Genezing en bevrijding

Wonderen en tekenen. Het is mooi om God aan het werk te zien en daardoor zijn evangelisatiediensten, genezingsdiensten en bevrijdingsdiensten zo ontzettend mooi. Wij dienen een God met kracht, een God die ons overvloedig wil zegenen en het beste met ons voorheeft. Wij dienen een God van verlossing, genezing en bevrijding. Niet alleen voorgangers of belangrijke mensen kunnen genezen en bevrijden; God heeft deze zegeningen aan al Zijn volgelingen gegeven.

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest (…). (Psalm 103:2-3)

In dit hoofdstuk bestuderen wij de verlossing van de dood, de genezing van onze ziektes en de bevrijding van demonen. Elk onderwerp vraagt om een eigen boek en dit hoofdstuk gaat alleen kort in op deze onderwerpen. Als het ware onthullen wij voorzichtig het deken van dit onderwerp, maar weet dat er nog veel meer over te schrijven valt.

Verlossing van de dood

God heeft ons verlost van de dood. Maar hoe kan dat dan? Tot nu toe is iedereen nog overleden en iedereen zal op een gegeven moment zijn laatste adem uitblazen. Dit komt omdat God over twee verschillende soorten dood spreekt. De eerste dood is de dood die iedereen meemaakt. Op een moment is het lichaam op en geeft een persoon de geest. Zijn lichaam blijft achter op aarde en dit wordt begraven of gecremeerd. De tweede dood is een geestelijke dood, een eeuwige afzondering van God de Vader. Dat de Bijbel twee soorten dood verkondigt, lezen wij in het boek Openbaring.

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (Openbaring 20:14-15)

De eerste dood maakt iedereen mee, of je in God gelooft of niet. De tweede dood maakt niet iedereen mee, er is namelijk één vrijstelling en dat zijn de mensen die in het boek des levens staan geschreven. Dit zijn de volgelingen van Jezus en op grond van de rechtvaardigheid van Jezus worden zij verlost van de tweede dood.

Johannes schrijft in de Openbaringbrief over toekomstgerichte zaken. Als jij hier meer over wilt weten, dan kun jij het boek ‘De opname & wederkomst’ bestellen uit onze webshop. Johannes sprak hier over de dood en het rijk van de dood (het dodenrijk). De dood wordt aan het eind van de huidige hemel en aarde voor eeuwig vernietigd en zal niet meer plaatsvinden. Het dodenrijk wordt in de poel van vuur (de hel) geworpen en dit zal een eeuwige bestemming zijn. Het dodenrijk is vandaag al aanwezig en dit is een wachtkamer waar de overleden mensen wachten op het oordeel van God. Na het oordeel van God wordt iedereen die in het dodenrijk aanwezig is, in de hel geworpen. Dit is de tweede dood. Niemand ontkomt hieraan, behalve degenen die in het boek des levens staan opgeschreven. Laten wij eerst een paar verzen lezen over de tweede dood en vervolgens bekijken hoe iemands naam in het boek des levens komt.

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. (Openbaring 21:8)

God waarschuwt de mensen in Openbaring 21:8. Er is een prachtige toekomst beschikbaar in de aanwezigheid van God. Toch zullen de mensen in bovenstaande opsomming geen deelhebben aan deze toekomst, maar zij worden in de poel van vuur en zwavel gegooid. Wat een verschrikkelijke toekomst! Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie van het koninkrijk en hun vertellen dat zij verlost kunnen worden van de tweede dood. De volgende Bijbeltekst laat hetzelfde zien.

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. (1 Korinthe 6:9-10)

Bij het koninkrijk van God moeten wij in bovenstaande tekst niet denken aan het huidige koninkrijk waar wij vandaag in kunnen leven. Dit gaat over het toekomstige koninkrijk, dat voor eeuwig zal zijn en waarbij God bij de mensen gaat wonen. Nogmaals een opsomming van mensen die hieraan niet deelnemen. Zij zullen niet genieten van de eeuwigheid met God. Ook in Galaten 5:21 en Efeze 5:5 staan opsommingen van mensen die niet het koninkrijk zullen beërven. Tegelijkertijd klinkt in het volgende vers van Korinthe hoop. Het kan zijn dat jij je kunt vereenzelvigen met iets van bovenstaande opsomming. Het is, door de genade van God, mogelijk om geen ontuchtpleger, afgodendienaar, overspeler, etc. meer te zijn, maar een compleet nieuw leven in Christus te leven. Paulus schreef namelijk aan de gemeente te Korinthe:

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. (1 Korinthe 6:11)

Paulus zegt dat sommigen niet goed leefden, maar door God zijn schoongewassen en geheiligd, wat wij in de vorige hoofdstukken hebben bestudeerd. Het is dus mogelijk om van een ontuchtpleger een heilige te worden. Dit wordt door het offer van Jezus en Zijn vergeving van zonden tot stand gebracht.

Om verlost te worden van de tweede dood is het belangrijk om in Christus te leven en dit toe te passen in ons leven. Wij moeten niet in dienst staan van de zonden van deze wereld, maar als heiligen leven. Nogmaals, dit boek is niet bedoeld om te laten zien hoe je met de minimale voorwaarden gered kunt worden. Dit boek wil laten zien hoe je het maximale kunt bereiken samen met God. Ik weet niet wie wel en wie niet verlost worden van de tweede dood, daar gaat God over. Toch laat 1 Korinthe 6 een heel belangrijke waarschuwing aan ons zien waar wij zeker niet te licht over moeten denken.

God wil ons verlossen van de tweede dood. Dit betekent dat wij niet in de poel van vuur worden geworpen, maar in de nieuwe hemel en nieuwe aarde mogen wandelen en leven met God. Dit kan alleen als wij in het boek des levens staan opgeschreven. Dit is een boek waarin Jezus de namen van Zijn volgelingen heeft opgeschreven. Het gaat om de gelovigen van Hem, die hebben volhard tot het einde. Verlost van de dood betekent het hebben van het eeuwige leven bij God. Als een gelovige de eerste dood meemaakt en zijn aardpak verlaat, komt hij in de hemel en zal hij voor eeuwig leven. Laten wij kijken naar een paar verzen over dit heerlijke leven.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openbaring 21:1-5)

Het zal een prachtige toekomst zijn waar wij voor eeuwig met God mogen leven. Het zal nog beter zijn dan wij ons ooit kunnen bedenken. Alles wordt nieuw en er zal geen pijn, verdriet of moeite meer zijn. Zie jij uit naar deze tijd?

De Here Jezus sprak vaak over het eeuwige leven en zei dat mensen alleen het eeuwige leven krijgen als zij in Hem geloven.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:36)

Geloven houdt niet alleen in dat iemand gelooft dat Jezus geleefd heeft. Geloven houdt ook gehoorzaamheid in. Daarom staat in het tweede deel van dit vers dat degenen die ongehoorzaam zijn (en dus niet geloven) het eeuwige leven niet zullen zien. Geloven houdt in bovenstaande tekst in dat wij gehoor geven aan Gods woorden, dat wij Zijn getuigenis aannemen en dat wij trouw zijn aan Zijn woorden. Dan zal God ons het eeuwige leven geven.

Wandelen in verlossing van de dood
Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:10-13)

In deze paragraaf hebben wij al een aantal punten gezien waarin wij mogen wandelen om verlost te worden van de dood. Natuurlijk is het belangrijk om in de Here Jezus te geloven. Daarnaast waarschuwt de Bijbel ons dat een aantal mensen, zoals ontuchtplegers en dieven, het koninkrijk van God niet beërven, maar in de poel van vuur worden geworpen. Tot slot bestuderen wij nog één punt en dat is volharden. Vaak wordt gezegd: ‘eens gered, altijd gered,’ maar dit is niet Bijbels. De Bijbel waarschuwt dat wij nog steeds onze redding kunnen verliezen. Daarom is het belangrijk om te volharden in het geloof en de wedloop van begin tot eind te lopen.

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. (Kolossenzen 1:21-23)

In bovenstaande tekst kunnen wij de voorwaarde voor het eeuwige leven vinden en dat is om gefundeerd en vast in het geloof te staan. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen en helpt de Here Jezus ons hierbij, zoals de volgende tekst laat zien.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. (Filippenzen 1:6)

Samen met de Here Jezus mogen wij vandaag heilig en smetteloos leven en mogen wij voor eeuwig in Gods aanwezigheid blijven en Hem gehoorzamen. Zowel vandaag als in de toekomst. Daarnaast moeten wij vandaag Gods wil doen, zodat wij voor eeuwig bij Hem mogen blijven.

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:17)

Genezing van ziektes

In Gods koninkrijk is er gezondheid en genezing. In de eerste plaats is het van belang om gezond te leven en ons lichaam goed te behandelen, zodat het lichaam gezond blijft. Mochten er ziektes optreden wegens ongezond gebruik of ziektes waar wij niets aan kunnen doen, dan wil God ons, uit Zijn genade, genezen van de ziektes. Wij behandelen dit onderwerp kort en krachtig.

Hoe kunnen wij weten dat God ons wil genezen? Dat komt doordat God Zichzelf Namen heeft gegeven om Zich aan ons bekend te maken. De Here God zegt tegen ons dat Hij onze Heelmeester is.

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

God openbaart Zichzelf aan ons als Heelmeester. Exodus is een boek uit het Oude Testament en is geen onderdeel van het nieuwe verbond van God (o.a. de zegeningen die wij behandelen). Als God dit al in het oude verbond had opgenomen, hoeveel te meer zal Hij dit in Zijn nieuwe verbond opnemen.

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (Exodus 23:25)

Als wij God dienen en Hem gehoorzamen, zal Hij alle ziektes uit ons midden doen wijken. Wij hebben een Geneesheer! Laten wij een aantal verzen lezen, waardoor wij weten dat in Gods koninkrijk gezondheid en genezing is.

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest (…). (Psalm 103:2)

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. (Markus 6:56)

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23)

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. (Jakobus 5:16)

Gezondheid en genezing zijn zegeningen van het koninkrijk van God en God wil dat wij hierin wandelen. Genezingen zijn niet alleen voor de tijd van Jezus of de apostelen, maar zijn ook vandaag beschikbaar. Ik heb genoeg genezingen gezien en zelf meegemaakt. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid! God wil ons genezen van onze ziekte. Of wij nou eenmalig een lichte hoofdpijn hebben of een ernstige ziekte, God wil ons vrijmaken van ziekte. In het toekomstige koninkrijk van God, het duizendjarig vrederijk, zal de ziekte zijn uitgebannen en zal de dood nauwelijks meer voorkomen. Iedereen zal zijn dagen volmaken en velen zullen voor duizend jaar leven. Vandaag leven de volgelingen van Jezus al in het geestelijke koninkrijk van God en geeft God de belofte van gezondheid en genezing. Dit zien wij terug in het boek Jakobus, waarin Jakobus zegt dat het gelovig gebed de zieke zal behouden. Jakobus zei niet: ‘Misschien zul je gezond worden’ of ‘Vast eerst om te kijken of het Gods wil is om gezond te worden,’ maar Jakobus zei: ‘De zieke zal gezond worden.’ Voor Jakobus was er geen twijfel over mogelijk, God wil dit doen. Tot slot wil ik wel het dringende advies geven om na een genezing van ziekte dit te laten vaststellen door de dokter. Dit verhoogt de waarde van de getuigenis en is absoluut geen ongeloof, maar vinden wij terug in de Bijbel.

En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. (Lukas 17:12-14)

Wandelen in genezing
De eerste stap naar genezing is geloven dat God jou wil en kan genezen. Bij de genezingen van Jezus kunnen wij lezen dat de genezing tot stand is gebracht door geloof.

Jezus draaide zich om. Hij zag de vrouw en zei tegen haar: ‘Maak je geen zorgen. Je bent beter geworden dankzij je geloof.’ Vanaf dat moment was de vrouw beter. (Mattheüs 9:22, BGT)

Voordat de zegen van genezing plaats kan vinden, is geloof belangrijk. Geloof kun je bouwen door het Woord van God te bestuderen en te luisteren naar getuigenissen van anderen. Geloven bestaat niet alleen uit hopen dat het goed komt. Het betekent actief bezig zijn met God en de ziekte vaarwel zeggen. Het is vertrouwen dat God ons gezond heeft gemaakt door het offer van Jezus en dat de ziekte daardoor geen recht heeft op ons leven. De ziekte is een indringer zonder recht en moet verdwijnen en wij mogen tegen deze ziekte spreken en God danken voor de gezondheid die wij van Hem hebben gekregen in ons nieuwe leven.

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Markus 11:23-24)

Ik raad jou aan om bovenstaande tekst meermaals te lezen. Het is een groot wonder wat daar staat en God heeft ons geschapen om te spreken tegen de berg (bijvoorbeeld ziekte). Als wij niet twijfelen in ons hart, zal het gebeuren. Wij lazen dat genezing en gezondheid Gods wil is voor iedereen. Daarom mogen wij weten dat wij genezing en gezondheid biddend mogen begeren. Er zijn nog veel meer tips en adviezen die ik jou graag wil geven over dit onderwerp, alleen kan dit helaas niet in de opzet van dit boek.

Bevrijding van demonen

De volgende zegening die wij behandelen is de bevrijding van demonen. Demonen zijn geestelijke wezens die op zoek zijn naar een huis, een mens, om in te wonen. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand bezeten wordt door demonen of dat een demon invloed heeft op iemand zijn leven. Demonen kunnen bijvoorbeeld ingang krijgen door onderstaande open deuren:

  • Herhaaldelijke zonden of erge zonden.
  • Seksuele relaties buiten het huwelijk tussen man en vrouw.
  • Occultisme, zoals waarzeggerij, horoscopen, tarotkaarten, het oproepen van geesten, yoga, etc.
  • Het aanbidden van demonen of afgoden.
  • Gebeurtenissen vanuit het voorgeslacht.
  • Dwalingen van de gezonde leer. (In de Bijbel wordt dit ook de leer van demonen genoemd.)

Dit kan gebeuren op het moment dat iemand nog niet gelooft en ook op het moment dat iemand wel gelooft. Het is daarom belangrijk om altijd op onze hoede te zijn voor ingangen voor demonen. Als iemand last heeft van demonen of bovennatuurlijke zaken, dan is er goed nieuws. In de naam van Jezus zullen de demonen wijken, want Jezus wil ons bevrijden van demonische machten. Dit zien wij terug in het leven van Jezus en de discipelen. De mensen werden bevrijd van de onreine geesten (demonen).

Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. (Handelingen 8:7)

(…) die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen. (Lukas 6:18)

Velen werden bevrijd van boze geesten en dit werd gedaan door ze in de naam van Jezus weg te sturen. Door de autoriteit die wij van Jezus hebben ontvangen, mogen wij de demonen namens Jezus vertellen dat zij mensen moeten verlaten. Het is een zegening van Gods koninkrijk dat mensen bevrijd worden van demonie en vrijgezet worden.

Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. (Lukas 11:20)

Als het ware worden mensen bevrijd van ketenen en vrijgelaten uit de gevangenis. Door de demonen zijn mensen gebonden en kunnen zij een leven leiden in eenzaamheid, angst, ziekte, drugs, alcohol, hoogmoed, verslaving, woede of andere vervelende problemen. Door demonen wordt iemand in een soort kooi opgesloten en leeft hij een leven waarbij hij iets nodig heeft om zich voor een bepaald moment goed te voelen. Demonen willen het liefst mensen kapotmaken en door hen heen ook andere mensen beïnvloeden (Markus 5:1-13). Het is een geestelijke gevangenis. Toen Jezus op aarde kwam was Hij gekomen om mensen te bevrijden van deze geestelijke gevangenis.

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:18-19)

Jezus is gekomen om vrijlating te prediken. Vrij van zonden, vrij van verslavingen, vrij van de wet en vrij van demonie. De Koning predikt aan gevangenen dat zij vrij worden en hun geestelijke boeien doorbroken worden. Wij hoeven ons niet te laten leiden door de zonde en de vijand, wij mogen vrij leven in het koninkrijk van God. Wij zijn bedoeld om vrij te zijn. De demonen mogen geen invloed hebben op een zoon of dochter van God.

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:36)

Leven in bevrijding van demonen
God wil dat Zijn kinderen vrij zijn van demonische invloeden. God wil deze zegen, net als alle andere zegeningen, geven aan iedereen. Mocht jij last hebben van demonie, zonde of verslavingen, dan is het belangrijk om dit bij God kenbaar te maken en God te vragen of Hij jou vrij wil maken. Het is mogelijk om zelf voor de bevrijding te bidden, maar het kan ook helpen om mensen in vertrouwen te nemen en het probleem te delen. In veel kerken heb je goede broeders en zusters met ervaring over bevrijding en het helpt om met hen af te spreken om problemen aan het licht te brengen en hen te vragen voor gebed.

Tot slot wil ik een paar tips geven om los te komen van demonie. De eerste tip is om geen deuren te openen voor demonen. God heeft alle wedergeboren christenen alle macht gegeven over demonen, maar tegelijkertijd is het beter om de duivel en de demonen geen kans te geven om binnen te komen.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)

De tweede tip is om te spreken tegen de demonische invloeden. De Bijbel zegt dat demonen mensen verlieten doordat Jezus (één woord) sprak. Spreek in geloof en autoriteit en demonen zullen wijken.

De derde tip is om de invloeden waardoor demonen zijn binnengekomen, weg te halen. Hierbij kun je denken aan Boeddhabeelden, horoscopen of stenen. Mochten demonen zijn binnengekomen door herhaaldelijke zonden, erge zonden of seksuele relaties, dan is het goed om met deze zonden en relaties te stoppen en het besluit te nemen om heilig voor God te leven. Bij vervloekingen of gebeurtenissen uit het voorgeslacht is het goed om deze vervloeking te verbreken en de zegen van God over jouw leven uit te spreken.

De vierde tip is om mensen te vergeven die ons iets hebben aangedaan. Wij hadden gelezen dat God ons alleen kan vergeven als wij ook anderen vergeven. Als wij blijven wandelen in onvergevingsgezindheid, kan dit het proces van bevrijding erg verhinderen.

De vijfde tip is om mensen met ervaring op te zoeken en hun te vragen om jou te begeleiden in de bevrijding van demonen. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen, te vertroosten, te helpen en te bemoedigen. Zoek het pastorale team op en wees eerlijk over de problemen.

Samenvatting

In Gods koninkrijk worden wij verlost van de geestelijke dood. Wij hoeven geen leven te leiden in afzondering van God op een verschrikkelijke plaats. Wij mogen een leven leiden in de aanwezigheid van God. Daarnaast mogen wij tijdens onze periode op aarde in gezondheid leven. God wil iedereen genezen en wil mensen die ziek zijn aanraken, waardoor zij gezondheid ontvangen. Het belangrijkste om genezen te worden is het hebben van geloof voor de genezing. Tot slot wil God ons vrijmaken, zodat wij niet onder de invloed van de duivel en de demonen zijn. Door open deuren kunnen demonen binnenkomen en in de naam van Jezus mogen wij ze wegsturen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de open deuren en deze zo snel mogelijk te sluiten.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: