Hemelse gezondheid

Gods natuur is prachtig. Elke boom, plant, dier en mens is uniek gemaakt en heeft een uniek doel in Zijn schepping. Wij kunnen niet leven zonder bomen en bomen kunnen niet zonder ons. De bomen halen de koolstofdioxide uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Deze zuurstof ademen de mensen en dieren vervolgens in en daarna ademen wij weer koolstofdioxide uit. Wij kunnen ook niet zonder de bijen. De bijen bestuiven de planten en nemen, ongemerkt, zaden mee. Hierdoor kunnen nieuwe planten ontstaan en dit zorgt ervoor dat planten en bomen vruchten kunnen voortbrengen.

Alles in Gods schepping heeft een reden en een doel. Vraag maar aan een bioloog wat er zou gebeuren als een diersoort, plantenfamilie, schimmelsoort of bepaalde bacteriën verdwijnen. Dit zal een ramp zijn! Aan het begin van de schepping heeft God een prachtige wereld gemaakt, die zelfvoorzienend kan functioneren. Dit betekent dat God niet hoeft in te grijpen in de schepping. God hoeft bijvoorbeeld niet elk uur nieuwe zuurstof in de lucht te pompen, want de bomen zullen hier automatisch voor zorgen. God heeft iets gemaakt wat af is en waarvoor Hij niet continu bij betrokken hoeft te zijn. De wereld zal voor zichzelf zorgen. God heeft er ook voor gezorgd dat het leven opnieuw leven kan voortbrengen. Denk aan een appelboom. Wanneer je de zaden van een appel opnieuw plant, komt er een nieuwe appelboom. Ook de dieren en mensen kunnen nieuw leven voortbrengen. Toen God de schepping maakte was alles perfect en waren er geen gebreken. Alles functioneerde goed. Helaas ontstonden er fouten en tekortkomingen in Gods schepping door de zondeval van Adam en Eva. Hierdoor zien wij vandaag om ons heen gebreken, zowel bij mensen, dieren en in de natuur.

Dit leidt ons naar de vraag: ‘Zal het ooit weer goed komen?’ Het antwoord is simpel: ja! Wanneer de gelovige mens sterft, zal hij volmaakt zijn in de hemel. En God zal in de toekomst een nieuwe perfecte hemel en aarde maken waar geen ziekte, dood of gebreken zal zijn. God begon in Genesis 1 met de schepping van deze hemel en aarde en maakte dit perfect. In de loop van de Bijbel lezen wij hoe de schepping door de zonde werd verwoest en hoe God voor een oplossing zorgt om zowel de mens als de schepping nieuw te maken. Vervolgens lezen wij in de laatste 2 hoofdstukken van de Bijbel dat alles hersteld wordt door de nieuwe hemel en aarde.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (…) En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. (Genesis 1:1 en 1:31)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (…) (Openbaring 21:1)

Het belang van gezondheid in de schepping en de hemel

Misschien denk je: ‘Het is erg mooi dat er in het begin van de schepping, in de hemel, en op de nieuwe aarde geen ziekte en gebreken aanwezig zijn. Maar wat heb ik daar vandaag aan?’ Heel veel! Omdat wij tijdens het leven van Adam en Eva in de hof van Eden, het leven in de hemel en het leven op de nieuwe aarde de perfecte wil van God zien. Laten wij de hemel als voorbeeld nemen. In de hemel regeert God. Daarnaast hebben de overleden gelovigen continu contact met God en zijn zij volmaakt geworden. Zowel hun lichaam, ziel als geest is perfect volmaakt. En is er iets wat zij niet zouden weten? Dan kunnen zij het direct aan God vragen en ontvangen zij direct antwoord. Zij hoeven ook niet na te denken of het wel echt God was die tot hen sprak. Of dat het niet hun eigen gedachten waren en hoe een profetie of Bijbeltekst uitgelegd moet worden met de keuze uit duizend verschillende ideeën en interpretaties. Nee, zij zien God en kunnen alles direct aan God vragen. God zal de waarheid spreken. En door te kijken hoe God in de hemel omgaat met de mensen, kunnen wij ontdekken wat Gods wil is. Straks bestuderen wij welke positie ziekte in de hemel heeft. Is het Gods wil dat mensen in de hemel ziek zijn? En maakt God mensen ziek in de hemel? Als ziekte een zegen van God is, dan zullen wij dit tegenkomen tijdens de perioden waarin Gods wil volmaakt werd en wordt uitgeleefd. Dit is tijdens de hof van Eden voor de zondeval, tijdens de hemel en tijdens de nieuwe aarde.

Reden 1: Adam was volmaakt

Laten wij het verhaal van Adam bestuderen. Wij lezen dat God eerst de aarde schiep en alles mooi maakte. God schiep niet op de eerste dag Adam. Waarom niet? Omdat de wereld nog niet perfect was voor Adam. Als God Adam als eerst zou schapen, dat kon Adam de eerste dagen niets zien, want de zon, maan en sterren waren er nog niet. Of Adam kon nog niets eten, want er was nog geen boom met vruchten. Nee, God wilde een perfecte leefomgeving voor Adam en daarom besloot God om Adam op de laatste dag te maken. En wat zei God nadat Hij Adam had geschapen?

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. (Genesis 1:31)

God vond de schepping, en vooral Adam, zeer goed. God was trots op Zijn werk! Wij lezen dat God in zes dagen alles had geschapen en gezegend. Alles hoort dus goed te functioneren, want God zei dat het goed was. Maar er is iets wat ontbreekt in deze lijst. Iets wat wij vandaag vaak tegenkomen. Dit zijn ziekte, ellende, lijden en tekortkomingen. God heeft alles perfect geschapen en God is dus niet de maker van ziekte, ellende, lijden en tekortkomingen. Deze onderdelen vinden wij niet terug in het scheppingsverhaal. Ook in het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden missen wij ziekte en ellende. Straks zien wij hoe ziekte is ontstaan. Weet je trouwens wat wel aanwezig was in de hof van Eden? De boom des Levens.

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof. (…) (Genesis 2:9)

Het is belangrijk om te weten dat een eigenschap van de boom des levens gezondheid is. Dit staat bijvoorbeeld in het boek Openbaring.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. (Openbaring 22:2)

Daarnaast ontving Adam een mooie, maar tegelijkertijd inspannende taak. Hij mocht leiding geven aan de tuin, deze bewerken en heerschappij voeren over de dieren en vogels. Als Adam ziek was, kon hij dit niet doen. Als Adam bijvoorbeeld blind was geweest, kon hij niet zien wat hij moest onderhouden. Als Adam verlamd was, kon hij niet de bomen onderhouden. Als hij niet kon spreken, kon hij niet heerschappij voeren over de dieren. Adam moest gezond en sterk zijn om deze belangrijke taak van God uit te voeren.

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (…) De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. (Genesis 1:28 en 2:15)

Adam was dus gezond. Dit zien wij door de volgende redenen:

1. God zag dat alles goed was. Er was dus geen gebrek of ziekte.
2. Wij lezen niet in Genesis 1 of 2 dat God de ziekte en ellende schiep in de wereld.
3. Adam kon gebruikmaken van de Boom des levens. Dit is onder andere een beeld van genezing en gezondheid.
4. Adam kon zijn roeping van God niet vervullen als hij ziek zou zijn geweest. Hij had een gezond en sterk lichaam nodig.
5. Adam werd geschapen naar Gods beeld.

Reden 2: De mens is geschapen naar Gods beeld

Ik wil deze reden beginnen met een vraag. Is God ziek? Of kent God een gebrek? Iedereen zal zeggen: ‘natuurlijk niet, God is perfect, volmaakt en gezond.’ Dit klopt. God is vol van gezondheid, leven en kracht.

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. (Jesaja 40:28)

God is gezond, zelfs zo gezond dat de dood (de ultieme uiting van ziekte) geen grip op Hem kan hebben. God kent geen einde, oftewel, God is onvergankelijk en eeuwig.

De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke (BGT vertaalt dit als ‘eeuwig’), de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (1 Timotheüs 1:17)

Vóór alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar U blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. (Psalm 102:26-28, NBV21)

God blijft voor eeuwig dezelfde. Aan het begin van de tijd was God gezond, vandaag is God gezond en over 100 biljoen jaar is God nog steeds gezond. Tot in eeuwigheid heeft ziekte en dood geen grip op God.

Dit is erg belangrijk om te weten, want als wij naar de schepping van de mens kijken, dan komen wij iets ergs moois tegen.

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; (…) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:26-27)

Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit betekent ten eerste dat wij net als God mogen heersen. Wij hebben de heerschappij ontvangen over de aarde. Ten tweede betekent dit dat wij eigenschappen bezitten die God ook bezit. Zoals God kan spreken, kunnen wij spreken. Zoals God beslissingen neemt, kunnen wij beslissingen nemen. Ten derde betekent dit ook dat wij tijdens de schepping volmaakt en heilig waren geschapen. Zoals God nooit ziek is, was het Gods bedoeling dat ook de mens nooit ziek zou zijn. Ziekte is niet door God geschapen en God is nooit ziek. Als God ons naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, dan hoort ziekte hier niet in thuis. Dit laat zien dat Adam en Eva voor de zondeval niet ziek waren, maar in de perfecte wil van God leefden. Wat was de perfecte wil van God? Dit was dat Adam en Eva voor eeuwig gezond zouden blijven. Let erop dat niet alleen over Adam en Eva werd gesproken dat zij naar het beeld van God werden geschapen. Dit gold ook voor de mensen na de zondeval.

Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. (Genesis 9:6)

Voor God was (en is) het verschrikkelijk dat een mens een ander mens dood. God heeft alle mensen lief, en als een mens vermoord wordt is dit een erg trieste zaak. Tegelijkertijd is ieder mens geschapen naar het beeld van God. In ieder mens kunnen wij de schoonheid en schepping van God zien. Natuurlijk is het beeld van de mens vertroebeld door de zondeval en de zonde, maar nog steeds kunnen wij Gods oorspronkelijke schepping ontdekken in de mens. In het Nieuwe Testament zien wij dat het Gods plan is om de mens te herstellen naar het beeld van Jezus (Dit is God).

En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:24)

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

Hoe gezond je vandaag ook bent, niemand kan zijn lichaam vergelijken met het verheerlijkte lichaam van Jezus Christus. De Bijbel belooft dat wij bij Jezus Zijn komst verheerlijkte lichamen ontvangen. Wij zullen compleet hersteld worden naar het beeld van Jezus Zijn verheerlijkte lichaam.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21)

Het is belangrijk om te beseffen dat het Gods wil was dat wij naar Zijn beeld geschapen werden, en dat het Gods wil is dat wij hersteld worden naar Zijn beeld.

Reden 3: Gods levensadem

Laten wij verder lezen in het boek Genesis. Wij zien dat God niet alleen de mens heeft geschapen naar Zijn beeld, wij hebben ook iets van God ontvangen.

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Genesis 2:7)

Wat deed God? God blies iets wat van Hemzelf afkomstig was in de mens. Doordat God Zijn levensadem in de mens blies, werd de mens tot een levend wezen. Laten wij naar deze prachtige woorden kijken. Het woord ‘levend’ is in het Hebreeuws ‘ḥay’. Ik wil graag de Hebreeuwse begripsvertaling lezen van dit woord in de Semantic Dictionary of Biblical Hebrew van R. de Blois. Ik heb zijn uitleg vertaald van het Engels naar het Nederlands: ‘Staat waarin mensen en godheden leven en gezond zijn. Staat die voor mensen de aanwezigheid van lucht vereist om te ademen en voedsel om te eten. Het leven wordt beschouwd als meer dan alleen een fysieke toestand; in veel gevallen omvat het gezondheid, kracht en een zekere mate van welvaart.

Daarnaast is het begrip ‘levensadem’ ook interessant om in het Hebreeuws te bestuderen. Dit komt van de woorden ‘ḥay nᵊšāmâ’. Het eerste woord hadden wij zojuist behandeld en betekent ‘levend’. Het tweede woord betekent ‘adem’, maar kan ook ‘levensgeest’ of ‘levende ziel’ betekenen. Het is Gods levensgeest of levensadem dat in de mens kwam, waardoor de mens tot leven werd gewekt. Dit is niet zomaar lucht of zuurstof, het is Gods levensadem. Doordat God Zijn levensgeest (en levensziel) in de mens blies, zal de mens voor eeuwig leven. Het klopt dat het lichaam van de mens overlijdt, maar zijn geest en ziel zal voor eeuwig voortbestaan. Dit komt doordat God Zijn eigen levensgeest, en de mogelijkheid om eeuwig te leven, heeft gegeven aan de mens. Dit laat Gods wil zien dat Hij wil dat de mens eeuwig leeft en dat het niet Gods bedoeling was om mensen te laten sterven door één of andere ziekte, waarna zij in het niets verdwijnen waardoor zij niet meer bestaan.

Daarnaast heb ik nog een vraag. Toen God Zijn levensadem blies in de neus van de mens, was er dan in Gods adem ziektekiemen en ziekmakende bacteriën aanwezig? Nee. Want God blies Zijn levensadem in de mens. God blies niet Zijn ziekmakende adem of doodsadem in de mens. God is een God van leven en God is een God die leven wil doorgeven. God wil dat jij leeft en niet dat jij sterft.

Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het laat je ontkomen aan de strikken van de dood. (Spreuken 14:27, NBV21)

God heeft ons geschapen met Zijn levensadem. Dit laat Gods wil zien dat Hij wil dat de mens leeft en gezond is. Daarnaast ontbreken ziekte, dood, lijden en ellende in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Dit is logisch, want er was totaal geen plaats in Gods schepping voor deze begrippen. God had een volmaakte schepping geschapen voor de mens, en niet een schepping met gebreken.

Reden 4: Ziekte kwam door de zondeval

‘Als God geen ziekte en lijden heeft geschapen, waarom zijn er dan vandaag mensen ziek?’ Dit is een hele goede vraag. Wat is eigenlijk de oorsprong van ziekte? Wij lazen dat in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel alles goed was en de mens geen gebreken kende. Alle ellende was begonnen in het derde hoofdstuk van de Bijbel: de zondeval. Adam en Eva werden door God in de hof van Eden geplaatst. God schiep mooie bomen en lekkere vruchten. Adam had alles wat hij nodig had. Toch was er één ding dat Adam niet mocht.

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (Genesis 2:16-17)      

Wanneer Adam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, dan zou de dood en ellende in de wereld komen. Dit spreekt ten eerste over een geestelijke dood. Als Adam van de vrucht eet, kan Hij niet meer samen met God wandelen. Ten tweede spreekt dit over het feit dat de mens geoordeeld zal worden. In de Bijbel wordt dit de tweede dood genoemd[1]. Maar dit spreekt ook over de lichamelijke dood en het stervensproces van het lichaam van de mens.

Wij lezen dat de duivel, in de vorm van een slang, Eva verleidde om van de vrucht te eten. Dit deed de duivel door leugens te verkondigen. Vervolgens gaf Eva ook wat aan haar man, Adam.

En zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. (Genesis 3:6)

Direct nadat Adam en Eva van de vrucht aten, hadden zij gezondigd tegen God. Zij namen iets wat niet voor hen bestemd was. Door deze ongehoorzaamheid ontstonden er vele problemen in Gods schepping en in de mens. Wij lezen bijvoorbeeld dat Adam en Eva zich gingen schamen, zij waren angstig voor God en de vloek kwam in de schepping. Terwijl Adam en Eva eerst onder de perfecte zegen van God leefden, leefden zij nu onder de vloek van de zonde. Een onderdeel van deze vloek hield in dat Adam, Eva en de dieren sterfelijk werden.

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. (Genesis 3:19)

Het was niet Gods wil dat de mens van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten. Het was ook niet Gods wil dat de mens te maken zou krijgen met zwoegen en de dood. God wilde dat de mens voor eeuwig gezond zou leven zonder te hoeven zwoegen. God wilde de mens zegenen, maar de zonde zorgde ervoor dat de mens onder de vloek kwam en de mens daardoor zowel geestelijk als lichamelijk zou sterven.

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12)

De prikkel nu van de dood is de zonde. (1 Korinthe 15:56)

Wat was de oorsprong van ziekte, dood en ellende? Dit was de zondeval van Adam en Eva. Ziekte werd niet bedacht of gemaakt door God, ziekte ontstond door ongehoorzaamheid van de mens. Dit is erg belangrijk om te weten. Het was nooit Gods wil of plan om mensen ziek te maken. Het was het plan van de duivel om de mensen te misleiden, en het was de ongehoorzaamheid van de mens waardoor ziekte in de wereld kwam.

[1] Openbaring 20:14

Reden 5: In de hemel en op aarde

De vijfde manier om Gods wil te kennen met betrekking tot gezondheid is om te kijken in de hemel. In de hemel ontvangen wij een volmaakt lichaam. Oftewel, een lichaam zonder gebreken en ziekte.

Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. (Filippenzen 3:21, NBV21)

Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (1 Korinthe 15:53-54)

Wanneer een gelovige overlijdt en zijn ogen opent in de hemel, zal er geen ziekte, lijden, pijn of moeite meer zijn. Alles zal perfect zijn. Dat is een mooie vertroosting. Ik heb al duizenden preken geluisterd en velen gingen over de genezingsvraagstukken. Maar ik heb nog nooit een prediker, broeder, zuster, of wie dan ook, horen zeggen dat mensen in de hemel ziek zijn. Zover ik weet gelooft iedere kerkstroming dat mensen in de hemel volmaakt en gezond zijn. En dat klopt, want het Woord van God zegt dit. In de hemel is iedereen gezond.

Oké, dat is fijn om te weten. Maar wat kunnen wij vandaag met deze informatie? Wij weten dat Jezus op aarde altijd bad naar de wil van God de Vader.

Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft. (Johannes 12:49-50, NBV21)

Op een dag kwamen de discipelen naar Jezus toe en vroegen Hem hoe zij moesten bidden. Jezus Zijn antwoord, of voorbeeldgebed, op deze vraag is ontzettend belangrijk. Als Jezus een voorbeeldgebed geeft, dan weten wij dat dit gebed goed is om te bidden. Jezus wist namelijk precies wat Gods wil is. Jezus zei:

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Mattheüs 6:9-10, NBV21)

Volgens Jezus moeten wij bidden dat Gods wil gedaan wordt. Zoals Gods wil gedaan wordt in de hemel, moet Gods wil ook gedaan worden op de aarde. Je kunt dus niet zeggen: ‘In de hemel is Gods wil gezondheid, maar op de aarde is het Gods wil om mensen ziek te maken om hun dingen te leren.’ Nee, God heeft één wil, zowel in de hemel als op de aarde. Het is Gods verlangen dat wij de hemel op aarde brengen. Oftewel, dat wij Gods koninkrijk op de aarde verkondigen en uitleven[1]. God wil elke goede gave vanuit de hemel aan Zijn kinderen op aarde geven.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

Naast het feit dat God Zijn wil zowel in de hemel als op de aarde wil vestigen, kent God ook geen schaduw van omkeer. ‘Vandaag geeft God ziekte, maar in de hemel geeft Hij genezing en gezondheid.’ Dit kan niet. Dit zou betekenen dat God veranderlijk is. Vandaag geeft God ziekte aan Zijn kinderen. Oftewel, vandaag geeft God een slechte gave en is er schaduw of slechtheid in God aanwezig. Maar deze slechtheid van God wordt in de hemel weggehaald en dan is God alleen maar goed. Dit zou betekenen dat God een schaduw van omkeer heeft. Maar dank God, God is alleen maar goed en in Hem is geen verandering of schaduw van omkeer. Als het Gods wil is dat mensen in de hemel gezond zijn, is het Gods wil dat mensen op de aarde gezond zijn.

God en Jezus Zijn onveranderlijk. Zoals God tweeduizend jaar geleden was, zal Hij vandaag ook zijn. En zoals God nu is, zo zal Hij ook over tien miljoen jaar zijn tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)

In dit boek zullen wij zien dat Jezus een Geneesheer was en een Geneesheer zal zijn. Aangezien Jezus dezelfde blijft, betekent dit ook dat Jezus vandaag een Geneesheer moet zijn. Als Jezus vandaag geen Geneesheer is, maar het wel was en wordt, dan klopt Gods Woord niet meer. Jezus zal niet veranderen en de locatie zal niet uitmaken. Jezus maakt mensen gezond, zowel tweeduizend jaar geleden, vandaag, in de toekomst, in de hemel en op aarde.

[1] In mijn boek Gods koninkrijk gaan wij dieper in op Gods koninkrijk. In dit boek zien wij dat genezing ontvangen en uitdelen onderdeel uitmaakt van Gods koninkrijk.

Reden 6: In de toekomst is iedereen gezond

Deze reden gaat verder in op reden 5. In reden 5 lazen wij dat iedereen die nu in de hemel is, gezond is. Reden 6 laat zien dat iedereen die leeft tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gezond zullen zijn en blijven. Elke moeite, pijn, verdriet, rouw, ziekte en dood zal verdwijnen.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (…) En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:1-4)

Johannes mocht van God een blik werpen in de prachtige toekomst die God voor elke gelovige heeft weggelegd. Ik kan mij niet voorstellen hoe prachtig en heerlijk de eeuwigheid zal zijn voor de kinderen van God. Wij mogen voor eeuwig met God zijn en God zal voor ons zorgen. Elke pijn en moeite die wij hebben meegemaakt op aarde, zal niet terugkeren. Bij moeite kunnen wij zowel denken aan innerlijke pijn als lichamelijke pijn. Kan jij het je voorstellen? Dat er nooit meer ellende, pijn, jammerklacht of moeite voortkomt in de eeuwigheid? Al de ellende is weg. Alle lichamelijke ongemakken zijn weg. Alle rouw, omdat mensen overlijden of in pijn leven, zijn weg. Alle negatieve kenmerken van deze aarde zijn weg. Het enige wat overblijft, is de goedheid en zegen van God. God houdt er niet van om Zijn kinderen pijn te doen of ellende te geven, God wil ons zegenen. Wanneer wij onder Gods volmaakte heerschappij leven en de vijand, de duivel, voor eeuwig in de hel is geworpen, dan is er geen ziekte meer. Dit zegt een hoop. Dit zegt dat God geen behagen schept in ziekte. Dit zegt dat ziekte geen goede gave is. Wanneer ziekte goed is en God behaagt, waarom zou God het dan vernietigen? Waarom maakt ziekte dan geen deel uit van de nieuwe hemel en aarde? Het antwoord is simpel. God geeft geen ziekte, houdt niet van ziekte, en onder Zijn volmaakte heerschappij is er geen plaats voor ziekte.

Reden 7: Het duizendjarig vrederijk

Het is fantastisch dat mensen gezond zijn als zij verheerlijkte lichamen ontvangen. Mensen ontvangen namelijk een onsterfelijk lichaam. Maar hoe zit het dan met ‘normale mensen in normale aardse lichamen?’ Blijft een normaal aards lichaam ook gezond als het lichaam onder de volmaakte heerschappij van God leeft? Om deze vraag te beantwoorden, gaan wij kijken naar het duizendjarig vrederijk. In mijn boek ‘De opname & wederkomst’ gaan wij dieper in op de eindtijd en de verschillende gebeurtenissen op Gods tijdlijn[1]. Voor nu is het belangrijk om te weten dat Jezus ons binnenkort komt ophalen tijdens de opname van de gemeente, daarna een grote verdrukking plaatsvindt en Jezus na de verdrukking terugkeert naar de aarde. Samen met Jezus zullen alle gelovigen terugkeren op aarde en vestigen wij een duizendjarig vrederijk, die duizend jaar lang duurt. In dit vrederijk is er iets bijzonders aan de hand. Jezus regeert over de aarde en de duivel is voor duizend jaar opgesloten. De aarde leeft dus onder de heerschappij van de volmaakte Koning en de vijand van de mens, de duivel, is niet aanwezig.

En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. (Openbaring 20:2-3)

Jezus regeert over de aarde. De mensen die tijdens het duizendjarig vrederijk geboren worden op aarde, zijn net zo menselijk als jij en ik. Deze mensen hebben nog geen verheerlijkt lichaam ontvangen. Deze mensen kunnen, net als wij, Jezus aannemen als Verlosser of afwijzen. Zij zijn gewoon menselijk. Er zijn alleen twee grote verschillen tussen hen en ons. 1. Ieder van hen leeft onder de volmaakte heerschappij van Koning Jezus, terwijl onze wereld nog onder de invloed van de duivel leeft. 2. Niemand van hen wordt lastiggevallen door de duivel, terwijl wij nog moeten strijden tegen de verleidingen en leugens van de duivel.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Efeze 6:11)

Wat gebeurt er als gewone mensen met gewone lichamen leven onder de perfecte heerschappij van God en niet meer worden verleid of lastiggevallen door de duivel? Opeens kunnen zij honderden jaren oud worden! Let op, ze hebben nog geen verheerlijkte lichamen ontvangen. Het zijn gewone lichamen, net als de lichamen van jou en mij, die honderden jaar oud kunnen worden.

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige. (…) Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. (Jesaja 65:20-23)

Prijs God! Onder Zijn volmaakte heerschappij en wanneer de duivel is opgesloten, zullen mensen zo gezond zijn dat ze minimaal honderden jaren oud worden! Het is Gods zegen die mensen gezond maakt en houdt.

Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. (Jesaja 35:5-6)

Tijdens het duizendjarig vrederijk zullen de beperkingen van mensen worden afgenomen. Wat een vreugde zal het zijn voor blinde mensen om Jezus te zien. Wat een vreugde voor de doven om Jezus Zijn stem te horen. Wat een vreugde voor kreupelen om te kunnen dansen voor hun Messias. En wat een vreugde voor de stomme om zijn dankbaarheid aan Jezus hoorbaar te maken. Tijdens het vrederijk zullen mensen gezond zijn.

De volgende Bijbeltekst zegt dit ook. Dit is een profetie van Jesaja. Jesaja profeteerde in een tijd dat het volk Juda in zonde leefde. In een tijd waarin Jesaja verschrikkelijke zonden en afgoderij tegenkwam en zij bedreigd werden door vijanden, vertelde God aan Jesaja over een tijd dat Hij het volk zou bevrijden, vergeven, verlossen en genezen. De vervulling van deze profetie zal volkomen vervuld worden tijdens het duizendjarig vrederijk. De volgende Bijbeltekst laat dus de heerlijke toestand zien van Israël (en de wereld) tijdens het duizendjarig vrederijk.

Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. (Jesaja 33:24)

Geen inwoners zal zeggen: Ik ben ziek. Hoe bijzonder zal dat zijn? Tijdens het vrederijk, terwijl de duivel is opgesloten en Jezus Koning is over de aarde, zal de ziekte verdwijnen! De Studiebijbel zegt het volgende over deze Bijbeltekst: ‘Wanneer God afrekent met alle kwade machten en de ongerechtigheid, zal er in allerlei opzichten gezondheid zijn. Bevrijding van vijandelijke onderdrukking is mooi, maar niet de oplossing van het probleem, want het volk heeft meer dan die bevrijding nodig. Het heeft vergeving nodig, herstel van de relatie met de HERE, zijn God. Dat is de werkelijke verlossing van Juda. Het gevolg daarvan zal zijn dat men ook van de externe nood, fysieke ziekte, wordt genezen.’ Ger de Koning en Tony Jonathan zeggen in hun boek: ‘Jesaja toegelicht en toegepast 23’ het volgende over deze tekst: ‘Lichamelijke en geestelijke ziekten behoren tot het verleden. Geen inwoner van Jeruzalem zal ermee te maken hebben. Dit hangt ten nauwste samen met de vergeving van hun ongerechtigheden (Ps 103:3).’

Jesaja sprak in hoofdstuk 33 niet over een ziekte dat symbool staat voor de zonde, maar over fysieke ziekte van het lichaam. Het Hebreeuwse woord wat voor ziekte gebruikt wordt, wordt voor fysieke ziekten gebruikt[2]. God vergeeft en geneest. Tijdens het duizendjarig vrederijk zijn de mensen gezond. De mensen worden oud en de dood zal zelden voorkomen. Gods plan met de schepping en de mens is vrede en gezondheid, geen onrust en ziekte.

[1] Gods tijdlijn: Opname van de gemeente -> grote verdrukking -> wederkomst van Christus -> Duizendjarig vrederijk -> Nieuwe hemel en nieuwe aarde.

[2] Hebreeuwse Strongsnummer: H2470.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij gezien hoe God omgaat met gezondheid en ziekte wanneer de wereld onder Zijn volmaakte heerschappij was en zal zijn. Dit is belangrijk om te weten, want hierdoor leren wij de wil van God kennen. In dit hoofdstuk hebben wij de volgende zeven redenen behandeld waarom het Gods wil is dat de mens gezond is:

Reden 1: Adam was volmaakt. God had de mens bedoeld gemaakt als een gezond wezen. God was niet de maker van ziekte, dit verscheen pas later op de aarde. Adam was gezond en had toegang tot de genezende bladeren van de boom des levens. Daarnaast moest Adam gezond zijn om zijn taak in de tuin uit te voeren.

Reden 2: De mens is geschapen naar Gods beeld. Dit betekent dat de mens op God lijkt. Wij lezen in de Bijbel dat God niet moe wordt en dat Zijn dagen geen einde kennen. Aangezien God niet ziek is, was het ook niet Gods bedoeling om de mens ziek te maken. Door de zondeval is dit beeld vertroebeld, maar het is Gods plan om de mens weer te herstellen naar Zijn beeld.

Reden 3: Gods levensadem. God blies in de mens Zijn levensadem. Dit is een staat waardoor de mens leeft en gezond is. Doordat God Zijn levensadem in de mens blies, heeft iedereen eeuwig leven. Gods levensadem bestond uit leven, er waren geen ziektekiemen aanwezig.

Reden 4: Ziekte kwam door de zondeval. Alle ellende is ontstaan door de zondeval. Dit was niet de keuze van God, maar de keuze van de mens. De mens deed iets wat door God verboden was. Door de zondeval kwam de dood en sterfelijkheid in de wereld.

Reden 5: Laat Gods wil gebeuren, zowel in de hemel als op aarde. In de hemel is iedereen gezond en heeft iedereen een volmaakt lichaam. Het is Gods wil dat Zijn wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel. Dus als mensen in de hemel gezond zijn, wil God ook dat mensen op aarde gezond zijn. God kent ook geen schaduw van omkeer. Als God wil dat jij over tientallen jaren gezond bent in de hemel, wil Hij ook dat jij vandaag gezond bent op de aarde.

Reden 6: Tijdens de nieuwe hemel en aarde is iedereen gezond. Tijdens de nieuwe aarde is er geen pijn, rouw, jammerklacht of moeite meer. De duivel is voor eeuwig in de hel, en God is voor eeuwig goed voor Zijn kinderen.

Reden 7: Het duizendjarig vrederijk. Tijdens het vrederijk zien wij dat God de ziekte geneest. Normale mensen, net zoals jij en ik, kunnen honderden jaren oud worden onder de heerschappij van God en op het moment dat de duivel is gebonden. Jesaja profeteerde zelfs dat geen inwoner meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek’.


Lees ook: