Genezingen in Handelingen

Nu wij het Oude Testament en de evangeliën behandeld hebben, is het nu tijd voor het volgende boek van de Bijbel, namelijk Handelingen. In het boek Handelingen was Jezus opgenomen in de hemel, en het is nu de taak van de discipelen om het evangelie te verkondigen. In hoofdstuk 9 lazen wij dat ook de discipelen allen genazen, en dat er grote wonderen en tekenen gebeurden. Daarnaast werden er ook individuen genezen, net zoals in de evangeliën. Laten wij kijken wat het boek Handelingen te zeggen heeft over genezing.

Reden 69: Wat ik heb, geef ik u

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. (Handelingen 3:1-5)

Petrus en Johannes gingen naar de tempel en kwamen bij de poort een kreupele man tegen. Deze man was al vanaf zijn geboorte kreupel, en was ouder dan veertig jaar.

Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. (Handelingen 4:22)

Vele mensen konden deze man. Ze liepen vaak langs hem om naar de tempel te gaan en iedereen zag dat hij kreupel was. Wanneer hij zou genezen en kon lopen, zou dit een groot getuigenis zijn voor de gehele stad.

Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. (Handelingen 3:6-8)

Ik vind dit een prachtig verhaal, en een paar dingen vallen mij op. Ik weet zeker dat dit ook voor jou tot grote zegen zal zijn.

1. Petrus had de autoriteit om zieken te genezen. Valt het je op dat Petrus zei: ‘zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!’ Petrus aarzelde niet, hij zei niet: ‘laat ik eventjes voor je bidden, en als het Gods wil is, word jij genezen.’ Petrus was er absoluut zeker van dat er een wonder zou gebeuren. Ontving Petrus dan van tevoren een droom of woord van God, waarin God kenbaar maakte dat deze man uitverkoren was om genezen te worden? Ik geloof het niet, en ik kan dit ook niet in de Bijbel terugvinden. Als ik dit verhaal lees, was het toevallig dat Petrus en deze man elkaar ontmoetten. Ik denk niet dat Petrus dit wist toen hij zijn huis verliet.

Maar hoe wist Petrus dan zeker dat deze man genezen zou worden? Omdat Jezus hem, en alle andere gelovigen, de autoriteit en macht had gegeven om alle zieken te genezen en alle demonen uit te drijven. Petrus was zich bewust van de autoriteit die Hij van Jezus had ontvangen.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)

2. Petrus wist dat deze man zou lopen, nog voordat deze man liep. Voordat de genezing plaatsvond, zei Petrus al: ‘in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!’ Dit is geloof. Nog voordat de genezing was ontvangen, geloofde Petrus al dat hij het antwoord had ontvangen.

Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. (Markus 11:24, NBV21)

Geloof heeft het antwoord al, terwijl de zichtbare manifestatie er nog niet is. Het is belangrijk om te geloven dat God ons genezen heeft, voordat de genezing fysiek zichtbaar is. Petrus wist dit, en hij geloofde dat zijn woorden verhoord zouden worden, voordat het fysiek zichtbaar was.

3. Petrus stapte uit in geloof.

En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. (Johannes 3:7)

Petrus sprak niet alleen woorden tot deze man, maar Petrus stapte ook uit in geloof. Hij greep de man zijn hand en richtte hem op. Petrus liet hem iets doen, wat hij nog nooit in zijn leven kon. Ik vind dit ook een mooie verwijzing naar de kracht om samen in geloof te staan voor genezing. Petrus zei niet tegen deze man: ‘Je moet geloven, en je zult genezen. Oefen jezelf om in geloof te staan.’ Nee, Petrus hielp deze man. Petrus hielp hem met zijn eigen geloof, en Petrus hielp hem om op te staan. Wanneer je te maken hebt met ziekte, hoef je deze geloofsstrijd niet alleen aan te gaan. Het is waardevol om mensen om jou heen te hebben, die net als Petrus zijn. Mensen die jou helpen om in geloof te staan en mensen die ook beseffen dat zij de autoriteit hebben gekregen om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Samen kunnen jullie in geloof staan, en samen kunnen jullie uitstappen in geloof.

4. De man twijfelde niet. Nadat Petrus deze man hielp, werden zijn voeten en enkels vast. Wat deed de man vervolgens?

En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. (Handelingen 3:8)

De man sprong overeind en liep rond. De man ging niet eerst hinkelen. Hij hield ook niet eerst de hand van Petrus en Johannes vast, om strompelend de tempel binnen te gaan. Nee, deze man wist zeker dat er een wonder had plaatsgevonden. Hij liet dit zien door dingen te doen die hij nooit had gedaan. Hij wist zeker dat God genezing gaf.

5. De man dankte God. Nadat de genezing plaatsvond, dankte deze man God op een uitbundige wijze. Soms wordt er bij genezingsdiensten gezegd: ‘moet dat nou, al dat geschreeuw, vrolijkheid en het dansen?’ Het antwoord is: ‘ja’. Wanneer iemand jarenlang ziek is, en Jezus heeft die persoon genezen, hoe kun je dan stil blijven? Een Bijbelse reactie op een genezing is vrolijkheid, dans en blijdschap. En dat mag, dit is zelfs erg belangrijk. Jezus neemt het ons kwalijk wanneer Hij ons geneest, maar wij Hem niet de eer en de dank geven. Dit zien wij terug in het verhaal dat Jezus tien melaatsen genas, en dat maar één melaatse Jezus dankte voor zijn genezing.

En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lukas 17:15-19)

Het is belangrijk om dankbaar te zijn wanneer Jezus in ons leven werkzaam is.

Reden 70: Genezing geeft Bijbelse reacties

Wij hadden al gelezen dat God wonderen en tekenen doet, en deze wonderen en tekenen goede evangelisatie zijn. In het verhaal van de kreupele zien wij dit ook terug. Soms vraag ik mij af: ‘waarom staat juist deze genezingsverhaal in de Bijbel?’ Jezus en de apostelen hadden vele duizenden mensen genezen. Waarom werd juist het genezingsverhaal van deze kreupele man genoemd? Ik geloof omdat deze genezing zorgde voor twee reacties die tegelijk plaatsvonden. Ten eerste zorgde deze genezing voor veel mensen die tot geloof kwamen en totaal verbijsterd waren. Ten tweede zorgde de genezing ervoor dat de apostelen te maken kregen met vervolging door de religieuze leiders. Wanneer God aan het werk is, zal je altijd te maken krijgen met deze twee reacties. De ene groep is totaal verbijsterd en eert God, terwijl de andere groep voor opschudding zorgt, en dit wil tegenwerken. Zelfs wanneer God door jou heen werkt om duizenden doden op te wekken, zullen er vele mensen zijn die nog steeds niet in God willen geloven, en wensen dat je stopt of dat je gevangen wordt genomen. En helaas zullen dit ook een groep Christenen zijn.

Laten wij de eerste reactie bekijken. Genezingen doet mensen verwonderen. Nadat de man bij de poort van de tempel genezen was, lezen wij het volgende:

En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. (Handelingen 3:8-11)

Probeer deze tekst persoonlijk te maken. Stel, je kent een man in een rolstoel die al altijd in zijn rolstoel zat. Plotseling zie je dat iemand hem vastpakt, en deze man uit zijn rolstoel stapt en loopt. Dit soort wonderen, waarbij een bekend persoon van een persoon of stad geneest, zorgt voor verwondering. Iedereen wil weten wat er is gebeurd. Wat voor impact zal het in een dorp hebben. Het zal een grote getuigenis zijn, en niemand kan ontkennen dat God leeft. Zelfs de tegenstanders van de apostelen, de religieuze leiders, moesten erkennen dat er een groot wonder plaatsvond.

(…) Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. (Handelingen 4:16)

Genezingen veroorzaken Bijbelse reacties. Wanneer mensen door God aangeraakt worden en genezen, zal dit de weg openen om over Hem te getuigen. Dit is precies wat Petrus en Johannes deden na de genezing. Ze getuigden over Jezus, en zeiden dat God Hem verheerlijkt had.

De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt. (…) (Handelingen 3:13)

Tekenen en wonderen zorgen voor verbazing, en verbazing zorgt voor open harten. Wonderen en tekenen zijn dus nodig om het evangelie te kunnen prediken.

Door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Illyrië overal het evangelie van Christus verspreid. (Romeinen 15:19, NBV21)

U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. (Psalm 77:15)

Genezing zorgt dus voor een goede Bijbelse reactie en zorgt ervoor dat Gods wonderen en Zijn macht bekendgemaakt worden onder de volken. In het voorbeeld van de kreupele man zorgde de genezing en de prediking die daarop volgde tot vele bekeerlingen.

En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. (Handelingen 4:4)

Laten wij nu kijken naar de tweede soort reactie, namelijk opschudding.

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. (Handelingen 4:1-3)

Een genezing zorgt niet alleen voor positieve reacties, maar ook voor negatieve reacties. Dit gebeurde in het leven van Jezus, maar ook in het leven van de apostelen in het boek Handelingen. Negativiteit hoort er helaas bij en is een Bijbelse (anti)reactie. Wanneer mensen dus negatief over ons spreken omdat wij het Woord spreken, is dit niet vreemd. Het is logisch.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. (Mattheüs 5:10-12)

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheüs 10:22)

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. (Johannes 5:18-20)

Wanneer wij kijken naar genezingsdiensten, dan zien wij beide reacties plaatsvinden. Er is een grote groep die zich verwondert en God alle eer geeft, maar er is ook een groep die over de evangelist of voorganger liegt, hem vervolgt, of hem haat. Wanneer wij kijken naar de reacties die de genezingsboodschap oplevert, zijn beide reacties tekenen van Bijbelse reacties en van een Bijbelse boodschap.

Reden 71: Jezus Zijn naam geneest

Het bijzondere aan het genezingsverhaal van deze kreupele man is dat de discipelen zich verantwoordden bij het volk. De discipelen legden uit waarom deze man werd genezen. Wat was de uitleg van Johannes en Petrus? Ontvingen zij een openbaring? Hadden zij dagenlang gevast? Waren zij extra godvruchtig bezig zodat God wel in actie moest komen? Waarom genas God deze man?

God genas deze man niet doordat hij godvruchtig was. God genas hem ook niet doordat Petrus en Johannes godvruchtig waren.

Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht (NBV21: vroomheid) hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? (Handelingen 3:12)

Het kwam niet door de kracht, godsvrucht of vroomheid van Petrus en Johannes dat deze man genas. God geneest ons niet omdat wij het verdienen, omdat wij een week extra vroom zijn of iets voor Hem hebben gedaan. God geneest ons omdat Hij van ons houdt en Hij geneest op basis van geloof. Natuurlijk is het belangrijk om godvruchtig te leven, maar je kunt niet jouw genezing kopen of verdienen met godsvrucht.

En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. (Handelingen 3:16)

Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. (Handelingen 4:10)

Deze man genas door het geloof in de naam van Jezus, en dit geloof was geschonken door Jezus. De NBV21 vertaalt deze tekst als volgt:

Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. (Handelingen 3:16, NBV21)

Wanneer je in geloof staat voor genezing, mag je weten dat je er niet alleen voor staat. Het is goed om jouw geloof te bouwen door Bijbelteksten te lezen, te mediteren op het Woord en te bidden tot God. Wanneer wij ons deel doen, zal Jezus Zijn deel doen. Wanneer wij bijvoorbeeld de Bijbel bestuderen en erop mediteren, zal Jezus, door de Heilige Geest, ons openbaringen geven. Deze openbaringen zorgen weer voor geloof.

Wanneer iemand geneest, kan diegene niet roemen over zijn eigen godsvrucht, vroomheid, kracht of zijn eigen geloof. Alles is geschonken door Jezus. Tegelijkertijd is het wel nodig om te doen wat de Bijbel zegt, zodat wij geloof ontvangen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld:

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Wanneer wij dit doen, wij ons vullen met Gods Woord en op Zijn Woord blijven mediteren, zal er geloof in ons hart geschonken worden door Jezus en de Heilige Geest.

Laten wij nog een reden bekijken waarom deze man genas.

De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt. (Handelingen 3:13)

Deze man genas, waardoor God de Vader Zijn Kind Jezus verheerlijkte. Oftewel, wanneer iemand geneest, verheerlijkt dit de naam van Jezus. Dit laat ook zien dat God wil genezen.

Reden 72: Genezing geeft vrijmoedigheid

Nadat Petrus en Johannes deze kreupele man hadden genezen en zij werden terechtgewezen door de leiders van het volk, kwamen zij terug bij hun eigen mensen. Zij baden samen om wat er was plaatsgevonden. Wat was hun gebed?

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31)

De discipelen baden dat God Zijn hand wilde uitstrekken, zodat er nog meer genezingen, tekenen en wonderen zouden plaatsvinden. De discipelen wisten dat er vrijmoedigheid zou ontstaan wanneer er wonderen en tekenen plaatsvinden. Petrus had dit al meegemaakt op de Pinksterdag. Door een bijzonder teken, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest, kon hij met vrijmoedigheid het evangelie delen en kwamen duizenden mensen tot geloof. Ook bij de genezing van de kreupele man kon Petrus met alle vrijmoedigheid het evangelie delen, en kwamen er weer duizenden tot geloof. Wonderen, tekenen en genezingen zorgen voor vrijmoedigheid om het Woord te delen. Wanneer genezingen niet van God komt en niet Gods wil is, waarom zouden de discipelen dan bidden dat God geneest? God geneest, en dit is erg belangrijk. Dit geeft namelijk vrijmoedigheid om te kunnen spreken. Door deze wondertekenen zullen er mensen tot geloof komen en voor eeuwig gered worden.

En wat was de reactie van de Heilige Geest op dit gebed? De Heilige Geest was het eens met dit gebed. Hij kwam op de plek waar zij bijeenwaren, en de hele plaats werd bewogen. De Heilige Geest en God willen graag genezen, zodat er vrijmoedigheid ontstaat en het evangelie gedeeld kan worden.

Ik vind dit gebed erg mooi. Pasgeleden waren Petrus en Johannes nog terechtgewezen door de geestelijke leiders, en de leiders dreigden hun en vertelden hun dat ze nooit meer in de naam van Jezus mochten spreken. Wat was de reactie van de discipelen? Zij baden tot God en vroegen of Hij de genezingen, tekenen en wonderen wilde blijven doen. De discipelen luisterden niet naar de kritiek, maar gingen door. Ook God luisterde niet naar de kritiek, maar bleef genezingen en wonderen doen. Wij lezen namelijk in Handelingen:

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. (…) (Handelingen 5:12)

Genezing geeft vrijmoedigheid en door vrijmoedigheid kunnen wij spreken over het evangelie van God.

Reden 73: De kerk is de oplossing

In de wereld zijn er veel mensen ziek, of zij hebben te maken met een geestelijk probleem. Dit is erg moeilijk voor deze mensen, en tegelijkertijd kost dit ook veel energie en tijd voor de hulpverleners om deze mensen te helpen. Hoe prachtig zal het zijn als de kerk, net als in het boek Handelingen, opstaat. De kerk hoort het antwoord te zijn voor deze wereld. Wanneer de kerk het antwoord is, zal dit ook de maatschappij ten goede komen. Moet je eens indenken wat er gebeurt als mensen die chronisch ziek zijn massaal genezen. Dit is erg fijn voor deze mensen, maar tegelijkertijd ook fijn en een verademing voor hun omgeving. Wanneer wij het boek Handelingen bestuderen, was de kerk de oplossing voor deze problemen.

Zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:15-16)

Er staan nog meer teksten in het boek Handelingen die laten zien dat er velen genazen en er wonderen en tekenen plaatsvonden. Hoe zou de wereld eruitzien als de kerk deze positie weer inneemt in de maatschappij? De kerk hoort de oplossing te zijn. Niet alleen voor de geestelijke problemen, waarbij iemand tot wedergeboorte komt, maar ook voor de lichamelijke problemen. Dit was het geval in de kerk van Handelingen, en aangezien Jezus niet is veranderd, mogen wij als kerk ernaar streven om genezingen en gezondheid terug de kerk in te brengen.

Wanneer wij de rest van het boek Handelingen lezen, lezen wij over verschillende mensen die genazen. De discipelen genazen niet alleen in de eerste maanden nadat Jezus opsteeg in de hemel, maar bleven dit doen. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige verhaal van Eneas.

En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. En allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. (Handelingen 9:32-35)

Eneas werd genezen, en dit zorgde ervoor dat allen die in Lydda en Sarona woonden zich bekeerden tot God. Genezing is een krachtige wonderteken van Gods kracht, en wanneer genezingen beginnen te stromen, zullen mensen tot geloof komen.

Reden 74: Het evangelie gaat over genezing

Paulus sprak in Lystre over het evangelie, en hier vond een groot genezingswonder plaats. Dit genezingsverhaal is erg mooi en we kunnen hier veel uit leren. Laten wij eerst het hele verhaal lezen.

En zij verkondigden daar het Evangelie. En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. (Handelingen 14:7-10)

Paulus kwam in deze stad en verkondigde het evangelie. Een kreupele hoorde hem spreken over het evangelie, en aan de hand van wat Paulus zei, ontving hij geloof voor genezing. Wat sprak Paulus dan? Ik geloof dat Paulus het had over het evangelie, namelijk dat God de mens wil herstellen: zowel de geest, de ziel als het lichaam. Paulus moest gesproken hebben over God die het lichaam geneest. Want op het moment dat Paulus sprak en deze kreupele Paulus hoorde, ontstond er geloof bij de kreupele om gezond te worden. Als Paulus het alleen had gehad over vergeving van zonden en het toekomstige eeuwige leven bij God, dan kon deze kreupele man toch geen geloof kunnen hebben dat God hem wilde genezen? Paulus verkondigde het evangelie, en wat Paulus sprak zorgde voor geloof voor genezing. Het evangelie gaat dus ook om genezing van het lichaam.

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:7-8)

En Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. (Lukas 9:2)

De genezing van zieken hoort bij het evangelie van Gods koninkrijk. God is geïnteresseerd in de genezing van het lichaam.

Paulus was niet de enige die de genezing van ziekte vermeldde in zijn evangelisatieboodschap, ook Petrus deed dit bij de hoofdman Cornelius. Het is belangrijk om te beseffen dat Petrus het volgende zei tijdens zijn eerste preek tegen Cornelius. Genezing hoort dus een belangrijk onderdeel uit te maken van de boodschap van het evangelie.

Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:36-38)

Zie je? Genezing was niet een onderwerp dat de discipelen pas deelden in het derde jaar van een Bijbelschool. Genezing was een onderwerp dat de discipelen direct, of bijna direct, onderwezen of lieten zien. Vaak werden mensen ook eerst genezen, hoorden zij een getuigenis van een genezing, of zagen zij een wonderteken, voordat zij tot geloof kwamen en hoorden dat Jezus Christus vergeeft. Dit zagen wij bijvoorbeeld terug bij de kreupele man bij de tempel. Deze man werd genezen, en pas daarna sprak Petrus over Jezus die de mens wilde vergeven.

Zeg ik hiermee dat genezingen belangrijker zijn dan vergeving en het eeuwige leven van God? Absoluut niet. Vergeving en het eeuwige leven zijn het allerbelangrijkste. Maar genezing is niet onbelangrijk, het hoort in de evangelisatieboodschap thuis. 

Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. (Handelingen 14:9-10)

Daarnaast ontving de kreupele geloof tijdens de preek van Paulus. In de Bijbel staat niet hoelang deze kreupele Paulus hoorde preken. Misschien was dit 5 minuten of een paar uur. In ieder geval ontstond er geloof toen Paulus sprak. Deze man was niet jarenlang aan het geloven voor een genezing. Hij geloofde, Paulus merkte dit op en hij genas. Geloof voor genezing hoeft niet een jarenlange strijd en worsteling te zijn. Geloof voor genezing kan in korte tijd plaatsvinden, waarna direct de genezing manifest wordt. Het is het horen van het evangelie dat voor geloof zorgt.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Reden 75: Bovennatuurlijke bescherming

Er valt nog veel meer te schrijven over genezingen en wonderen in het boek Handelingen, maar ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een bijzonder verhaal over Paulus. Laten wij eerst Markus 6 lezen.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

In deze Bijbeltekst zei Jezus dat gelovigen slangen zullen oppakken en iets dodelijks zullen drinken, en dat dit hun geen schade zal brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om God op de proef te stellen, en expres stomme en gevaarlijke dingen te doen. Het is niet de bedoeling om gif te drinken, of om je te laten bijten door een giftige slang. Maar God wil ons wel beschermen wanneer dit soort dingen plotseling gebeuren, en wanneer wij op weg zijn om het evangelie van God te verkondigen.

Toen Paulus gevangengenomen werd in Jeruzalem, moest hij terechtstaan voor verschillende machthebbers. Uiteindelijk beriep Paulus zich op de keizer. Dit mocht hij doen omdat hij een Romeinse staatsburger was. Maar Paulus moest wel vervoerd worden van Caesarea naar Rome om voor de keizer terecht te staan, en dit vond grotendeels plaats over zee via een schip. Er kwam een grote storm, en het schip leed schipbreuk. Uiteindelijk ging het hele schip verloren. Maar God beschermde Paulus, zodat hij en de gehele bemanning veilig aan land konden komen.

En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. (…) Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. (…) En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien; die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. (…) Maar de hoofdman (…) gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. (Handelingen 27:9-11, 14-15, 21-25, 43-44)

Dit verhaal laat Gods bescherming zien aan Paulus tijdens de schipbreuk. Wat mij opvalt, is dat Paulus van tevoren de bemanning waarschuwde, en aangaf dat het niet verstandig is om met het schip te varen. Paulus wist dus al dat er iets niet klopte. Hij had echter geen keuze, hij werd gedwongen omdat hij een gevangene was. Dit is een belangrijke vorm van bovennatuurlijke bescherming. Wanneer de Heilige Geest duidelijk tot je spreekt om iets niet te doen of na te laten, dan is het ook erg belangrijk om de Heilige Geest te gehoorzamen. Soms, bijvoorbeeld tijdens het evangeliseren, kan je het gevoel hebben om juist niet op iemand af te stappen. Ik spreek nu niet over een gevoel van angst of vooroordeel dat van jezelf komt, ik spreek over de stem van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest zegt om iets niet te doen, kan Hij dit zeggen om ons te beschermen voor gevaar.

In dit verhaal kon Paulus niets doen. Hij moest meegaan. Maar God beschermde hem alsnog. God stuurde eerst een engel om hem moed in te spreken, zodat hij wist en kon geloven dat hij behouden aan zou komen. Daarna zorgde God ervoor dat Paulus, en de hele bemanning, veilig van het schip afkwamen. Dit was een groot beschermingswonder van God.

Daarna gebeurde er nog een groot wonder.

En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar: Deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het dier echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was. (Handelingen 28:3-6)

Paulus werd gebeten door een adder die giftig was. De bevolking verwachtte namelijk dat hij elk moment dood kon neervallen. Toch leed Paulus geen enkel kwaad. Dit laat Gods bescherming zien. Nogmaals, het is belangrijk om God niet op de proef te stellen. Het is ook belangrijk om naar de Heilige Geest te luisteren, als Hij zegt als wij wel of niet iets moeten doen. Maar tegelijkertijd wil God ons bovennatuurlijk beschermen voor dit soort gevaren.

Samenvatting

Het boek Handelingen behandelt onder andere de genezingen die plaatsvonden nadat Jezus naar de hemel was gegaan en de discipelen de taak kregen om het evangelie te verkondigen. Wij begonnen met het verhaal van Petrus en Johannes die een kreupele man tegenkwamen bij de tempelpoort. Petrus genas de man in de naam van Jezus Christus en de man begon rond te lopen en te springen, terwijl hij God loofde. Dit verhaal laat zien dat Petrus de autoriteit had om zieken te genezen en dat hij geloofde dat de man zou worden genezen voordat het zichtbaar was. Petrus wist dus al voordat de genezing plaatsvond, dat de man zou lopen, en sprak dit uit in geloof. Het benadrukt dat geloof het antwoord al heeft, zelfs voordat de fysieke genezing zichtbaar is. Petrus nam ook stappen in geloof door de man bij de hand te nemen en hem te helpen opstaan en te lopen. Dit laat zien dat het waardevol is om anderen om ons heen te hebben die ons helpen in ons geloof te staan. Na de genezing dankte de man God op een uitbundige manier. Dit toont het belang van dankbaarheid aan wanneer God in ons leven werkt en laat zien dat blijdschap en dankbaarheid een passende reactie is op genezing.

Wij zagen ook dat genezing deel uitmaakt van het evangelie. Zowel Paulus als Petrus spraken over genezing tijdens hun prediking en zagen dat genezingen en wonderen de weg openden om over God te getuigen. Genezing maakt deel uit van de boodschap van het koninkrijk van God en kan mensen tot geloof brengen.

Genezingen zorgen ook voor vrijmoedigheid, en dit was een gebed van de discipelen. De kerk hoort de oplossing te zijn voor de lichamelijke problemen van de mensen.

Ook het verhaal van Eneas die genas is erg mooi om te lezen, en laat zien dat de boodschap van het evangelie ook over de genezing van het lichaam gaat. Doordat Eneas het evangelie hoorde, kwam er geloof in zijn hart en dit zorgde voor het genezingswonder.

Ten slotte zagen wij hoe God bovennatuurlijke bescherming bood aan Paulus. Paulus werd op zijn reis naar Rome geconfronteerd met een storm en een schipbreuk, maar God beschermde hem en zorgde ervoor dat hij veilig aan land kwam. Zelfs toen Paulus werd gebeten door een giftige slang, leed hij geen enkel kwaad. Dit toont aan dat God ons bovennatuurlijk wil beschermen, zelfs in gevaarlijke situaties.


Lees ook: