Inleiding eindtijd

Nu wij naar het huidige koninkrijk van God hebben gekeken met alle zegeningen en opdrachten, is het tijd om een blik te werpen op het toekomstige koninkrijk. Het is erg belangrijk om deze twee koninkrijken van elkaar te onderscheiden. Het koninkrijk van God is al aangebroken, maar tegelijkertijd wachten wij op een toekomstig koninkrijk, dat wij voor het gemak het duizendjarig vrederijk gaan noemen. In het huidige koninkrijk mogen wij vandaag leven en het duizendjarig vrederijk is een gebeurtenis die in de toekomst gaat plaatsvinden. Voordat wij hiernaar kijken is het eerst belangrijk om een beeld te krijgen van de eindtijd en welke gebeurtenissen plaats gaan vinden.

Tijdsschema

In onderstaand tijdsschema vinden wij een aantal belangrijke punten op Gods kalender. Alles wat op aarde gebeurt is in Gods hand. God begon met de schepping van de mens en maakte een verbond met Abraham en het volk Israël in het Oude Testament. Via de Here Jezus werden de heidenen deelgenoot van het verbond met Abraham en is er verzoening gebracht voor iedereen die op Jezus vertrouwt. Jezus heeft het verbond bevestigd door de uitstorting van de Heilige Geest en vandaag leven wij in de genadetijd. Dit is de tijd tussen de uitstorting van de Heilige Geest en het volgende punt op Gods kalender: de opname van de gemeente. Laten wij eerst naar een vereenvoudigd tijdsschema kijken en vervolgens kort ingaan op de gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Hierdoor hebben wij een beter zicht op het duizendjarig vrederijk en wanneer dit aanbreekt.

De opname van de gemeente

Een uitgebreide studie over de opname van de gemeente is te vinden in mijn boek ‘De opname & wederkomst’. In deze paragraaf bestuderen wij kort wat de opname van de gemeente inhoudt, zodat wij een goed beeld hebben hoe de tijdlijn van God eruitziet. 1 Thessalonicenzen 4:16-17 spreekt duidelijk over de opname en hoe deze plaatsvindt. De opname is nog niet gebeurd en is daardoor een toekomstige gebeurtenis die elk moment kan plaatsvinden.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Zie, ik (Paulus) vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:51-52)

In het boek Thessalonicenzen lezen wij dat de Here Jezus de doden die in Christus zijn roept en dat zij zullen opstaan. Na dit moment zullen de levende christenen opgenomen worden in de wolken en zullen wij de Here Jezus ontmoeten in de lucht. Het boek Korinthe voegt hieraan toe dat de doden en de levenden een onvergankelijk (onsterfelijk) lichaam krijgen en dat hun huidige lichaam in een oogwenk veranderd wordt naar een onvergankelijk lichaam.

De opname van de gemeente is het moment dat de Here Jezus ons (de christenen) roept, ons lichaam veranderd wordt naar een onvergankelijk lichaam, wij in een oogwenk worden opgenomen in de lucht en voor altijd bij de Here Jezus zullen zijn.

Wanneer de opname van de gemeente gebeurt weet niemand. Er zijn miljoenen christenen op aarde en op een dag zal het gebeuren dat zij verdwijnen. De een rijdt een auto, de ander ligt te slapen en weer een ander is boodschappen aan het doen. De opname moet nog gebeuren en het duizendjarig vrederijk komt pas na de opname van de gemeente. Dit betekent dat wij vandaag nog niet in het duizendjarig vrederijk leven.

De grote verdrukking

Nadat de Here Jezus Zijn volgelingen heeft opgenomen, vindt een verschrikkelijke periode plaats op aarde. God gaat in deze periode de aarde oordelen en Gods toorn wordt uitgestort op de inwoners van de aarde. Daarnaast beschermt God Zijn volk Israël en zal heel Israël behouden worden. De Here Jezus zei het volgende over deze periode:

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. (Mattheüs 24:21)

Het zal een verdrukking zijn die nog nooit heeft plaatsgevonden. Tijdens de geschiedenislessen worden verschrikkelijke periodes geleerd. Denk aan de wereldoorlogen, de burgeroorlogen in de Sovjet-Unie en China en de kruistochten van de Europeanen. Denk aan de hongersnoden, de natuurrampen, de corruptie en misleiding van bepaalde regeringen en de vervolging die christenen meemaken in Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië en Pakistan. Vandaag is de wereld op veel plekken ‘kapot’ en dan zegt de Here Jezus: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” De grote verdrukking doet al het andere verbleken en zal een verschrikkelijke periode vol met oorlogen, natuurrampen en narigheid zijn.

De wederkomst van Christus

Nadat de zeven jaar van de grote verdrukking voorbij zijn grijpt de Here Jezus in. Hij komt samen met de heiligen naar de aarde. Na Zijn eerste komst uit een vrouw en Zijn ‘tussenkomst’ om zijn volgelingen op te halen, is het nu tijd dat Jezus op de aarde komt om als Koning te regeren over alle volken tijdens het duizendjarig vrederijk. Tijdens Zijn eerste komst kwam Hij om te dienen en te lijden, terwijl Hij bij Zijn tweede komst komt om te regeren. Hij zal Zijn voeten op de Olijfberg zetten, die zich dicht bij Jeruzalem bevindt.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. (Zacharia 14:4)

De Here Jezus komt naar de aarde om de duivel, zijn demonen en iedereen die de duivel dient te verslaan en een duizendjarig vrederijk te stichten waarin Hij Koning is. Iedereen op aarde zal de Here Jezus zien komen op de wolken, terwijl dit niet het geval is bij de opname van de gemeente. Als het al niet duidelijk was, weet nu iedereen dat de Here Jezus leeft en alle macht heeft.

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openbaring 1:7)

Het duizendjarig vrederijk

Tijdens het duizendjarig vrederijk regeert de Here Jezus samen met Zijn volgelingen op aarde. De duivel is voor duizend jaar gebonden en de aardbewoners moeten de Here Jezus gehoorzamen. Er breekt een tijd van rust en vrede aan en de mensen voeren geen oorlog tegen elkaar. Jezus spreekt recht vanuit Jeruzalem en alle volken moeten Hem eer bewijzen. Naast de mensen heeft de aarde rust. Woestijnen zullen bloeien als een roos en de klimaatcrisis is door de Here Jezus opgelost. Toch komt aan deze tijd een einde, omdat de duivel na duizend jaar wordt losgelaten en de mensen misleidt om oorlog te voeren tegen de heiligen van Israël. De Here Jezus vernietigt de mensen die oorlog voeren en de aardtijd is voorbij.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (Openbaring 20:1-4)

Hierna volgen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar de volgelingen van God de eeuwigheid doorbrengen in Gods aanwezigheid op een prachtige locatie.

Samenvatting

Het onderwerp eindtijd is een grote studie. Toch hoop ik dat dit kleine hoofdstuk voor kennis en openbaring heeft gezorgd. Het is belangrijk om te weten welke gebeurtenissen nog moeten plaatsvinden voordat het duizendjarig vrederijk plaatsvindt. Dit zijn de opname van de gemeente, de grote verdrukking en de wederkomst van Christus. Na de wederkomst vindt het vrederijk plaats waar een duizendjarige vrede heerst met de Here Jezus als fysieke Koning op aarde.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: