Geestelijk koninkrijk

Nu wij weten dat het koninkrijk van God een belangrijk onderdeel vormt van de Bijbel en het onderwijs van Jezus, is het nu van belang om te weten wat het koninkrijk is en wat dit voor ons betekent.

In Nederland leven wij in een constitutionele monarchie. Dit houdt in dat wij een koning hebben en dat zijn positie staat vastgelegd in de grondwet. De koning is het staatshoofd van Nederland, maar zijn macht is erg beperkt. De macht van Nederland bevindt zich in de Eerste en Tweede Kamer, waar een Kamermeerderheid ervoor zorgt dat een wet wordt aangenomen. De Nederlandse koning heeft nauwelijks macht en zijn positie is beperkt. Dit is heel anders met het koninkrijk van God. Koning Jezus heeft namelijk alle macht in handen en hoeft niet te wachten tot een Kamermeerderheid is bereikt. Tijdens Zijn leven op aarde predikte Hij vaak over het koninkrijk van God en Hij kon grote en bijzondere wonderen en tekenen doen.

Griekse betekenissen

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en is vanuit het Grieks vertaald naar het Nederlands. Dit is met grote zorgvuldigheid gedaan, maar toch kan een woord net iets anders betekenen dan de vertaling. Dit is niet de schuld van de vertaler, maar komt doordat het Grieks woorden gebruikt die het Nederlands niet gebruikt. Laten wij een aantal belangrijke woorden met betrekking tot Gods koninkrijk in het Grieks bekijken.

Het eerste woord is ‘koninkrijk’. In het Grieks staat er ‘basileia’ en dit betekent ‘koningschap’ of ‘koninkrijk’. Het Grieks kent geen aparte woorden voor het koningschap (iemand die een koning is) of het koninkrijk (het gebied waar een koning over heerst). Als in de Bijbel ‘koninkrijk’ staat, dan kan het beide onderdelen betekenen en hoeft het niet altijd om een gebied te gaan. Dit zien wij vaak terug in het onderwijs van Jezus over het koninkrijk. Als wij een tekst lezen, is het soms moeilijk te achterhalen of het koningschap of het koninkrijk wordt bedoeld. Toen Johannes zei: “Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mattheüs 3:2), dan kan Johannes ook spreken over het Koningschap. Of, anders vertaald, de Koning is in aantocht en Hij neemt al Zijn waardigheid en grootheid mee.

Het tweede woord is ‘Christus’. Als wij het over Jezus hebben, zeggen wij vaak Jezus Christus. Het eerste vers uit het Nieuwe Testament spreekt zelfs over Jezus Christus. Maar wat betekent Christus?

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. (Mattheüs 1:1)

Het woord ‘Christus’ komt van het Griekse woord ‘Christos’ en betekent ‘de gezalfde’. Jezus is de Gezalfde van God. Het Hebreeuws gebruikt het woord ‘Mashiach’ dat ‘Messias’ betekent. Daarnaast is Jezus een afstammeling van koning David en daardoor heeft Hij het recht om Koning te worden over Israël. In het Oude Testament bestond het koninkrijk Israël. De koningen van dit koninkrijk werden gezalfd door God en daardoor mochten zij over het koninkrijk regeren. Dit zien wij terug bij koning David (1 Samuel 16). Jezus werd tijdens Zijn doop gezalfd met de Heilige Geest, waardoor Zijn Koningschap definitief begon. Vanaf dit moment begon Hij te spreken over het koninkrijk van God. De Here Jezus werd niet alleen gezalfd tot Koning, maar ook tot Profeet en Priester. Als Profeet verkondigde Jezus de wil van God aan het volk en als Priester offerde Hij Zichzelf als levend offer voor God voor onze zonden. Als wij ‘Jezus Christus’ zeggen, dan belijden wij dat Jezus de Gezalfde van God is, die is gekomen om Koning, Profeet en Priester te zijn over ons. Niet alleen tweeduizend jaar geleden was Hij gezalfd, maar ook vandaag.  

Aards of geestelijk koninkrijk

Als wij aan een koninkrijk denken, dan denken wij aan een land dat wordt geregeerd door een koning. Vooral als wij teruggaan in de tijd, komen wij machtige koningen tegen over grote landen en met veel macht. Denk bijvoorbeeld aan Lodewijk XIV, Karel de Grote, Peter de Grote of Cyrus II. Zij hadden veel macht en konden veel beslissingen zelf nemen. Dit komt door het leger dat deze koningen steunde, zodat opstanden en oorlogsdreigingen werden voorkomen of gewonnen. Het leger beschermde het land en zorgde ervoor dat de vijand niet binnen kon komen. Toch hebben alle aardse koningen één ding gemeen: op een gegeven moment overlijden zij en valt hun macht in andere handen.

Als wij het over het koninkrijk van God hebben, dan spreken wij niet over een koninkrijk op aarde met een leger. Wij spreken over een geestelijk koninkrijk met een eeuwigdurende Koning. Toen Jezus gevangengezet werd en door Pilatus werd verhoord, vroeg Pilatus of Jezus een Koning was.

Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? (Johannes 18:33)

Als de Here Jezus deze vraag met een simpel ‘ja’ had beantwoord, dan hadden Pilatus en de schriftgeleerden een reden gevonden om Jezus te doden. Jezus had dan hoogverraad gepleegd tegen de Romeinse keizer, omdat Hij in opstand kwam. Jezus legde aan Pilatus uit wat de situatie was en dat Hij geen gevaar zou vormen voor de keizer of voor Pilatus. Jezus is een Koning, alleen niet over een aards rijk.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Johannes 18:36)

Jezus gaf een eerlijk antwoord. Hij heeft een koninkrijk en daardoor is Hij een Koning. Alleen vormt dit koninkrijk geen gevaar voor de Romeinse keizer, omdat Jezus’ koninkrijk een geestelijk koninkrijk is en niet van de wereld is. Als argumentatie gaf Jezus aan dat Hij Zijn dienaars geen opdracht heeft gegeven om te strijden voor Zijn koninkrijk (Johannes 18:10-11). Het koninkrijk heeft echter wel invloed op de wereld, waar wij het straks over gaan hebben.

Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. (Johannes 18:37)

Vervolgens wilde Pilatus duidelijk weten of Jezus nou wel of geen Koning is. Jezus zegt in dit vers dat Hij een Koning is en dat Hij om deze reden ter wereld is gekomen. Jezus heeft Zijn hemelse positie afgelegd, om als Koning geboren te worden op aarde. Jezus is de grote Koning van het koninkrijk van God, dat geen aards maar een hemels koninkrijk is.

Laten wij ook het volgende vers bestuderen om te zien dat het koninkrijk van God een geestelijk koninkrijk is.

En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Lukas 17:20-21)

De Farizeeën, dit waren mensen die Jezus steeds op de proef stelden, vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen. Zij vroegen naar het toekomstige koninkrijk, het duizendjarig vrederijk, waarin een Koning fysiek zal regeren over Israël en de wereld. Jezus gaf als antwoord dat dit koninkrijk niet op waarneembare wijze komt. Je kunt niet een plaats aangeven waar het koninkrijk van God begint en eindigt. Het koninkrijk is namelijk overal aanwezig en het koninkrijk was onder de mensen. Dit geldt voor elke plek waar Jezus (geestelijk) aanwezig is. In het Nieuwe Testament was dit de plek waar Jezus fysiek stond, maar ook de plek waar Zijn koninkrijk werd gepredikt, bijvoorbeeld door de discipelen.

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:7-8)

Ook vandaag is het koninkrijk van God aanwezig op aarde. Overal waar Jezus is, is het koninkrijk. Als Jezus in jouw hart woont, maak jij onderdeel uit van Gods koninkrijk.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

God de Vader heeft ons uit de wereld getrokken, het is al gebeurd. Aan dit vers zien wij dat het koninkrijk een geestelijk koninkrijk is. Toen ik tot geloof kwam, werd ik door God overgezet van de macht van de duisternis naar het koninkrijk van Jezus. Dit hield niet in dat ik door God fysiek werd opgepakt en werd verhuisd van Nederland naar Israël. Ik heb geen bovennatuurlijke verplaatsing meegemaakt met mijn lichaam. Mijn geest is wel overgezet van de macht van de duisternis naar het koninkrijk van God. Ik leef niet meer onder de heerschappij van de duivel, maar ik leef onder de heerschappij van God. Laten wij nog een Bijbeltekst bestuderen om te zien dat het koninkrijk geestelijk is.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. (...) Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. (Johannes 3:3-6)

De Here Jezus zegt dat alleen mensen die geestelijk opnieuw geboren zijn, het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dit geldt voor het eeuwige koninkrijk in de toekomst, maar ook voor het koninkrijk van vandaag. Een gezonde wedergeboorte bestaat uit de bekering, de waterdoop en de vervulling met de Heilige Geest.

Paulus was werkzaam in het koninkrijk van God. Niet alleen Paulus, maar ook andere mensen die hem hebben geholpen om het evangelie bekend te maken. Dit is alleen mogelijk als het koninkrijk geestelijk bestaat. Wij lezen namelijk nergens dat Paulus een leger had om een fysiek koninkrijk te beginnen. Daarnaast begon Paulus’ bediening pas na de hemelvaart. Dit betekent dat het koninkrijk van God niet gestopt is op het moment dat Jezus de aarde verliet, maar nog steeds actief aanwezig is.

(…) en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een vertroosting geweest. (Kolossenzen 4:11)

De macht van de Koning

Jezus is de grote Koning van het koninkrijk van God. Maar wat voor Koning is Jezus? Is Hij vandaag een machtige Koning of moet Hij nog aanspraak maken op de overwinning?

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)

Nadat Jezus opstond uit de dood en aan de discipelen verscheen, zei Hij tegen hen dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij heeft deze macht gekregen van God de Vader en Hij is de hoogste Koning. Vaak wordt de strijd tussen goed (Jezus) en kwaad (de duivel) voorgesteld als een eerlijke strijd, waarbij het onzeker is wie gaat winnen. Dit is niet Bijbels, want Jezus zegt dat Hij alle macht heeft. Jezus heeft al gewonnen en heeft de duivel en zijn handlangers te schande gemaakt.

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:15)

Alle overheden en machten zijn ontwapend en door de Here Jezus overwonnen. Jezus heeft alle macht in handen en waar Gods licht schijnt, zal de duisternis wijken. Paulus gebruikte een beeld van de oorlog. Op het moment dat de vijand was overwonnen, werden de leiders van de vijand bij elkaar verzameld en werden zij tentoongesteld aan het volk (Richteren 1:6 en 2 Koningen 14:13). Zo werden zij publiekelijk te schande gezet en kon iedereen zien dat dit volk was overwonnen. Zo heeft de Here Jezus de duivel en zijn handlangers te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Jezus heeft al gewonnen, ook van de duivel.

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen (…). (Hebreeën 2:14)

In dit vers staat dat Jezus door Zijn dood de duivel heeft verslagen. Jezus stierf aan het kruis en daardoor heeft Hij de overwinning behaald. Hij heeft de dood overwonnen en heeft daardoor de sleutels van de dood in Zijn bezit (Openbaring 1:18). Jezus heeft dus alle macht in de hemel, op de aarde en over de dood. De duivel is een verloren vijand die door de Here Jezus openlijk te schade is gemaakt. Iedereen die in het koninkrijk van God is geplaatst, hoeft niet bang te zijn voor de duivel. De gelovigen dienen namelijk Iemand die alle macht heeft.

Nadat Jezus is gestorven en opgestaan, ging Hij terug naar God de Vader. Zijn discipelen zagen Hem opstijgen in de lucht en tot op heden bevindt Jezus Zich in de hemel. Niet op een gewone plaats, maar aan de rechterhand van God. Dit is de aanduiding van de meest belangrijke plaats.

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God (…). (Markus 16:19)

De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. (Hebreeën 8:1)

Jezus zit aan de rechterhand van God en daardoor mag Hij meedelen aan de heerschappij van God. Jezus is een Heerser in de hemel.

Laten wij bekijken waar Jezus tijdens Zijn leven op aarde macht over had. Dit is dus voor het moment dat Jezus werd opgenomen en aan de rechterhand van God zit. Tijdens Zijn leven had Jezus beperkte macht, nu heeft Hij alle macht. Zelfs toen Jezus beperkte macht had, kon Hij veel dingen doen. Niet omdat Hij de Zoon van God is, maar omdat Hij vervuld was met de Heilige Geest. Vanuit Zijn positie van Zoon van God kon Hij op aarde niets doen, Hij was afhankelijk van God en de Heilige Geest.

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. (…) Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft. (Johannes 5:19-30)

Jezus had Gods hulp nodig op aarde. Doordat Jezus God vertrouwde en wist wat Gods wil was, kon Hij grote wonderen doen. De volgelingen van Jezus kunnen ook wonderen door het geloof doen, waar wij in een volgend hoofdstuk op terugkomen. Jezus deed alleen de dingen die Hij de Vader zag doen. Dit betekent dat alles wat Jezus op aarde deed en wilde doen, ook de wil was van God de Vader. Als wij naar het hart van Jezus kijken, zien wij het hart van God de Vader. De werken die Jezus op aarde deed, deed Hij door de kracht van God en de Heilige Geest.

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. (Johannes 14:10)  

God de Vader werkte door Jezus heen om al de genezingen, bevrijdingen en wonderen te doen. Jezus kon dit niet op eigen kracht, omdat Hij Zichzelf had verlaagd van God naar mens. Daarom moest Hij op aarde God gehoorzamen en God vertrouwen dat God de wonderen wilde doen door Zijn leven heen. Toch deed Jezus, door de kracht van God, veel wonderen en tekenen. Onderstaand tabel laat een aantal wonderen zien.

Bijbeltekst Wonder
Johannes 2:1-12 Water in wijn veranderen
Mattheüs 12:15 zieken genezen
Mattheüs 12:22 Demonen uitdrijven
Johannes 11:44 Doden opwekken
Mattheüs 15:32-39 Voedsel vermigvuldigen
Mattheüs 26:34 Profeteren
Mattheüs 14:22-34 Macht over de natuur

Jezus had bovennatuurlijke macht ontvangen van God. Al de wonderen zijn wonderen die niet door een natuurlijk fenomeen zijn te verklaren. Het zijn bovennatuurlijke wonderen, die gebeurden door Jezus’ geloof en vertrouwen en de kracht van God en de Heilige Geest.

Het evangelie van het koninkrijk

Laten wij kijken wat het evangelie van het koninkrijk inhoudt. Als wij aan een christen vragen: ‘Wat houdt het evangelie van God in?’ dan is de kans groot dat met het volgende wordt geantwoord: ‘Het evangelie houdt in dat ik ben vergeven van mijn zonden en daardoor de eeuwigheid met God mag doorbrengen.’ Dit is absoluut waar, alleen is dit een onderdeel van het koninkrijk van God. Het koninkrijk houdt meer in en God heeft ons uit Zijn genade met meer gezegend. Het is genade op genade. Toch weten velen niet wat het koninkrijk van God inhoudt en dit zorgt voor gebreken. God wil dat wij kennis hebben over Zijn koninkrijk, zodat wij volledig in het koninkrijk kunnen wandelen. Ons hele leven verandert namelijk als wij de wedergeboorte meemaken. Als wij alleen geloven dat onze zonden zijn vergeven en wij daardoor in de hemel komen, dan verandert er op aarde niets. Wij weten dat wij zijn vergeven, dit geeft misschien een goed gevoel, en daarna gaan wij verder met het leven dat wij geleefd hebben. Of wij doen er alles aan om goed te leven en nadat wij gezondigd hebben, voelen wij ons verdrietig en beseffen wij dat wij Gods redding (weer) nodig hebben. (Begrijp mij niet verkeerd: berouw over zonden is goed!) Het koninkrijk van God is meer dan vergeving van zonden en houdt een nieuwe leefwijze in op een andere locatie. Wij zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van God en hebben ‘tools’ ontvangen om goed te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de Heilige Geest die de gelovige helpt en leidt om een rechtvaardig en heilig leven te leven. Tijdens de wedergeboorte hebben wij kracht ontvangen om op een bovennatuurlijke manier verlost en geheiligd te worden, zodat God zelf ons leidt en helpt om goed te leven. Het is niet meer ik, maar God in mij.

Als het evangelie van het koninkrijk alleen inhield dat wij zijn gered en vergeven, dan blijven wij zwak. Elke keer komen wij terug op het punt om vergeving te ontvangen en elke keer denken wij aan het feit dat wij zwak zijn. Gelukkig houdt het evangelie van het koninkrijk meer in dan de vergeving van de zonde. Het koninkrijk is namelijk een compleet nieuwe leefwereld, de leefwereld van God. Het evangelie van het koninkrijk maakt je sterk, maakt je een hemelburger en een kind van de Koning met grote autoriteit in de naam van Jezus. Door het evangelie van het koninkrijk zien anderen door jouw daden en werken heen dat je een kind van God bent. Bovennatuurlijke wonderen en tekenen zullen je volgen en je leven lijkt op het leven van de Here Jezus. Laten wij in drie zinnen samenvatten wat het koninkrijk van God betekent.

Het koninkrijk van God is een geestelijke realiteit die we ervaren door de Heilige Geest en de regerende positie waar Jezus ons heeft gezet. Jezus heeft de heerschappij ontvangen en geeft deze heerschappij door aan Zijn volgelingen, zodat wij burgers van het koninkrijk zijn geworden. Vandaag mogen wij als afgezanten van Jezus wandelen op aarde en in de toekomst zal Jezus fysiek de heerschappij voeren op aarde tijdens het duizendjarig vrederijk.

Het koninkrijk van God is een geestelijke realiteit. Dit betekent niet dat de mensen op aarde nooit iets meemaken of ervaren met betrekking tot het koninkrijk. Denk bijvoorbeeld aan het uitdrijven van demonen of de genezing van zieken. In het volgende deel bekijken wij per onderdeel van het koninkrijk wat de Bijbel erover zegt. Tot slot bekijken wij in dit hoofdstuk de verzen die Jezus sprak over het evangelie van het koninkrijk.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mattheüs 4:23)

In deze tekst staat dat Jezus onderwijs gaf over het evangelie van het koninkrijk. Jezus vertelde wat dit koninkrijk betekende. Zijn werk bestond niet alleen uit woorden, Hij deed ook bijzondere dingen. Jezus genas elke ziekte en kwaal van het volk. Het koninkrijk van God is niet alleen een leuke studie, het heeft ontzettend veel kracht en autoriteit. Dit gold voor Jezus, maar ook voor ons.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. (1 Korinthe 4:20)

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. (Romeinen 1:16)

Het koninkrijk van God wordt zichtbaar door tekenen, wonderen en de vernieuwing van levens door de kracht van de Heilige Geest. Het evangelie zorgt voor zaligheid voor ieder die gelooft. Zaligheid betekent dat alle gelovigen gered worden van het doodsgevaar. In de eerste plaats gaat dit over onze eeuwige bestemming. De gelovigen zijn verlost van het oordeel en de eeuwigdurende straf en zullen de eeuwigheid bij God doorbrengen. Dit zijn niet alleen mooie woorden, maar is ook de realiteit. De volgende Bijbeltekst laat zien dat dit evangelie niet is verdwenen, maar ook vandaag nog gepredikt mag en moet worden.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Jezus wist wat er in de toekomst gaat gebeuren en dat het volk Hem zou verstoten. In Zijn leven op aarde heeft Hij dit meermaals tegen Zijn discipelen gezegd. Het is niet het geval dat Jezus dingen verkondigde over het koninkrijk en Hij op een gegeven moment had gefaald waardoor het koninkrijk niet kon komen. Jezus heeft nu alle macht en het plan van God is volbracht. Toen de Here Jezus stierf aan het kruis zei Hij niet: ‘Wat jammer nou. Mijn plan is mislukt en nu is er geen koninkrijk.’ Jezus zei: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). Jezus was God de Vader in alles gehoorzaam geweest, zelfs tot de kruisdood toe. Jezus heeft alles volbracht en heeft niet een fout gemaakt. Alles verliep zoals God de Vader het wilde. Dit geldt voor het onderwijs, de wonderen, de tekenen en de verzoening die aan het kruis plaatsvond.

Het koninkrijk van God is niet een mislukking, maar is een hedendaagse realiteit en overwinning. Het is zelfs een opdracht van Jezus aan ons om dit evangelie te verkondigen aan de mensen, ook vandaag.

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. (Markus 16:15)

Toen Jezus opsteeg naar de hemel, was het de taak van de discipelen en Zijn volgelingen om het evangelie van het koninkrijk te blijven verkondigen. In het boek Handelingen zien wij de gevolgen van dit koninkrijk en dat de wonderen bleven gebeuren. Ook Filippus predikte over het koninkrijk van God.

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. (Handelingen 8:12)

Het koninkrijk was er, het koninkrijk komt er en het koninkrijk is er. Nergens in de Bijbel staat dat het koninkrijk er tijdelijk zou zijn. Zelfs toen de Koning, de Here Jezus, opsteeg naar de hemel, bleven Zijn volgelingen het koninkrijk verkondigen en gebeurden er wonderen en tekenen. Zo gebeuren er vandaag nog veel wonderen en tekenen en is duidelijk te zien dat Gods koninkrijk nog steeds bestaat. In het volgende deel gaan wij in op de onderdelen van het koninkrijk en wat het betekent om in dit koninkrijk te wandelen.

Samenvatting

Het koninkrijk kan vertaald worden met koninkrijk of koningschap. Als de Bijbel spreekt over het koninkrijk, hoeft het niet altijd over een gebied of regio te gaan. Het koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk waar de gelovigen in zijn geplaatst. Dit koninkrijk bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit kracht. De hoge Koning van dit koninkrijk is de Here Jezus en Hij heeft alle macht gekregen in de hemel en op aarde. Daarnaast heeft Hij de sleutels van de dood in Zijn bezit. Toen Jezus op aarde leefde, was Hij afhankelijk van God de Vader en de Heilige Geest. Zo zijn ook wij afhankelijk van de Heilige Geest. Jezus had toen beperkte macht en toch deed Hij grote wonderen en tekenen. Jezus predikte vaak over het evangelie van het koninkrijk en heeft aan ons opdracht gegeven om ook over dit evangelie te prediken. Dit zien wij ook terug in het boek Handelingen, waarin de apostelen het onderwijs van Jezus verder verkondigden. Wat is dan het koninkrijk?

Het koninkrijk van God is een geestelijke realiteit die we ervaren door de Heilige Geest en de regerende positie waar Jezus ons heeft gezet. Jezus heeft de heerschappij ontvangen en geeft deze heerschappij door aan Zijn volgelingen, zodat wij burgers van het koninkrijk zijn geworden. Vandaag mogen wij als afgezanten van Jezus wandelen op aarde en in de toekomst zal Jezus fysiek de heerschappij voeren op aarde tijdens het duizendjarig vrederijk.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: