelden waarin mensen moeten bekeren, voordat er genezing plaats kan vinden. Laten wij een aantal teksten bekijken.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. (Jakobus 5:16)

De volgende tekst spreekt over het avondmaal. De gemeenteleden in Korinthe aten op een onwaardige wijze het brood. Hierdoor gebeurde het volgende:

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. (1 Korinthe 11:29-30)

Doordat de gemeente in Korinthe onwaardig omging met het avondmaal, waarbij de rijken veel konden eten en de armen niets kregen, gebeurde het dat er veel zwakken en zieken waren. Wanneer de gemeente zich bekeerde, en op de juiste manier deelnam aan het avondmaal, zou er gezondheid komen. In het volgende hoofdstuk komen wij nog uitgebreid terug op het avondmaal en de genezingskracht van het avondmaal.

Daarnaast had Jezus veel mensen genezen. Tegen één persoon zei Jezus dat hij zich moest bekeren, omdat er anders iets ergens zou overkomen. Dit was het geval bij de verlamde man in Bethesda.

Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. (Johannes 5:14)

Wanneer wij het verhaal lezen, komen wij erachter dat deze man zijn vertrouwen stelde in een afgod en verbleef in een plek van afgoderij. Jezus kwam naar Hem toe, genas hem, en vervolgens zei Jezus dat deze man niet meer moest zondigen. Oftewel, hij moest zijn vertrouwen niet meer stellen in de afgoden.

In de Bijbel lezen wij dus dat zonden en ziekte samen kunnen gaan. Maar dit is niet altijd het geval. Dit zien wij terug in het verhaal van de blindgeborene.

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. (Johannes 9:1-3, NBV21)

Dit laat zien dat niet iedere ziekte of kwaal komt door zonde. Er kan ook iets anders aan de hand zijn. In het voorbeeld van de blindgeborene gaf Jezus niet aan waarom deze man blind werd. Jezus gaf alleen aan wat er zou gebeuren, namelijk dat Gods werk zichtbaar zou worden in het leven van deze man.

Hetzelfde zien wij terug in het levensverhaal van Job. Job werd niet ziek doordat hij een zondige levensstijl had.

De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u Mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. (Job 2:3)

Waarom Job wel ziek werd, en hoe dit allemaal kon gebeuren, hadden wij uitgebreid behandeld in reden 21.

Daarnaast staat er ook een bijzondere tekst in Lukas 13. Dit laat zien dat wanneer iemand rampspoed overkomt, dit niet gelijk betekent dat deze persoon slechter is dan iemand die nooit rampspoed overkomt. Het kan zijn dat iemand die ziek is heiliger leeft dan iemand die gezond is.

Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. (Lukas 13:1-5)

Wanneer iemand een ziekte heeft, hoeft dit dus niet automatisch te betekenen dat hij in een levensstijl van zonde leeft. De ziekte kan bijvoorbeeld ook komen door een aanval van de duivel, of vanwege een andere reden.

Maar ziekte en zonde kunnen wel aan elkaar verbonden zijn. En wanneer je iets ontvangt uit loon van de zonde, dan is dit nooit Gods wil en bedoeling. Het komt door verkeerde keuzes die je zelf wellicht hebt gemaakt.

Reden 89: God beloont niet met ziekte

Wanneer wij de Bijbel lezen, en wij kijken naar hoe God de mens wil zegenen, dan valt er iets belangrijks op. God zegent en beloont ons altijd met goede gaven, overvloed en gezondheid. God zegt nergens: ‘Deze persoon leeft goed en heilig, laat Ik hem belonen met ziekte.’ Altijd wanneer God iemand beloont omdat hij rechtvaardig leefde, beloonde God deze persoon met goede gaven. Denk bijvoorbeeld aan de volgende personen:

Abraham gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend. (Genesis 24:1)

Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. (Genesis 25:8)

Noach gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! (Genesis 9:1)

Izak gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

Izak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar het honderdvoudige, want de HEERE zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudden kleinvee en kudden runderen, en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. (Genesis 26:12-14)

Jozef gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. (Genesis 39:2)

Door mensen werd Jozef in de gevangenis geworpen, maar ook in de gevangenis bleef de zegen van God op hem rusten. Uiteindelijk werd Jozef zelfs onderkoning in Egypte.

Job gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. (Job 42:12)

Zo kunnen wij nog vele mensen aanhalen uit de Bijbel die onder de zegen van God leefden. Denk bijvoorbeeld aan de koningen die God gehoorzaamde. Gods zegen zorgde ervoor dat zij rijk werden en vrede hadden met de landen om hun heen. Gods zegen is eropuit om ons goede gaven te geven.

God zei niet tegen Abraham: ‘Omdat jij alles achter je gelaten hebt, en mij gehoorzaam bent, zal ik je bovennatuurlijk zegenen: je hele leven zal je op zoek zijn naar brood, terwijl je in ziekte en ellende verkeert. Je kan door de zwakte nauwelijks lopen, iedereen is erop uit om jou te vermoorden en ik zal alles van jou afpakken.’ Nee, het tegendeel is waar. Wanneer Gods zegen op jouw leven rust, zal God jou niet zegenen met ellende en tegenspoed. God zegent altijd met goede gaven.

Maar hoe kan je dan weten dat ziekte geen goede gaven is van God? Dit hebben wij behandeld in reden 15, waarin wij lazen dat God ziekte als een vloek beschouwde, en gezondheid als een zegen.

Reden 90: verlost van de zondeval

Sinds wanneer was de ziekte aanwezig in de schepping? Dit gebeurde vanaf de zondeval van Adam en Eva. Dit hebben wij in reden 4 behandeld. Door de zondeval is ziekte, ellende en de dood in de schepping gekomen. God was niet de Schepper van ziekte, maar de ziekte is gekomen door de zonde.

Maar dit betekent niet dat de mens gebonden is aan deze vloek van ziekte. Jezus kwam namelijk op aarde om ons te verlossen van de zondemacht en te verlossen van de negatieve invloeden die zijn gekomen na de zondeval, zoals de vloek.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Jezus is gestorven voor de vloek van de wet, maar ook voor de (meeste) vloeken van de zondeval. Dit zien wij terug in het beeld van de doornenkroon. Vlak voordat Jezus aan het kruis werd genageld, deden de Romeinse soldaten een doornenkroon op Jezus Zijn hoofd om Hem te bespotten.

Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. (…) (Mattheüs 27:27-29)

De doornenkroon is een teken van de vloek. Want wat hield de vloek van de zondeval in?

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. (Genesis 3:17-18)

De vloek van de zondeval hield onder andere in dat de aarde dorens en distels op liet komen. Deze teken van de vloek droeg Jezus tijdens Zijn kruisiging op Zijn hoofd. Jezus heeft de vloek, en de negatieve gevolgen van de vloek, gedragen aan het kruis. Jezus stierf niet alleen om de vloek van de wet te verbreken, maar ook om de vloek van de zondeval te verbreken. Jezus wilde ons compleet herstellen.

De complete herstel van de zondeval zal pas in de toekomst plaatsvinden, maar de kinderen van God mogen al genieten van de zegeningen van God. In de Bijbel lezen wij dat Jezus kwam om ons te herstellen van de gevolgen van de zondeval. Jezus wordt daarom vergeleken met Adam. Door Adam kwam er ellende en de dood in de wereld en door Jezus kwam er zegen en het eeuwige leven tot de gelovigen.

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene (Adam) velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. (Romeinen 5:15)

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. (1 Korinthe 15:21-22)

De volgende tekst spreekt over de toekomst.

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Romeinen 8:19-21)

Jezus wordt dus vaak vergeleken met Adam. Wat door Adam kapot werd gemaakt, wilde Jezus herstellen. Aangezien de ziekte kwam door de zondeval, wilde Jezus ook dit herstellen, zodat wij verlost werden van de ziektemacht. Wij hoeven niet gebonden te zijn aan de zonde, de zondeval en alle negatieve gevolgen die de zonde heeft voorgebracht. Wij mogen in complete genezing wandelen.

Reden 91: Ziekte had een oorzaak

In reden 23 keken wij naar de personen die in het Oude Testament ziek werden gemaakt door God. In deze reden wil ik hetzelfde doen, alleen dan met voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Dit zullen wij kort en krachtig doen, en wij gaan vooral in of er een reden is waarom iemand door God ziek werd gemaakt.

Zacharias
Zacharias was de vader van Johannes de Doper. Een lange tijd kon hij en zijn vrouw geen kinderen krijgen. Zacharias was een priester en hij mocht een reukoffer brengen aan God in de tempel. In de tempel verscheen de engel Gabriël met een bijzondere boodschap. Zacharias zijn vrouw zou volgens de engel een zoon baren, ook al waren zij beiden oud. Alleen geloofde Zacharias dit niet.

En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. (Lukas 1:180-20)

Zacharias werd tijdelijk stom gemaakt, waardoor hij niet kon spreken. Maar waarom deed de engel van God dit? Omdat Zacharias niet de woorden van de engel geloofde. Om deze reden besloot de engel om Zacharias stom te maken, zodat Zacharias niet meer in ongeloof kon spreken. Het was niet Gods wil om Zacharias stom te maken, het was pure noodzaak.

Laten wij de dit vergelijken met de reactie van Maria. Wanneer wij kijken naar het verhaal van Maria die een engel op bezoek kreeg, lezen wij namelijk iets bijzonders in de woorden van Maria.

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. (…) Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Lukas 1:30-38)

Maria sprak namelijk in geloof. Ze sprak geen ongeloof, maar sprak in geloof. Hierdoor was het niet nodig dat Maria stom werd gemaakt.

Koning Herodes
Een ander voorbeeld waarin een engel van God iemand ziek maakte is het verhaal van koning Herodes.

En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. (Handelingen 12:20-23)

Waarom werd Herodes door de wormen opgegeten? Doordat hij niet de eer aan God gaf. Hierin zien wij dat God niet in Zijn soevereiniteit besloot om Herodes ziek te maken, maar dat daar een reden voor was.

Ananias en Saffira
Ook Ananias en Saffira vonden de dood. Maar waarom werden zij gedood?

En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. (Handelingen 5:1-10)

Ook dit is een erg heftig verhaal. Maar waarom stierven Ananias en Saffira? Doordat zij tegen God hadden gelogen en de Heilige Geest hadden verzocht. God strafte hun niet zomaar. Zij stierven door hun eigen leugens, hoe triest dit ook is.

Barjezus
Ook Barjezus maakte een bijzonder teken mee, waardoor hij tijdelijk werd verblind.

En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. (Handelingen 13:6-11)

De reden dat Barjezus verblind werd, kwam niet zonder reden. Hij verzette zich namelijk tegen het evangelie, en wilde ervoor zorgen dat anderen ook niet het evangelie zouden geloven. Om die reden werd hij verblind. Gelukkig ging het om een tijdelijke verblinding, want Paulus zei dat hij voor maar een tijd de zon niet zou zien.

Paulus
Barjezus was niet de enige persoon in de Bijbel die tijdelijk blind was. Ook Paulus, die toen nog Saulus heette, had dit meegemaakt. Waarom? Omdat hij zich eerst verzette tegen Jezus en Zijn volgelingen wilde oppakken.

en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. (Handelingen 9:4-8)

De reden dat Paulus blind werd, kwam doordat hij zich tegen Jezus verzette. Hierna stuurde God Ananias naar hem toe, die voor hem bad. Nadat Ananias bad, gingen de ogen van Paulus weer open.

Deelnemers van het avondmaal
Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe dat er vele zieken en zwakken bij hun waren, omdat zij niet op een goede manier deelnamen aan het avondmaal.

Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. (1 Korinthe 11:27-30)

Wat was de reden dat deze personen ziek werden? Dit kwam doordat zij op een onwaardige wijze aten van het avondmaal en het lichaam van God niet onderscheidde. In het volgende hoofdstuk komen wij hierop terug.

Samenvatting

De oorsprong van ziekte kwam door de zondeval. Na de zondeval werden ziekte en ellende een ongewenst deel van onze wereld als gevolg van de zonde. Dit betekent niet dat God de bron van ziekte is.

In de Bijbel lezen we ook over de macht van demonische invloeden die ziekte kunnen veroorzaken. Denk aan het verhaal van de kromgebogen vrouw die door Jezus werd genezen. Zij was al achttien jaar gebonden door een geest die haar ziekte veroorzaakte. Dit laat zien dat demonen geestelijke wezens zijn die in staat zijn tot het brengen van ziekte en ellende. Hoewel ziekte het gevolg kan zijn van natuurlijke oorzaken, zoals verwondingen, zijn demonische invloeden vaak betrokken bij ziekte.

Ziekte kan ook komen door zonde, zoals herhaalde zonden, seksuele immoraliteit, occultisme en andere zondige handelingen. Het is dan belangrijk om te breken met de zonde, en je te bekeren.

Het is belangrijk om te beseffen dat niet alle ziekten rechtstreeks te wijten zijn aan individuele zonden. Het verhaal van de blindgeborene in de Bijbel is een goed voorbeeld. Jezus zei dat zijn blindheid niet kwam door zonde.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ziekte niet wordt gezien als een straf van God voor zonde, maar eerder als een gevolg van de zondeval. Jezus is Degene die kwam om de vloek van de zondeval te verbreken en om genezing en herstel te brengen, dus ook verlossing voor lichamelijke ziekten. Daarnaast kwam Jezus om het werk van de duivel teniet te doen, dit is inclusief ziekte en lijden.

Tot slot keken wij naar mensen die door God of door een engel ziek waren gemaakt. Wij zagen dat God niet zomaar mensen ziek maakte, maar dat er altijd een goede reden voor was. God besloot in het Nieuwe Testament niet om zomaar mensen ziek te maken.


Lees ook: