Gods genezing in Spreuken

Het boek Spreuken is het volgende boek dat wij behandelen om Gods genezing te bestuderen. In dit boek leren wij prachtige waarheden. Het is alsof wij, als kleine kinderen, bij God de Vader op schoot mogen zitten, en God ons uitlegt hoe wij goed kunnen leven op aarde. Ik wil dit hoofdstuk beginnen met de begintekst van Spreuken, zodat je een idee hebt waarom het boek Spreuken is geschreven.

De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. (Spreuken 1:1-7)

Dit boek is dus geschreven om ons wijsheid en vermaning te geven. Wat voor wijsheden geeft dit boek met betrekking tot gezondheid en genezing? Laten wij het ontdekken!

Reden 31: Lengte van dagen vermeerderen

Het eerste wat opvalt in het boek Spreuken, is dat het boek veel adviezen geeft. Wanneer deze adviezen worden opgevolgd, dan zal dit de lengte van jouw dagen vermeerderen. Oftewel, je zult oud worden. Laten wij naar een aantal verzen kijken die dit beloven.

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. (Spreuken 3:1-2)

Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, (…) Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. (Spreuken 3:13-18)

Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. (Spreuken 3:21-22)

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden. (Spreuken 4:10)

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht. Want door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden toegevoegd. (Spreuken 9:10-11)

De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden bekort. (Spreuken 10:27)

De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. (Spreuken 14:27)

Wij zagen al in de wet van Mozes dat het Gods wil is om ons oud te laten worden. In het boek Spreuken komt dit belangrijke thema terug. Wanneer wij wandelen in de vreze des Heeren en Gods adviezen opvolgen, zal dit onze dagen op de aarde vermeerderen en zullen wij gezond oud worden. Gods plan met jouw leven is dat je oud wordt, niet dat je halverwege jouw dagen komt te overlijden. God heeft het beste met jou voort, en niet het slechte. Het is de zegen en goedheid van God die ervoor zorgen dat wij oud worden en van het leven kunnen genieten.

Reden 32: Gods Woord is een medicijn

Het volgende principe dat we lezen in het boek Spreuken is dat wij het Woord van God mogen gebruiken als een medicijn.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:20-22)

Laten wij vers 22 ook in andere vertalingen lezen.
NBV21: Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
BGT: Mijn woorden zijn belangrijk voor je leven. Ze maken je sterk en gezond.
AMP: For they are life to those who find them, And healing and health to all their flesh.
KJV: For they are life unto those that find them, And health to all their flesh.

Gods woorden zijn levend en sterken onze hele lichaam als een medicijn. Er gaat veel kracht uit van Gods Woord. Aan de hand van deze Bijbeltekst behandelen wij kort en krachtig een aantal principes om Gods Woord te laten werken als medicijn. Oftewel, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat Gods Woord ons geneest?

Principe 1: ‘Sla acht op mijn woorden.’ Het eerste wat belangrijk is, is om acht te slaan op de woorden van God. De NKJV zegt: ‘Give attention to my words. Oftewel: ‘Schenk aandacht aan mijn woorden.’ Het is belangrijk om te weten wat Gods Woord zegt over genezing. Daarom is dit boek zo ontzettend belangrijk, omdat dit boek honderden teksten laat zien die God spreekt over genezing en gezondheid. Door dit boek lees je veel Bijbelteksten van God, die kunnen werken als een medicijn voor jouw lichaam. Maar het is niet genoeg om alleen Gods Woord te lezen. Je moet Gods Woord aandachtig bestuderen.

Mensen hebben geleerd om op verschillende manieren te lezen. Hieronder volgt een overzicht:

1. Oriënterend lezen: je bekijkt of een tekst interessant is om te lezen. Wanneer je bijvoorbeeld de krant leest, lees je eerst alleen de titel en wat tussenkopjes. Vervolgens bepaal je of je dit artikel in de krant wilt lezen, of dat je liever verder bladert.

2. Zoekend lezen: je leest de tekst niet helemaal door, maar je zoekt naar de informatie die je nodig hebt. Wanneer je van iemand een uitnodiging hebt gekregen voor een feest en je bent benieuwd waar het feest is, dan zoek je een adres. Je leest niet de hele uitnodiging, maar zoekt naar een adres. Je leest dus scannend.

3. Globaal lezen: je leest een tekst vlug door. Je leest bijvoorbeeld alleen de titel, en een aantal zinnen per paragraaf. Hierdoor weet je waar een tekst in hoofdlijnen over gaat.

4. Aandachtig lezen: je leest een tekst goed door en leest de tekst verschillende malen. Je stelt jezelf vragen, je mediteert op de tekst en je blijft op de tekst kauwen.

Vaak lezen mensen wel de Bijbel, maar doen zij dit niet aandachtig. Dit is niet altijd verkeerd. Soms ben ik bijvoorbeeld ook zoekend aan het lezen. Ik weet dat een Bijbeltekst in een bepaald hoofdstuk of Bijbelboek te vinden is, maar weet niet precies de juiste locatie. Ik zoek dan de tekst. Dit doe ik soms ook met steekwoorden en Bijbelse begrippen, zodat ik snel een overzicht heb waar teksten in de Bijbel staan. Of ik lees oriënterend. Ik lees bijvoorbeeld alle titels en tussenkopjes van een Bijbelboek, om een beeld te hebben wat de belangrijkste onderwerpen zijn van dit Bijbelboek, zonder mij te verliezen in de details. Of globaal, waarbij ik veel wil lezen uit een Bijbelboek, ook zodat ik mij aandacht niet vestig op één vers, maar het algemene beeld van het Bijbelboek begrijp. Dit is ook niet verkeerd. Maar om Gods principes toe te passen, en Gods Woord te gebruiken als medicijn, is het erg belangrijk om aandachtig te lezen. Hier volgen een aantal tips om aandachtig te kunnen lezen:

Tip 1: Lees de Bijbeltekst meermaals door en leg steeds de nadruk op een ander woord. Hierdoor haal je meer uit de Bijbeltekst, en leer je de Bijbeltekst uit je hoofd.

Tip 2: Mediteer op de Bijbeltekst. Zie de Bijbeltekst voor je, en zie dat jij erin wandelt. In het geval van Spreuken 4:22 zie je bijvoorbeeld voor je dat Gods Woord een letterlijk medicijn is. Steeds wanneer je Gods Woord bestudeert en aandachtig leest, ontvang je weer een stukje genezing, gezondheid, kracht of vermindering van pijn, net zoals een echt medicijn werkt. Zie je zelf in een principe van Gods Woord wandelen, zelfs al wandel je er in de fysieke wereld nog niet in.

Tip 3: Stel vragen bij de Bijbeltekst. Ik stel mijzelf vaak de ‘5 W-vragen en H-vraag’ bij een Bijbeltekst. Dus wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Ook wanneer je preken of boeken schrijft, is dit een waardevolle les. In het geval van een boek over genezing kun je bijvoorbeeld de volgende hoofdstukken schrijven of onderzoeken:

  • Wie worden er genezen? (Slechts enkelen of iedereen)
  • Wat betekent genezing in de Bijbel? (Geestelijke genezing of lichamelijk genezing, Griekse of Hebreeuwse betekenissen.)
  • Waar vind ik mijn genezing? (In de Bijbel, oudsten, kerk, etc.)
  • Waarom wil God mij genezen?
  • Hoe genees ik?

In dit boek gaan wij vooral in op de vraag: ‘Wie worden er genezen?’ en vervolgens bouwen wij geloof, zodat wij weten dat God iedereen wil genezen.

Tip 4: Lees met de Heilige Geest samen. De Heilige Geest is de Auteur van de Bijbel, en het is belangrijk om samen met de Auteur de Bijbel te lezen. Lees dus biddend en vraag uitleg en openbaring aan de Heilige Geest.

De tweede principe is ‘Neig je oor tot wat ik zeg.’ Wij moeten ons oor neigen tot wat God zegt. Met neigen wordt bedoeld dat wij ‘onze oren buigen naar Gods stem’. Oftewel, wij letten heel aandachtig op wat God zegt. Dit lijkt heel erg op de eerste principe. Bij de eerste principe lezen wij aandachtig Gods Woord, en bij de tweede principe luisteren wij aandachtig naar Gods Woord.

Wij kunnen ook op verschillende manieren luisteren. Ten eerste kunnen wij horen. Wij horen de stemmen van de mensen om ons heen, maar het is als geruis. Denk bijvoorbeeld aan een kerkzaal, wanneer iedereen tegen elkaar praat, maar je niet deelneemt aan een gesprek. Ten tweede kunnen wij op iemand reageren, zonder goed te luisteren. Denk bijvoorbeeld aan iemand die net bezig is om een boek te lezen. Iemand praat tegen hem, maar de lezer zegt alleen maar: ‘ja’, en weet niet zo goed waar het gesprek over ging. Ten derde kan je ook aandachtig luisteren. Je neemt de tijd om echt goed te luisteren naar wat iemand zegt. Je stopt met alles, en je ‘buigt’ of ‘neigt’ je oor naar de spreker. Je wilt alles opvangen, en soms maak je zelfs aantekeningen. Je bent één en al oor.

Zo is het belangrijk om aandachtig te luisteren naar Gods Woord. Ik wil twee verschillende manieren geven hoe we Gods Woord kunnen horen.

Manier 1: Door de prediking van de Bijbel.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Geloofsprediking zorgt voor geloof. Wanneer wij luisteren naar goede predikers over genezing, dan ontstaat er geloof in ons hart. Het is belangrijk om naar goede predikers te luisteren. Dit kan tijdens een genezingscampagne of kerkdienst zijn, maar dit kan ook via een video of geluidsopname zijn.

Manier 2: Luisteren naar Gods stem. Naast het Woord van God, wil God ook persoonlijk tot ons spreken. Dit kan via een zachte stem zijn, maar dit kan ook gebeuren tijdens het lezen van de Bijbel. Het is erg belangrijk om de Bijbel samen te lezen met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het Woord aan ons openbaren, wanneer wij Hem om hulp vragen en wij aandachtig lezen en luisteren. Het is belangrijk dat wij de Bijbelteksten niet alleen kennen, maar dat wij een openbaring ontvangen over de Bijbelteksten. De Bijbelteksten moeten in ons hart komen, en dit gebeurt met de hulp en leiding van de Geest.

Principe 3: ‘Laat ze niet wijken van je ogen.’ Het is belangrijk om de Bijbelteksten van God niet uit je ogen te laten wijken. Dit houdt in dat we continu bezig zijn met Gods beloften. Dat we continu Zijn beloften over genezing lezen en horen en wij ons continu vullen met Zijn beloften. Naast onze fysieke ogen, kunnen wij ook denken aan: ‘waar kijk jij naar?’ Of: ‘waar ligt jouw focus op?’ Ligt jouw focus op de natuurlijke omstandigheden van jouw lichaam, of ligt jouw focus op de beloften van Gods Woord? Het is belangrijk om continu Gods beloften te zien, te lezen en te horen, zodat wij één focuspunt hebben. Zodat wij niet dubbelhartig zijn of twee uitkomsten in ons hart houden. Dat wij denken: ‘God kan mij genezen, maar Hij kan het ook niet doen.’ maar dat wij zeker weten dat God ons geneest, en dus één focuspunt hebben.

Principe 4: ‘Bewaar ze in het binnenste van je hart’. Het laatste principe dat we uit deze tekst halen, is dat we de woorden van God bewaren in ons hart. We bewaren Gods Woord niet op ons nachtkastje, in ons gebedenboekje of in een schilderij aan de muur, we bewaren Gods Woord in ons hart. Dit doen we door aandachtig de Bijbel te bestuderen en naar de stem van de Heilige Geest te luisteren. Het is belangrijk om te toetsen wat je toelaat in jouw hart. Het is belangrijk om Gods Woord toe te laten, en niet alle onzekerheden of leugens van de wereld.

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. (Spreuken 4:23)

Bewaar het goede woord van God in je hart, en gooi al het ongeloof en onzekerheid eruit. Wat gebeurt er als je deze principes doet?

Ze (Gods woorden) zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:22)

God Zijn woorden zorgen voor genezing voor je lichaam en zullen werken als een medicijn. Een medicijn die altijd werkt en geen bijwerkingen heeft. Laten wij nog een Spreuk lezen.

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. (Spreuken 3:7-8)

Ik vind de AMP-vertaling erg mooi: ‘Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord [with reverent awe and obedience] and turn [entirely] away from evil. It will be health to your body [your marrow, your nerves, your sinews, your muscles—all your inner parts] And refreshment (physical well-being) to your bones.

Letterlijk vertaald staat er: ‘Wees niet wijs in je eigen ogen; Vrees de Heer [met eerbiedig ontzag en gehoorzaamheid] en keer je [volledig] af van het kwaad. Het zal gezondheid zijn voor jouw lichaam [je merg, je zenuwen, je pezen, je spieren – al jouw innerlijke delen] En verfrissing (lichamelijk welzijn) voor jouw botten.’ Wanneer wij besluiten om niet wijs te zijn in onze eigen ogen, maar in alles op God vertrouwen en Hem gehoorzamen en ons af te keren van het kwade, zal dit ervoor zorgen dat wij genezing ontvangen in ons lichaam. Het zal ons lichamelijk welzijn verbeteren en als een medicijn zal Gods genezing naar ons stromen. Dit is een prachtige belofte uit Gods Woord.

Reden 33: Een gezond hart

Wij lazen al prachtige beloften met betrekking tot genezing in het boek Spreuken. Maar we zijn er nog niet. Er staan ook andere beloften van genezing in. Het is belangrijk om een juiste en gezonde levensstijl te hebben, want dit zal ons helpen.

Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. (Spreuken 14:30)

Een gezond hart betekent leven voor het lichaam. De NBG spreekt over een ‘zachtmoedig’ hart en de BB spreekt over een ‘vriendelijk en vergevend’ hart. Daartegenover staat afgunst of jaloezie, wat een verrotting is van de beenderen. Deze Bijbeltekst is erg belangrijk.

Het hart is een belangrijke spier en orgaan, die alle bloed van het lichaam rond pompt. Wanneer het hart en het bloed niet goed zijn, dan heeft dit gevolgen voor het hele lichaam. Als het ware zit het leven in het bloed en het hart pompt het leven door naar het lichaam. Deze Spreuk is dus heel belangrijk, het is zelfs van levensbelang. Het gaat over leven en verrotting.

Wat gebeurt er als je een gezond, vergevend en vriendelijk hart hebt? Als het ware wordt er steeds ‘leven’ of ‘gezondheid’ door jouw lichaam heen gestroomd. Het bouwt je op en het helpt jou in het herstel van de ziekte. Wat gebeurt er als er jaloezie, afgunst of onvergevingsgezindheid optreedt? Het zal je lichamelijk kapot maken. Het zal zijn als een gif, dat steeds door je lichaam stroomt om verwoestend te werken. Het is dus erg belangrijk om alle jaloezie, afgunst en onvergevingsgezindheid te verbreken in jouw leven, en een gezond, vergevend en vriendelijk hart te hebben.

Dat afgunst negatieve gevolgen heeft, zien wij continu in de wereld gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan buren die er allebei van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben. Soms is het probleem niet eens zo erg. De buurman zou misschien een vierkante meter grond hebben gestolen, en een jarenlange strijd vindt plaats. Helaas gebeurt het vaak dat de buren veel stress ontwikkelen door de situatie, wat niet goed is voor het hart. Je kunt beter toegeeflijk en vergevingsgezind zijn, dan dat je je stort op allerlei afgunst of je eigen gelijk. Voor je gezondheid is dit beter.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Mattheüs 6:14-15)

Laten wij kijken naar een ander voorbeeld, waarbij een goed hart de genezing bevordert, maar een slecht hart, of in dit geval een neerslachtige geest, de genezing tegenwerkt of verergert.

Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. (Spreuken 17:22)

HTB vertaalt deze tekst als volgt: ‘Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek.’ En de BB zegt: ‘Een vrolijk mens geneest sneller. Maar een treurig mens verdroogt van binnen.

Het is dus erg belangrijk om vrolijk te zijn en te lachen in het leven. Wanneer iemand alleen maar verdrietig is, en in het verdriet blijft hangen, dan heeft dat gevolgen voor zijn lichaam. Vreugde heeft een enorm sterke kracht volgens de Bijbel.

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. (Nehemia 8:10)

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (Filippenzen 4:4)

Wanneer je in een verdrietige situatie bevindt, probeer dan ook zoveel mogelijk vrolijk te zijn en te lachen. Dit kan een hele opgave zijn, maar het zal je veel meer helpen dan verdriet. Natuurlijk krijgt verdriet een plaats in ons leven, maar het moet niet domineren. Verdriet helpt ons niet verder, vreugde wel. Dit punt komt ook naar voren in de volgende spreuk.

Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? (Spreuken 18:14)

Of, zoals de BB deze tekst vertaald: ‘Als je sterk van geest bent, blijf je overeind in tijd van ziekte. Maar als je opgeeft, wie kan jou dan nog helpen?’ Hoe moeilijk de ziekte of de pijn ook is, wanneer je een sterke geest hebt, is het lijden ‘draaglijker’ dan wanneer je opgeeft. Houd vol in tijden van moeite, en bedenk dat er mooie dagen aankomen! We staan in geloof voor complete genezing, maar zelfs al zou iemand overlijden aan een ziekte, dan zal hij mooie dagen tegemoet zien in het hemels paradijs. Dus houd vol en houd stand.

Daarnaast is het ook belangrijk om genezing te spreken, en geen dood. Dit geldt ten eerste voor degene die genezing nodig heeft. Maar het kan natuurlijk ook helpen om positief te spreken als je op bezoek komt bij een zieke. Laten wij een aantal spreuken lezen die hierover spreken.

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. (Spreuken 18:21)

 Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. (Spreuken 12:18)

Het onderricht van de wijze is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. (Spreuken 13:14)

Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen. (Spreuken 16:24)

Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. (Spreuken 15:4)

Spreek leven uit over je lichaam en niet dood. Zeg niet: ‘Het zal ook nooit goed komen. Ik blijf in de ellende. Ik ga hieraan dood.’ Maar spreek: ‘Ik zal enkel omhoog gaan en niet omlaag. Het zal steeds beter worden. Ik zal losbreken van elke symptoom en klacht in mijn lichaam. Door de striemen van Jezus ben ik genezen.’ Dit sterkt jou, en jouw lichaam luistert ernaar.

Naast dat deze spreuken laten zien hoe we gezond kunnen blijven of worden, laten deze spreuken ook de wil van God zien. God geeft ons adviezen om gezond te zijn. Als genezing niet Gods wil is, waarom zou God ons dan adviezen geven om gezond te blijven? God wil ons gezondheid geven en geeft ons in het boek Spreuken adviezen om gezond te blijven.

Samenvatting

In dit hoofdstuk werd het boek Spreuken behandeld en werden er verschillende principes en beloften met betrekking tot gezondheid en genezing besproken. Het boek Spreuken biedt wijze adviezen en waarheden die ons helpen goed te leven op aarde. Wij lazen dat het opvolgen van de adviezen in Spreuken en de vreze van God de lengte van ons leven zal vermeerderen.

Het volgende principe benadrukte het belang van het Woord van God als een medicijn. Gods woorden zijn leven en genezing voor ons lichaam en hebben kracht om ons te versterken en te genezen. Om Gods Woord als medicijn te laten werken, moeten we aandachtig lezen en mediteren op de tekst. Dit doen we onder andere door de Bijbel samen met de Heilige Geest te lezen. Daarnaast is het belangrijk om te luisteren naar de Heilige Geest, de Bijbelteksten continu voor ogen te zien en te bewaren in ons hart.

Daarna waren wij ingegaan op het belang van een gezond hart voor onze gezondheid. Een gezond hart, gekenmerkt door zachtmoedigheid, vergeving en vriendelijkheid, brengt leven en gezondheid voor ons lichaam. Aan de andere kant kan afgunst, jaloezie en neerslachtigheid verrotting en verdorring veroorzaken. Het is belangrijk om deze negatieve gevoelens te verbreken en een blij hart te hebben, omdat vreugde een grote kracht heeft in ons leven.

Daarnaast helpen een sterke geest en vrolijkheid ons in tijden van ziekte en lijden. Het is belangrijk om vol te houden, stand te houden en onze woorden positief te richten op genezing. Dood en leven zijn in de macht van de tong, dus we moeten ervoor zorgen dat wij leven spreken in plaats van dood.

De principes en beloften in het boek Spreuken laten zien dat God wil dat we gezond zijn en bieden waardevolle adviezen om dit te bereiken.


Lees ook: