Koninkrijk van de duivel

In de geestelijke wereld onderscheiden wij twee koninkrijken. Eén koninkrijk is ons nu bekend, maar hoe zit het precies met het andere koninkrijk? Het koninkrijk van de tegenstander? De Bijbel verkondigt dat er in totaal twee koninkrijken zijn en dat iedereen onderdeel uitmaakt van het koninkrijk van God of het koninkrijk van de duisternis. In dit hoofdstuk gaan wij in op het koninkrijk van de duisternis en ontdekken wij hoe dit koninkrijk functioneert. Dit is erg belangrijk, zodat wij in de volgende hoofdstukken weten tegen welk koninkrijk wij het opnemen.

De geestelijke strijd

Doordat wij vaak een oppervlakkige en menselijke blik hebben, zien wij vaak mensen als onze vijand. Het ene land trekt op tegen het andere land en in onze privésituatie kunnen er mensen zijn die het bloed onder onze nagels vandaan halen. Soms lijkt er een strijd gaande tussen mensen. Toch zegt Paulus dat wij niet te strijden hebben tegen mensen en wij de mensen niet als onze vijanden moeten zien. Het is een geestelijke strijd die hierachter zit.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:12)

Onze strijd is tegen de geestelijke wezens van het koninkrijk van de duisternis. Hierbij kunnen wij denken aan demonen, gevallen engelen, de duivel en waarschijnlijk andere soorten geestelijke wezens. De geestelijke wezens kunnen zelf schade aanrichten aan gebieden of landen, maar kunnen ook via mensen werken. In het boek Efeze roept Paulus ons op om onze geestelijke wapenrusting van God aan te trekken, waardoor wij standhouden tegen deze verschrikkelijke wezens. Dit doen wij door geloof, de waarheid van God, het brengen van het evangelie, het hebben van Jezus’ rechtvaardigheid, de Bijbel en de Heilige Geest. Het is belangrijk om onze verdediging goed op orde te hebben om stand te kunnen houden tegen de duivel en zijn handlangers.

Tegelijkertijd houdt het evangelie van God niet alleen verdedigen in. Vaak ontstaat er een beeld waarbij de duivel continu pijlen op ons afvuurt en wij continu bezig zijn met verdedigen. Het wordt voorgesteld als eenrichtingsverkeer. Als wij naar het leven van Jezus kijken, dan zien wij inderdaad dat Hij zich moest verdedigen toen Hij werd verzocht in de woestijn. Dit deed Jezus door het Woord van God te spreken en niet in te gaan op de verleidingen van de duivel. Maar wij zien ook dat Jezus volop in de aanval ging en de demonen uit de mensen wegstuurde. Oftewel, Jezus vergrootte het koninkrijk van God door het terrein van het koninkrijk van de duisternis te veroveren. Daarnaast verkondigden Jezus en de discipelen het evangelie van het koninkrijk en zorgden zij ervoor dat velen zich bekeerden en werden overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van God.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

Jezus en de apostelen waren niet alleen aan het verdedigen, maar gingen ook in de aanval. Zo mogen ook wij zowel verdedigen als aanvallen. In dit deel van het boek bestuderen wij de opdracht van Jezus en zien wij dat wij de aanval mogen openen op het koninkrijk van de duisternis en mensen die nu nog overweldigd worden door de duisternis in Jezus’ naam mogen bevrijden van hun slechte overheerser. Jezus heeft ons macht en autoriteit gegeven om over de duisternis te heersen.

Het koninkrijk van de duivel

Laten wij eerst kijken hoe het koninkrijk van de duisternis opereert. In hoofdstuk 1 zagen wij dat de duivel ervoor zorgde dat Adam en Eva de vrucht van de boom aten en daardoor ongehoorzaam waren aan God. De duivel is de leider van het koninkrijk van de duisternis. Maar de duivel is niet alleen. In zijn val nam hij engelen en andere geestelijke wezens mee, die hem dienen. Het koninkrijk van de duisternis is een rijk met hiërarchie. Dit betekent dat een geestelijk wezen voor een bepaald doel of gebied is aangesteld en hij onder een ander wezen staat en andere wezens aanstuurt.

Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan standhouden? (Lukas 11:18)

Als wij kijken naar de hiërarchie in het koninkrijk van de duisternis, dan komen wij op de volgende piramide uit.

Koninkrijk van de duivel. Koninkrijk van de duisternis. satan. gevallen engelen. demonen

De duivel is de aanvoerder van het koninkrijk van de duisternis en hij stuurt de gevallen engelen en demonen aan (Lukas 11:15). Hij is de tegenstander vanaf het begin en is een verslagen rebel. De gevallen engelen zijn, samen met de duivel, God ontrouw geworden. Zij hebben partij gekozen voor de duivel en dienen hem. Een aantal gevallen engelen zijn de aanvoerders geworden van rijken op aarde, zoals wij in het boek Daniël kunnen lezen. Het gaat hier niet om een menselijke vorst, maar een geestelijke vorst.

Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. (Daniël 10:12-13)

In de bovenstaande tekst lezen wij over twee vorsten. De vorst Michaël is een aartsengel van God en helpt het volk van Israël. De vorst van Perzië verhindert het werk van God en door deze vorst moest Daniël eenentwintig dagen wachten op zijn antwoord. Ook vandaag kunnen wij te maken hebben met de strijd tegen de hemelvorsten, overheden en machten. Onze taak is om stand te houden en hen te overwinnen door onze wapenrusting van God (Efeze 6:12).

Daaronder vinden wij de demonen. Dit zijn geestelijke wezens die ervoor willen zorgen dat mensen niet in Jezus geloven en zij willen mensen kwellen met verschrikkelijke ziektes en gedachten. Mocht iemand tot geloof zijn gekomen, dan willen zij ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk impact vormt in de wereld. Later in dit boek zien wij dat het onze taak is om demonen uit mensen te sturen. Laten wij in de volgende paragraaf kijken wat demonen eigenlijk zijn en wat zij doen. Hierdoor weten wij wat wij moeten uitdrijven.

Wat zijn demonen?

Demonen zijn geestelijke wezens zonder lichaam. In het boek Mattheüs legt Jezus uit hoe een demon leeft. In de Bijbel worden zij vaak aangeduid als boze of onreine geesten.

Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. (Mattheüs 12:43-45)

Een demon of onreine geest brengt zijn tijd door op aarde. Eerst is hij te vinden op dorre plaatsen om rust te zoeken. Hierbij kun je denken aan verlaten gebieden, zoals moerassen of woestijnen (Jesaja 13:21, 34:14). Maar een demon kan daar geen rust vinden. Hij wil namelijk in een mens wonen en een mens ertoe aanzetten om verschrikkelijke dingen te doen. Een demon is op zoek naar een woning waar het leeg is. Dit is een aanduiding van het ontbreken van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in het huis woont, en er geen deur openstaat, zal de demon weggaan. Als de Heilige Geest ontbreekt, zal de demon naar binnengaan en neemt hij zijn vriendjes mee. De reden waarom wij demonen uit mensen moeten sturen, is omdat demonen graag in mensen willen wonen.

Daarnaast heeft een demon een persoonlijkheid. Het is niet een kracht of een naam om het kwaad mee aan te duiden. Elke demon is, net als de mens, een persoonlijkheid en heeft gevoelens, een verstand en een wil. In Mattheüs lazen wij dat een demon in een mens wil wonen. Het is zijn eigen wilsbesluit. Laten wij naar de teksten kijken waarin staat dat een demon een verstand (kan spreken), gevoelens en een zelfbewustheid heeft.

Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. (Markus 1:23-24)

De demon had een verstand. Hij wist wie Jezus was en kon door de man heen spreken. De demon wist zelfs eerder dat Jezus de Heilige van God was dan de mensen.

U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. (Jakobus 2:19)

De demonen sidderen voor God. Sidderen betekent ‘van angst beven’ en is een hevige emotie. Demonen hebben gevoelens en kunnen gevoelens doorgeven aan mensen. Denk bijvoorbeeld aan angst of woede.

En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. (Markus 5:9)

De demon wist dat hij bestond. Hij gaf zichzelf namelijk een naam. Daarnaast wist hij dat hij niet alleen was. Hij zei namelijk dat zij met velen in de man woonden. Hij was zich bewust van zichzelf maar ook bewust van andere geestelijke wezens.

Het werk van demonen

Nu wij weten wat demonen zijn, bekijken wij wat demonen doen. Demonen zijn verschrikkelijke wezens die mensen willen kwellen en van de waarheid van Jezus willen afbrengen. Voor het vervolg van het boek is het belangrijk om te weten tegen wie wij te strijden hebben en wat onze vijanden precies doen. Demonen werken onder andere via de volgende manieren:

Demonen liegen
Demonen vertellen leugens waardoor mensen van de waarheid worden afgehouden. Dit zagen wij bij Adam en Eva toen de duivel loog over de gevolgen van het nemen van de vrucht. Daarnaast is de duivel de aartsvader van de leugen. Als de duivel liegt, mogen wij ervan uitgaan dat zijn handlangers dat ook doen.

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. (Johannes 8:44)

Iedere christen moet waken voor de leugens van de vijand. Soms kan er een gedachte ontstaan die zegt: ‘Dit keer kun je niet op God vertrouwen’ of ‘Nu wil God jou niet meer vergeven.’ Dit zijn leugens van demonen.

Demonen misleiden of verleiden
Naast liegen kunnen demonen ons misleiden en verleiden. Dit gebeurt niet alleen in de wereld, maar helaas ook in de kerk. Er zijn verschrikkelijke misleidingen van demonen in bepaalde kerken binnengeslopen. Een bekend voorbeeld is het afkopen van zonden wat de katholieke kerk in de middeleeuwen invoerde. Paulus noemt dit leringen van demonen en misleidende geesten.

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen (…). (1 Timotheüs 4:1)

Demonen kwellen mentaal
Demonen kunnen mentaal kwellen. Hierbij kunnen wij denken aan gedachten van depressiviteit of gedachten van angst. Demonen proberen mensen in een isolement te brengen. Dit kan een geestelijk isolement zijn door het bewaren van geheimen en het doen van stiekeme dingen die niet mogen. Het kan ook een lichamelijk isolement zijn waardoor mensen zich terugtrekken van de bewoonde wereld, zoals wij zien in het boek Markus. De Here Jezus kwam een bezeten man tegen en de bezetene had de volgende levensstijl:

En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. (Markus 5:5)

Jezelf slaan met stenen en wonen in de grafspelonken is niet een normaal menselijk fenomeen. De demonen kwelden deze man zo erg dat zij ervoor zorgden dat hij in een isolement kwam.

Demonen kunnen dwingen
Demonen kunnen mensen dwingen om iets te doen. Hierbij kunnen wij denken aan Judas. Wij kunnen ook denken aan moordenaars. Sommigen geven als verklaring dat het zwart werd voor hun ogen en zij niet meer wisten wat zij deden. Ik geloof dat dit een geestelijke macht kan zijn die iemands leven voor een moment overneemt.

Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan hen zou overleveren. (Lukas 22:3-4)

Demonen kunnen verslaafd maken
In het boek 1 Korinthe roept Paulus ons op om ons niet onder een macht te brengen. Als wij bijvoorbeeld alcohol of drugs gebruiken om ons goed te voelen, dan zijn wij afhankelijk van alcohol of drugs. Hierdoor kunnen wij onder een demonische macht komen en is het erg moeilijk om hiervan los te komen.

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. (1 Korinthe 6:12)

Demonen kunnen ziek maken
Ik geloof dat demonen ziek maken alleen denk ik niet dat elke ziekte door een demon komt. Soms kan het komen door de keuzes die wij zelf maken, zoals zonder jas naar buiten gaan als het min tien graden is. Toch gaan ziekte en demonie vaak hand in hand in de Bijbel en vaak moet een demon weggestuurd worden voordat de genezing plaatsvindt. Ik geloof wel dat God alle ziektes wil genezen, of het door demonen komt, door onze eigen keuzes of door een ander probleem maakt hierbij niet uit. Laten wij naar één Bijbeltekst kijken waar een demon de ziekte veroorzaakte.

Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien! (Mattheüs 9:32-33)

Demonen kunnen waarzeggen
Sommige demonen worden waarzeggende geesten genoemd. Zij willen graag profeteren over mensen. De profetie van een demon hoeft niet altijd juist te zijn. Demonen willen ons graag angstig maken en willen ons dingen laten geloven. Een bekende spreker die vaak demonen uit mensen stuurde, hoorde een demon tijdens een bevrijdingsdienst zeggen: ‘Binnen twee weken rijd jij tegen een boom.’ Dit is een profetie vanuit de hel. Wij kunnen twee dingen doen als een demon profeteert: dit geloven, waardoor het kan gebeuren, of het niet geloven waardoor het niet gebeurt. De spreker besloot om deze profetie niet te geloven en hij reed niet tegen een boom. Een waarzeggende geest zien wij bijvoorbeeld in het boek Handelingen.

En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. (Handelingen 16:16)

Demonen kunnen bovenmenselijk sterk maken
Demonen kunnen bovennatuurlijke sterkte geven. Een bekend voorbeeld zien wij in het boek Markus, waar Jezus een bezeten man tegenkwam en deze man bevrijdde.

En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden. (Markus 5:2-4)

Als wij in de autoriteit van Jezus staan, hoeven wij niet bang te zijn voor demonen. Wij hebben namelijk de autoriteit ontvangen om demonen uit mensen weg te sturen.

Demonen kunnen je angstig maken
Demonen willen mensen graag angstig maken, zodat zij normale zaken niet durven te doen. Vooral in het koninkrijk van God is het belangrijk om niet bang te zijn, maar Gods evangelie te verkondigen aan alle mensen. Wij hebben geen geest van angst gekregen, maar de Heilige Geest van God.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1:7)

Demonen kunnen contact maken met mensen
Demonen maken vaak contact met mensen via een tussenvorm. Hierbij kunnen wij denken aan waarzeggers, glazen bollen, tarotkaarten, muziek, films of het oproepen van geesten via glaasje draaien. Dit zien wij terug bij koning Saul die naar een waarzegger ging om in contact te komen met een dode. Dit is natuurlijk ten strengste verboden en wij mogen ons niet inlaten met demonie of het betreden van de geestelijke wereld zonder de Here Jezus.

Saul vermomde zich, trok andere kleren aan en ging op weg, en twee mannen met hem. Zij kwamen 's nachts bij de vrouw aan en hij zei: Voorzeg mij toch door de geest van een dode; roep voor mij op wie ik u zal zeggen. (1 Samuel 28:8)

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat demonen kunnen doen. Het is belangrijk om te beseffen wie onze vijanden zijn en wat onze vijanden doen. Met deze informatie in ons achterhoofd weten wij beter hoe wij moeten strijden in de wereld.

Wie heeft de macht?

Wij hebben nu twee koninkrijken behandeld. Het koninkrijk van God met de zegeningen en het koninkrijk van de duisternis met verschrikkelijke wezens die ons leven willen kwellen. Maar welk koninkrijk is machtiger? In de paragraaf ‘De macht van de Koning’ zagen wij dat Jezus alle macht heeft.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)

Dit is erg belangrijk om te weten. Want als wij geconfronteerd worden met de duisternis, mogen wij weten dat Jezus alle macht heeft. De Here Jezus houdt deze macht niet voor Zichzelf, maar deelt deze macht met Zijn discipelen. Wij mogen in de naam van Jezus opereren op aarde en de strijd aanbinden tegen het koninkrijk van de duisternis. Jezus zegt dat wij dat zelfs moeten doen. Nadat Jezus zei dat Hij alle macht heeft, zei Hij:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20)

Wij mogen alle volken onderwijzen en mogen beseffen dat Jezus altijd met ons is. Dit betekent dat Degene met alle macht altijd in ons woont. Wij zijn in Christus en daardoor hebben wij autoriteit ontvangen om de wereld te verkondigen dat Jezus leeft. Dit gebeurt niet alleen met woorden en liefde, maar ook met wonderen en tekenen. In het boek Markus lezen wij:

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (…) zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. (Markus 16:17-20)

Dit geldt voor iedere gelovige. In de naam van Jezus worden demonen uitgedreven en worden zieken genezen. In vers 20 lezen wij dat de discipelen het evangelie van het koninkrijk predikten en dat Jezus het Woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Als wij Gods Woord verkondigen horen er tekenen plaats te vinden die het Woord bevestigen. Oftewel, het hoort te gebeuren dat het koninkrijk van God terrein wint en het koninkrijk van de duisternis terrein verliest. Als zieken worden genezen, demonen worden uitgedreven en mensen gediscipeld worden, wordt er terrein gewonnen voor Gods koninkrijk. In het hoofdstuk over de autoriteit in Christus stonden wij hierbij stil. Toch kunnen wij het volgende niet vaak genoeg benadrukken:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. (Johannes 14:12-13)

Christenen zijn geen verliezers of mensen zonder kracht, christenen hebben macht en autoriteit gekregen! Met deze macht en autoriteit kunnen wij hetzelfde doen als Jezus en nog grotere dingen. Als Jezus op aarde mensen kon genezen, kunnen wij in de naam van Jezus vandaag mensen genezen. Als Jezus op aarde demonen kon uitdrijven, kunnen wij in de naam van Jezus vandaag demonen uitdrijven. De gelovigen hebben macht van God gekregen. Niet voor niets bad Paulus dat wij zullen beseffen wat voor macht er in ons werkzaam is. Het moet een openbaring worden, waardoor wij gaan staan in autoriteit en het koninkrijk van God verspreiden over de gehele wereld. Ik bid en verlang dat mensen vandaag zullen zeggen: ‘Wil je een gelovige herkennen? Dit zijn de tekenen waaraan je ze kunt herkennen: ze wandelen altijd in liefde, ze drijven demonen uit, ze spreken in vreemde talen, niets zal hen beschadigen en zieken worden genezen.’ Bij God is dit niet onmogelijk maar is dit honderd procent mogelijk. God wil dit namelijk doen, want Jezus deed dit en Hij is het perfecte beeld van de onzichtbare God.

Het koninkrijk van God en zijn inwoners hebben alle macht gekregen en het koninkrijk van de duivel is al ontwapend en te schande gezet.

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:15)

Samenvatting

In de geestelijke wereld onderscheiden wij twee koninkrijken: het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van zegeningen waar wij het in deel 1 en 2 van dit boek over hebben gehad. Het koninkrijk van de duisternis is een koninkrijk vol met ellende met de duivel als aanvoerder. Onder de duivel vinden wij verschillende soorten geestelijke wezens, zoals gevallen engelen, hemelvorsten en demonen. Wij hebben de strijd te voeren met de gevallen engelen en hemelvorsten en door onze wapenrusting van God kunnen wij standhouden. De demonen in het koninkrijk van de duisternis zijn geestelijke wezens zonder lichaam die op zoek zijn naar een lichaam om in te wonen. Demonen doen verschrikkelijke dingen en willen mensen kwellen en ervoor zorgen dat zij Jezus niet leren kennen. Als wij kijken naar het machtsvraagstuk, dan heeft het koninkrijk van God en zijn inwoners alle macht. Het koninkrijk van de duisternis is al te schande gezet en ontwapend. Dit betekent dat de gelovigen in Jezus’ naam zieken genezen, demonen uitdrijven en het evangelie van het koninkrijk aan alle mensen verkondigen.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: