Gods karakter en genezing

Wij zijn alweer aanbeland in het laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk wil ik kort ingaan op Gods karakter. Wanneer wij naar Zijn karakter kijken, kunnen wij veel dingen leren over genezing. Wij zullen kort ingaan op Gods karakter, aangezien je voor elke karakter wel een apart boek kan schrijven. We zullen zien dat wanneer wij naar Gods karakter kijken, er in God geen sprake is om ons lichamelijke ziekte of ellende te geven.

Reden 98: Jezus en God zijn niet veranderd

Wanneer wij het Nieuwe Testament lezen, lezen wij veel over genezing. Jezus genas iedereen, en ook de discipelen genazen iedereen. Oftewel, Jezus was een Geneesheer. Ook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal iedereen gezond zijn.

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openbaring 21:3-5)

Wij weten dus dat Jezus in het verleden een Geneesheer was, en ook in de toekomst alle ziekte zal verdwijnen. Oftewel, Jezus is in de toekomst ook onze Geneesheer. Maar is Jezus dan ook vandaag onze Geneesheer?

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Hebreeën 13:8, NBV21)

Ja, want Jezus was de Geneesheer, en in de eeuwigheid is Hij ook de Geneesheer. Aangezien Jezus nooit verandert en altijd hetzelfde blijft, is Hij vandaag ook de Geneesheer. Wat Jezus wilde doen voor de mensen in het Nieuwe Testament, wil Hij ook voor jou doen. Voor Jezus maakt het niet uit in welke tijd je leeft en in welk land je woont, Hij wil jou hetzelfde behandelen als de bloedvloeiende vrouw, de blindgeborene en alle anderen genezen personen in de Bijbel. Jezus wil jou vandaag herstellen, want Jezus is vandaag jouw Geneesheer.

Laten wij andere teksten lezen die hetzelfde laten zien.

Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd. (Maleachi 3:6)

Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen. (Psalm 102:28)

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Jakobus 1:17, NBV21)

Bij God is er geen verandering. God besloot de generatie van Jezus en de discipelen te genezen. Waarom zou God dan na deze periode veranderen? Waarom zou God goed zijn geweest voor de generatie van Jezus, maar niet voor de toekomstige generaties? Het antwoord is simpel. God was goed voor de generatie van Jezus, God was goed voor de generatie van de discipelen, God is goed voor deze generatie, en God zal voor eeuwig goed blijven. God verandert niet en Zijn wil staat vast. God wilde vroeger de mensen genezen, en ook vandaag wil God de mensen genezen.

Reden 99: God kan niet liegen

In de vorige redenen lazen wij talloze beloften van God met betrekking tot genezing. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament zien wij dat God iedereen wil genezen. Maar hoe weten wij dat God ons ook echt wil genezen? Hoe weten wij dat God niet terugkomt op Zijn beloften?

In de vorige reden lazen wij dat God dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Oftewel, Gods wil en verlangen veranderen niet. God wil nog steeds genezen. Tegelijkertijd kan God niet terugkomen op beloften en verbonden die Hij gedaan heeft. Als God ons een belofte geeft, of een verbond met ons aangaat, dan komt God altijd Zijn eigen verantwoordelijkheden na. Wij hoeven dus niet te twijfelen of God ons wil genezen, want in Zijn soevereiniteit heeft Hij besloten dat Hij iedereen wil genezen. God komt hier niet op terug.

Daarnaast kan God hier niet op terugkomen, omdat God nooit liegt. Het is voor God onmogelijk om te liegen en ons te bedriegen. God wil ons genezen, God heeft een genezingsverbond met ons gesloten, en dit verbond staat vast.

In de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. (…) (Titus 1:2)

(…) Waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. (…) (Hebreeën 6:18)

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? (Numeri 23:19)

Hoe kunnen wij weten wat de waarheid is? Door naar het leven van Jezus te kijken. Jezus zegt namelijk over zichzelf:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Jezus was de enige Mens op aarde in wie wij de volmaakte wil en karakter van God de Vader konden zien. Wij kunnen ervan uitgaan dat de dingen die Jezus onderwees, en de dingen die Jezus deed, de volmaakte wil van God zijn en daardoor dus de waarheid zijn.

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. (Johannes 14:10-11)

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. (Johannes 5:19)

In de evangeliën lezen wij dat Jezus iedereen genas, en een groot gedeelte van de evangeliën spraken over genezing. Hierdoor weten wij wat de volmaakte wil van God de Vader met betrekking tot gezondheid is. God wil dat iedereen gezond is, dat is de waarheid. God kan hier niet op terugkomen, want dan verbreekt Hij Zijn verbond en zou Hij een leugenaar blijken te zijn. Dit is onmogelijk. God en Jezus Zijn de waarheid, en daardoor weten wij zeker dat wat de Bijbel zegt, de waarheid is voor ons leven. De Bijbel is geen leugen of sprookjesboek, het is de waarheid van God.

Reden 100: God is een goede God

Je hoeft maar de Psalmen open te slaan, en je leest over de goedheid van God. En dit is helemaal waar. Wij dienen een goede God.

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9)

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. (Psalm 86:5)

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. (Psalm 100:5)

God is een goede God. In dit boek lazen wij dat genezing wordt beschouwd als iets goeds, en ziekte als iets slechts. Genezing werd in het wetboek van Mozes beschouwd als een zegen, terwijl ziekte werd beschouwd als een vloek. Zo zei Jezus ook dat genezing iets ‘goeds’ was.

Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of om te laten komen? En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. (Lukas 6:9-10)

Ook Petrus blikte terug op het leven van Jezus, en zei dat Jezus goeddeed en iedereen genas.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

Genezing is dus een goede gave, en God is een goede God. God wil ons graag het goede geven.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

God wil voor ons zorgen als een goede Vader. God wil ons niet plotseling treffen met het noodlot, of met een erge ziekte. God wil ons alleen maar goede gaven geven, en genezing hoort hier bij. God is voor Zijn kinderen een goedertieren God, en een betrouwbare Vader. Hij geniet niet van ellende en donkerheid, maar hij geniet ervan om ons te zegenen.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1 Johannes 1:5)

God zal ons het goede niet onthouden. Wanneer wij Zijn kinderen zijn, wil God ons overladen met het goede.

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Psalm 84:12)

Elke belofte die God in Zijn Woord heeft gegeven aan ons, wil Hij aan ons geven. God wil ons al Zijn goedheid schenken, waaronder genezing.

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)

Reden 101: God is onze Vader

Als vader wil je dat alles goed gaat met jouw kind. Je hoopt dat jouw kind gezond is, hij niet gepest wordt op school, vrienden maakt, een baan ontvangt waarin hij gelukkig is, een lieve en gelovige vrouw vindt en hij in alles gezegend is. Als wij, als slechte mensen, al het beste wensen voor onze kinderen, en er alles aan doen om onze kinderen een goede start in de maatschappij te geven, hoeveel te meer wil God de Vader Zijn kinderen dan zegenen? God is een goede God. Zelfs de allerbeste en liefste vader op aarde komt niet in de buurt van de goedheid en liefde van God voor Zijn kinderen. God wil Zijn kinderen overvloedig zegenen.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Mattheüs 7:7-11)

God is onze goede Vader, en is niet te vergelijken met een aardse vader. God wil ons graag goede gaven geven, en wij zagen dat genezing in de Bijbel wordt beschouwd als een goede gave. Wanneer wij tot God bidden en tot Hem naderen, mogen wij tot Hem naderen als onze Vader. Je mag God beschouwen als jouw liefdevolle Vader, die het beste met jou voorheeft.

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. (1 Johannes 3:1)

Wanneer je bent wedergeboren en Jezus hebt aangenomen, mag je weten dat God jouw liefdevolle Vader is geworden, die het beste met jou voor heeft.

Zoals een aardse vader niet wil dat zijn kind ziek is, wil onze hemelse Vader niet dat jij ziek bent. Dit beeld zien wij prachtig terug in het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon was eerst in het huis van zijn vader. Omdat hij de wereld in wilde trekken, vroeg hij aan zijn vader om de erfenis. Met het geld ging hij de wereld in en maakte alles op aan feesten, hoererij en andere zondige bezigheden. Toen het geld op was en er een hongersnood aanbrak, besloot de verloren zoon terug te keren naar zijn vader. Wat deed de vader? Was hij boos of was hij blij?

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. (Lukas 15:20)

De vader was blij om hem weer te zien. Maar waar was de vader nog meer blij mee?

Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. (Lukas 15:24)

Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. (Lukas 15:27)

De vader was blij dat zijn zoon veilig en gezond terug was gekomen. Zo is onze hemelse Vader ook blij dat wij veilig en gezond zijn.

Reden 102: God wil onze gebeden verhoren

Daarnaast wil God onze gebeden verhoren. Wanneer wij bidden naar de wil van God, zal God ons verhoren. Wij zagen dat het Gods wil is dat wij gezond zijn. Wanneer wij bidden tot God, en aan God vragen om ons gezond te maken en houden, is dit een gebed dat God wil verhoren. Wanneer wij in gebed iets aan God vragen, mogen wij weten dat God ons wil verhoren. Dit wordt door het hele Nieuwe Testament benadrukt. Hier volgen een paar verzen:

Bid, en u zal gegeven worden. (…) Want ieder die bidt, die ontvangt. (Mattheüs 7:7)

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. (Mattheüs 21:22)

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Markus 11:24)

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. (Johannes 14:13)

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. (Johannes 15:7)

En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. (Johannes 16:23)[1]

Wanneer wij tot God bidden, mogen wij weten dat God ons graag datgeen wil geven waarvoor wij bidden. Zolang wij bidden naar Gods wil, in geloof en met het juiste motief, wil God ons verhoren. Er valt nog veel te delen over het gebed, alleen past dit niet in de opzet van dit boek. Het is belangrijk om te zien dat God ons graag verhoort, en God niet onze gebeden negeert.

[1] Zie ook: Mattheüs 18:19, Johannes 15:16, 16:24, 1 Johannes 3:22, 1 Johannes 5:14-15 en Jakobus 5:15-16.

Reden 103: God is een Gever

Een andere belangrijke eigenschap van God is dat God een Gever is. God wil ons graag Zijn genade schenken. God gaf zelfs het kostbaarste wat Hij had aan de mens, namelijk Jezus Christus.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)

God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven. Wij mogen weten dat God ons ook alle andere dingen wil schenken. Voor God is het niet moeilijk om ons te genezen. Voor God is dit een kleinigheidje, in vergelijking met wat Hij al aan ons heeft gegeven. God is een gevende God.

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Mattheüs 7:11)

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. (Filippenzen 4:19)

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:4)

Door de hele Bijbel heen lezen wij dat God een zegende en gevende God is. God wilde de mensen die hem gehoorzaam waren overvloedig zegenen. Denk bijvoorbeeld aan de zegen over het leven van Noach, Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, de Israëlieten en het beloofde land, koning David, koning Salomo en koning Hizkia. Iedereen die God zocht en Hem gehoorzaam wilde zijn, werd door God gezegend, en ontving zegeningen van God. Het is in Gods karakter en Zijn natuur om mensen te zegenen en Hij wil hun goede gaven geven.

Reden 104: Jezus Zijn ontferming voor genezing

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

Wij hebben deze tekst al uitgebreid bestudeerd. In deze reden wil ik jou een vraag stellen. Hoe graag willen Jezus en God dat jij gezond bent? Wij lezen dat Jezus Zijn rug kapot werd gemaakt, Hij ontving vele striemen over Zijn hele lichaam, en had erge pijnen. Het was verschrikkelijk hoe Jezus leed.

Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht. (Johannes 19:1-3)

Jezus heeft al deze ellende meegemaakt voor onze genezing. Jesaja sprak namelijk over Zijn striemen die genezing gaven. Jezus heeft dit gedragen, zodat Hij wist dat Hij de ziekte van de mensen op zich droeg. Jezus wil graag dat jij geneest. Hij wil jou compleet herstellen en had er zelfs striemen op Zijn lichaam voor over. Jezus onderging dit allemaal, omdat Hij graag wilde dat jij gezond zou zijn en leven.

Genezing is voor Jezus niet een ‘leukigheidje’ of iets wat Hem eigenlijk niet interesseert. Jezus vindt onze genezing erg belangrijk, zo belangrijk dat Hij er zelfs slagen voor over had. Hij betaalde een bloedige prijs voor onze genezing. Waarom? Omdat Hij ons lief heeft.

En dat is een mooi beeld. In deze paragraaf wil ik delen wat volgens mij de belangrijkste reden is waarom God jou wil genezen. De reden waarom Jezus en God jou willen genezen, is omdat God van jou houdt en je Zijn kind bent. Soms hoor ik: ‘God geneest jou, zodat je een grote getuige voor Hem kan zijn.’ Het is waar dat je kan getuigen over de goedheid van God wanneer Hij jou geneest, maar ik geloof niet dat dit de belangrijkste reden is waarom God jou wil genezen. Ik geloof, en dit is mijn eigen mening, dat de reden waarom God jou wil genezen, is dat Hij van jou houdt. Het is de liefde, de bovennatuurlijk goedheid en genade van God, die jou wil genezen, zonder bijbedoelingen. Ja, het is mooi om te getuigen, maar in de eerste plaats wil God voor jou zorgen omdat je zijn kind bent.

Wanneer je een vader hebt die een dokter is, dan maakt hij jou toch ook niet ziek om vervolgens te kunnen bewijzen dat hij jou kan genezen? Zodat jij tegen iedereen kan zeggen dat jouw vader een dokter is? Waarom zou hij dat doen? Nogmaals, het is belangrijk om te getuigen wanneer je door God genezen bent, en wonderen en tekenen zijn erg belangrijk, maar de belangrijkste reden waarom God jou wil genezen, is omdat Hij van jou houdt.

Toen Jezus op aarde rondliep, genas Hij veel mensen. Maar waarom? Zodat alle mensen konden getuigen over Hem? In eerste instantie wilde Jezus niet dat mensen over Hem getuigden. Dit geldt niet meer voor vandaag, maar gold alleen voor een bepaalde periode dat Jezus op aarde was. De volgende voorbeelden gingen allemaal over dat Jezus iemand verbood om te spreken over zijn genezing.

En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg, en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. (Markus 1:43-44)

Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was. (Mattheüs 12:15-16)

En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. (Markus 7:35-36)

En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen! (Mattheüs 9:30)

Jezus wilde in die tijd nog niet volledig geopenbaard worden, en gebood dat mensen niet over Hem spraken. Nogmaals, dit gold alleen in die tijd, nu is het belangrijk om aan iedereen te vertellen wat Jezus gedaan heeft.

Maar dit is het punt wat ik wil maken. Soms hoor ik: ‘ik wil graag genezen worden voor een zaal van vele mensen, zodat iedereen ziet dat God geneest.’ Dit is een mooi verlangen, maar dit is niet de reden waarom God jou wil genezen. God wil jou genezen omdat Hij van jou houdt, en Hij jou liefhebt. Jezus gebood de mensen om niet te getuigen over hun genezing, maar de mensen deden dit toch. Jezus wist dit, en kon er ook voor kiezen om deze mensen gewoon te negeren. Maar toch deed Hij dit niet. Wil je weten waarom?

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. (Mattheüs 14:14)

En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! (Markus 1:41)

En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem. (Mattheüs 20:34)

De reden waarom Jezus de mensen genas, was omdat Jezus met ontferming bewogen was. Jezus wil ons genezen vanuit Zijn liefde, goedheid en ontferming. Dit is erg belangrijk om te beseffen. Vaak denken wij aan anderen. ‘Ik hoop dat Jezus mij geneest, want dan zullen mijn familieleden geloven.’ Of: ‘Ik hoop dat Jezus mij geneest, want dan kan ik nog dit en dat voor God doen.’ Dit zijn mooie verlangens, en zullen ook zeker voortvloeien uit een genezing, maar dit is niet de reden waarom God jou in de eerste plaats wil genezen. God wil jou genezen omdat Hij van jou houdt, en Hij jou lief heeft.

Reden 105: Is God vergeten genadig te zijn?

Als laatste reden wil ik jou een vraag stellen. Wij lazen dat Jezus iedereen genas, en wij lazen over de beloften van genezing in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. God genas in het verleden. Maar geneest God ook vandaag? Sommige geloven van niet. Ik wil aan hen het volgende vragen:

Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? (Psalm 77:8-10)

Wat is het antwoord op deze Psalm? Ik weet dat God nog steeds goedgezind is, en Zijn goedertierenheid voor altijd stand houdt. Ik weet dat wat Hij belooft, Hij zal doen en er niet op terug zal komen. Ik weet dat Zijn beloften gelden van generatie op generatie. Ik weet dat God vandaag nog steeds genadig is, en dat Zijn barmhartigheid nog steeds beschikbaar is. God is niet veranderd, ook al lijken de omstandigheden andere dingen te zeggen. God is niet veranderd, ook al zegt ons gevoel en lichaam iets anders. God heeft beloofd om onze Dokter en Geneesheer te zijn, en als God het heeft beloofd, dan is het zo. Wat deed de psalmist nadat hij dit schreef? Hij riep op om na te denken over de wonderen die God in het verleden had gedaan.

Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken. O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef. (Psalm 77:12-16)

In deze reden wil ik jou aanmoedigen om na te denken over het verleden. Waren er momenten dat God wonderen in jouw leven heeft gedaan? Heb jij genezingen gezien bij andere mensen? Denk na over de genezingskracht van God in jouw verleden en in het leven van anderen of in de Bijbel. Door te mediteren op Gods genezende kracht, ontvang je geloof voor jouw eigen genezing. Het is belangrijk om God te gedenken als de God van wonderen en de God van genezing. Het is belangrijk om te weten dat wat God in het verleden deed, en wat God voor anderen doet, Hij dat ook voor jou wil doen, en Hij wil dat vandaag doen.

God is niet vergeten om genadig te zijn, Hij verricht nog steeds wonderen, en elke dag genezen er vele mensen door de kracht van God.

Samenvatting

In het laatste hoofdstuk van dit boek gingen wij kort in op Gods karakter en wat we daaruit kunnen leren over genezing.

De eerste karaktereigenschap van God is dat Jezus en God niet veranderd zijn. Jezus was een Genezer in het Nieuwe Testament, en Hij zal ook in de toekomst iedereen gezond maken. Aangezien Jezus nooit verandert, is Hij vandaag ook onze Geneesheer.

Ten tweede kan God niet liegen. God blijft trouw aan Zijn beloften en verbonden, en omdat Hij niet kan liegen, kunnen we erop vertrouwen dat Hij ons wil genezen.

Ten derde is God een goede God. Genezing wordt in de Bijbel gezien als iets goeds, en aangezien God goed is en Hij ons goede gaven geeft, wil Hij ons genezen.

Ten vierde is God onze Vader. Net zoals een aardse vader het beste wil voor zijn kinderen, wil God, onze hemelse Vader, dat wij gezond zijn.

Ten vijfde wil God onze gebeden verhoren. Als wij bidden naar Zijn wil, zal Hij onze gebeden verhoren en ons genezen.

Ten zesde is God een Gever. God geeft graag goede gaven aan Zijn kinderen, en genezing is een van die gaven.

Ten zevende heeft Jezus een hoge prijs betaald voor onze genezing. Door Zijn striemen is genezing voor ons mogelijk geworden.

Ten achtste, en dit is volgens mij de belangrijkste reden waarom God wil genezen, is dat God geneest omdat Hij van ons houdt. God wil niet alleen genezen zodat we kunnen getuigen over Hem of iets voor Hem kunnen doen, maar vooral omdat Hij ons liefheeft en om ons geeft.

Tot slot is Jezus niet vergeten om genadig te zijn. Jezus was genadig, en zal genadig voor ons blijven. Wat Jezus voor de mensen in het Nieuwe Testament deed, wil Hij ook vandaag voor jou doen.


Lees ook: