Belang van het koninkrijk

Toen ik begon aan dit boek wist ik dat het koninkrijk van God een van de belangrijkste onderwerpen van de Bijbel is. Tegelijkertijd merkte ik dat ik niet veel wist over het koninkrijk en begreep ik veel gelijkenissen van Jezus over het koninkrijk niet. Ik wist wel dat ooit de dag zal aanbreken dat Jezus fysiek Koning wordt op aarde, maar het koninkrijk van vandaag was voor mij in veel opzichten nog een mysterie. Voordat wij ingaan op de betekenis van het koninkrijk, bekijken wij in dit hoofdstuk waarom het koninkrijk zo belangrijk is voor ons leven.

Johannes en het koninkrijk

Johannes de Doper was een familielid van Jezus. Johannes was een van de grootste profeten die ooit geleefd heeft en was de wegbereider van Jezus. Johannes predikte in de woestijn en doopte de mensen door een doop van bekering, want na Johannes kwam Iemand (Jezus) die groter is dan hij. Voordat Jezus in Zijn bediening stond en het land Israël doortrok om te preken en wonderen te doen, was het de taak van Johannes om de mensen voor te bereiden. Johannes predikte over een belangrijk onderwerp.

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheüs 3:1-2)

Johannes predikte dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. De Koning van dit koninkrijk was al geboren en elk moment kon Hij Zich openbaren. De Koning is de Here Jezus. Toen de moeder van Jezus, Maria, nog maagd was, zag zij de engel Gabriël. Gabriël vertelde haar over het wonder dat God ging doen. Uit haar zou de Koning geboren worden, de Zoon van de Allerhoogste.

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lukas 1:31-33)

Johannes vertelde dat deze Koning dichtbij is gekomen. Zijn Koningschap kan elk moment zichtbaar worden. In onze tijd is een deel van het koninkrijk al geopenbaard voor de gelovigen en zij mogen wandelen in dit koninkrijk. Een ander deel van het koninkrijk is nog niet geopenbaard. De Here Jezus is nog niet de fysieke Koning over Israël en over de gehele wereld, dit moet nog plaatsvinden tijdens het duizendjarig vrederijk. De Here Jezus kwam als Koning en Dienaar naar de aarde. Toen de Here Jezus geboren was, kwamen er wijzen uit het oosten om Jezus te bezoeken en Hem geschenken te geven.

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Mattheüs 2:1-2)

De wijzen vroegen niet of er een Koning was geboren, maar waar Hij was geboren. Er bestond geen twijfel dat een bijzonder persoon ter wereld kwam. Ook Johannes wist al dat de Koning geboren was en dat Hij elk moment zichtbaar kon worden. Johannes deed belangrijk voorwerk en dit hield in dat hij mensen opdroeg om zich te bekeren, hun zonden te belijden en te dopen. Terwijl Johannes doopte, verscheen deze Koning. Johannes zag Hem en zei dat dit Degene was die hij bedoelde. Hij is de Zoon van God (Johannes 1:34). De Koning van het koninkrijk van God is geboren en is onder de mensen gekomen. Gods koninkrijk zal vanaf nu geopenbaard worden.

Jezus en het koninkrijk

De Here Jezus werd gedoopt door Johannes en daarna werd Hij vervuld met de Heilige Geest. De Koning werd gezalfd door God en Zijn prediking over het koninkrijk kon beginnen. Het koninkrijk werd definitief gevestigd toen Jezus aan het kruis stierf en de dood overwon. De duivel wist dat Jezus was gekomen om het koninkrijk van God te verkondigen en wilde dit koste wat het kost verhinderen. Terwijl Jezus in de woestijn was om te vasten, werd Hij verzocht door de duivel. De duivel viel Hem op verschillende punten aan en één punt gaat over het koninkrijk.

En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. (Lukas 4:5-7)

Op dat moment waren alle koninkrijken van de wereld in het bezit van de duivel. Hij heeft de macht over de volken gekregen en dit komt door de zondeval van Adam. Adam heerste niet meer, maar gaf zijn macht over aan de duivel. De duivel wilde dit aan Jezus geven onder één voorwaarde: Jezus moest hem aanbidden. De Zoon van God moest de duivel aanbidden en dit was de grootste wens van de duivel. De Here Jezus wilde dit niet en zei: “Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen” (Lukas 4:8). De Here Jezus bood weerstand en volbracht het werk dat Hij moest doen. Hij overwon de duivel en zijn handlangers en heeft Zijn koninkrijk gevestigd op aarde. Vandaag voor de gelovigen en in de toekomst voor alle volken en landen.

Tijdens het onderwijs dat Jezus gaf, ging het vaak over het koninkrijk van God. Het koninkrijk is niet zomaar een klein onderwerp uit de Bijbel, het is datgeen waarvoor Jezus naar de aarde kwam. Het koninkrijk is niet alleen theorie, maar bracht wonderen en tekenen voort.

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:14-15)

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mattheüs 4:23)

Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden. (Lukas 4:43)

Meer verwijzingen over het koninkrijk staan bijvoorbeeld in: Mattheüs 6:33, 9:35, 10:7, 11:12, 12:28, 13:19, 18:3, Lukas 8:1, 9:11, 11:20, 12:31, 16:16, Johannes 3:3, 3:5 en 18:36.

Het koninkrijk van God werd vaak gepredikt door de Here Jezus en Jezus vormt het belangrijkste onderdeel van het koninkrijk. Hij is het Hoofd van dit koninkrijk en aan Hem is alle macht, gezag en autoriteit gegeven.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)

In deze Bijbeltekst staat niet: ‘Aan Mij wordt in de toekomst alle macht in de hemel en op aarde gegeven,’ maar “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Het is al gebeurd. Jezus’ koninkrijk is machtiger dan het koninkrijk van de duivel. Jezus heeft vandaag alle macht en autoriteit.

De discipelen en het koninkrijk

Jezus is het Hoofd van het koninkrijk van God. Toch was dit niet voor iedereen zichtbaar, de mensen moesten nog bereikt worden met dit nieuws. De Here Jezus predikte drie jaar over het koninkrijk van God en bereikte veel Israëlieten. Toch kon de Here Jezus in Zijn tijd niet iedereen bereiken en daardoor besloot Hij om Zijn discipelen op pad te sturen en zij moesten de zaken van het koninkrijk verkondigen.

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. (Lukas 9:1-2)

De discipelen hoefden de prediking niet alleen met woorden te doen, zij ontvingen ook kracht en macht om dit met wonderen te laten zien. Nadat Jezus twaalf discipelen had uitgezonden, stuurde Hij later zeventig anderen. Zij moesten dezelfde boodschap brengen.

(…) genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. (Lukas 10:9)

De Here Jezus sprak over het koninkrijk en gaf het bevel aan zijn discipelen om het koninkrijk te prediken. Het koninkrijk is niet een leuk extraatje voor sommige mensen, het is een belangrijk Bijbels punt. Nadat Jezus stierf aan het kruis en opstond, is het koninkrijk definitief gekomen. De prijs van het koninkrijk is betaald en Jezus heeft alle macht en kracht ontvangen. Wat gaf Hij na Zijn opstanding mee aan de discipelen? Waar had Jezus het over?

Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. (Handelingen 1:3)

En waar predikten de apostelen over na de hemelvaart van Jezus?

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. (Handelingen 8:12)

En hij (Paulus) ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. (Handelingen 19:8)

Hij (Paulus) legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. (…) Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. (Handelingen 28:23-31)

Wij en het koninkrijk

Tot nu toe is dit hoofdstuk een mooie theoretische studie over het belang van het koninkrijk vanuit de Bijbel. De Here Jezus vond dit belangrijk en Hij zond Zijn discipelen uit om over dit koninkrijk te spreken. Toch is dit onderwerp ook vandaag relevant. Vandaag mogen wij het koninkrijk prediken en hebben ook wij macht en autoriteit gekregen om het koninkrijk in de praktijk te brengen. De gelovigen zijn in het koninkrijk geplaatst door God de Vader.

Hij (God) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

Als je gelooft in Jezus, maak je onderdeel uit van Zijn koninkrijk en mag je wandelen en wonen in Zijn koninkrijk. Onze wedergeboren geest woont namelijk op dit moment in het koninkrijk. Het koninkrijk was niet alleen van vroeger, voor de toekomst of pas voor na onze dood, het koninkrijk is er vandaag en werkt vandaag.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht (…). (1 Petrus 2:9)

Wij zijn een koninklijk priesterschap en behoren tot een volk dat God zich tot Zijn eigendom maakte. De gelovigen zijn vandaag in het koninkrijk van God. Het goede nieuws van het koninkrijk is dat er een compleet nieuw leven onder de heerschappij van God bestaat. Vandaag hoeven wij niet meer onder de heerschappij van de duivel te leven met de vloek, zonde en dood, maar mogen wij leven in de zegen en gerechtigheid van God. Wij mogen voor eeuwig in Zijn koninkrijk blijven en mogen voor altijd tot Gods volk behoren. Dit geldt voor de mens tot zijn lichamelijke dood, maar ook voor de eeuwige periode na de dood. Vanaf de bekering maken wij onderdeel uit van het koninkrijk en als wij blijven volharden in het geloof, blijven wij voor eeuwig in het koninkrijk.

Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. (2 Petrus 1:11)

Het koninkrijk van God is vandaag van belang. In het volgende hoofdstuk behandelen wij wat het koninkrijk precies is en hoe wij hierin kunnen leven. Het koninkrijk is voor alle gelovigen en de beloften zijn ook voor alle gelovigen. God wil iedereen gebruiken in Zijn koninkrijk, niet alleen de ‘bijzondere’ mensen.

De Here Jezus zei: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lukas 12:34). Als je met iemand praat, dan weet je al snel wat zo’n persoon interesseert. De een praat alleen over zijn werk en dat kan soms uren duren. De ander praat over de BN’ers en weet al hun persoonlijke feiten. Weer een ander kent alle feiten van het voetbal en kent alle voetbalspelers uit zijn hoofd. Het is niet verkeerd om van je werk te houden of hobby’s en interesses te hebben. Maar waar praat jij het liefst over? Zijn dat de dingen van de wereld of is dat het koninkrijk van God? Als wij lezen over Jezus en de apostelen, dan spraken zij vaak over het koninkrijk van God. Hun hele hart ging daarnaar uit en dit kon je merken aan de dingen die zij deden. Waar ligt jouw hart?

Samenvatting

In de Bijbel lezen wij dat Johannes de Doper, de Here Jezus en de apostelen het evangelie van het koninkrijk van God verkondigden. Het koninkrijk is niet een klein onderwerp uit de Bijbel, maar is een van de belangrijkste onderwerpen van het onderwijs van Jezus. Toch vinden wij dit een lastig onderwerp en is het moeilijk om het aan mensen uit te leggen. Wij mogen weten dat het koninkrijk vandaag aanwezig is en dat de gelovigen hierin mogen wandelen. Dit onderwerp is dus een actueel thema en het onderwijs over het koninkrijk geldt ook voor vandaag. Naast het koninkrijk van vandaag, komt er een toekomstig koninkrijk waarin de Here Jezus gaat regeren over de gehele wereld. Het is ook een eeuwig koninkrijk en wij mogen, als wij volharden in het geloof, voor eeuwig in dit koninkrijk doorbrengen.


Dit hoofdstuk staat in het boek Gods koninkrijk. Lees nu direct dit boek, zodat jij niets mist over het koninkrijk, leeft als een koningskind en je geloof wordt vergroot.

'En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk' (Mattheüs 4:23).

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen en opdrachten.

Lees ook: