Genezen en bevrijden

Laten wij verder kijken naar twee andere opdrachten van het koninkrijk van God. Ook al wordt door veel mensen gezegd dat het koninkrijk van God niet om genezingen of wonderen gaat, toch zien wij in het leven van Jezus niet anders. Ook als wij iets verder in de tijd gaan en naar de apostelen kijken, zien wij dat er veel mensen werden genezen. Het koninkrijk van God gaat ook om genezing en voor God is het belangrijk dat Zijn volgelingen deze taak uitvoeren zodat Jezus door ons werk verheerlijkt wordt. In dit hoofdstuk kijken wij eerst naar de opdracht om mensen te genezen en daarna kijken wij naar de opdracht om mensen te bevrijden.

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. (…) En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; (…) op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (…) zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. (Markus 16:15-20)

Genees de zieken

Als wij de evangeliën lezen, dan zien wij dat het koninkrijk van God en het genezen van zieken met elkaar verbonden zijn. Het één hoort bij het ander. Toen Jezus op aarde rondliep verkondigde Hij het evangelie van het koninkrijk en genas Hij de zieken.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mattheüs 4:23)

Als wij willen lijken op Jezus in Zijn wandel en handel, dan hoort daar ook het omzien naar zieken en het genezen van zieken bij. Dit is niet alleen iets wat Jezus kon doen, want Hij gaf Zijn discipelen de opdracht om hetzelfde te doen. Hij gaf hun niet alleen de opdracht, Hij gaf hun ook de macht om zieken te genezen.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (…) En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:1-8)

Volgens deze tekst konden Jezus en de discipelen zieken genezen. Niet sommige ziektes, maar iedere ziekte en elke kwaal. Dit komt doordat Jezus de discipelen macht heeft gegeven om dit te doen. In plaats van macht kunnen wij ook volmacht lezen. Oftewel, namens Jezus mochten zij zieken genezen. Het is niet hun eigen kracht of macht, maar het is de macht van Jezus Christus. Zij hebben autoriteit ontvangen om in Zijn naam mensen te genezen van hun ziektes en kwalen.

Nu komt het mooie. Deze tekst spreekt over een select groepje van twaalf personen, maar aan het eind van Mattheüs staat er een belangrijke opdracht van Jezus aan deze discipelen.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mattheüs 28:18-19)

De Here Jezus roept de discipelen op om alle volken te leren wat Hij aan hen geboden heeft. Wat heeft Jezus aan de discipelen geboden? Dat is het prediken van het evangelie en het genezen van de zieken. Jezus wil nog steeds mensen gebruiken om zieken te genezen. Wat hebben wij een grote en genadige God! Dit zien wij terug in Markus 16:15-20, waarin Jezus zegt dat de mensen de gelovigen kunnen herkennen doordat zij zieken genezen. Jezus stopte niet in de eerste eeuw na Christus met zieken genezen, Jezus is daar nog steeds mee bezig. Hij heeft alleen mensen nodig die deze opdracht willen uitvoeren en dit uitvoeren in geloof. Jezus zegt in het boek Johannes dat wij dezelfde werken kunnen doen als Hij.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. (Johannes 14:12)

De Here Jezus had een geweldige bediening waarin Hij het koninkrijk van God openbaarde. Jezus zegt dat alle werken die Hij heeft gedaan, wij ook kunnen en mogen doen. Dit gaat ook om de genezingen en wonderen die Jezus in Zijn leven had gedaan. Het gaat niet alleen om de discipelen in de eerste eeuw, maar om iedereen die in Jezus gelooft. Iedereen heeft de kracht en autoriteit van Jezus ontvangen om zieken te genezen. Het enige probleem is dat veel christenen geen openbaring hebben ontvangen en daardoor niet weten wat zij kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest. Paulus wist dit en bad om een openbaring, zodat wij zullen beseffen wat voor grote kracht aan de christenen is gegeven (Efeze 1:19). Dit geldt ook voor het genezen van zieken. God heeft ons, door de Heilige Geest, de kracht gegeven om zieken te genezen. Niet sommige ziektes, maar alle ziektes.

Hoe genees ik zieken?
Laten wij kijken naar het genezen van de zieken. In de eerste plaats wil ik God niet in een box plaatsen. Wij kunnen God niet beperken tot een stappenplan en God heeft de vrije wil om iemand op een andere manier te genezen. Toch werkt God met een aantal belangrijke kenmerken om door jou heen zieken te genezen.

Ten eerste is geloof het belangrijkst. God beloont degenen die Hem zoeken in geloof en dat geldt ook voor de genezingsbediening. Als wij voor ongelovigen bidden, dan is de kans groot dat de ongelovige geen geloof heeft voor een genezing. Voor God is dit geen probleem, zolang jij geloof hebt voor een wonder. Door Gods genade wil Hij Zichzelf openbaren aan ongelovigen en wil Hij zieke ongelovigen genezen. Hierdoor zal diegene beseffen dat Jezus leeft. Om geloof te hebben is het belangrijk om openbaringen van God te ontvangen. Openbaringen van God werken op een mooie manier. Aan de ene kant is het de Heilige Geest die ons openbaringen geeft. Aan de andere kant werken de openbaringen van God in een relatie. Als ik nooit aandacht voor God heb, nooit de Bijbel lees en nooit bid, dan kan ik ook geen (of weinig) openbaringen ontvangen. Als ik veel tijd doorbreng met God, dan zal God vaker kunnen spreken in mijn leven, waardoor ik meer openbaringen ontvang en ik meer geloof creëer voor een genezing of wonder van God in het leven van anderen. Op het moment dat ik voor iemand bid, neem ik altijd tijd om te luisteren naar de Heilige Geest. Vaak ontvang ik woorden van wijsheid, waardoor ik precies weet waar ik voor moet bidden, wat ik moet zeggen of wat er moet gebeuren. Als wij naar het leven van Jezus op aarde kijken, dan zien wij dat elke genezing uniek is en Jezus niet altijd precies hetzelfde doet. Het kan dus zijn dat de handelswijze om mensen te genezen verandert en daarom is het belangrijk om naar de Heilige Geest te luisteren en te doen wat Hij ons opdraagt.

Ten tweede is het belangrijk om Gods wil te kennen. Gods wil herkennen wij door het Woord van God te bestuderen en naar de Heilige Geest te luisteren. Het is belangrijk om te beseffen dat de Heilige Geest en de Bijbel altijd in harmonie zijn. Dit betekent dat de Heilige Geest nooit iets zegt of opdraagt wat tegen het Woord van God ingaat. Als wij de Bijbel lezen, dan zien wij dat God mensen wil genezen. Dit zien wij in de bediening van Jezus, maar ook in het onderwijs van de profeten en de apostelen. In het boek Exodus openbaart God Zich als ‘Heelmeester’ en zegt Hij dat Hij geen enkele ziekte over ons zal brengen als wij Hem gehoorzaam zijn.

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

Dit laat de wil van God zien. God schept geen behagen in ziekte en ellende, God schept behagen in gezondheid en gehoorzaamheid. Dit zien wij terug in de zegen en de vloek in het boek Deuteronomium. Ziekte is een vloek en geen zegen. God wil dat wij in de zegen leven en niet onder de vloek leven (Deuteronomium 28). God is een God die grote wonderen en tekenen doet. God wil het en doet het.

U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef. (Psalm 77:15-16)

God heeft grote wonderen en tekenen gedaan, en zal dit blijven doen. Gods goedertierenheid stopte niet in de eerste eeuw van Christus, Zijn goedertierenheid houdt voor eeuwig stand.

Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? (Psalm 77:8-10)

Het antwoord op de vragen van deze Psalm is natuurlijk nee, God blijft voor eeuwig goedgezind en doet altijd wat Hij belooft.

Ten derde is het belangrijk om erop uit te gaan en te doen wat Jezus aan ons vraagt. In het begin is het misschien moeilijk om voor zieken te bidden en misschien raken wij soms teleurgesteld omdat er niets of weinig gebeurt. Laat dit jou niet ontmoedigen, maar zoek God en lees de Bijbel en bouw geloof op. Wij mogen groeien in onze bedieningen en taken op aarde en als wij met het juiste verlangen te werk gaan, wil God ons helpen om te groeien.

Drijf demonen uit

De volgende opdracht van Jezus is het uitdrijven van demonen. Ook het uitdrijven van demonen en het koninkrijk van God gaan hand in hand. Dit is iets wat Jezus zegt in het boek Mattheüs.

Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. (Mattheüs 12:28)

De Here Jezus dreef demonen uit en ook de zeventig discipelen deden dit. Zij hadden de macht van Jezus ontvangen om demonen uit te drijven en stonden onder Jezus’ gezag.

De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. (Lukas 10:17)

Hier zien wij dat demonen moeten luisteren naar de Naam van Jezus. Als wij in de autoriteit van Jezus staan, hebben wij de macht en kracht ontvangen om ze uit mensen te sturen. Dit geldt niet alleen voor de tijd van de discipelen, maar ook voor vandaag.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven (…). (Markus 16:17)

Dit geldt ook niet alleen voor de voorgangers, oudsten en het pastoraal team, dit geldt voor iedere gelovige.  

Laten wij eerst kijken hoe wij demonie kunnen herkennen bij mensen. Het is natuurlijk belangrijk om te leren om geesten te onderscheiden (1 Korinthe 12:10). In dit geval zegt de Heilige Geest tegen je dat iemand last heeft van demonie of demonische invloeden of herken je verkeerde geesten. Dit kan een bepaald gevoel, openbaring of de stem van de Heilige Geest zijn. Demonen kunnen wij ook herkennen aan een aantal vervelende eigenschappen die mensen hebben. In hoofdstuk 13 lazen wij wat demonen in mensen kunnen aanrichten en aan deze negatieve gevolgen kunnen wij ze herkennen. Tijdens het bevrijdingsgebed of het bidden in tongentaal kan het voorkomen dat bepaalde klachten of negatieve eigenschappen bij de persoon erger worden. Dit noemen wij manifestaties en door deze manifestaties weten wij zeker dat iemand last heeft van demonie. Een andere vorm van manifestatie is het veranderen van de ogen. Tijdens de bevrijding kunnen de ogen veranderen naar heel duistere of boosaardige ogen. In je geest kun je als het ware de demonen zien zitten in de ogen. Hierdoor kunnen wij zien dat er een clash is tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Het is belangrijk om niet te stoppen als wij manifestaties zien maar juist de demonen uit een persoon weg te sturen. Als iemand bijvoorbeeld een geest van angst heeft, dan kan dit tijdens het gebed vele malen erger worden. De demon openbaart zich en dat is gelijk het perfecte moment om hem weg te sturen en niet het moment om de bevrijding te staken.

Hoe drijf ik demonen uit?
Hoe drijf ik dan demonen uit bij andere mensen? In hoofdstuk 8 lazen wij hoe wij zelf bevrijd kunnen worden van demonen. Eigenlijk werkt het hetzelfde, alleen leer je nu iemand anders hoe hij vrij kan komen. In de basis is de opdracht van Jezus erg eenvoudig. Jezus zegt namelijk: ‘Drijf demonen uit, Ik heb jou de autoriteit gegeven’. Wij vinden geen lange stappenplannen in de Bijbel met honderden stappen die wij eerst moeten doorlopen. Als wij naar sommige bedieningen kijken, dan lijkt het alsof iedere demon een speciale behandeling nodig heeft en het is vrij lastig om dat allemaal goed te onthouden. Soms kunnen trajecten dan maanden of jaren duren. Ook al worden er goede resultaten geboekt en wil ik absoluut niet negatief zijn over deze bedieningen, toch denk ik dat het eenvoudiger moet kunnen. In het leven van Jezus zien wij namelijk dat Hij nooit lang in discussie was met een demon en de demonen vlogen er binnen een paar minuten allemaal uit. Jezus had geen vragenlijst, maar Hij had geloof en autoriteit. Ik verlang hiernaar en ik geloof dat het mogelijk is. Jezus heeft deze macht aan al Zijn volgelingen gegeven. Om in de bevrijdingsdienst te staan zijn de volgende punten erg belangrijk.

Sta zelf onder het gezag van Jezus
Natuurlijk is het belangrijk om onder het gezag van Jezus te staan en een gelovige te zijn voordat je je kunt bezighouden met het uitdrijven van demonen. Het uitdrijven van demonen is niet een bepaald ritueel of een formule die iedereen kan doen. Het gaat om gezag en geloof. In de Bijbel vinden wij een verhaal waarbij mensen Paulus kopieerden in het uitdrijven van demonen, zonder dat zij onder het gezag van Jezus stonden. Zij noemden de naam van Jezus en de naam van Paulus, maar dit helpt niets als je niet onder het gezag van Jezus staat. Het kan juist gevaarlijk zijn als je dit doet.

En enkelen van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. (Handelingen 19:13-16)

Het is dus erg belangrijk om in Christus te zijn en Zijn autoriteit te hebben. Als wij Zijn autoriteit hebben, hoeven wij niet bang te zijn want wij weten dat Degene die in ons is, sterker is dan wie in de wereld is (1 Johannes 4:4). Dit geldt niet alleen voor de bidder, maar ook voor de ontvanger. De ontvanger moet beseffen dat hij bevrijd wordt door Jezus en dat hij niet bevrijd wordt door jou. Hierbij kan het helpen om die persoon te vragen om zijn geloof in Jezus te stellen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het in een vertrouwelijke omgeving is. Dit betekent dat de informatie en de gebeurtenissen niet zomaar met iedereen worden gedeeld. Natuurlijk is het goed om bepaalde details met een voorganger of oudsten te overleggen of om advies te vragen, maar het is niet de bedoeling om hierover te roddelen met andere mensen.

Laat bepaalde zonden belijden
Demonen komen niet zonder reden in een mens. Een belangrijke oorzaak waardoor demonen kunnen binnenkomen is erge zonden of herhaaldelijke zonden. Het is belangrijk dat de persoon eerst zijn zonde(n) belijdt voordat de demonen worden uitgedreven. Dit komt doordat de demonen ‘recht’ hebben gekregen om in een persoon werkzaam te zijn, doordat deze persoon ze zelf heeft binnengelaten. De perfecte manier om deze rechtsgrond weg te halen, is door de zonde te belijden en om vergeving te vragen bij God. Hierdoor is er geen rechtsgrond meer en kan de demon zich nergens meer aan vastgrijpen. Eerlijkheid over zonden is erg belangrijk en het is goed om een sfeer van vertrouwen te creëren.

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. (Spreuken 28:13)

 

Laat diegene breken met occulte zaken
Het is erg belangrijk dat diegene breekt met occulte zaken. Hierbij kunnen wij denken aan Boeddhabeelden, dromenvangers, bepaalde muziek, video’s, games, spellen en spullen van andere godsdiensten. Het is belangrijk dat dit allemaal wordt weggegooid of verbrand en dat diegene niets meer te maken wil hebben met deze spullen. Wij kunnen ook denken aan bepaalde vloeken of godsdiensten die deze persoon heeft gekregen of beoefend. Ook van deze vloeken en godsdiensten moet diegene afstand nemen en aan Jezus vragen om dit van hem weg te nemen. Het is belangrijk dat die persoon zich bekeert van alle occultisme en alle geestelijke tradities die bijvoorbeeld in de familie worden gedaan. Mocht een persoon zijn vrijgekomen en zich niet bekeren, dan is de kans erg groot dat de demonen weer terugkeren.

Laat diegene iedereen vergeven
Het is belangrijk dat de persoon iedereen in zijn leven heeft vergeven. Wij lazen al dat God ons alleen kan vergeven als wij anderen vergeven. Zonder vergeving is er een geestelijke blokkade aanwezig en deze blokkade kan de bevrijding tegenhouden. Daarom is het belangrijk om iedereen te vergeven, wat er ook is gebeurd. Als er oprechte vergeving is, dan heeft de demon geen macht meer over zijn leven en wordt hij losgemaakt (Lukas 6:37).

Stuur de demon weg
Als dit is gebeurd, dan is het nu tijd om de demon eruit te sturen. Dit doe je heel ‘simpel’ door de demon aan te spreken en te zeggen dat hij er in Jezus’ naam uit moet komen. Meestal ervaar je direct dat er iets gebeurt of dat de atmosfeer verandert. Dit is ook een goed moment om naar de Heilige Geest te luisteren, dus je mag ook momenten hebben waarin je luistert naar de stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal vertellen wat er moet gebeuren en wanneer je klaar bent met bidden. Het bevrijdingsgebed hoeft niet altijd een urenlange sessie te zijn, het kan ook een sessie zijn van een paar minuten. Tijdens het bidden kun je ook vragen wat diegene voelt. Dit kan helpen om verder te bidden en te weten wat er gebeurt. Als je dit nog nooit hebt gedaan, kan het verstandig zijn om eerst mee te lopen met een broeder of zuster die al ervaring heeft. Hij of zij kan je uitleg geven hoe je bepaalde dingen kunt doen en je kunt kijken hoe het werkt. Daarnaast is de bevrijdingsdienst een leerproces. Steeds beter leer je de stem van de Heilige Geest verstaan en weet je wat je moet doen.

Wees niet bang voor manifestaties
Tijdens het bevrijdingsgebed kan het voorkomen dat de demonen in een persoon beginnen te manifesteren. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gillen, schuimbekken, over de grond rollen, agressie en angst. Dit doen zij om ons te intimideren, te misleiden of af te leiden. Door het bevrijdingsgebed merken zij dat zij uit een persoon moeten vertrekken. In hun laatste minuten in een persoon proberen zij ons angstig te maken, waardoor wij stoppen met het gebed en zij langer in de persoon kunnen blijven. Dit is iets waar wij niet bang voor hoeven te zijn. In de naam van Jezus hebben wij alle autoriteit en macht gekregen.

Gooi er niet te veel druk op
Een bevrijdingsdienst klinkt super heftig en kan bij veel mensen voor angst zorgen. Dit is niet de bedoeling. Gooi er dus niet extra druk op, begin niet te schreeuwen tegen demonen, maar blijf altijd in de rust en de vrede van God. Vanuit deze rust mogen wij opereren en mogen wij mensen bevrijden. Soms is een persoon na de bevrijdingsdienst nog niet helemaal bevrijd. Geef dan huiswerk mee en zeg bijvoorbeeld wat deze persoon in de komende week kan doen om verder te komen. Dit kan bijvoorbeeld vasten, het Woord bestuderen, bidden of stoppen met bepaalde zonden zijn. Wees je er ook van bewust dat niet jij de bevrijder bent maar dat Jezus dat is. Niet iedereen wil eerlijk zijn en sommigen belijden bijvoorbeeld niet belangrijke zonden. Hierdoor kunnen zij niet vrijkomen en is het belangrijk om wat tijd in te lassen zodat zij zelf kunnen groeien met Jezus.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij twee bovennatuurlijke opdrachten van het koninkrijk van God behandeld die voor iedere gelovige gelden. De eerste opdracht is om zieken te genezen. In de bediening van Jezus ging het prediken van het koninkrijk en het genezen van zieken hand in hand. Overal waar Jezus kwam genazen er zieken. De apostelen van Jezus zetten deze lijn voort en in hun leven zien wij ook vele genezingen en wonderen plaatsvinden. In het onderwijs van Jezus zien wij dat het genezen van zieken niet alleen voor de eerste eeuw na Christus was, maar voor iedere gelovige geldt. Het is belangrijk om geloof te bouwen en om Gods wil goed te kennen. Daarna mogen wij leren en groeien door het te doen. De tweede opdracht is het uitdrijven van demonen en het bevrijden van mensen. Ook deze opdracht gaat hand in hand met het prediken van het koninkrijk en is iets wat de Here Jezus vaak heeft gedaan. Ook de discipelen hadden hier vaak mee te maken en aan het onderwijs van Jezus zien wij dat deze opdracht ook voor vandaag geldt. De opdracht van Jezus is erg eenvoudig. Jezus zegt namelijk: ‘Drijf demonen uit.’ Belangrijke begrippen rondom deze opdracht zijn bekering, mensen vergeven en stoppen met occultisme.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: